Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
5. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 5. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 17.6.2016. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 4. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Darko Kovačević,

Odsek za istoriju
mr Strahinja Radaković,

Odsek za kompartivnu književnost
mr Divna Bijelić,

Odsek za rusinistiku
mr Vladimir Kirda,

Odek za srpski jezik i lingvistiku
mr Karmela Rakić,
mr Brankica Marković,

Odsek za srpsku književnost
mr Slađana Ilić,
mr Ruža Perunović,
mr Boris Bulatović,
mr Jasmina Pivnički,
mr Milanka Stankić,

Odsek za filozofiju
mr Dejan Jovančević,

Odsek za hungarologiju
mr Valerija Balaž Art

4. Imenovanje komisija za ocenu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku

Kandidat: mr Dragana Gak, tema: Izrada kursa engleskog poslovnog jezika sa cilјem razvoja pragmatičke kompetencije značajne za unapređenje poslovne komunikacije, Komisija: dr Bilјana Radić Bojanić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Sabina Halupka Rešetar, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Jasmina Đorđević, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim departmanima, Filozofski fakultet, Niš.

5. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Filip Krčmar, master

Doktorske studije metodika nastave
Gordana Rackov, master

Doktorske studije psihologije
Kristina Ranđelović, master

Doktorske studije sociologije
Ana Bilinović, master

6. Promena člana komisije za odbranu doktorske disertacije

Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da član Komisije za odbranu doktorske disertacije pod naslovom Slovenská a srbská somatická frazeológia (Somatska frazeologija u slovačkom i srpskom jeziku) kandidatkinje Jasne Uhlarik, master, umesto prof. dr Juraja Glovnje sa Univerziteta Filozofa Konstantina u Nitri, Slovačka, bude prof. dr Mihajlo Fejsa. Prof. dr Juraj Glovnja je sprečen da prisustvuje odbrani zbog nepredviđenih zdravstvenih problema.

7. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodike nastave:
Kandidat: Ana Stipančević, master, tema: Efekti primene autentičnih tekstova u nastavi nemačkog jezika, Komisija: dr Emina Avdić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Skoplјe, predsednik Komisije, dr Mara Đukić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Nikolina Zobenica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, mentor.

Kandidat: Aleksandar Nađ Olajoš, master, tema: Mogućnosti primene  korelacijsko-integracijskog metodičkog sistema u razrednoj nastavi, Komisija: dr Jovana Milutinović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Svetlana Španović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagoške nauke, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenska književnost sa teorijom književnosti, dr Slađana Zuković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Doktorske studije psihologije:
Kandidat: Dunja Cigić, master, tema: Zahvalnost kao prediktor subjektivnog blagostanja, Komisija: dr Jelica Petrović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Petar Čolović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Gordana Mišić Pavkov, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Dušanka Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Kandidat: Želјka Nikolašević, master, tema: Nasledni i sredinski činioci kognitivnih sposobnosti, Komisija: dr Jasmina Kodžopelјić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Petar Čolović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Dragan Pavlović, red. prof. za užu naučnu oblast Bihejvioralna neurologija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Vojislava Bugarski, vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet u Novom Sadu, mentor.

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
Tatjana Mihajlov, master
Milica Vojvodić, master

Doktorske studije sociologije
Sonja Kuzmančev Stanojević, master

9. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije:
Kandidat: Dušana Šarčević, master, tema: Činioci akademske motivacije učenika –efekti učeničke percepcije motivacionih stilova nastavnika, Komisija: dr Jasmina Pekić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Velјko Đurić, red. prof. za užu naučnu oblast Teorijska i primenjena psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, dr Jasmina Kodžopelјić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Doktorske studije metodike nastave:
Kandidat: Milica Savić Kosovac, master, tema: Metodički aspekti modelovanja proste rečenice u nastavi srpskog jezika, Komisija: dr Vladislava Ružić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, predsednik Komisije, dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Dragana Velјković Stanković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Gordana Štasni, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor.

Kandidat: Slađana Marić, master, tema: Interaktivno učenje muzike i engleskog jezika primenom digitalnih medija, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Anglistika (Metodika nastave stranih jezika), predsednik Komisije, dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Milka Olјača, profesor emeritus za užu naučnu oblast Opšta pedagogija i Opšta Andragogija, mentor.

Doktorske studije jezika i književnosti

Kandidat: Tomislav Bukatarević, master, tema: Engleski sufiksi –ablei –ible i srpski sufiksi –lјiv i –iv: uporedna formalna i sadržinska analiza, Komisija: Violeta Stojičić, vanr. prof. za užu naučnu Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš, predsednik Komisije, dr Jasmina Dražić, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor.

Doktorske studije filozofije:
Kandidat: Stanko Vlaški, master, tema: Hegelova kritika romantičarskog poimanja religije,Komisija: dr Dragan Prole, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, predsednik Komisije, dr Aleksandar Čučković, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet, Subotica, dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor.

10. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (interdisciplinarne doktorske studije Univerziteta u Novom Sadu)

Kandidat: mr Milena Nedelјković Knežević, tema: Psihološke determinante preduzetničke orijentacije u servisnom sektoru, Komisija: dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Nebojša Majstorović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija.

11. Usvajanje izveštaja o sticanju naučnog zvanja (naučni savetnik)

Dr Drago M. Nјegovan, viši naučni saradnik

12. Imenovanje komisije za izbor u istraživačko zvanje (istraživač saradnik)

Kandidat: Snežana Tucaković, master, Komisija: dr Svetlana Tomin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, prof. dr Radoslav Eraković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

13. Odsustva

Odsek za germanistiku
Molba saradnika u nastavi Žolta Papište Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 11. do 17. jula 2016. godine radi odlaska na Letnju akademiju koja će se održati u Sibiu, Rumunija.

Molba asistentkinje Ane Mitrevski Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 26. juna do 1. jula 2016. godine radi odlaska na Letnju akademiju iz oblasti pozorišne peadgogije koja će se održati u Klužu, Rumunija.

Odsek za istoriju
Molba prof. dr Đure Hardija Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 22. do 29. novembra 2016. godine radi učešća na naučnoj konferenciji Rus'and the World of the Nomads (the second half of 90-16th C.) koja će se održati u Plzenu, Češka.

Molba asistenta Atile Pfajfera Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. septembra do 8. oktobra 2016. godine radi istraživanja za doktorsku disertaciju u mađarskom državnom arhivu u Budimpešti.

Molba doc. dr Gorana Vasina Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 22. jula do 4. avgusta 2016. godine radi odlaska na letnji kamp Lazurnij, koji će se održati u Nјižnem Novgorodu, Rusija.

Molba prof. dr Đure Hardija, doc. dr Svetozara Boškova i doc. dr Borisa Stojkovskog Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 7. do 15. jula 2016. godine radi istraživanja u Beču, Austrija.

Odsek za kompartivnu književnost
Molba asistentkinje Maje Medan Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 6. do 10. juna 2016. godine radi pohađanja programa obuke na Univerzitetu u Opolu, Polјska u okviru ERAZMUS + programa mobilnosti.

Odsek za medijske studije
Molba stručnog saradnika Norberta Šinkovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 19. avgusta do 9. septembra 2016. godine radi učešća na Letnjem univerzitetu za učenje nemačkog jezika u Bajrotu, Nemačka. U periodu boravka u Nemačkoj obaveze prema studentima preuzeće Smilјana Milinkov, asistent, i Marina Fratucan, stručni saradnik.

Odsek za romanistiku
Molba dr Maria Liguorija Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 13. juna do 18. jula 2016. godine, te od 18. avgusta do 10. septembra 2016. godine radi odlaska u Italiju gde će prikuplјati literaturu i pisati naučne radove.

Molba doc. dr Ksenije Šulović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 23. juna 2016. godine do 5. jula 2016. godine radi porodičnih razloga.

Molba lektora stranca za francuski jezik Floriana Fere Nastavno-naučnom veću da mu  odobri plaćeno odsustvo u periodu od 26. juna do 10. jula 2016. godine radi porodičnih razloga.

Odsek za filozofiju
Molba prof. dr Damira Smilјanića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 31. jula 2016. godine radi istraživačkog boravka na Johanes Gutenberg Univerzitetu u Majncu, Nemačka.

14. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Radmili Bodrič za objavlјivanje monografije pod naslovom Testiranje gramatike engleskog jezika prema Zajedničkom evropskom okviru, u ediciji E-disertacije. Za recenzente se predlažu prof. dr Snežana Bilbija, Filozofski fakultet, Sarajevo, prof. dr Violeta Stojičić, Filozofski fakultet, Niš, doc. dr Tatjana Glušac, Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić, Novi Sad.

Odsek za istoriju
Molba doc. dr Svetozara Boškova  Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na konkursu kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje monografije Rastislav Marić. Antička prošlost Vojvodine.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Svetozaru Boškovu da se monografija pod naslovom Rastislav Marić. Antička prošlost Vojvodine, objavi kao elektronsko izdanje. Za recenzente se predlažu prof. dr Salmedin Mesihović, Filozofski fakultet, Sarajevo, prof. dr Saša Marković, Pedagoški fakultet, Sombor, prof. dr Vesna Manojlović Nikolić.

Molba doc. dr Svetozara Boškova  Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na konkursu kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje monografije Antika u nastavi istorije.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Svetozaru Boškovu da se monografija pod naslovom Antika u nastavi istorije, objavi kao elektronsko izdanje. Za recenzente se predlažu prof. dr Salmedin Mesihović, Filozofski fakultet, Sarajevo, prof. dr Saša Marković, Pedagoški fakultet, Sombor, prof. dr Dragica Kolјanin i doc. dr Boris Stojkovski.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Odsek 10. i 11. oktobra 2016. godine bude domaćin radionice za studente novinarstva iz Novog Sada i Kortrejka, koja bi se organizovala u saradnji sa Univerzitetskim koledžom Hovest iz Kortrejka, Belgija. Mentor iz Belgije biće Tom Van Hejsehem, nastavnik na Hovest univerzitetskom koledžu, a sa njim će biti studenti: Mari De Brabander, Zoi Delhaj, Gretel Kurevic, Dimitri Arbin, Alin Vilemins i Tis Deriker. Mentori sa Odseka za medijske studije biće Dragana Prodanović, stručna saradnica i Norbert Šinković, stručni saradnik. Radionica je osmišlјena tako da će tokom dva dana dvanaestoro studenata iz Novog Sada i Kortejka zajedno pripremati multimedijalne sadržaje na temu ekologije. Radionica je nastavak saradnje sa Univerzitetskim koledžom Hovest koja je započeta oktobra 2015. godina, a nastavlјena je razmenom nastavnika u okviru Erazmus+ programa.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod Ambasade Sjedinjenih Ameračkih Država konkuriše za sredstva sa projektom Studentske onlajn novine Univerzitetski odjek za period školske 2016/17. godine.

Molba Medijskog centra Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da u periodu od 8. do 10. jula 2016. godine organizuje sastanak projektnog tima i radionicu o analizi internetskih društvenih mreža. Radionicu će voditi Kim Jujang iz Laboratorije za digitalnu humanistiku Univerziteta u Arhusu, Danska. Učesnici radionice i sastanka biće nastavnici i saradnici Odseka za medijske studije prof. dr Dejan Pralica, doc. dr Jelena Kleut, dr Brankica Drašković, asistentkinja Smilјana Milinkov, Dragana Prodanović, stručna saradnica, Norbert Šinković, stručni saradnik, dvoje studenata Interdisciplinarnih doktorskih studija Stefan Janjić i Ksenija Pavkov, kao i petoro kolega sa Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Sarajevu prof. dr Lejla Turčilo, doc. dr Belma Bulјubašić, Dino Cviko, Amela Kapetanović i Mirela Kapetanović. Radionica i sastanak se realizuju u okviru projekta Evropska unija u medijima i na društvenim mrežama koji se finansira preko Programa za promocija istraživanja u društvenim naukama na Zapadnom Balkanu (RRPP) Univerziteta u Friburgu, Švajcarska.

Odsek za pedagogiju
Molba prof. dr Olivere Gajić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za prijavu na javni poziv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za učešće u sredstvima za sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u insotranstvu za 2016. godinu.

Molba Pedagoškog centra Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizaciju i realizaciju stručne ekskurzije studenata odseka u novembru 2016. godine u trajanju od tri dana u Budimpeštu, gde bi studenti posetili Univerzitet, muzeje i ostale znamenitosti grada.

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se lista publikacija za polјe društveno-humanističkih nauka dopuni relevantnim publikacijama za rumunski jezik.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost studentima prve godine Jovani Amidžić, Kristini Čergi i Jeleni Barać, da u okviru saradnje Filozofskog fakulteta i Univerziteta Lobačevski iz Nјižneg Novgoroda, u periodu od od 22. jula do 4. avgusta 2016. godine borave u kampu Lazurnij.

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za saradnju sa Državnim univerzitetom N. P. Ogarjov u Saransku, Republika Mordovija, Ruska Federacija. Saradnja bi podrazumevala razmenu studenata na nivou osnovnih, master i doktorskih studija, kao i razmenu nastavnog osoblјa.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se lista publikacija za polјe društveno-humanističkih nauka dopuni relevantnim publikacijama za slovački jezik.

Odsek za sociologiju
Molba prof. dr Zorice Kuburić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za elektronsko izdanje udžbenika metodika nastave sociologije, čiji su autori prof. dr Zorica Kuburić i mr Snežana Dačić, profesor sociologije u Paraćinskoj gimnaziji. Za recenzente se predlažu: prof. dr Đuro Šušnjić, Filozofski fakultet, Beograd, prof. dr Dragolјub Đorđević, Mašinski fakultet, Niš, i doc. dr Snežana Stojšin.

Molba prof. dr Zorice Kuburić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika radova u okviru Tempus projekta SHESPSS pod naslovom Metodika nastave društvenih predmeta između teorije i prakse. Za recenzente se predlažu: prof. dr Dragan Koković, prof. dr Slađana Zuković, prof. dr Natalija Jovanović, Filozofski fakultet, Niš, i doc. dr Gordana Đigić, Filozofski fakultet, Niš. Izdavač zbornika je Univerzitet u Novom Sadu, a troškove štampanja snosi Tempus projekat SHESPSS.

Molba doc. dr Marice Šlјukić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na projektu pod nazivom Социальные риски реструктуризации экономики сельтерриторий: глобальные вызовы и локальные ответы, rukovodilac projekta je dr Olga Vladimirovna Nečiporenko, Sibirsko odelјenje Ruske akademije nauka – Institut filozofije i prava, Novosibirsk. Projekat će se realizovati u periodu 2016-2017. godine. Filozofski fakultet neće imati nikakvih finansijskih obaveza.

Ostalo

Molba prof. dr Snežane Gudurić, rukovodioca projekata Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje naučnog skupa Jezici i kulture u vremenu i prostoru VI 17. decembra 2016. godine.

Molba prof. dr Snežane Gudurić, rukovodioca projekata Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za prijavu na konkurs kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje naučnog skupa Jezici i kulture u vremenu i prostoru VI.

Molba doc. dr Bilјane Radić Bojanić, glavnog i odgovornog urednika časopisa Metodički vidici, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za prijavu na Konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2016. godinu za sufinansiranje časopisa.

Molba prof. dr Ivane Živančević Sekeruš, dekana Fakulteta, da Fakultet od Univerziteta u Novom Sadu preuzme realizaciju Sporazuma o saradnji sa Agencijom Frankofonih univerziteta.

15. Saglasnosti-nastava

Doktorske studije jezik i književnost
Molba doc. dr Milice Pasule Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se novi izborni kurs Književna figura kao element naracije integriše u listu izbornih predmeta na  DAS jezik i književnost.

Odsek za srpski jezik i književnos
Molba Odseka za srpski jezik i književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se MAS Srpski jezik i lingvistika dopuni izbornim predmetom Sintaksa padeža u štokavskim dijalektima, nosilac kursa je doc. dr Danka Urošević.

Molba Centra za jezike da se portugalski jezik uvrsti kao izborni kurs za školsku 2016/17. godinu.

16. Angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Dejana Vasin angažuje u nastavi u školskoj 2016/17. godini za kurs Sloveni, starosedeoci i Srbi na Balkanu do 14. veka (2+1) pod mentorstvom prof. dr Nenada Lemajića.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Paulina Čović angažuje u nastavi u školskoj 2016/17. godini za kurs Metodika nastave istorije (2+2) pod mentorstvom prof. dr Dragice Kolјanin.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se student doktorskih studija Nebojša Kartalija  angažuje u nastavi u školskoj 2016/17. godini za sledeće kurseve: Istorija vizantije (2+1), Zapadna Evropa u srednjem veku (2+1), Mediteran u srednjem veku (2+1), Srednja i jugoistočna Evropa u srednjem veku (2+2) Srednjovekovne civilizacije i društvo (2+2) pod mentorstvom prof. dr Đure Hardija.

17. Inicijativa za dodelu počasnog doktorata prof. dr Angeli Rihter sa Univerziteta Martin Luter, Hale

18. Razno

Karlo Bala, stručni saradnik na Odseku za medijske studije, podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na XXI Internacionalnom naučnom skupu SM2016 koji je održan na Paliću 19. maja 2016. godine.

Prof. dr Slobodan Bjelica, podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnom skupu Nauka i stvarnost koji je održan na Filozofskom fakultetu na Palama, Bosna i Hercegovina 21. maja 2016. godine.

Prof. dr Jasmina Jokić, doc. dr Sanja Paripović i asistentkinja Jelena Marićević podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 13. međunarodnoj slavističkoj konferenciji koja je održana u periodu od 21. do 23. aprila 2016. godine na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, Bugarska.

Doc. dr Virđinija Popović i asistentkinja Ivana Janjić podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu 1. Decembar u Alba Juliji, Rumunija, u periodu od 15. do 25. maja 2016. godine.

Asistentkinja Bojana Kovačević podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku u Madridu, Španija, u periodu od 14. do 22. maja 2016. godine.

Asistent Vladimir Mihajlović podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 26. Konferenciji za rimsku teorijsku arheologiju koja je održana u periodu od 16. do 19. marta 2016. godine na Sapienca univerzitetu u Rimu, Italija.

Doc. dr Goran Vasin podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnoj konferenciji Velike reke koja se održala u Nižnjem Novgorodu, Rusija, u periodu od 17. do 21. maja 2016. godine.

Prof. dr Ifigenija Radulović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o kursu grčke paleografije koji je pohađala u periodu od 18. aprila do 13. maja 2016. godine na Nacionalnom institutu za istraživanja u Atini, Grčka.

Sanja Pešut, predsednica Udruženja studenata pedagogije, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o realizovanoj 3. međunarodnoj konferenciji studenata pedagogije na temu Inovacije u obrazovanju koja je održana na Filozofskom fakultetu 27. i 28. maja 2016. godine.

Prof. dr Gordana Dragin podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku u Velikom Trnovu u okviru Erazmus + programa.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu