Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
5. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 5. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK, 15. maja 2015. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 4. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Usvajanje radnog kalendara za školsku 2015/16. godinu

4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za psihologiju
mr Strahinja Dimitrijević
mr Ksenija Kolundžija

Odsek za hungarologiju
mr Aniko Utaši

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za istoriju
mr Branislav Popović

Odsek za pedagogiju
mr Ninoslav Kačarić

Odsek za srpsku književnost
mr Danijela Đorđević

Odsek za filozofiju
mr Želјka Ališić

6. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Svetlana Maksimović, tema: Komparativna analiza nastave engleskog jezika u osnovnim školama u Japanu i Srbiji, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Predrag Novakov, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Slavka Blagojević, red. prof., za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Niš, dr Danijela Prošić Santovac, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika,

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Milanka Stankić, tema: Uticaj korelacije književnosti i jezika na uspeh učenika u nastavi u višim razredima osnovne škole, Komisija: dr Olivera Radulović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gordana Štasni, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Velјko Brborić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd.

7. Produžetak roka za izradu doktorske disertacije

Odsek za psihologiju
Molba mr Radeta Damjanovića Nastavno-naučnom veću da mu se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Komorbiditet u okviru grupe poremećaja sa nasilničkim ponašanjem: jedan ili više poremećaja produži do 22. aprila 2016. godine.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba mr Ivana Dimitrijevića Nastavno naučnom veću da mu se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Verbalizacija koncepta časti i poštenja u srpskom jeziku produži do 11. marta 2016. godine.

8. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije pedagogije
Tanja Šijaković, master

Doktorske studije sociologije
Dušan Ristić, master

9. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Mina Apić, master, tema: L’étrangeroriental danslalittératurefrançaise duXIXesiècle: identité etaltérité(Orijentalna stranost u francuskoj književnosti XIX veka: identitet i alteritet),  Komisija: dr Katarina Melić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Francuska književnost i kultura, FILUM, Kragujevac, dr Tamara Valčić Bulić, docent za užu naučnu oblast Romanistika, dr Diana Popović, docent za užu naučnu oblast Romanistika, dr Tatjana Đurin, docent za užu naučnu oblast Romanistika, dr Pavle Sekeruš, red. prof., za užu naučnu oblast Romanistika, mentor.

Kandidat: Danka Urošević, master, tema: Relativna rečenica u šumadijsko-vojvođanskom dijalektu, Komisija: dr Sofija Miloradović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Niš, predsednik Komisije, dr Vladislava Ružić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Žarko Bošnjaković, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Slobodan Pavlović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor.

Kandidat: Ivan Trifunjagić, master, tema: Retorička struktura diskursa novinske književne kritike u srpskom jeziku, Komisija: dr Miroslav Dudok, red. prof., za užu naučnu oblast Slovakistika, predsednik Komisije, dr Tvrtko Prćić, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Milivoj Alanović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Vesna Polovina, red. prof., za užu naučnu oblast Opšta lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Vera Vasić, red. prof., u penziji, mentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Jasmina Knežević, master, tema: Uloga bazičnih psiholoških potreba i samo-regulacije u prevladavanju percepcije nestabilnosti zaposlenja, Komisija: dr Marija Zotović, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Boris Popov, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Svetlana Čizmić, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Nebojša Majstorović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Kandidat: Dragana Mitrić Aćimović, master, tema: Uloga moralnosti i organizacijskog konteksta u formiranju spremnosti na korupciju, Komisija: dr Nebojša Majstorović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Dobrila Vujić, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, dr Boris Popov, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

10. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Jelena Marićević, master
Sanja Zlatković, master

Doktorske studije psihologije
Ivana Ignjatović, master

11. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Maja Medan, master, tema: Poetička konstelacija simbolizma i nadrealizma: lirski diskurs Milana Dedinca, Komisija: dr Vladimir Gvozden, docent za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Jelena Novaković, red. prof., za užu naučnu oblast Romanistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Svetlana Šeatović Dimitrijević, viši naučni saradnik, Institut za književnost, Beograd, dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof., za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, mentor.

12. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Ane Halas Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 7. do 19. septembra 2015. godine radi putovanja u Sjedinjene Američke Države.

Molba mr Tatjane Milićev i mr Nataše Milićević Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 14. do 18. juna 2015. godine radi odlaska na konferenciju Agreement Across Borders koja će se održati u Zadru, Hrvatska.

Odsek za istoriju
Molba prof. dr Slobodana Bjelice Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 22. do 24. maja 2015. godine radi učešća na naučnom skupu Nauka i evrointegracije koji će se održati u Sarajevu, Bosna i  Hercegovina.

Odsek za psihologiju
Molba doc. dr Tanje Jevremov i doc. dr Dejana Pajića Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 28. juna do 4. jula 2015. godine radi učešća na međunarodnoj konferenciji ISSI 2015 - 15th International Conference on Scientometrics and Informetricskoja će se održati u Istanbulu, Turska.

Molba Dragana Žulјevića, istraživača saradnika, Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 14. do 19. jula 2015. godine radi učešća na 13. Svetskoj konferenciji asocijacije za kontekstualnu bihejvioralnu genetiku, koja će se održati u periodu od 14. do 19. jula 2015. godine u Berlinu, Nemačka.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo: prof. dr Snežani Milenković, prof. dr Miklošu Biru, prof. dr Ivanu Jerkoviću, prof. dr Vesni Gavrilov-Jerković, doc. dr Petaru Čoloviću, doc. dr Bojani Dinić, doc. dr Vladimiru Mihiću, doc. dr Ivani Mihić, doc. dr Velјku Jovanoviću, Marini Oros, istraživaču saradniku i Draganu Žulјeviću, istraživaču saradniku, u periodu od 27. do 31. maja 2015. godine, radi učešća na Saboru psihologa Srbije, koji će se održati na Zlatiboru.

Molba prof. dr Sunčice Zdravković Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 23. do 27. avgusta 2015. godine radi učešća na Evropskoj konferenciji za vizuelnu percepcijukoja će se održatiu Liverpulu, Velika Britanija.

Molba prof. dr Sunčice Zdravković Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 22. do 23. juna 2015. godine u svrhu učešća na početnom sastanku Kick-off meeting za projekat Horizon 2020, sastanak će se održati u Groningenu, Holandija.

13. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostujuće predavanje Borislave Šašić, dugogodišnjeg prevodioca za međunarodne organizacije sa sedištem u Ženevi, u utorak, 28. aprila, od 12:00 do 13:00 časova.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za održavanje radionice iz socio-antropološke lingvistike pod nazivom Jezička politika svakodnevice, 22. maja 2015. godine u organizaciji Odseka za anglistiku i dr Endrua Hodžiza sa Institutu za etnologiju, Zagreb. Radionica je namenjena kako studentima, saradnicima i nastavnicima jezičkih i društvenih nauka tako i široj javnosti, zainteresovanoj za odnos jezika, društva, kulture i politike.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostujuće predavanje Vuka Markovića, urednika izdavačke kuće Komiko i prevodioca, na temu Specifičnosti prevođenja grafičkog romana i stripa. Gosta će studentima predstaviti doc. dr Borislava Eraković 12. maja 2015. godine.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za saradnju za Institutom za podunavsko švapsku kulturu i književnost U Tibingenu, Nemačka, u okviru programa Na Dunavu. Evropski književni projekat (An der Donau. Eineuropäisches Literaturprojekt) koji finansira Fondacija Baden-Virtemberg. Projekat bi trajao dve godine i u okviru prve faze projekta je predviđeno učešće dvoje studenata Odseka za germanistiku, Milice Vrgović i Bilјane Kovač, na seminaru Dunav kao deo identiteta u Kisoroszi, Mađarska, u periodu od 30. aprila do 3. maja 2015. godine.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da se pridruži internet-platformi sa strukturom (uslovi upisa, struktura programa, obavezni i izborni predmeti i sl.) na kojoj bi tebalo da se prikažu studijski programi germanistike u visokoškolskom evropskom prostoru. Projekat finansira DAAD i ima za cilј stvaranje uporednog pregleda studijskih programa Nemačkog jezika i književnosti u Evropi. Administratori bi bili doc. dr Nikolina Zobenica i Jelena Trivunić Malešević, stručni sekretar Odseka.

Odsek za medijske studije
Molba dr Jelene Kleut Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na projektu CEDAR: Consortium on Emerging Directions in Audience Research za period 2015-2016. godine. Projektom rukovodi dr Ranjana Das, Univerzitet u Lesteru.

Molba prof. dr Dubravke Valić Nedelјković Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na projektu EU-IPA Jačanje medijske slobode koji sprovodi Ministarstvo kulture i informisanja u oblasti medijske pismenosti. Prof. dr Valić bi se uklјučila kao medijski ekspert sa savetodavnom funkcijom. Funkcija koju bi vršila je personalna i ne uklјučuje Fakultet kao instituciju. Učešće na projektu traje deset ekspertskih dana.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje časopisa KOD 04. Tekstovi u časopisu su nastali kao deo predispitne obaveze studenata Žurnalistike na predmetu Novinarstvo u štampanim medijima. Štampanje će se finansirati sredstvima Odseka za medijske studije.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Dušice Filipović Đurđević Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje jednodnevne radionice pod nazivom LEPovanje: Susreti mladih istraživača u oblasti eksperimentalne psihologije. Radionica je planirana za prvu nedelјu juna 2015. godine. Organizator radionice je Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju u Novom Sadu. Učesnici radionice su nastavnici i studenti koji svoja istraživanja izvode u okviru Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju u Novom Sadu i Beogradu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost studentkinji četvrte godine osnovnih akademskih studija Psihologije Mariji Ćirić da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na međunarodnoj konferenciji Junior Research program Conference koja će se održati u periodu od 14. do 17. avgusta 2015. godine koja će se održati na fakultetu Corpus Christi College, Kembridž, Velika Britanija.

Molba prof. dr Sunčice Zdravković Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje učešća na Evropskoj konferenciji za vizuelnu percepcijukoja će se održatiu Liverpulu, Velika Britanija.

Molba prof. dr Ljilјane Mihić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje učešća na 13. Svetskoj konferenciji asocijacije za kontekstualnu bihejvioralnu genetiku, koja će se održati u periodu od 14. do 19. jula 2015. godine u Berlinu, Nemačka.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Aleksej Arsenjev, vrsni poznavalac ruske emigracije u Srbiji, održi predavanje na temu Uticaj ruske emigracije na razvoj kulture u Vojvodini na Filozofskom fakultetu. Termin predavanja biće naknadno određen.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Svetlane Tomin Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da vizantolog dr Mihail St. Popović iz Beča, Austrijska akademija nauka, održi predavanje pod naslovom Srpska princeza Mara Branković između Svete zemlјe, Vaselјenske patrijaršije i Dubrovnika, u četvrtak, 28. maja 2015. godine, u okviru tribine istoričara, a u saradnji Odseka za srpsku književnost i Odseka za istoriju.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za osnivanje Centra za istraživanje i popularizaciju srpske književnosti. Centar bi trebalo da kreira efikasnu platformu za multimedijalnu prezentaciju rezultata istraživanja srpske književnosti, te da aktivno učestvuje u popularizaciji nacionalne književnosti. Centrom bi rukovodio prof. dr Slobodan Vladušić.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba doc. dr Milivoja Alanovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na konferenciju ICCEES World Congress 2015 in Makuhari (ICCEES2015)kojaće se održati u periodu od 3. do 8. avgusta 2015. godine u Makahuriju, Japan.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da učestvuje u V Programu Marai Fonda za nacionalnu kulturu Republike Mađarske radi dobijanja donacije za nabavku knjiga za seminarsku biblioteku Odseka.

Molba Kulturnog centra Novog Sada Nastavno-naučnom veću za uspostavlјanje saradnje na projektu Evropske prestonice kulture.

Predlog saradnje sa Institutom za književnost i umetnost iz Beograda.

14. Saglasnosti-nastava

Odseka za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmenu osnovnih akademsjih studija Engleskog jezika i književnosti, po kojoj izborni kurs Rod i pripovedanje dobija (ESPB-5-EJ208) dobija status obaveznog za studente književnog modula u sedmom semestru, umesto kursa Savremena australijska proza (ESPB5-EJ413). Na jezičkom modulu kurs Rod i pripovedanje neće se više izvoditi.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izvođenje stručne ekskurzije posvećene značaju ruske emigracije za srpsku kulturu. Ekskurzija bi obuhvatila posetu Krušedolu, Sremskim Karlovcima i Novom Sadu delimično u saradnji sa studentima i nastavnicima Odseka za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu.

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Milorada Milјakovića, studenta doktorskih studija za predmet Strani jezik po izboru – Ruski jezik A.1.1. u zimskom semestru i Ruski jezik A1.2. u letnjem semestru sa fondom od 4 časa nedelјno pod mentorstvom Katje Juršić Huzjan.

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. emeritusa Bogdana Kosanovića u školskoj 2015/16. godini na master akademskim studijama za predmete Srpsko-ruska komparatistika (2+2) i Stvaralaštvo M. Šolohova (3+3).

15. Saglasnosti-programi kontinuirane edukacije, stručno usavršavanje, celoživotno obrazovanje

Molba Centra za bihejvioralnu genetiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za realizaciju sledećih seminara: Nacrti istraživanja i statistička obrada podataka u medicinskim istraživanjima, Seminar iz procene ličnosti za zdravstvene radnike i Seminar iz veština komunikacije za zdravstvene radnike.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da se prijavi na sledeće konkurse, za akreditaciju i sufinansiranje naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji:

  1. Konkurs za akreditaciju skupa kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja;
  2. Konkurs za akreditaciju skupa kod Komore socijalne zaštite;
  3. Konkurs za sufinansiranje organizovanja skupa kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
  4. Konkurs za sufinansiranje organizovanja skupa kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

16. Razno

Odsek za germanistiku
Asistentkinja Ana Mitrevski i studentkinja doktorskih studija Mirjana Zarifović podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o Prevodilačkoj koloniji koja je održana u Karlovačkoj gimnaziji 24. aprila 2015. godine.

Stav Filozofskog fakulteta povodom odluke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o kategorizaciji domaćih naučnih časopisa i ponude Centra za evaluaciju u obrazovanju u nauci za indeksiranje časopisa u bazi SCI indeks.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu