Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
5. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 5. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 25.6.2012. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.Informacije prodekana
2.Predlog Izveštaja o samovrednovanju Filozofskog fakulteta (link sa prilogom članovi NNV dobiće na mejl adrese)
3.Usvajanje zapisnika sa 4. sednice Nastavno-naučnog veća (vidi prilog)
4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
                       
Odsek za anglistiku
mr Arijana Luburić-Cvijanović (vidi prilog)
                       
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
                        mr Jasmina Dražić (vidi prilog)

5. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Goran Vasin, tema: Srpski crkveno-narodni sabori u Habzburškoj monarhiji (1861-1888), Komisija: dr Dejan Mikavica, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Radoš Ljušić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba Filozofski fakultet u Beogradu, dr Vladan Gavrilović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Zoltan Đere, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Tibor Pal, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.

Kandidat: mr Mihael Antolović, tema: Istoriografsko delo Fridriha Majnekea, Komisija: dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Ilija Vujačić, red. prof. za užu naučnu oblast Politička teorija i metodologija, Fakultet političkih nauka, Beograd, dr Dragan Prole, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozfske nauke, dr Miloš Ković, docent za užu naučnu oblast Opšta istorija novog veka, Filozofski fakultet u Beogradu.

Kandidat: mr Boris Stojkovski, tema: Crkvena istorija Srema u srednjem veku, Komisija: dr Petar Rokai, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Đura Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Radivoj Radić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet u Beogradu.

Odsek za pedagogiju
Kandidat: mr Marija Jovanović, tema: Karakteristike opisnog ocenjivanja i kvalitet pedagoške komunikacije u osnovnoškolskoj nastavi, Komisija: dr Mara Đukić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Jelena Đermanov, doc. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Svetlana Španović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Somboru.

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Jelena Srdanović-Maraš, tema: Suicidalno ponašanje homoseksualno orjentisanih mladića, Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Aleksandra Nedić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.

Kandidat: mr Sandra Čačić, tema: Iracionalna uverenja i regulacija emocija kod osoba sa nesigurnim stilovima afektivnog vezivanja, Komisija: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Tatjana Stefanović-Stanojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Nišu.

Odsek za sociologiju
Kandidat: mr Jovana Čikić, tema: Porodična gazdinstva i razvoj seoskih zajednica, Komisija: dr Srđan Šljukić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, mentor, dr Milovan Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Pravni fakultet u Beogradu, dr Živojin Petrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Marina Kurešević, tema: Sintaksičke odlike Srpske Aleksandride, Komisija: dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Jelica Stojanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet u Nikšiću, dr Slobodan Pavlović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Nataša Dragin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik ilingvistika.
                               
Kandidat: mr Milan Ajdžanović, tema: Reči stranog porekla sa terminološkim  značenjem iz oblasti geografije od 1868. do danas (Dijahrono-sinhroni aspekt), Komisija: dr Ljiljana Subotić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Ljiljana Nedeljkov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Božo Ćorić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu.

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije
                       
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
                         mr Stanislav Stanković (vidi prilog)

7.Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija-doktorske studije

Doktorske studije psihologije
                        ma Veljko Jovanović (vidi prilog)
                     
8.Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija-doktorske studije

Doktorske studije psihologije
Kandidat: ma Nada Padejski, tema: Faktori vulnerabilnosti i rezilijentnosti za traumatski poremećaj kod žrtava partnerskog zlostavljanja, Komisija: dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik komisije, dr Aleksandra Nedić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu, dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

9. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije – doktorske studije

Doktorske studije jezik i književnost
                        ma Vesna Malbaški (vidi prilog)
         
Doktorske studije metodika nastave
                        ma Miljana Barjamović (vidi prilog)
                       
Doktorske studije psihologije
                        ma Stanislava Popov (vidi prilog)
                        ma Siniša Subotić (vidi prilog)

Doktorske studije pedagogije
                        ma Tamara Borovica (vidi prilog)

10. Imenovanje Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije – doktorske studije

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: ma Tatjana Dabić, tema: Potrebe studenata informacionih tehologija u nastavi engleskog jezika u Srbiji, Komisija: dr Biljana Radić-Bojanić, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, predsednik komisije, dr Savka Blagojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim grupama, Filozofski fakultet u Nišu, dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor.

Kandidat: ma Radmila Đaković, tema: Jezička anksioznost i uspešnost u učenju engleskog jezika u višim razredima osnovne škole, Komisija: dr Maja Marković, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, predsednik komisije, dr Savka Blagojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim grupama, Filozofski fakultet u Nišu, dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor.

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: ma Ivan Trifunjagić, tema: Retorička struktura diskursa novinske književne kritike u srpskom jeziku, Komisija: dr Miroslav Dudok, red. prof za užu naučnu oblast Slovakistika, predsednik komisije, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Milivoj Alanović, doc. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Kandidat: ma Milica Pasula, tema: Analiza i interpretacija romana Grethen autorke Rut Berger, Komisija: dr Slobodan Grubačić, prof. emeritus za užu naučnu oblast Germanistika Filološki fakultet u Beogradu predsednik komisije, dr Nikolina Zobenica, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, dr Julijana Beli-Genc, red. prof za užu naučnu oblast Germanistika, mentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat: ma Bojana Dinić, tema: Efekti dispozicionih i situacionih činilaca na agresivno ponašanje, Komisija: dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik komisije, dr Vanja Ković, doc. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Bojan Janičić, doc. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Goran Knežević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu, dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

11. Produženje roka za izradu doktorskih disertacija

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Mirjana Petrović-Savić (produženje roka za izradu doktorske disertacije do 6.12.2013.).

mr Marina Jurišić (produženje roka za izradu doktorske disertacije do 18.1.2013. godine).

12. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata i teme za izradu magistarskih teza

Odsek za istoriju
Kandidat: Žarko Dimić, tema: Tursko osvajanje Srema 1521-1526. godine
Komisija: dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Vladan Gavrilović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Andrija Veselinović, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet u Beogradu.

13 .Produžnje radnog odnosa za školsku 2012/13
                               
Odsek za istoriju
prof. dr Petar Rokai

14. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku za organizovanje 2. međunarodne konferencije ELALT (English Language and Anglophone Literatures Today). Konferencija bi se održala 16. marta 2013. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu za sufinansiranje 2. međunarodne konferencije ELALT (English Language and Anglophone Literatures Today) sredstvima fonda Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za sufinansiranje monografije dr Dragice Koljanin Izgrađivanje identiteta Istorija Jugoslavije u udžbenicima za osnovnu školu u Srbiji 1929-1952.

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da da saglasnot prof. dr Sofiji Košničar da konkuriše za finansijska sredstva kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj radi pokrivanja troškova kotizacije, puta i boravka na naučnom skupu u Plovdivu.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglanost za verifikaciju radova studentkiinji doktorskih studija psihologije Dragani Brdarić, pod naslovom Resilience and Stress: resisting vs. Recovering, Negative Affect Moderates the Relation Between Impulsivity and Risky Behavior  among Adolescents, Protective Role of Resiliency for Young Persons  Vulnerable to Depression. Verifikacija radova je potrebna radi konkurisanja za sredstva kod Republičkog Ministarstva za prosvetu i nauku.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost mr Nataši Popović za prijavu na konkurs Les Bourses de la Francophonie koji organizuje Međunarodna federacija profesora francuskog jezika (Fédération Internationale des Professeurs de Français).

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost mr Kseniji Šulović za učešće na naučnom skupu Coloquio internacional Comunicación y cultura en la Romaniaeuropea  koji će se održati u Temišvaru, Rumunija, 15. i 16. juna 2012. godine.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za imenovanje recenzenata za monografiju Mihaja Radana, redovnog profesora na Odseku za slavistiku Zapadnog univerziteta u Temišvaru, Karaševski govori danas. Fonetika i fonologija, koja je priređena za štampanje na srpskom jeziku u okviru prjekta OI178002 Jezici i kulture u vremenu i prostoru. Odsek predlaže da se za recenzente imenuju: prof. dr Sreto Tanasić, prof. dr Slobodan Remetić i prof. dr Žarko Bošnjaković.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za imenovanje recenzenata za zbornik radova prve međunarodne konferencje Jezici i kulture u vremenu i prostoru, koji je za štampu priredila prof. dr Snežana Gudurić. Odsek predlaže da se za recenzente imenuju: prof. dr Tatjana Punović, Filozofski fakultet u Nišu, prof. dr Čedomir Stojmenović, Filozofski fakultet u Skoplju i prof. dr Oktavia Nedelku, Fakultet za strane jezike u Bukureštu.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da se monografija Mihaja Radana, redovnog profesora na Odseku za slavistiku Zapadnog univerziteta u Temišvaru, Karaševski govori danas. Fonetika i fonologija, objavi kao izdanje Fakulteta.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da se zbornika radova Jezici i kulture u vremenu i prostoru 1 objavi kao izdanje Fakulteta.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za sufinansiranje štampanja monografije Mihaja Radana Karaševski govori danas. Fonetika i fonologija, u okviru projekta OI 178002 Jezici i kulture u vremenu i prostoru.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za sufinansiranje štampanja zbornika radova sa međunarodne konferencije Jezici i kulture u vremenu i prostoru.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za konkurisanje kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sredstva za sufinansiranje naučnog skupa Jezici i kulture u vremenu i prostoru, koji će se održati 24.11.2012. godine.
Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnot studentkinji doktorskih studija Ivani Janjić za odlazak na Université de Poitiers, Francuska, u okviru Koimbra programa za mlade istraživače i studente, u periodu od 15. juna  do 15. jula 2012. godine.

Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnot za publikovanje Zbornika u čast prof. dr Lije Magdu. Prof. dr Lija Magdu je bila dugogodišnji član i osnivač Odseka za rumunistiku, a štampanjem zbornika ujedno bi bila obeležena i tridesetogodišnjica osnivanja odseka.

Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnot za promenu Komisije za nostrifikaciju diploma iz oblasti rumunskog jezika i književnosti, da se umesto prof. dr Ljiljane Matić imenuje prof. dr Marina Puja-Badesku, a umesto prof. dr Nenada Krstića doc. dr Laura Spariosu.

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Mudri Aleksandru, studentu doktorskih studija Jezik i književnost, da konkuriše za finansijska sredstva kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na Međunarodnoj konferenciji Polisalva koja će se održati od 5. do 7.10 2012. u Cirihu.

Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost na odluku odseka o dodeli nagrade za dva najbolje ocenjena rada studenata koji su učestvovali na Studentskoj naučnoj konferenciji Uloga mladih u razvoju rusinske etničke zajednice u Vojvodini. Odsek je odlučio da prvu nagradu u visini od 10.000 dinara dodeli Aleksandru Mudrom, studentu doktorskih studija Odseka za rad Jezik mladih na fejsbuku, a drugu nagradu u visini od 5.000 dinara studentu Katedre za rusinski jezik i književnost mironu Džunji za rad Rusinska književnost prve decenije  21. veka.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu Ministarstva prosvete i nauke za finansiranje izdavanja zbornika Valentnost reči i izraza: morfosintaksički , semantički i pragmatički aspekti.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost imenovanje recenzenata zbornika Valentnost reči i izraza: morfosintaksički, semantički i pragmatički aspekti, koji se realizuje u okviru projekta 178004, pod nazivom Standardni srpski jezik-sintaksička, semantička i pragmatička istraživanja.Odsek predlaže da se za recenzente imenuju: prof. dr Milorad Radovanović, prof. dr Stanislav Gajda, prof. dr Darinka Gortan-Premk, prof. dr Bojan Vlčev, mr Mirjana Jocić.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za pokretanje inicijative za zasnivanje i organizovanje tronedeljne letnje Međunarodne škole srpskog folklora u slovenskom kontekstu, koja bi obuhvatala upoznavanje polaznika sa osnovama srpskog folklora i narodne književnosti (teorijski deo), kao i terenska istraživanja na izabranom prostoru Srbije. Škola bi trebalo da počne sa radom leta 2013. godine.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za štampanje Programa s apstraktima, za naučni skup Žanrovi predanja, koji organizuje Katedra za srpsku književnost i ISFNR, od 28. do 30. avgusta 2012. godine.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Filozofskom fakultetu da bude izdavač knjige doc. dr Marije Stefanović, Jezička slika porodice u ruskom isrpskom jeziku, koja je urađena u okviru projekta Jezici i kulture u vremenu i prostoru broj projekta 178002.

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za odlazak studenata Nataše Kozomore, Marije Lukač, Milana Đurice i Milorada Miljakovića, na letnju praksu u Institutu za ruski jezik  A.S.Puškin u Moskvi, koja se realizuje u okviru međudržavne saradnje. Studenti bi na pomenutom institutu boravili od 3. do 29. jula 2012. godine.

Molba Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za organizovanje takmičenja studenata u izradi obeleživača knjige.

15. Saglasnost za angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje dr Josipa Ivanovića, docenta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice, u školskoj 2012/2013. godini.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje gostujućeg profesora Roža dr Bertok sa Univerziteta u Pečuju za izvođenje nastave iz predmeta Osnovi filozofije i Hermeneutika u školskoj 2012/2013. godini.

16. Saglasnost nastavnicima za rad na drugim fakultetima

Molba Akademije umetnosti  u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Iren Lanc, prof. dr Mare Đukić, prof. dr Eržebet Čanji, prof. dr Jasmine Klemenović, prof. dr Svetlane Kostović, prof. dr Marije Zotović-Kostić, prof. dr Olivere Knežević-Florić, prof. dr Snežane Milenković, prof. dr Dragana Prola, doc. dr Žolt Lazara, doc. dr Slobodana Jaukovića, Maria Liguoria, Davora Menzilčića u školskoj 2012/2013. godini.

Molba Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Nenadu Krstiću, prof. dr Snežani Gudurić, prof. dr Ljiljani Matić, doc. dr Tamari Valčić-Bulić, doc. dr Ljubici Vlahović i doc. dr Tatjani Đurin za izvođenje nastave na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici na osnovnim akademskim studijama na studijskom programu Francuski jezik i književnost u školskoj 2012/2013. godini. Gore navedeni nastavnici bi bili uključeni i u proces akreditacije studijskog programa Francuski jezik i književnost.

Molba Univerziteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Milice Andevski, prof. dr Spomenke Budić, doc. dr Jelene Đermanov, prof. dr Mare Đukić, prof. dr Olivere Gajić, prof. dr Radovana Grandića, doc. dr Bojana Janičića, prof. dr Ivana Jerkovića, prof. dr Jasmine Klemenović, prof. dr Olivere Knežević-Florić, prof. dr Jasmine Kodžopeljić, prof. dr Marijane Kosanović, prof. dr Svetlane Kostović, doc. dr Ivane Mihić, doc. dr Jovane Miutinović, prof. dr Milke Oljače, doc. dr Jelice Petrović, prof. dr Zoroslava Spevaka, doc. dr Štasni Gordane, doc. dr Dušanke Vujović, prof. dr Marije Zotović, prof. dr Slađane Zuković, mr Milana Ajdžanovića, mr Biljane Babić, dr Isidore Bjelaković, Tamare Borovice, Bojane Dinić, Veljka Jovanovića, Milene Letić, Biljane Lungulov, Stanislave Marić-Jurišin, Stefana Ninkovića, Jasmine Pekić, mr Strahinje Stepanova i Milene Stipić za akademske mastr studije pod nazivom Profesor stručnih predmeta koji će se realizovati na Univerzitetu u Novom Sadu u okviru Univerzitetskog centra za razvoj obrazovanja koji se nalazi u postupku pripreme za akreditaciju. Razvoj studijskog programa je sadržaj TEMPUS projekta Master programme for Subject Teachers  in Serbia (MASTS) 511170-TEMPUS-1-2010-RS-TEMPUS-JPCR čiji je partner Univerzitet u Novom Sadu.

17. Angažovanje stranih  lektora u školskoj 2012/2013. godini

Odsek za germanistiku
Odsek za germanistiku predlaže Nastavno-naučnom veću da se kao lektor za nemački jezik angažuje Shantale Herdel, koju predlaže DAAD fondacija.

Odsek za rumunistiku
Odsek za rumunistiku predlaže Nastavno-naučnom veću da se kao lektor za rumunski jezik u školskoj 2012/2013. godini angažuje prof. dr Sorin Danijel-Vintila.

18. Saglasnost za uključivanje studenata doktorskih studija u nastavu

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi:

  1. Jelena Radanović imaće vežbe iz sledećih predmeta Metodologija eksperimentalnih istarživanja i etički kodeks, metodologija korelacionih istraživanja i etički kodeks, Eksperimentalna psihologija;
  2. Ivana Jakovljev imaće vežbe iz sledećih predmeta Psihologija percepcije, Uvod u kognitivne neuronauke, Vizuelna percepcija.

Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da odobri angažovanje studentkinje doktorskih studija Ivane Janjić u nastavi u  zimskom semestru školske 2012/2013. godine na  sledećim predmetima: Savremeni rumunski jezik 1, Savremeni rumunski jezik 3, Savremeni rumunski jezik 7, Istorija rumunskog jezika 1 pod mentorstvom dr Laure Spariosu.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da odobri angažovanje studenata doktorskiih studija u nastavi u školskoj 2012/2013. godini:

  1. Berner Janoš, student doktorskih studija (program Jezik i književnost, modul jezik) imaće vežbe iz sledećih predmeta: Fonetika, Fonologija, Prosta rečenica i Morfologija savremenog mađarskog jezika;
  2. Laki Bolgarka student doktorskih studija (program Jezik i književnost, modul jezik) imaće vežbe iz sledećih predmeta: Žurnalistika Mađarski jezik 3 i Mađarski jezik 4.

18a. Angažovanje doc.dr Nataše Milivojević na master studijama Engleskog jezika i književnosti
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se doc. dr Nataša Milivojević angažuje u školskoj 2012/2013. godini za izvođenje nastave iz predmeta Aspekt  i akcionsart.

19.Angažovanje dr Marije Kleut profesora emiritusa na master studijama

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da odobri angažovanje dr Marije Kleut, profesora emeritusa, za nastavu iz predmeta Tehnika nučnoistraživačkog rada na diplomskim akademskim studijama iz Ruskog jezika i književnosti u školskoj 2012/2013. godini.

20. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Nataši Kampmark, doc. dr Nini Muždeki, mr Arijani Luburić-Cvijanović i mr Bojani Vujin u periodu od 5. do 10. septembra 2012. godine radi učešća na Trećoj međunarodnoj konferenciji pod nazivom Re-Thinking Humanities and Social Siences, koja se održava u Zadru, Hrvatska.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Bojani Vujin u periodu od 15. do 29. jula 2012. godine radi učešća u letnjoj školi Interameričkih studija na Univerzitetu u Gracu u organizaciji CEEPUS.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Viktoriji Krombholc u periodu od 15. do 29. jula 2012. godine radi pohađanja letnje škole International Summer School on the Americas u organizaciji Univerzitetu u Gracu, Austrija.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo dr Manueli Pođi u periodu od 18. juna do 18. jula 2012. godine radi porodičnih razloga.

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Sofiji Košničar 1. do 5. novembra 2012. godine radi učešća na nučnom skupu koji se održava u Plovdivu od 2. do 4. novembra.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo ma Veljku Jovanoviću u periodu od 2. do 16.septembra 2012. godine radi učešća u letnjoj školi TEMPUS-MOTED, koja će se održati u Minsteru, Nemačka.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo Marini Oros, istraživaču saradniku, u periodu od 26. juna do 4. jula 2012. godine radi učešća na međunarodnom seminaru Narratives and social memory: theoretical and methodological approaches, kojiće se održati u Bragi, Portugal.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo Marini Oros, istraživaču saradniku, u periodu od 9.do 14. jula 2012. godine radi učešća na 16. Evropskoj konferenciji o ličnosti, koja će se održati u Trstu, Italija.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Nataši Popović, u periodu od 10. do 30. jula 2012. godine, radi odlaska u Francusku. U tom periodu boraviće u Nici u školi Azurlingua, kao dobitnik stipendije Les Bourses de la Francophonie koju dodeljuje Međunarodna federacija profesora francuskog jezika (Fédération Internationale des Professeurs de Français).

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Mariu Liguoriu u periodu od 20.6.2012. do 31.8.2012. godine, radi traženja literature i pisanja doktorske disertacije.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Aleksandru Trpčevskom u periodu od 25. juna do 27. jula 2012. godine radi pohađana kursa galisijskog jezika i kulture na Univerzitetu u Santjago de Komposteli, Španija.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo Sanji Maričić u periodu od 1. do 11. jula. U tom periodu će boraviti u Španiji i raditi na pronalaženju literature za izradu doktorske disertacije.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Mariji Stefanović u periodu od 9. do 13. jula i od 27. do 29. avgusta radi boravka u Kanadi.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Željku Markoviću u periodu od 30. jula do 17. avgusta radi učešća na Seminaru lužičkosrpskog jezika i kulture u Baucenu.

Molba Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Pavlu Sekerušu i saradnici za međunarodnu sardnju Kristini Ivšić u periodu od 8. do 11. jula radi odlaska u Bratislavu na koordinacioni sastanak u okviru TEMPUS projekta REFLESS.

21. Komisija za polaganje ispita za licencu za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Pored već predloženih članova (prof. dr Ljiljane Petrovački, doc. dr Gordane Štasni, doc. dr Dušanke Zvekić-Dušanović, asist. mast. filol. Jelene Redli) Odsek za srpski jezik i lingvistiku predlaže i sledeće nastavnike za članove Komisijeza polaganje ispita za licencu za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika: doc. dr Dušanku Vujović i prof. dr Žarka Bošnjakovića.

22. Predlog Odseka za romanistiku da se studentima 3. godine, koji već imaju Italijanski jezik kao strani jezik po izboru tokom četiri semestra, omogući fakultativno slušanje Italijanskog jezika-kao jezika po izboru (vidi prilog)

22a. Predlog Odseka za slavistiku nastavno naučnom veću da se dopuni lista izbornih predmeta na Diplomskim akademskim studijama iz Ruskog jezika i književnosti kursom pod nazivom Dostojevski i savremenost koji bi vodila doc. dr Enisa Uspenski (vidi prilog)

22b. Izmena naziva kursa na Osnovnim akademskim studijama Engleskog jezika i književnosti

Molba odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri da se naziv kursa Funkcijska perspektiva rečenice, koji se izvodi u osmom semestru jezičkog smera u okviru izbornog predmeta 2, zameni sledećim Informacijska struktura rečenice.

23. Predlog pravila i procedura za studente na razmeni (vidi prilog)

24. Legati, lične i poklon biblioteke u Biblioteci Filozofskog fakulteta (vidi prilog)

25. Razno

Odsek za romanistiku

Mr Ksenija Šulović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnom skupu u okviru rada na projektu Jezici i kulture u vremenu i prostoru.

Odsek za slavistiku
Mr Melina Panaotović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću sa učešća na međunarodnom naučnom skupu  U potrazi za umetničkom formom koji je održan u Beogradu na Fakultetu dramskih umetnosti.

Mr Melena Panaotović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću sa učešća na 5. međunarodnoj naučnoj konferenciji MAPRЯL-a pod nazivom Čolovek.Soznanie. Kommunikaciя. Internet.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu