Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
5. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 5. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u petak 16.6.2017. godine, sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 4. sednice Nastavno-naučnog veća (prilog)

3. Imenovanje novog šefa Odseka za slavistiku

Za novog šefa Odseka umesto doc. dr Anžele Prohorove imenovana je doc. dr Radoslava Trnavac. Član Nastavno-naučnog veća umesto doc. dr Anžele Prohorove biće doc. dr Radoslava Trnavac.

4. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije:
Kandidat: msr Ivana Novakov tema: Shizotipija između vulnerabilnosti za mentalni poremećaj i adaptivnog potencijala: validacija modela benigne shizotipije, Komisija: dr Petar Čolović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Olga Živanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Zdenka Novović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ljilјana Mihić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Doktorske studije metodike nastave:
Kandidat: msr Lela Vuković, tema: Inovativni modeli nastave i učenja i obezbeđenje kvaliteta rada srednje škole, Komisija: dr Olivera Knežević Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Milka Olјača, profesor emeritus, Univerzitet u Novom Sadu, dr Radmila Bodrič, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Msr Marina Katić, (prilog)

6. Imenovanje komentora za izradu doktorske disertacije

Molba mr Marice Petrović Nastavno-naučnom veću da joj se za komentora za izradu doktorske disertacije pod nazivom Socijalna izopštenost mladih u ruralnim zajednicama imenuje dr Dejan Janković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad.

7. Produžetak roka za izradu doktorske disertacije

Molba mr Marice Petrović veću Nastavno-naučnom veću da joj rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Socijalna izopštenost mladih u ruralnim zajednicamaproduži u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“ br. 87/2016), odnosno do kraja školske 2017/18. godine.

8. Usvajanje izvešataja o sticanju naučnog zvanja – naučni saradnik

Odsek za komparativnu književnost
Dr Ljilјana Ćuk (prilog1, prilog2)

9. Imenovanje komisije za sticanje naučnog zvanja – naučni saradnik

Odsek za medijske studije
Kandidat: dr Ljubiša Bojić, Komisija: dr Dubravka Valić Nedelјković, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, pisac referata, dr Vladimir Barović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, dr Dragana Pavlović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Teorije medija i multimedijalne komunikacije, Filozofski fakultet, Niš.

10. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze

Odsek za germanistiku
Blažan Stjepanović, magistar književnih nauka

11. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Olge Panić Kavgić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 3. do 31. jula 2017. godine radi odlaska u Insbruk, Austrija, radi studijskog boravka na Odseku za anglistiku Univerziteta u Insbruku.

Molba doc. dr Aleksandra Kavgića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 3. do 31. jula 2017. godine radi odlaska u Insbruk, Austrija, radi studijskog boravka na Odseku za anglistiku Univerziteta u Insbruku.

Odsek za germanistiku
Molba doc. dr Gordane Ristić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 4. do 10. jula 2017. godine radi odlaska na Pedagoški fakultet u Vajngartenu, Nemačka, gde će održati kompaktni kurs iz predmeta Kontrastivna lingvistika. Zamena za vreme odsustva biće dr Katalin Ozer.

Molba doc. dr Ane Stipančević Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 15. do 26. avgusta 2017. godine radi učešća na letnjem kampu u Temeriinu koji predstavlјa realizaciju projekta Abentuer Deutsch. U navedenom periodu ispiti i nastava se ne održavaju.

Molba asistenta Žolta Papište Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 16. do 22. jula 2017. godine radi učešća na letnjoj akademiji pod nazivom Sommerakademie Siebenbürgen: Deutsche Sprache, Literatur unud Geschichte koja će se održati u Sibinju, Rumunija. U navedenom periodu ispiti i nastava se ne održavaju.

Odsek za istoriju
Molba doc. dr Gorana Vasina Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 17. do 22. septembra 2017. godine radi istraživanja u Sečenji biblioteci u Budimpešti i Arhivu srpske eparhije budimske u Budimpešti. Obaveze u toku odsustva preuzeće prof. dr Dejan Mikavica.

Molba doc. dr Gorana Vasina Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 21. do 28. avgusta 2017. godine radi istraživanja u državnom arhivu Crne Gore i učešća na naučnom skupu Crnojevići kroz istoriju. Obaveze u toku odsustva preuzeće prof. dr Dejan Mikavica.

Molba doc. dr Nenada Ninkovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 21. do 28. avgusta 2017. godine radi istraživanja u državnom arhivu Crne Gore. Obaveze u toku odsustva preuzeće prof. dr Vladan Gavrilović.

Molba doc. dr Nenada Ninkovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 17. do 22. septembra 2017. godine radi istraživanja u Sečenji biblioteci u Budimpešti i Arhivu srpske eparhije budimske u Budimpešti. Obaveze u toku odsustva preuzeće prof. dr Vladan Gavrilović.

Molba prof. dr Đure Hardija Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 13. do 20. novembra 2017. godine radi učešćana Međunarodnom naučnom skupu Religions and beliefs of Rus' (9th – 16th centuries) koji će se održati u Lavovu, Ukrajina. Obaveze u toku odsustva preuzeće doc. dr Boris Stojkovski i msr Nebojša Kartalija.

Molba prof. dr Vesne Manojlović Nikolić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 15. do 31. avgusta 2017. godine radi istraživanja u Zavičajnom muzeju u Paraćinu. Obaveze će preuzeti doc. dr Vladimir Mihajlović.

Molba doc. dr Vladimira Mihajlovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 5. jula do 5. avgusta 2017. godine radi učešća na arheološkim istraživanjima lokaliteta Kale-Krševica, selo Krševica, Bujanovac. Obaveze će preuzeti prof. dr Vesna Manojlović Nikolić.

Odsek za romanistiku
Molba doc. dr Kristijana Ekera Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 14. do 28. juna 2017. godine radi odlaska na kurs jezika i kulture – Škola russkogo яzыka i russkoй kulьturы koja će se održatiu Arhangelsku, Ruska Federacija.

12. Odsustva u okviru razmene Erazmus+

Odsek za anglistiku
Molba dr Viktorije Krombholc Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 6. do 14. avgusta 2017. godine radi učešća u letnjoj školi koju organizuje Univerzitet Radboud, Nijmegen, Holandija, u okviru programa mobilnosti Erazmus+. U navedenom periodu nema ispita niti drugih obaveza.

Odsek za pedagogiju
Molba dr Bilјane Lungulov Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 19. do 23. juna 2017. godine radi učešća na Drugoj nedelјi obuke u oblasti međunarodne mobilnosti studenata i nastavnika u okviru programa mobilnosti Erazmus+. U periodu odsustva nastava se ne održava, a ispite će realizovati prof. dr Zoroslav Spevak.

13. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Ane Halas Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se monografija pod naslovom Uvod u leksičku polisemiju objavi kao elektronsko izdanje Filozofskog fakulteta. Za recenzente se predlažu: dr Vera Vasić, red. prof. u penziji, dr Tvrtko Prćić, red. prof., dr Katarina Rasulić, docent, Filološki fakultet, Beograd, dr Dušanka Vujović, docent i dr Dušan Stamenković, docent, Filozofski fakultet, Niš.

Molba prof. dr Sabine Halupke Rešetar, doc. dr Jagode Topalov i asistenta Predraga Kovačevića Nastavno-naučnom veću da im dâ saglasnost za prijavu na konkurs kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za period 2018-2019. godine. Naslov projekta je Students' willingness to communicate in English – Slovenia and Serbia compared (Spremnost za komunikaciju na engleskom jeziku – poređenje Slovenije i Srbije). Učesnici na projektu su: prof. dr Sabina Halupka Rešetar, doc. dr Jagoda Topalov, asistent Predrag Kovačević, doc. dr Ljilјana Knežević, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Nina Ilić, studentkinja doktorskih studija, prof. dr Gašper Ilc, prof. dr Smilјana Komar i doc. dr Andrej Stopar svi sa Filozofskog fakulteta u Ljublјani.

Molba prof. dr Bilјane Radić Bojanić, Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za prijavu na konkurs kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije za period 2018-2019. godine. Naslov projekta je Akademsko pisanje na maternjem jeziku: dvosmerni transfer na nivou leksike, morfosintakse i diskursa. Učesnici na projektu su: doc. dr Vesna Bogdanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, msr Ivana Mirović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, msr Maja Bjelica, msr Bojana Jakovlјević. Rukovodilac tima iz Slovenije biće prof. dr Neža Pisanski Peterlin, Faculty of Arts, Univerzitet u Ljublјani.

Odsek za germanistiku
Molba asistentkinje Ane Mitrevski Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na Letnjoj akademiji pozorišne pedagogije koja se održava od 6. do 12. jula 2017. godine na Univerzitetu Babeš Bolјaji u Klužu, Rumunija.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostujuće predavanje prof. dr Haralda Hepnera i radionicu prof. dr Haralda Hazlmajera sa Univerziteta u Gracu, Austrija, na temu: Passarowitz und seine Folgen (Požarevac i njegove posledice), 17. i 18. aprila 2018. godine.

Odsek za komparativnu književnost
Molba prof. dr Bojane Stojanović Pantović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da se kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost prijavi za sufinansiranje odlaska na međunarodni naučni skup Andric 10 Symposium – Omer-Pasha-Latas koji će se održati u Bukureštu, Rumunija, u periodu od 12. do 14. oktobra 2017. godine.

Odsek za pedagogiju
Molba Pedagoškog centra Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje Ugovora o saradnji sa društvom Raspustilište.

Molba Pedagoškog centra Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje stručne ekskurzije studenata pedagogije u aprilu 2018. godine u trajanju od pet dana u Krakov.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Sunčice Zdravković Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće u komisijama za odbranu master radova i doktorskih disertacija u svojstvu spolјneg člana na Univerzitetu na Malti, Fakultet za medijske i naučne studije, Odsek za kognitivne nauke, na neodređeno vreme.
Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za odlazak studenata Nenada Bajata, Jovane Amidžić, Stanislave Stajić, Milice Milović, Dijane Popare, Jovane Kondić, Aleksandre Vulić i Nikole Ranđelovića u letnji kamp Lazurnый, Nižnji Novgorod, Rusija, u periodu od 22. jula do 4. avgusta 2017. godine na osnovu Ugovora o saradnji između Univerziteta Lobačevski, Nižnji Novgorod, i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba prof. dr Gordane Štasni i prof. dr Gordane Štrbac Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavlјivanje monografije pod naslovom Somatizmi i konceptualizacija stvarnosti u srpskom jeziku. Za recenzente se predlažu: dr Vera Vasić, red. prof. u penziji, dr Nataša Vulović, naučni saradnik, Institut za srpski jezik SANU, dr Vladan Jovanović, naučni saradnik, Institut za srpski jezik SANU. Izdavač će biti Filozofski fakultet, a troškove će snositi autori.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da IK Orion bude suizdavač knjige prepiske Borivoja Marinkovića autora prof. dr Milivoja Nenina. Za recenzente se predlažu prof. dr Zorica Hadžić i prof. dr Gorana Raičević. Deo sredstava za štampu je obezbedila IK Orion.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da studentkinja master akademskih studija Oršolјa Karsulјak od 1. oktobra 2017. godine volontira u Seminarskoj biblioteci Odseka.

Ostalo
Molba prof. dr Vladislave Ružić i prof. dr Snežane Gudurić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje tematske sekcije Srpski jezik na prelazu vekova: novine u sistemu i upotreba u okviru Međunarodne konferencije Jezici i kulture u vremenu i prostoru 19. novembra 2017. godine.

Molba Ljilјane Siriški, koordinatora Kancelarije za međunarodnu saradnju, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Fakultetu da potpiše Sporazum sa Univerzitetom u Beču (prilog).

Molba prof. dr Marka Škorića, koordinatora studijskog programa Socijalni rad, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje sporazuma o obavlјanju stručne prakse za sledećim nevladinim organizacijama: Centar za proizvodnju znanja i veština, Novosadski humanitarni centar, Iz kruga – Vojvodina, Živeti uspravno, Ekumenska i humanitarna organizacija, Omladina JAZAS-a, Karitas, Savetovalište za samohrane roditelјe i decu i Centar srce.

14. Saglasnosti – nastava

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na izmenu i dopunu nastavnog plana i programa OAS Engleski jezik i književnost (prilog).

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na izmenu i dopunu nastavnog plana i programa MAS Engleski jezik i književnost (prilog).

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u okviru izbornog bloka Strani jezik na svim studijskim programima osnovnih akademskih studija (osim Nemačkog jezika i književnosti) dodaju predmeti Nemački jezik B2.1 i Nemački jezik B2.2 (prilog).

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se na MAS Nemačkog jezik i književnosti pored obaveznog predmeta Analiza grešaka u nastavi nemačkog jezika doda predmet Mediji u nastavi nemačkog jezika, te da oba predmeta imaju status izbornog (prilog).

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za uvođenje novog izbornog kursa Žanrovi nemačke dečije književnosti (izborni blok 12) na OAS Nemački jezik i književnost) (prilog).

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinja doktorskih studija msr Zvezdane Simić i msr Ivane Marinkov za predmet Nemački jezik po izboru sa fondom od 4 časa vežbi u zimskom semestru u školskoj 2017/18. godini pod mentorstvom doc. dr Ane Stipančević.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za uvođenje novog izbornog kursa pod nazivom Teorijski modeli studije slučaja, u 6. semestru na OAS Psihologije (prilog).

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmenu fonda časova na kursevima Školska psihologija – metodika rada školskog psihologa (2+2, umesto aktuelnih 2+1) i Psihologija darovitosti (2+2, umesto aktuelnih 2+1).

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Ane Rimar u školskoj 2017/18. godini za izvođenje vežbi na sledećim kursevima: Uvod u književnost, Rusinska usmena književnost, Rusinska književnost 20. veka – poezija, Rusinska književnost 20. veka – narativna i dramska proza, Rusinska književnost 20. veka – kritika i nauka o književnosti, ukupno 7 časova, 3 časa u zimskom i 4 u letnjem semestru, pod mentorstvom prof. dr Stevana Konstantinovića.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za uvođenje novog predmeta Slovačka frazeologija na MAS Slovački jezik i književnost (prilog).

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se nastavni plan MAS Srpski jezik i lingvistika dopuni novim izbornim predmetom u izbornom bloku 3 Diplomatika srednjovekovnih povelјa nosilac kursa je prof. dr Snežana Božanić (prilog).

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u školskoj 2017/18. godini:

  1. msr Sanje Brdar na predmetima Standardni srpski jezik 1: Fonologijaza studente Srpske književnosti (2 časa vežbi za dve grupe studenata) pod mentorstvom prof. dr Gordane Dragin i Književni jezici kod Srba u 18. i 19. veku, 2 časa vežbi pod mentorstvom doc. dr Isidore Bjelaković;
  2. msr Marine Šafer na predmetima Osnovi leksikologije srpskog jezika za studente Srpske književnosti (2 časa vežbi za dve grupe) pod mentorstvom doc. dr Dušanke Vujović, Srpski jezik 1: Ortoepija i ortografija za studente Nemačkog jezika i književnosti 2 časa vežbi pod mentorstvom doc. dr Dejana Sredojevića, Osnovi jezičke kulture i pismenosti za studente anglistike i drugih studijskih  grupa pod mentorstvom doc. dr Jasmine Dražić;
  3. msr Timee Tot za predmet Teorija jezika u kontaktu za studente Srpskog jezika u kontaktu sa mađarskim/slovačkim jezikom 2 časa vežbi pod mentorstvom prof. dr Dušanke Zvekić Dušanović.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se na četvrtoj godini Srpske filologije: srpskog jezika i književnosti (program 2008) predmet Istorija srpske kulture prebaci iz Izbornog bloka 8 u Izborni blok 9.

15. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2016/17. godini

Odsek za romanistiku predlaže da se na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin u Zrenjaninu za realizaciju ispita iz predmeta Italijanski jezik umesto prof. dr Dragane Drobnjak angažuje doc. dr Aleksandra Blatešić.

16. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta u školskoj 2017/18. godini
Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Koste Josifidisa sa Ekonomskog fakulteta u Subotici za izvođenje nastave i ispita iz obaveznog predmeta Ekonomija sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru na OAS Sociologije.

17. Izmena i dopuna pravilnika o doktorskim studijama i sticanju naučnog stepena doktora nauka (prilog)

18. Predlog Odseka za srpski jezik i lingvistiku za promenu Uputstva za izradu završnih radova na Master akademskim studijama (prilog)

19. Donošenje odluke o primeni Pravilnika o postupku utvrđivanja povrede Kodeksa o akademskom integritetu Univerziteta u Novom Sadu od 23.3.2017. godine

20. Imenovanje uravnika i programskog veća Centra za jezike

21. Razno

Doc. dr Strahinja Stepanov podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na Međunarodnom naučnom skupu Multimedijalna statistika održanom od 18. do 20. maja 2017. godine u Banja Luci (prilog).

Prof. dr Marina Puja Badesku podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu „1. Decembar“ u Alba Juliji, Rumunija u okviru programa razmene Erazmus+ (prilog).

Doc. dr Milan Ajdžanović podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 18. sastanku Komisije za tvorbu reči međunarodnog komiteta slavista održanom od 4. do 7. aprila 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (prilog).

Doc. dr Jasmina Dražić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o predavanju koje je održala 17. maja 2017. godine u Društvu mladih lingvista u Beogradu (prilog).

Prof. dr Ivana Đurić Paunović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 3. međunarodnoj konferenciji Evropske mreže za studije starenja koja je održana u periodu od 27. do 29. aprila 2017. godine u Gracu, Austrija (prilog).

Prof. dr Ifigenija Radulović i doc. dr Snežana Vukadinović podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj konferenciji Natales grete numera? koja je održana 7. i 8. aprila u Zadru, Hrvatska (prilog).

Kristina Ivšić, stručna saradnica za međunarodnu saradnju, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Granadi, Španija u okviru programa Erazmus+ KA1 (prilog).

Prof. dr Zdenka Novović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu Rome Workshop on Experimental Psychopathology 2017 koji je održan od 25. do 28. maja 2017. godine u Rimu, Italija (prilog).

Prof. dr Jasmina Grković Mejdžor podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu Srpsko jezičko i književno naslјeđe na prostoru današnje Crne Gore. Srpski jezik i književnost danas koji je održan od 26. do 28. maja 2017. godine u Podgorici, Crna Gora (prilog).

Prof. dr Bilјana Radić Bojanić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na konferenciji The magic of innovation: New Dimensions in Linguistics and foreign language Teaching koji je održan od 21. do 26. marta 2017. godine u Moskvi, Rusija (prilog).

Prof. dr Ivan Jerković, prof. dr Vesna Gavrilov Jerković i dr Dragan Žulјević podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 65. naučno-stručnom skupu Kongres psihologa Srbije koji je održan od 24. do 27. maja 2017. godine na Zlatiboru (prilog).

Prof. dr Milivoj Alanović podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o gostovanju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 17. do 19. maja 2017. godine (prilog).

Prof. dr Slobodan Bjelica podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o radu pete radionice za članove verifikacionih komisija (prilog).

Prof. dr Sabina Halupka Rešetar podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Groningenu u periodu od 14. do 21. maja2017. godine u okviru programa razmene Erazmus+ (prilog).

Doc. dr Borislava Eraković podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o gostovanju na Univerzitetu Primorska u Kopru u periodu od 30. maja do 1. juna 2017. godine u okviru programa razmene Erazmus+ (prilog).

Prof. dr Srđan Šlјukić, doc. dr Snežana Stojšin i doc. dr Marica Šlјukić podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu pod nazivom Globalizacija vs. Glokalizacija koji je održan od 2. do 4. juna 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici (prilog).

Prof. dr Bilјana Šimunović Bešlin podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Pizi u periodu od 8. do 12. maja 2017. godine u okviru programa razmene Erazmus+ KA1 (prilog).

Asistentkinja Maja Bjelica podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku u Limeriku, Republika Irska, u okviru programa razmene Erazmus+ (prilog).

Prof. dr Dragan Prole i doc. dr Una Popović podneli su izveštaj Nastavo-naučnom veću o boravku u Atini, Grčka, u periodu od 29. maja do 4. juna 2017. godine u okviru programa razmene Erazmus+ (prilog).

Prof. dr Maja Marković podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Groningenu, Holandija, u okviru programa razmene Erazmus+ (prilog).

Prof. dr Janko Ramač podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 25. Međunarodnom slavističkom kolokvijumu na Nacionalnom univerzitetu Ivan Franko u Lavovu, Ukrajina (prilog).

Asistent Aleksandar Mudri podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 25. Međunarodnom slavističkom kolokvijumu na Nacionalnom univerzitetu Ivan Franko u Lavovu, Ukrajina (prilog).

Asistent dr Stevan Bradić podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Nikoziji, Kipar, u okviru programa razmene Erazmus+ (prilog).

Odsek za anglistiku podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na Festivalu nauke i obrazovanja (prilog).

Doc. dr Diana Prodanović Stankić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku u Limeriku, Republika Irska, u okviru programa razmene Erazmus+ (prilog).

Doc. dr Diana Prodanović Stankić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o poseti Sveučilištu u Zadru u okviru CEEPUS programa razmene (prilog).

Dr Viktorija Krombholc podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Nikoziji, Kipar, u okviru programa razmene Erazmus+ (prilog).

Doc. dr Ana Stipančević i msr Ivana Pajić podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu Julijus Maksimilijan u Vircburgu, Nemačka, u okviru programa razmene Erazmus+ (prilog).

Doc. dr Tamara Valčić Bulić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Granadi, Španija, u okviru programa razmene Erazmus+ (prilog).

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu