Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
5. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 5. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 24.5.2013. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 4 sednice Nastavno-naučnog veća.

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za istoriju
mr Predrag M. Vajagić
mr Katarina Mitrović

Odsek za pedagogiju
mr Mila Beljanski

Odsek za psihologiju
mr Boris Popov
mr Tanja Jevremov

Odsek za romanistiku
mr Ivan Jovanović
Izdvojeno mišljenje

Odsek za sociologiju
mr Snežana Stojšin

Odsek za srpsku književnost
mr Vasilije Milnović

4. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Slavica Adamović-Zdravković, tema: Transgeneracijski pristup afektivnoj vezanosti adolescentkinja i žena rane dobi, Komisija: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanr. prof za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Tatjana Stefanović-Stanojević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Niš.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za hungarologiju
Kandidat: mr Ferenc Mak, tema: A magyar irodalom kialakulása és története aBácska és a  Bánság területén (Formiranje i razvoj književnosti Mađara u Bačkoj i Banatu), Komisija:dr Eva Toldi, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor, dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Julijana Išpanović-Čapo, docent za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku, dr Katalin Kaić, profesor emeritus.

6. Usvajanje izvestaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Tatjana Krstić

Doktorske studije jezik i književnost
ma Dušan Stamenković

7. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije pedagogije
Tanja Šijaković
ma Stanislava Marić-Jurišin

8. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Kandidat: ma Miroslav Pavlović tema: Vojno administrativno uređenje Smederevskog sandžaka 1739-1788, Komisija: dr Aleksandar Fotić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Opšta istorija novog veka, Filozofski fakultet, Beograd, predsednik Komisije, dr Vojin Dabić vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija srpskog naroda u novom veku, Filozofski fakultet, Beograd, dr Ljiljana Čolić, red. prof. za užu naučnu oblast Osmanski jezik, Filološki fakultet, Beograd, dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor.

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: ma Ivana Čančar, tema: Konkordancija kultnih spisa o Svetom caru Urošu patrijarha Pajseja, Komisija: dr Brankica Čigoja, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik Komisije, dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Marina Kurešević, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Nataša Dragin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor.

9. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze

Odsek za anglistiku
Marina Ileš, magistar lingvističkih nauka.

10. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo ma Akošu Geroldu u periodu od 25. juna do 5. jula 2013. godine radi odlaska u Brazil gde će održati dve radionice iz oblasti poslovnog engleskog jezika. Radionice su deo međunarodnog projekta Business English Practice, koji sponzoriše brazilska firma Espiral Digital.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Jagodi Topalov u periodu od 10. do 20. jula 2013. godine radi naučnog istraživanja u okviru bilateralnog projekta između Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Hat Jaiju.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo dr Maji Marković u periodu od 28. do 31. maja 2013. godine radi boravka na Univerzitetu Alpen-Adria u Klagenfurtu, Austrija gde će održati serije predavanja.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za socilogiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Boži Miloševiću u periodu od 28. do. 30 juna radi učešća na 20. međunarodnom skupu Društvo i tehnologija 2013-dr Juraj Plenković koji će se održati u Opatiji, Hrvatska
.

11. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za održavanje IATIS Regional Translation Workshop 25. i 26. septembra 2014. godine. Deo troškova organizacije skupa biće pokriven sredstvima sponzora i iz kotizacije učesnika, a za logistiku i tehničku podršku biće zaduženi nastavnici i saradnici Odseka.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da 4. oktobra 2013. godine organizuje međunarodnu konferenciju Uloga medija u normalizaciji odnosa u regionu zapadnog Balkana.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavljivanje monografije u izdanju Filozofskog fakultetea, pod naslovom Teorije izbora i razvoja karijere, autora dr Jelene Đermanov i dr Marijane Kosanović. Za recenzente se predlažuprof. dr Svetlana Kostović, prof. dr Mara Đukić,  prof dr Tatjana Tubić i prof. dr Svetlana Španović.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost studentkinji doktorskih studija psihologije Andrei Dujmović, da se prijavi na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na 34. STAR međunarodnoj konferenciji koju organizuje Stress and Anxiety Research Society, Farou, Portugalija.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odsek za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje organizovanja međunarodnog naučnog skupa Diachronic Slavonic syntax: language contact vs. internal factors. Skup bi se održao od 10. do 12. oktobra 2013. na Filozofskom fakultetu u saradnji sa Odsekom za slavistiku Univerziteta u Regenzburgu.

Molba prof. dr Slobodana Pavlovića Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavljivanje knjige Uzorci i mehanizmi sintaksičkih promena u srpskom jeziku, nastale kao rezultat projekta Istorija srpskog jezika (br. 178001) koji finansira Ministarstvo prosvete, nuke i tehnološkog razvoja, za izdavača Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Za recenzente se predlažu prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor i prof. dr Milorad Radovanović.

Molba prof. dr Jasmine Grković-Mejdžor Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavljivanje knjige Istorijska lingvistika (kognitivno-tipološki pristup) nastale kao rezultat projekta Istorija srpskog jezika (br. 178001) koji finansira Ministarstvo prosvete, nuke i tehnološkog razvoja, za izdavača Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Za recenzente se predlažu prof. dr Milorad Radovanović i prof. dr Slobodan Pavlović.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da konkuriše kod NIS za finansiranje naučnog i kulturnog projekta Veliki srpsko-mađarski rečnik.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje dr Šandora Bordaša u periodu od 19. do 25. maja 2013. godine, Estere Ondrejčak (učesnik na doktorskim studijama) u periodu od 20. do 25. maja 2013. godine i Etveš Kolegijuma iz Budimpešte 3. juna u 11 časova.

Molba dr Marka Božića Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije Laička republika . Monografija je rezultat Projekta Prva šansa Vlade Vojvodine. Filozofski fakultet će biti suizdavač publikacije zajedno sa Pravnim fakultetom u Beogradu.

12. Usvajanje radnog kalendara za školsku 2013/14. godinu

13. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2013/14. godini

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Edite Andrić, prof. dr Kornelije Farago i prof. dr. Lasla Molnar Čikoša do 1/3 radnog vremena na Filološkom fakultetu u Beogradu u školskoj 2013/14. godini.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Eržebet Čanji i prof. dr Iren Lanc do 1/3 radnog vremena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u školskoj 2013/14. godini.

Molba Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Tamare Valčić-Bulić na master akademskim studijama, koje su u postupku akreditacije, za izvođenje nastave iz predmeta Istorijska poetika novele i priče u francuskoj književnosti za 2 časa ukupno, 1 čas na nivou godine.

Molba Pedagoškog fakulteta u Somboru Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Radmile Bodrič za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Metodika nastave engleskog jezika (2+0) i doc. dr Nataše Kampmark za izvođenje nastave iz predmeta Angloamerička književnost za decu (2+0) i Uvod u dečiju književnost na engleskom jeziku (2+0) u školskoj 2013/14. godini.

14. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta u školskoj 2013/14. godini

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Ksenije Končarević sa Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta u Beogradu, za izvođenje nastave iz predmeta Metodika nastave ruskog jezika u školskoj 2013/14. godini.

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Enise Uspenski sa Univerziteta umetnosti u Beogradu, za za izvođenje nastave iz predmeta Ruska književnost u školskoj 2013/14. godini.

15. Saglasnost za uključivanje studenata doktorskih studija u nastavu

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u školskoj 2013/14. godini:
            1. Janoš Brener imaće vežbe iz sledećih predmeta: Fonetika (0+2), Fonologija (0+2), Prosta rečenica (0+1) i Morfologja savremenog mađarskog jezika (0+2)
            2. Boglarka Laki vežbe iz sledećih predmeta: Mađarski jezik 3(0+2) i Mađarski jezik 4 (0+2).

 

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu