Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
5. sednica Nastavno-naučnog veća

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
NOVI SAD
Broj: 01-22/5
Dana, 16.5.2011. godine

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 5. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 20.5.2011. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći  

DNEVNI  RED

1.Informacije prodekana
2.Usvajanje zapisnika sa 4. sednice Nastavno-naučnog veća
i
Zapisnika sa sastanka kolegijuma od 4. 5. 2011. godine
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

                Odsek za pedagogiju:
                               mr Nadežda Rodić
                Odsek za psihologiju:
                               mr Valentina Bajić
                                              
4.  Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
Odsek za germanistiku:
Kandidat: mr Aleksandra Gojkov-Rajić, tema: Nemačka drama na sceni vršačkog Gradskog pozorišta, Komisija: dr Nikola Strajnić, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, mentor, dr Vlado Obad, red. prof. za užu naučnu oblast Nemačka književnost, komentor, Filozofski fakultet u Osijeku i dr Vesna Krčmar, docent, Akademija umetnosti Novi Sad.

                Odsek za psihologiju:
Kandidat: mr Jelena Šakotić-Kurbalija, tema: Karakteristike bračnog odnosa i traženje psihološke pomoći, Komisija: dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Ivana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Vesna Petrović, van. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.

                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
                                Kandidat:  mr Andrej Pešikan, tema: Rečnik Zakonika cara Dušana, Komisija:  dr Mato Pižurica, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Jasmina Grković-Mejdžor red. prof. za užu naučnu oblast  Srpski jezik i lingvistika, dr Slobodan Pavlović, van. prof. za užu naučnu oblast  Srpski jezik i lingvistika i dr Miloš Luković, nauč. saradnik za užu naučnu oblast  Srpski jezik i lingvistika, Balkanološki institut SANU Beograd.

                                Kandidat: mr Dejan Sredojević, tema: Eksperimentalno-fonetsko ispitivanje prozodijskih karakteristika novosadskog govora. Komisija: dr Ljiljana Subotić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Maja Marković, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Milan Sečujski, docent za užu naučnu oblast Telekomunikacija i obrada signala, Fakultet tehnički nauka Novi Sad.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu
doktorskih disertacija

         Odsek za rusinistiku:
                         mr Slavka Gluščević

         Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
                         mr Milena Zorić

         Odsek za srpsku književnost:
                         mr Marija Aleksandrović

6. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
                Odsek za pedagogiju:
                                Kandidat: mr Mila Beljanski, tema: Konstruktivistički pristup aktivnim poremećajima u socijalnom ponašanju mladih, Komisija: dr Olivera Knežević Florić, van. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Svetlana Kostović,  van. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, i dr Nikoleta Gutvajn, nauč. saradnik  za užu naučnu oblast Pedagogija,  Institut za pedagoška istraživanja Beograd.

                Odsek za psihologiju:
Kandidat: mr Gorana Rakić-Bajić, tema: Provera realnosti konstrukta u okviru multidimenzionalnog modela Carol Ruff, Komisija: dr Marija Zotović, van. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, van. prof. za užu naučnu oblast Psihologija,  dr Ljiljana Mihić docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Nila Kapor Stanulović, red. prof. (u penziji)  za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Pazar.

                Odsek za slavistiku:
Kandidat: mr Melina Panaotović, tema: Tehničko-stilske karakteristike dramaturgije Leonida Andrejevića u periodu od 1905. do 1910. godine, Komisija: dr Bogdan Kosanović, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, mentor, dr Enisa Uspenski, docent za užu naučnu oblast Rusistika, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i  dr Nikola Grdinić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom  književnosti.

                Odsek za srpsku književnost:
                                Kandidat: mr Obrad Lukić, tema: Književna kritika Mlade Bosne Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, van. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Borjanka Trajković, docent za naučnu oblast Bibliotečke nauke i Istorija srpske književnosti sa Pedagoškog fakulteta u Somboru.

7. Imenovanje mentora za izradu doktorske disertacije
                Odsek za istoriju:
Odsek za istoriju predlaže doc. dr Ifigeniju Draganić za mentora za izradu doktorske disertacije mr Nebojše Radenkovića pod naslovom: Milan Budimir kao Balkanolog.

8. Produženje roka za izradu doktorske disertacije
                Odsek za psihologiju:
                               Kandidat: mr Miroslava Maksimović ( produženje do jula 2012. godine).

9. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)
                Studijski program Jezik i književnost:
                               Dušan Stamenković
                                Milena Kostić

10. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze
                Odsek za anglistiku:
                               Bojana Stojanović
                               Ira Čop

                Odsek za germanistiku:
                                Julijana Jovičić
                                Jasmina Đonlagić

11. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2011/12. godini.
                Odsek za slavistiku:
                                Miloš Valigurski – lektor za poljski jezik

12. Produženje radnog odnosa profesorima u školskoj 2011/12. godini.
Odsek za germanistiku:  dr Ištvan Bogner
Odsek za istoriju: dr Petar Rokai
Odsek za komparativnu književnost: dr Miodrag Radović
                                                             dr Nikola Strajnić
Odsek za pedagogiju: dr Milka Oljača
Odsek za psihologiju: dr Lajoš Genc
Odsek za slovakistiku: dr Mihal Harpanj
Odsek za sociologiju: dr Radivoj Stepanov
Odsek za hungarologiju: dr Karolj Jung    

13. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta na našem fakultetu u šk. 2011/12. god.
                Odsek za rusinistiku:
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da odobri angažovanje dr Ljudmile Popović, redovnog profesora sa Filološkog fakulteta u Beogradu, radi   izvođenje nastave iz predmeta: Ukrajinski jezik I, II, III i IV, do 1/3 radnog vremena.
                Odsek za slavistiku:
Molba Odseka za slavistiku da se odobri angažovanje dr Ksenije Končarević, redovnog profesora za predmet Rusistika sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, za kurs Metodika nastave ruskog jezika.

                Odsek za hungarologiju:
                                Molba Odseka za hungarologiju da se odobri angažovanje dr Josipa Ivanovića, docenta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice za predmete: Interaktivna pedagogija ( treća godina, V semestar, 2+1) i Didaktika ( treća godina, VI semestar 2+0).                              

14. Saglasnosti  
                Odsek za anglistiku:
                                Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za konkurisanje kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj u cilju dobijanja sredstava za putne troškove i dnevnice gostujućeg predavača prof. dr Sandre Stjepanović sa Univerziteta West Virginia u SAD.

                                Molba dr Aleksandre Izgarjan Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za sufinansiranje troškova učešća na konferenciji B.A.S. u Temišvaru kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

                Odsek za pedagogiju:
Molba prof. dr Olivere Gajić Nastavno-naučnom veću da joj se da saglasnost za učešće u Međunarodnom znanstvenom kolokvijumu Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima,  koji će se održati u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 9. do 12. juna 2011. godine u Zagrebu i Virovitici.

Odsek za slavistiku:
                                Molba dr Dojčila Vojvodića Nastavno-naučnom veću za odobrenje učešća na međunarodnom naučnom skupu radi učešća u radu III konferencije Komisije za aspektologiju Međunarodnog slavističkog komiteta („Glagolski vid: gramatičko značenje i kontekst“), koja će se održati od 30. septembra do 4. oktobra 2011. godine u Italiji na Univerzitetu u Padovi.

                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za organizovanje i održavanje konferencije na Filozofskom fakultetu u okviru TEMPUS MASTS projekta 6. i 7. juna 2011. godine.

Molba doc. dr Gordane Štrbac Nastvno-naučnom veću da da saglasnost za publikovanje doktorske disertacije pod naslovom Dopune komunikativnih glagola-sintaksičko-semantički i leksikografski opis.

15. Utvrđivanje predloga izmena i dopuna Statuta Filozofskog fakulteta 

16. Predlog Pravilnika o korišćenju lektorskih stanova

17. Predlog za izmenu i dopunu Pravilnika o doktorskim studijama i sticanju naučnog naziva doktora nauka

18. Predlog za dopunu radne grupe Komisije za obezbeđivanje kvaliteta Filozofskog fakulteta

19. Predlog odluke prodekana za nastavu dr Olivere  Gajić 

20. Izmena i dopuna studijskog programa osnovnih akademskih studija Pedagogije

21. Izmena i dopuna studijskog programa osnovnih akademskih studija Nemački jezik i književnost

22. Predlog Odseka za medijske studije za promenu izvođača nastave na master studijama Komunikologije

23. Molba Odseka za slavistiku za angažovanje prof. dr Marije Kleut, profesora emeritusa na master studijama Ruskog jezika i književnosti u školskojj  2011/12. godinu.

24. Predlog člana Komisije za nostrifikaciju diploma

                Odsek za slovakistiku:
                                Umesto  dr Mihala Tira, red. prof. u penziji predlaže se dr Adam Svetlik, vanredni profesor.

25. Predlog novog člana Stručnog veća za humanističke nauka Univerziteta u Novom Sadu

26. Molba Odseka za romanistiku da se Vanji Tošić studentkinji treće godine Romanistike odobri učešće u programu Erasmus Mundus u toku školske 2011/12. godine.

27.  Angažovanje gostujućih profesora
                Odsek za germanistiku:
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću za produženje angažovanja nastavnika Slađana Turković sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu u školskoj 2011/12. godini.

                Odsek za hungarilogiju:
                                Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću za angažovanje gostujućeg profesora dr Rože Bertok , docenta sa Univerziteta u Pečuju, u školskoj 2011/12. godini.

28. Razmena studenata.
                Odsek za slavistiku:
                                Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da odobri odlazak studenata na razmenu po osnovu Ugovora o saradnji sa Filološkim fakultetom  MDU „Lomonosov“ u vremenu od 1. do 31. oktobra 2011. godine.
                                Za razmenu su određeni studenti 4. godine Ruskog jezika i književnosti: Sanja Svilar, Gordana Vukajlović i Zvezdana Pajić.
29. Gostovanja
                Odsek za medijske studije:
Odsek za medijske studije obaveštava Nastavno-naučno veće će na radionicama gostovati dizajner i prelamač Radovan Zorica (20. maja 2011 godine) i fotoreporter Darko Dozet (27. maja 2011 godine).

Odsek za slavistiku:
                Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost na poziv za gostovanje dr Jelene Lj. Berezović, profesora Katedre za opštu i rusku lingvistiku Uralskog državnog univerziteta u Jekaterinburgu, Rusija, koje će se održati 26. novembra 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

30. Odsustva
                Odsek za anglistiku:
                Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost dr Nataši Karanfilović za plaćeno odsustvo u periodu od 6. do 25. jula 2011. godine radi učešća na konferenciji Literature and Translation.
               
                Molba mr Vesne Lazović Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za neplaćeno odsustvo od 1. oktobra 2011. do 30. septembra 2012. godine, zbog EM ECW  Basileus III stipendije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani.

                Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost dr Momiru Samardžiću za plaćeno odsustvo u periodu od 4. septembra do 2. oktobra 2011. godine radi istraživačkog boravka na Univerzitetu u Sofiji.

Odsek za slavistiku:
                Molba mr Dragane Popović Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za odsustvo u periodu od 17. juna do 15. jula 2011. godine, radi odlaska na studijsko putovanje u Moskvu.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
                Molbe doc. dr Gordane Štrbac, doc. dr Milivoja Alanovića i asistenta mr Milana Ajdžanovića Nastavno-naučnom veću da im odobri odsustvo u periodu od 27. 6. do 4. 7. 2011. godine radi učešća na Međunarodnoj konferenciji jezičkih varijacija u Evropi, koja će se održati u Frajburgu.
 
Odsek za filozofiju:
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da se odobri plaćeno odsustvo mr Maji Solar u periodu od 1. do 15. jula 2011. godine radi pohađanja kursa francuskog jezika u Francuskoj.

31R a z n o

                Odsek za anglistiku:
Obaveštenje Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću o gostovanju amaterske pozorišne trupe koju čine učenici Novosadskih gimnazija i studenata Odseka za anglistiku Filozofskog fakulteta, koje je održano 13. maja 2011. godine.

                Odsek za istoriju:
Odsek za istoriju obaveštava Nastavno-naučno veće da će prof.  dr Ulf Brunbauer, šef odseka za istoriju Jugoistočne i Istočne Evrope Filozofskog fakulteta Univerziteta u Regensburgu posetiti Odsek za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Planirano je da se 25. 5. 2011. godine održi zajednički sastanak koordinatora međuuniverzitetske saradnje i studenata istorije iz Regenzburga i Novog Sada.

                Odsek za slavistiku:
                                Doc. dr Marija Stefanović podnela je Nastavno-naučnom veću  Izveštaj o učešću na naučnom skupu koji je održan u Solunu u organizaciji Visoke škole za prevođenje Moskovskog državnog univerziteta „ M. V. Lomonosov“.
                              

                Odsek za romanistiku:
                                Odsek za romanistiku podneo je Izveštaj o gostovanju doc. dr Ž. P. Mejera sa Univerziteta u Strazburu.

               Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.
               Molimo Vas da prisustvujete sednici.

 

                                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                               Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu