Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
5. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 5. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 13.6.2014. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 4. sednice Nastavno-naučnog veća i zapisnika sa vanrednog sastanka Kolegijuma održanog dana 23.5.2014. godine

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Olga Panić-Kavgić

Odsek za srpsku književnost
mr Nevena Varnica

4. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Mirko Bogdanović, tema: Uzvišenost ideje: komparativna analiza engleske klasicističke i romantičarske ode, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof., za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Arijana Luburić-Cvijanović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, dr Aleksandra Jovanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Aleksandar Savić, tema: Društveno-ekonomski razvoj i promene u Užičkom okrugu 1947-1963., Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Kosta Josifidis, red. prof., za užu naučnu oblast Ekonomija, Ekonomski fakultet, Subotica, dr Slobodan Bjelica, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.

Kandidat: mr Nebojša Petrović, tema: Promene društvenih odnosa u poljoprivredi Vojvodine i njen razvoj 1950-1957., Komisija: dr Slobodan Bjelica, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Aleksandar Kasaš, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Boris Kršev, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Fakultet za pravne i poslovne studije „Lazar Vrkatić“, Novi Sad, dr Ivana Dobrivojević, naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Institut za savremenu istoriju, Beograd.

Kandidat: mr Aleksandar Krstić, tema: Članovi dinastija jugoistočne Evrope u srednjovekovnoj Ugarskoj, Komisija: dr Đura Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Petar Rokai, red. prof., u penziji, dr Nenad Lemajić, red. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Srđan Rudić, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Medijevistika, Istorijski institut SANU, Beograd.

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Alija Selimović, tema: Tipološki pristup dimenzijama ideološke orijentacije, dr Snežana Smederevac, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Mikloš Biro, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, dr Petar Čolović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Lazar Tenjović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Bojana Komaromi

Odsek za srpsku književnost
mr Maja Plavšić

6. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Siniša Subotić, master

7. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Jasmina Knežević, master

8. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Tanja Bošković, master, tema: Karakteristike self-šeme kod unipolarne i bipolarne depresije i paranoidnih poremećaja, Komisija: dr Ljiljana Mihić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Mikloš Biro, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, dr Aleksandra Nedić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Zdenka Novović, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Doktorske studije jezik i književnost:
Kandidat: Boglarka Laki, master, tema: Vajdasági magyar nők beszélt nyelvi élettörténetének szövegtani vizsgálata (Analiza životnih priča mađarskih žena u Vojvodini iz aspekta tekstualne lingvistike), Komisija: dr Edita Andrić, red. prof., za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, predsednik Komisije, dr Eva Vukov-Rafai, docent za užu naučnu oblast Metodika nastave mađarskog jezika i književnosti, Učiteljski fakultet, Subotica, dr Iren Lanc, red. prof., za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, mentor.

9. Molba za produženje roka za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba mr Biljane Savić Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Rečnik vladarskih žitija arhiepiskopa Danila II (prema prepisu Danilovog zbornika u Arhivu SANU, 1553. god.) produži do 8. oktobra 2015. godine.

10. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze

Odsek za filozofiju
Dejan Jovančević (magistar filozofskih nauka)

11. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za istoriju
Vladimir Ivanišević
Biljana Simeunović

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Katarina Janković-Popović
Uljana Jurčuk
Vedrana Mijović-Pantelić

12. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze

Odsek za anglistiku
Kandidat: Maja Grbović, tema: Uticaj jezičke anksioznosti na razvijanje komunikativne kompetencije odraslih učenika engleskog kao stranog jezika, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Predrag Novakov, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Slavka Blagojević, red. prof., za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Engleski jezik na nematičnim grupama, Filozofski fakultet, Niš.

Odsek za istoriju
Kandidat: Pavle Orbović, tema: Kolonizacija Vojvodine i jugoslovenska  javnost  1945-1948. godine, Komisija: dr Slobodan Bjelica, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Aleksandar Kasaš, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Boris Kršev, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba,, Fakultet za pravne i poslovne studije „Lazar Vrkatić“, Novi Sad.

Kandidat: Tatjana Gojković, tema: Uporedna analiza ,,Domesday book i Istarskog razvoda, Komisija: dr Đura Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Bojan Tubić, docent za užu naučnu oblast Međunarodno pravo, Pravni fakultet, Novi Sad.

Kandidat: Mladen Medić, tema: Vitezovi jovanovci u Ugarskoj od 12. do 16. veka, Komisija: dr Đura Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Drago Njegovan, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Muzej Vojvodine, Novi Sad.

Kandidat: Jovana Stojanović, tema: Jevreji u kulturnom životu Beograda 1929-1941, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Slobodan Bjelica, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Milan Koljanin, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Institut za savremenu istoriju, Beograd.

Kandidat: Siniša Jokić, tema: Novi Sadkao političko-administrativni centar AP Vojvodine 1945 -1953, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Slobodan Bjelica, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Drago Njegovan, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Muzej Vojvodine, Novi Sad.

Kandidat: Atila Hornok, tema: Atila u srednjovekovnim nemačkim izvorima, Komisija: Đura Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Drago Njegovan, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Muzej Vojvodine, Novi Sad.

Kandidat: Dragan Tubić, tema:Filip Skolari u istoriji i tradiciji, Komisija: Đura Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Đorđe Bubalo, vanr. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Beograd.

Kandidat: Darjuš Sami, tema: Kult persijskih svetitelja u srednjem veku, Komisija: Đura Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Drago Njegovan, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Muzej Vojvodine, Novi Sad.

Kandidat: Angela Iršai, tema:Žene članovi dinastije Arpadovića u 13. veku u izvorima i istoriografiji, Komisija: dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Dejan Ječmenica, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fkultet, Beograd.

Kandidat: Nebojša Maksimović, tema: Valjevo 1934-1941. godine, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Slobodan Bjelica, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Saša Marković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija, Pedagoški fakultet, Sombor.

Odsek za psihologiju
Kandidat: Maja Milutinović, tema: Specifičnosti odgovora adolescenata na testu MMPI-202, Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, dr Vojislava Bugarski, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet, Novi Sad.

Odsek za romanistiku
Kandidat: Jelena Ristanović-Kuprešak, tema: L’expression écritedansl’enseignementduFLE à l’Université deBanjalukadanslaperspectivedelalinguistiquetextuelle (Pismeno izražavanje u nastavi francuskog kao stranog jezika u Banjaluci iz perspektive tekstualne lingvistike), Komisija: dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Ana Vujović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Francuski jezik i književnost, Učiteljski fakultet, Beograd, dr Tatjana Đurin, docent za užu naučnu oblast Romanistika.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: Dušanka Đukić, tema: Savremena nastavna sredstva u proučavanju srpske srednjovekovne književnosti u nastavi, Komisija: dr Branka Jakšić-Provči, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Svetlana Tomin, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Zona Mrkalj, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: Zorica Ivanović, tema: Frekvencijski rečnik sa tumačenjima „Kronike palanačkog groblja“ Isidore Sekulić, Komisija: dr Vera Vasić, red. prof., u penziji, mentor, dr Rajna Dragićević, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Jasmina Dražić, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Kandidat: Milica Ružičić-Novković, tema: Predstavljanje teme invalidnosti u medijskom diskursu, Komisija: dr Vera Vasić, red. prof., u penziji, mentor, dr Tvrtko Prćić, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Svenka Savić, profesor emeritus, dr Dubravka Valić-Nedeljković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Novinarstvo.

13. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za filozofiju
Željka Ališić

14. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba prof. dr Predraga Novakova Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 23. do 26. juna 2014. godine radi odlaska na Univerzitet Alpe-Adria u Klagenfurtu gde će održati dva predavanja Lexical and Grammatical Aspect in Englishi Cultural Components in Translation from English.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo Ani Mitrevski u periodu od 30. juna do 6. jula 2014. godine radi učešća na seminaru iz oblasti teatrološke pedagogije koji će se održati u Klužu, Rumunija.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Goranu Vasinu i asistentu Nenadu Ninkoviću u periodu od 12. do 20. oktobra 2014. godine, radi odlaska na istraživanje u Mađarskoj akademiji nauka u Budimpešti i Arhivu srpske pravoslavne eparhije budimske u Sentandreji.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Brankici Drašković i mr Jeleni Kleut u periodu od 31. avgusta do 4. septembra 2014. godine radi učešća na Petoj međunarodnoj konferenciji Kritički pristupi interdisciplinarnoj analizi diskursa, koja će se održati u Budimpešti, Mađarska.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ivanu Jerkoviću u periodu od 7. do 14. jula 2014. godine radi učešća na mađunarodnom kongresu primenjene psihologije, koji će se održati u Parizu, Francuska.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Željku Kaluđeroviću u periodu od 20. do 21. juna 2014. godine radi učešća na međunarodnom simpozijumu Integrativna bioetika i prirodno naslijeđe, koji će se održati u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

15. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba prof. dr Aleksandre Izgarjan Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Fakultet bude izdavač elektronskog izdanja monografije Approaches to Metaphor: Cognitive, Translation and Literature Studies Perspective. Za recenzente se predlažu: dr Sabina Halupka-Rešetar, dr Aleksandra Nikčević-Batričević, Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora, Marcina Grygiela, University of Rezeszow, Poljska.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za predavanje gostujućeg profesora dr Franca Marušiča sa Univerziteta u Novoj Gorici, Slovenija. Profesor Marušič treba da održi predavanje pod naslovom An Argument against Island repair under Sluicing u okviru istraživačkog seminara NSLingColl, 30. maja 2014. godine u učionici 87/II sa početkom u 18:00 časova.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje tematskog zbornika radova pod naslovom Afektivna dimenzija nastave engleskog jezika čiji će urednik biti doc. dr Biljana Radić-Bojanić. Za recenzente se predlažu prof. dr Predrag Novakov, prof. dr Savka Blagojević, Filozofski fakultet, Niš i prof. dr Violeta Jovanović, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina. Objavljivanje zbornika će se finansirati iz sopstvenih sredstava. Izdavač treba da bude Filozofski fakultet.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Snežani Milenković za učešće na akreditovanom seminaru Pedagoškog zavoda Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje pod nazivom Obrazovne ustanove i porodica kao zone bezbednosti.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Vladimiru Mihiću da se prijavi na konkurs za učešće na projektu Horizon 2020, koji se vodi preko Indra Sistemas S.A. iz Španije. Naziv projekta je Advanced Energy Platform for Energy Efficiency Innovation. Doc. dr Vladimir Mihić treba da bude kontakt osoba za Filozofski fakultet.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje asistenta Bojane Dinić na projektu pod nazivom Istraživanja zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu – trendovi, šanse, barijere i potrebe, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. U pitanju je jednogodišnji projekat, a angažovanje Bojane Dinić obuhvata jedan istraživački mesec. Rukovodilac projekta je prof. dr Radovan Pejanović, red. prof., Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Nebojše Majstorovića na projektu pod nazivom Istraživanja zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu – trendovi, šanse, barijere i potrebe, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. U pitanju je jednogodišnji projekat, a angažovanje prof. dr Nebojše Majstorovića obuhvata jedan istraživački mesec. Rukovodilac projekta je prof. dr Radovan Pejanović, red. prof., Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje mr Jelene Matanović na projektu pod nazivom Istraživanja zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu-trendovi, šanse, barijere i potrebe, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. U pitanju je jednogodišnji projekat, a angažovanje mr Jelene Matanović obuhvata jedan istraživački mesec. Rukovodilac projekta je prof. dr Radovan Pejanović, red. prof., Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Odsek za romanistiku
Molba doc. dr Kristijana Ekera Nastavno-naučnom veću da mu dâ saglasnost da konkuriše za stipendiju koju nude Nemačka i Uzbekistanska vlada kako bi mogao da učestvuje na kursu Uzbekistanskog jezika i kulture u Samarkandu od 15. septembra do 3. oktobra 2014. godine.

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da članovi Odseka, u skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji sa Zapadnim univerzitetom „Vasilie Goldiš“ u Aradu, budu urednici junskog i decembarskog izdanja časopisa Studii de Ştiinţă şi Cultură (Naučne i kulturološke studije). Finansijske troškove objavljivanja časopisa snosiće Univerzitet u Aradu, a Filozofski fakultet treba da bude jedan od suizdavača.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost mr Zuzani Tirovoj da učestvuje na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje troškova učešća na međunarodnoj slavističkoj konferenciji POLYSLAV XVIII, koja će se održati 3. do 6. septembra 2014. godine na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Eötvös Loránd“, Budimpešta.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Dušanki Vujović za učešće na konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje izdavanja monografije Glagoli kretanja u srpskom jeziku. Predlaže se da Filozofski fakultet bude izdavač monografije. Za recenzente se predlažu prof. dr Vera Vasić i prof. dr Gordana Štasni.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da pokrene proces akreditacije lingvističke konferencije Odseka za hungarologiju pod naslovom Mađarski jezik i indoevropski jezici, kao akreditovanog stručnog skupa za nastavnike mađarskog jezika i književnosti kod Pedagoškog zavoda Vojvodine. Konferencija treba da se održi 22. i 23. oktobra 2014. godine na Filozofskom fakultetu u sali „Zoran Konstantinović“. Kordinatori stručnih usavršavanja su dr Eva Hoža i dr Hargita Horvat-Futo.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da učestvuje u IV programu Marai Fonda za nacionalnu kulturu Republike Mađarske, radi dobijanja donacije za nabavku knjiga za Seminarsku biblioteku.

Odsek za hungarologiju predlaže Nastavno-naučnom veću da sala broj 123/2,5 nosi ime po osnivaču Katedre za mađarski jezik i književnost profesoru Ervinu Šinku.

16. Saglasnosti-izmene i dopune studijskih programa

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za proširenje liste izbornih predmeta na master studijama Psihologije.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za dopunu programa Doktorskih studija psihologije izbornim predmetom Psihologija zdravlja.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za pomeranje kursa na master programu Srpski jezik i lingvistika.

Veće Centra za usavršavanje nastavnika predlaže Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za realizaciju Programa polaganja ispita iz stranih jezika radi sticanja zvanja pedagoških savetnika, i da se za kordinatora programa imenuje dr Danijela Prošić-Santovac.

17. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2014/15. godini

Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Jelene Šakotić-Kurbalija u školskoj 2014/15. godini za izvođenje nastave na Master akademskim studijama, studijski program Gluma, modul Primenjeno pozorište, iz izbornih predmeta Osnove radioničarskog rada u zimskom semestru sa fondom časova 2+0 i Praktikum iz radioničarskog rada u letnjem semestru sa fondom časova 3+0.

Molba Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Marije Zotović-Kostić u zimskom semestru školske 2014/15. godini za izvođenje nastave iz predmeta Razvojna psihologija sa fondom časova 2+0.

Molba Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Sunčice Zdravković u školskoj 2014/15. godini, za izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Kognitivni procesi za inženjere sa fondom časova 2+0.

Molba Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Biljane Radić-Bojanić u školskoj 2014/15. godini za izvođenje nastave iz predmeta Fonologija engleskog jezika i Leksička semantika.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Dušanke Mitrović u školskoj 2014/15. godini za izvođenje nastave iz predmeta Razvojna i pedagoška psihologija, Psihologija učenja i Psihologija obrazovanja.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje mr Maje Krstić u letnjem semestru školske 2014/15. godine za izvođenje nastave iz predmeta Strani jezik-Ruski jezik sa fondom časova 2+2.

18. Angažovanje studenata doktorskih studja u nastavi

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Dejana Vasin, master, angažuje u zimskom semestru u školskoj 2014/15. godini za kurs Sloveni i starosedeoci na Balkanu od 7. do 12. veka pod mentorstvom prof. dr Nenada Lemajića sa fondom 2 časa nedeljno.

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u zimskom semestru za školsku 2014/15. godinu:

  • Maja Medan, master, za kurseve Pregled lirskog pesništva od 7. do 5. veka pre nove ere u antičkoj Grčkoj, Svetska književnost: Grčka lirika klasičnog perioda pod mentorstvom prof. dr Gordane Pokrajac sa fondom časova 1+1 i za kurs Oblici moderne srpske književnosti 20. veka pod mentorstvom prof. dr Bojane Stojanović-Pantović sa fondom časova 0+2;
  • Miloš Jocić, master za kurs Pravci u slovenačkoj književnosti 19. i 20. veka, pod mentorstvom prof. dr Bojane Stojanović-Pantović sa fondom časova 2+1.

19. Razno

Mario Liguori, lektor stranac za italijanski jezik, podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću sa sednice Uprvnog odbora AIS3, koja je održana u Rektoratu Univerziteta u Beogradu 22. maja 2014. godine.

Prof. dr Momir Samardžić podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o godišnjem sastanku Komiteta za organizaciju zajedničkog master programa Istorija jugoistočne Evrope.

 

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu