Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
4. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 4. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u petak 19.5.2017. godine, sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 3. sednice Nastavno-naučnog veća i zapisnika sa Kolegijuma Fakulteta održanog dana 3.5.2017. godine (prilog1, prilog2)

3. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije filozofije:
Kandidat: Mark Lošonc, master, tema: Pojam vremena u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji, Komisija: dr Una Popović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, predsednik Komisije, dr Petar Bojanić, red. prof. za užu naučnu oblast Društvene nauke – filozofija, Arhitektonski fakultet, Beograd, dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor.

Doktorske studije metodike nastave:
Kandidat: Tatjana Mihajlov, master, tema: Spolјašnje vrednovanje kao klјučni faktor nastave i učenja u osnovnim školama, Komisija: dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Želјko Vučković, red. prof. za užu naučnu oblast Bibliotekarstvo, Pedagoški fakultet, Sombor, član, dr Jasmina Pekić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Kandidat: Albina Milanov, master, tema: Tumačenje književnog dela u kontekstu drugih umetnosti (Na primerima iz srednjoškolskih programa za književnost), Komisija: dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Zona Mrkalј, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Olivera Radulović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

4. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Relјa Vladimir, master, (prilog)
Miroslav Filipović, master, (prilog)

5. Produžetak roka za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
Molba mr Jovana Pejčića Nastavno-naučnom veću da mu rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Razgovor (intervju) u srpskoj književnosti 20. veka produži u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“ br. 87/2016), odnosno do kraja školske 2017/18. godine.

6.Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za germanistiku
Blažan Stjepanović, (prilog)

7. Usvajanje izvešataja o sticanju naučnog zvanja – naučni saradnik

Dr Dragana Bedov (prilog1, prilog2)

8. Odustajanje od mentorstva za izradu doktorske disertacije

Molba prof. dr Slobodana Pavlovića Nastavno-naučnom veću da ga razreši mentorskih obaveza za izradu doktorske disertacije pod naslovom Sintaksa glagolskih dopuna u srpskom jeziku XVI i XVII veka doktorantkinje mr Mirjane Gočanin.

9. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Arijane Luburić Cvijanović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 22. do 25. maja 2017. godine radi učešća na međunarodnom skupu o Karilu Filipsu pod nazivom Inhabiting the Voids of History (University of Caen, Normandy). Zamena u toku odsustva je doc. dr Bojana Vujin.

Molba prof. dr Predraga Novakova Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 19. do 20. maja 2017. godine radi učešća na međunarodnom naučnom skupu Nauka i stvarnost, koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Zamena u toku odsustva je doc. dr Ana Halas.

Odsek za medijske studije
Molba prof. dr Vladimira Barovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 20. do 21. maja 2017. godine radi učešća na međunarodnom naučnom skupu Nauka i stvarnost, koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu.

Molba prof. dr Vladimira Barovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 7. do 10. juna 2017. godine rad učešća na Međunarodnom filmskom i televizijskom festivalu GoldenBeggar.

Molba doc. dr Brankice Drašković, stručnog saradnika Norberta Šinkovića, studenta MAS Komunikologije Sonje Smilјanić i studenata OAS Žurnalistike Zorana Strike Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 4. do 11. juna 2017. godine radi učešća na završnom delu projekta Balkan Bridges koji realizuje Filozofski fakultet u Zagrebu.

Odsek za romanistiku
Molba dr Nataše Popović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 30. maja do 3. jula 2017. godine radi boravka u Poatjeu, u okviru stipendije Coimbragroupe za mlade istraživače. Obaveze u nastavi u navedenom periodu preuzeće doc. dr Tamara Valčić Bulić, dr Ivana Vilić i mr Vanja Manić Matić.

Odsek za sociologiju
Molba prof. dr Srđana Šlјukića, doc. dr Snežane Stojšin, doc. dr Jovane Čikić i doc. dr Marice Šlјukić Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 3. do 4. juna 2017. godine radi učešća na međunarodnom naučnom skupu Srpskog sociološkog društva pod nazivom Globalizacija vs. glokalizacija (konflikti u globalizirajućem društvu) koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba prof. dr Jasmine Grković Mejdžor Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 25. do 29. maja 2017. godine radi učešća na naučnom skupu Srpsko jezičko i književno nasleđe na prostoru današnje Crne Gore koji će se održati u Podgorici.

Molba doc. dr Strahinje Stepanova Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 18. do 20. maja 2017. godine radi učešća na Međunarodnom naučnom skupu Multimedijalna stilistika, koji će se održati u Banja Luci. Časovi će biti nadokanđeni po povratku sa skupa.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Gojka Tešića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 15. do 17. juna 2017. godine radi učešća na naučnom skupu Stanislav Vinaver i ruska kultura u okviru manifestacije Vinaverovi dani evropske kulture u Šapcu 2017.

Molba dr Jelene Marićević Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 18. do 20. maja 2017. godine radi učešća na XXV međunarodnom slavističikom skupu u čast slovenskih prosvetitelјa Ćirila i Metodija koji će se održati u Lavovu, Ukrajina.

10. Odsustva u okviru programa razmene Erazmus +

Odsek za rumunistiku
Molba dr Ivane Ivanić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 21. do 27. maja 2017. godine radi odlaska na Univerzitet u Jašiju, Rumunija u okviru programa razmene Erazmus+. Obaveze će preuzeti prof. dr Laura Spariosu.

Molba prof. dr Marine Puja Badesku Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 14. do 20. maja 2017. godine radi boravka na Univerziteta u Alba Juliji u Rumuniji, u okviru programa razmene Erazmus+. Obaveze će preuzeti dr Ivana Ivanić.

Odsek za sociologiju
Molba prof. dr Pavla Milenkovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 16. do 19. maja 2017. godine radi boravka u Mariboru na sastanku partnerskih timova Erasmus+. Obaveze će preuzeti doc. dr Aleksej Kišjuhas i studentkinja doktorskih studija angažovana u nastavi Milena Kojić.

Odsek za slovakistiku
Molba dr Zuzane Tirove Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 11. do 17. juna 2017. godine radi odlaska na Univerzitet u Prešovu, Slovačka, u okviru programa razmene Erazmus+. Sve obaveze biće nadoknađene u dogovoru sa studentima.

Odsek za filozofiju
Molba prof. dr Dragana Prola Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 29. maja do 4. juna 2017. godine radi odlaska u Atinu, Grčka, u okviru programa razmene Erazmus+. Odsustvo je planirano u terminima kada je u okviru radnog kalendara za tekuću godinu predviđena studijska nedelјa, a ispiti su zakazani u terminima nakon povratka sa odsustva. Ostale obaveze preuzeće prof. dr Želјko Kaluđerović.

Molba doc. dr Une Popović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 29. maja do 4. juna 2017. godine radi odlaska u Atinu, Grčka, u okviru programa razmene Erazmus+. Odsustvo je planirano u terminima kada je u okviru radnog kalendara za tekuću godinu predviđena studijska nedelјa, a ispiti su zakazani u terminima nakon povratka sa odsustva.

11. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba dr Viktorije Krombholc Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za prijavlјivanje na konkurs za stipendiju GO STYRIA za postdoktorski istraživački boravak na Univerzitetu u Gracu, Austrija, koji bi se realizovao u toku zimskog semestra u školskoj 2017/2018. godini. U slučaju dobijanja stipendije obaveze će preuzeti prof. dr Ivana Đurić Paunović, doc. dr Arijana Luburić Cvijanović i doc. dr Bojana Vujin.

Odsek za germanistiku
Molba doc. dr Milice Pasule Nastavno-naučno veće da joj da saglasnost za učešće na skupu Nauka i stvarnost koji organizuje Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, 20. maja 2017. godine.

Odsek za istoriju
Molba doc. dr Gorana Vasina Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na međunarodom naučnom skupu Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje koji će se održati u Slavonskom Brodu i Erdutu, Hrvatska, u periodu od 20. do 23. septembra 2017. godine.

Molba prof. dr Vladana Gavrilovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na međunarodnm naučnom skupu Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje koji će se održati u Slavonskom Brodu i Erdutu, Hrvatska, u periodu od 20. do 23. septembra 2017. godine.

Molba prof. dr Đure Hardija Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na međunarodnm naučnom skupu Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje koji će se održati u Slavonskom Brodu i Erdutu, Hrvatska u periodu od 20. do 23. septembra 2017. godine.

Molba doc. dr Nenada Ninkovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na međunarodnom naučnom skupu Pravoslavlјe u Rijeci i na sjevernom Jadranu u ranom novom vijeku koji će se održati u periodu od 18. do 22. oktobra 2017. godine u Rijeci, Hrvatska. U periodu odsustva obaveze prema studentima preuzeće prof. dr Vladan Gavrilović i prof. dr Dejan Mikavica.

Molba Centra za istorijska istraživanja Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje jesenje škole arheologije pod naslovom Arheologija podunavlјa: između Panonije i Balkana u saradnji saCentrom za izučavanje Dunavskog regiona iz Novog Sada, u periodu od 20. do 26. oktobra 2017. godine.

Molba Centra za istorijska istraživanja Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje Letnje konferencije evropskih studenata istorije u julu 2019. godine u saradnji sa svim studentskim organizacijama Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da u saradnji sa Centrom za istraživanje religije, politike i društva Novi Sad i Amsterdam Centre for the Study of Lived Religion, Univerziteta Amsterdam budu organizatori konferencije Populizam, izbeglička kriza, religija i mediji.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje časopisa KOD. U KOD-u se objavlјuju tekstovi studenata napisani u okviru nastavnog predmeta Novinarstvo u štampanim medijima.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da u periodu od 10. do 12. oktobra 2017. godine Odsek bude domaćin radionice za studente novinarstva iz Novog Sada i Kortrejka. Radionica bi se organizovala u saradnji sa Univerzitetskim koledžom Hovest iz Kortrejka, Belgija. Mentor iz Belgije biće Mišel Vermerš, nastavnik na Hovest Univerzitetskom koledžu, a mentori sa odseka biće stručni saradnici Dragana Prodanović i Norbert Šinković.

Odsek za pedagogiju
Molba prof. dr Olivere Gajić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za prijavu na Javni poziv Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za izbor članova Centralne i oblasnih/predmetnih komisija koji će učestvovati u pripremi predloga za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2018/19, 2019/2020. i 2020/2021. godinu.

Molba prof. dr Jasmine Klemenović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za prijavu na Javni poziv Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za izbor članova Centralne i oblasnih/predmetnih komisija koji će učestvovati u pripremi predloga za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2018/19, 2019/2020. i 2020/2021. godinu, za komisije u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Molba dr Bilјane Lungulov Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za prijavu na Javni poziv Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za izbor članova Centralne i oblasnih/predmetnih komisija koji će učestvovati u pripremi predloga za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2018/19, 2019/2020. i 2020/2021. godinu.

Molba prof. dr Svetlane Kostović, prof. dr Jovane Milutinović, dr Stanislave Marić Jurišin i dr Milene Letić Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost za prijavu na Javni poziv Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za izbor članova Centralne i oblasnih/predmetnih komisija koji će učestvovati u pripremi predloga za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2018/19, 2019/2020. i 2020/2021. godinu.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Dušice Filipović Đurđević Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za prijavu na konkurs koji je raspisala kompanija Cambridge Cognition, a koji podrazumeva davanje ukupno tri godišnje nagrade najuspešnijim predlozima. Na projektu bi bila glavni istraživač, a projekat bi nosio naslov Uticaj dvojnosti alfabeta na izvršne funkcije (The effect of bi-alphabetism on executive functions).

Molba Odseka za psihologiju Nastavno naučnom veću da dâ saglasnost da se udžbenik Korelaciona istraživanja u psihologiji autora doc. dr Petra Čolovića i dr Petra Milina, Univerzitet u Šefildu, Velika Britanija, objavi kao elektronsko izdanje Fakulteta. Za recenzente se predlažu: prof. dr Ljilјana Mihić, Filozofski fakultet, prof. dr Vladimir Takšić, Filozofski fakultet u Rijeci.

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje jednodnevne ekskurzije za studente koji uče rusinski jezik kao strani 26. maja 2017. godine.

Odsek za sociologiju
Doc. dr Dušan Ristić moli Nastavno-naučno veće za saglasnost za učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom Borders&Boundaries: territories, technologies, transgressions u organizaciji Londonske škole za ekonomiju i Goldsits koledža u periodu od 26. do 27. juna 2017. godine.

Doc. dr Dušan Ristić moli Nastavno-naučno veće za saglasnost za učešće na 13. Međunarodnoj konferenciji evropske sociološke asocijacije koja će se održati u Atini od 29. avgusta do 2. septembra 2017. godine.

Molba doc. dr Ane Pajvančić Cizelј Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da, u saradnji sa istraživačima sa Polјoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, sprovede istraživanje među zaposlenima i studentima o mogućnostima za biciklizam u okviru kampusa Univerziteta u Novom Sadu.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za srpski jezik i lingvistiku moli Nastavno-naučno veće da u okviru edicije E-disertacije odobri objavlјivanje monografije Savremeni srpski geografski terminosistem stranog porekla doc. dr Milana Ajdžanovića. Recenzenti su: doc. dr Bilјana Marić, Filološki fakultet Beograd, dr Vladan Jovanović, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU i prof. dr Gordana Štrbac, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno naučnom veću da dâ saglasnost da novi članovi redakcije Priloga proučavanju jezika budu: doc. dr Marina Kurešević, doc. dr Jasmina Dražić, doc. dr Nataša Kiš, doc. dr Jelena Redli, doc. dr Milan Ajdžanović, doc. dr Danka Vujaklija i doc. dr Jelena Ajdžanović. U sastavu redakcije ostaju: prof. dr Vladislava Ružić (gl. urednik), prof. dr Gordana Štrbac (sekretar redakcije), prof. dr Ivana Antonić, prof. dr Žarko Bošnjaković i prof. dr Dušanka Zvekić.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Branke Jakšić Provči Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za objavlјivanje monografije Tekst u kaledioskopu. Za recenzente se predlažu: prof. dr Gorana Raičević i prof. dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović.

Ostalo

Republički zavod za socijalnu zaštitu moli Fakultet da odobri realizaciju istraživanja o dobrovolјnom dvalaštvu krvi među studentima u okvoru projekta Unapređenje dobrovolјnog davalaštva krvi u Srbiji, a u saradnji sa Crvenim krstom Srbije.

Mreža organizacije za decu Srbije i Centar za razvoj potencijala dece i mladih (Play Center) obraćaju se molbom Fakultetu da dâ saglasnost da prof. dr Slađana Zuković i prof. dr Jelica Petrović budu članovi Saveta za podršku Centru za rezilijentnost koji se formira u okviru Centra za razvoj potencijala dece i mladih (Play Center).

Dr Milena Kaličanin moli Nastavno-naučno veće Filozofskog fakulteta da dâ saglasnost za štampanje monografije pod nazivom Lice i naličje vlasti: dihotomija političko-lično u Šekspirovim istorijskim dramama. Za recenzenete su predloženi: prof. dr Aleksandra Nikčević Batrićević, Filozofski fakultet u Nikišiću, doc. dr Arijana Luburić Cvijanović, Filozofski fakultet Novi Sad, i doc. dr Mladen Jakovlјević, Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica. Dr Milena Kaličanin odbranila je doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultet u Novom Sadu. Troškove štampe snosi autorka.

Molba prof. dr Srđana Šlјukića, rukovodioca republičkog projekta Promene u društvenoj strukturi i pokretlјivosti kao činioci evropskih integracija Republike Srbije, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se student doktorskih studija sociologije Vladan Vidicki uklјuči na projekat.

12. Saglasnosti – nastava

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se na OAS Psihologije uvede novi izborni kurs Pseudonauka i psihologija u 5. semestru. Nosilac kursa biće doc. dr Velјko Jovanović (prilog).

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se izborni kurs Istorija psihologije prebaci iz 6. semestra u 5. semestar, a da se izborni kurs Kritički pristupi psihologiji prebaci iz 5. semestra u 6. semestar.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmenu i dopunu studijskog prgrama osnovnih akademskih studija Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom (prilog).

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na izmenu MAS Sociologije (prilog).

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za uvođenje novog izbornog predmeta Reproduktivne politike na doktorskim akademskim studijama Sociologije (prilog).

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na promenu izbornih predmeta na 4. godini OAS Srpska filologija: Srpski jezik i književnost (prilog1, prilog2).

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se student doktorskih studija Nikola Tatalović angažuje u nastavi u školskoj 2017/18. godini na predmetima Uvod u filozofiju i Filozofska terminologija.

13. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta u školskoj 2017/18. godini

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Ljudmile Popović za predmete Ukrajinski jezik 1, Ukrajinski jezik 2, Ukrajinski jezik 3 i Ukrajinski jezik 4 sa fondom časova 2+2.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Josipa Ivanovića sa Učitelјskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku za izvođenje nastave iz predmeta Interaktivna pedagogija u 5. semestru sa fondom časova 2+1 i Didaktika u 6. semestru sa fondom časova 2+1 na OAS Mađarski jezik i književnost.

14. Razno

Prof. dr Ivan Jerković podneo je Izveštaj o učešću na konferenciji 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa koja je održana u Zagrebu, Hrvatska (prilog).

Prof. dr Bilјana Radić Bojanić podnela je Izveštaj o boravku na Univerzitetu Nikozija, Kipar, u okviru programa razmene ERASMUS+ (prilog).

Prof. dr Gordana Štasni podnela je Izveštaj o učešću u radionici u okviru međunarodnog derivatološkog istraživanja u mestu Danišovce u Slovačkoj (prilog).

Prof. dr Gordana Štrbac podnela je Izveštaj o učešću u radionici u okviru međunarodnog derivatološkog istraživanja u mestu Danišovce u Slovačkoj (prilog).

Doc. dr Jelena Kleut i stručna saradnica Dragana Prodanović, podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku u Belgiji u okviru programa Erazmus+ (prilog).

Doc. dr Strahinja Stepanov podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnom skupu Jezik, književnost, prostor koji je održan od 28. do 29. aprila 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu (prilog).

Doc. dr Dejan Sredojević podneo je Izveštaj o boravku na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, u okviru programa razmene ERASMUS+ (prilog).

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu