Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
4. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 4. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK, 17. aprila 2015. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 3. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Utvrđivanje predloga za izbor dekana Fakulteta

4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za istoriju
dr Dragan Petrović

5. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Ksenija Kolundžija, tema: Struktura ličnosti, kognitivni stil, afektivna regulacija i demografske varijable kao prediktori agresivnog ponašanja kod počinilaca krivičnih dela, Komisija: dr Vesna Gavrilov Jerković, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Jelica Petrović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Gordana Mišić, red. prof., za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet, Novi Sad.

6. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Branislav Popović, tema: Teritorijalne pretenzije socijalističke Jugoslavije 1943-1955: projekti, zahtevi, implikacije i rešenja, Komisija: dr Duško Kovačević, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Bilјana Šimunović Bešlin, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Mihael Antolović, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, pedagoški fakultet, Sombor, dr Milan Gulić, naučni savetnik Institut za savremenu istoriju, Beograd.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Milanka Stankić, tema: Uticaj korelacije književnosti i jezika na uspeh učenika u nastavi, Komisija: dr Olivera Radulović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gordana Štasni, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Velјko Brborić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd.

7. Produžetak roka za izradu doktorske disertacije

Odsek za psihologiju
Molba mr Bojane Bodrože Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Determinante iluzija samopobolјšanja u situaciji doživlјenog neuspeha, produži do 13. maja 2016. godine.

Odsek za srpsku književnost
Molba mr Sonje Kapetanov Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Motivi stvarnosne proze u književnom delu Dragoslava Mihailovića, produži do 11. marta 2016. godine.

8. Promena mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba mr Jadranke Kojić Nastavno-naučnom veću da joj se umesto prof. dr Mata Pižurice za novog mentora za izradu doktorske disertacije pod naslovom Govor Banjana imenuje prof. dr Žarko Bošnjaković.

9. Usvajanje izveštaja o oceni doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije pedagogije
Milena Letić, master
Bilјana Lungulov, master

Doktorske studije sociologije
Aleksej Kišjuhas, master

10. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Kandidat: Nenad Ninković, master, tema: Politička i kulturna delatnost mitropolita Pavla Nenadovića, Komisija: dr Dejan Mikavica, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, predsednik Komisije, dr Goran Vasin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Nebojša Šuletić, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Beograd, dr Vladan Gavrilović, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor.

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Ivana Milјak, master, tema: Avangardizam Boška Tokina: kinematografski elementi u teorijskom, kritičkom, proznom i poetskom delu, Komisija: dr Gorana Raičević, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Slobodan Vladušić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Bojan Jović, naučni savetnik za naučnu oblast Srpska književnost, Institut za književnost, Beograd, dr Gojko Tešić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

Kandidat: Jelena Redli, master, tema: Padeži kvalifikatornog značenja u standardnom srpskom jeziku, Komisija: dr Dušanka Zvekić Dušanović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, predsednik Komisije, dr Jasmina Moskovlјević, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Nada Arsenijević, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor.

11. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Kristina Krstić Joksimović, master

12. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu  doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Jelena Marićević, master, tema: Barok u beletrističkom opusu Milorada Pavića, Komisija: dr Gojko Tešić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Gorana Raičević, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Aleksandar Jerkov, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Slobodan Vladušić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

Kandidat: Jasna Uhlarik, master, tema: Slovenská a srbská frazeológia (Somatska frazeologija slovačkog i srpskog jezika), Komisija: dr Miroslav Dudok, red. prof., za užu naučnu oblast Slovakistika, predsednik Komisije, dr Ana Marić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Slovakistika, dr Marta Součkova, red. prof., za užu naučnu oblast Slovakistika, dr Ana Makišova, vanr. prof., za užu naučnu oblast Slovakistika, mentor.

Kandidat: Snežana Tucaković, master, tema: Dramsko viđenje žene vladara u srpskoj istorijskoj drami do sredine 20. veka, Komisija: dr Svetlana Tomin, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Marina Janjić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filozofski fakultet, Niš, dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti,

13. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Bilјane Radić Bojanić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 29. juna do 10. jula 2015. godine radi putovanja u svrhu postoperativnog oporavka.

Odsek za istoriju
Molba doc. dr Borisa Stojkovskog Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 21. do 29. juna 2015. godine radi učešća na naučnoj konferenciji First International Conference on the Military History of the Mediterranean Sea, koja će se održati u periodu od 21. do 29. juna 2015. godine u Istambulu, Turska.

Odsek za psihologiju
Molba mr Bojane Bodrože Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 7. do 14. maja 2014. godine radi učešća na radnom sastanku u okviru međunarodnog Komenijus projekta Unapređivanje obrazovne efikasnosti osnovnih škola, koji će održati u Luvenu, Belgija.

14. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje dr Tatjane Radanović Felberg, vanrednog profesora sa Univerzitetskog koledža za primenjene nauke u Oslu. Dr Tatjana Radanović Felberg održala bi predavanje u organizaciji Centra za rodne studije i Odseka za anglistiku 7. aprila 2015. godine, pod naslovom: Usmeno prevođenje, Oblici neulјudnosti u usmenom prevođenju u javnom sektoru u Norveškoj.

Molba doc. dr Bilјane Radić Bojanić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da se prijavi na konkurs kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje odlaska na seminar koji će se održati u Međunarodnoj školi Jad Vašem u Jerusalimu u periodu od 19. do 26. 7. 2015. godine.

Odsek za istoriju
Molba doc. dr Svetozara Boškova Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da se prijavi na konkurs kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na naučnom skupu 8th European Conference of Iranian Studies, koja će se održati u periodu od 14. do 20. septembra 2015. godine u Sankt Peterburgu, Ruska Federacija.

Molba doc. dr Borisa Stojkovskog Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da se prijavi na konkurs kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje učešća na naučnom skupu 8th European Conference of Iranian Studies, koja će se održati u periodu od 14. do 20. septembra 2015. godine u Sankt Peterburgu, Ruska Federacija.

Molba doc. dr Borisa Stojkovskog Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da se prijavi na konkurs kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na naučnoj konferenciji First International Conference on the Military History of the Mediterranean Sea, koja će se održati u periodu od 21. do 29. juna 2015. godine u Istambulu, Turska.

Odsek za komparativnu književnost
Odsek za komparativnu književnost predlaže Nastavno-naučnom veću da se za člana redakcije Godišnjaka Filozofskog fakulteta umesto prof. dr Nikole Strajnića, koji je u penziji, izabere prof. dr Bojana Stojanović Pantović.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Nebojše Majstorovića i mr Jelene Matanović Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost za angažovanje na kratkoročnom pokrajinskom projektu pod nazivom Istraživanja zapošlјivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu – trendovi šanse, barijere i potrebe. Nosilac projekta je Univerzitet u Novom Sadu, a rukovodilac prof. dr Radovan Pejanović.

Molba doc. dr Vladimira Mihića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za štampanje monografije Stereotipi i predrasude – od slike o svetu oko nas do sukoba i konflikata. Za recenzente se predlažu prof. dr Dragan Popadić, Filozofski fakultet, Beograd, prof. dr Želјka Kamenov, Filozofski fakultet, Zagreb, prof. dr Mikloš Biro. Troškovi štampanja biće plaćeni delom od Pokrajinskog projekta, a delom će ih snositi sam autor.

Molba doc. dr Ivane Mihić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za objavlјivanje priručnika za vaspitače pod nazivom Vrtić kao sigurna baza: adaptacija dece nakon jaslenog uzrasta, u elektronskoj i štampanoj formi. Suizdavači bi bili Filozofski fakultet i PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad. Za recenzente se predlažu: prof. dr Tatjana Stefanović Stanojević, Filozofski fakultet, Niš, doc. dr Sanja Tatalović Vorkapić, Učitelјski fakultet, Rijeka, prof. dr Jasmina Klemenović, Vesna Radulović, prosvetni savetnik za predškolstvo, Školska uprava, Novi Sad. Troškove štampanja snosiće PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad.

Molba dr Bojane Dinić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za angažovanje na kratkoročnom pokrajinskom projektu pod nazivom Istraživanja zapošlјivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu – trendovi šanse, barijere i potrebe. Nosilac projekta je Univerzitet u Novom Sadu, a rukovodilac prof. dr Radovan Pejanović.

Odsek za rusinistiku
Molba prof. dr Mihajla Fejse Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Rečenične konstrukcije u rusinskom i engleskom jeziku, u suizdavaštvu sa IK Prometej. Recenzenti monografije su: prof. dr Ana Pliškova, Prešovski univerzitet, Slovačka, prof. dr Predrag Novakov, mr Ksenija Segedi i mr Helena Međeši. Filozofski fakultet neće imati nikakvih finansijskih obaveza.

Molba asistenta Aleksandra Mudrog Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da se prijavi na konkurs kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na Međunarodnoj konferenciji Polislav koja će se održati u periodu od 14. do 16. septembra 2015. godine u Varšavi, Polјska.

Molba prof. dr Janka Ramača Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da se prijavi na konkurs kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na Međunarodnoj konferenciji Ukraïnistika – mintule, sučasne, maŭbutne   koja će se održati u periodu od 26. do 27. maja 2015. godine u Brnu, Češka.

Odsek za slavikistiku
Molba Odseka za slavikistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje Evgenija Vodolazkina, ruskog pisca, doktora nauka, saradnika Instituta za ruski jezik i književnost Ruske akademije nauka, 23. aprila 2015. godine.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost studentima master studija za stručnu ekskurziju u Modru, Slovačka u periodu od 19. do 24. aprila 2015. godine radi učešća na seminaru koji ima za cilј stručno usavršavanje budućih profesora koji će izučavati slovački jezik i književnost. Ekskurziju organizuje CĎV UK u Bratislavi, seminar će finansirati Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine.

Molba Jasne Uhlarik, master, i mr Zuzane Tirove Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost za prijavu na konkurs kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufnansiranje učešća na međunarodnoj slavističkoj konferenciji POLYSLAV XIX, koja će se održati u periodu 14. do 16. septembra 2015. godine u Varšavi, Polјska.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na konkursu kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za sufinansiranje štampanja monografije Srpski jezik i njegove norme: dijahrono-sinhroni aspekti. Ovaj zbornik bi izašao u ediciji Lingvističke sveske Filozofskog fakulteta i u njemu će biti objavlјenji rezultati istraživanja saradnika sa dva republička projekta: Istorije jezika i Standardnog srpskog jezka. Urednici zbornika su rukovodioci pomenutih projekata: prof. dr Vladislava Ružić i prof. dr Jasmina Grković Mejdžor. Za recenzente se predlažu: prof. dr Milorad Radovanović, prof. dr Mato Pižurica, red. prof. u penziji, prof. dr Vera Vasić, red. prof., u penziji, prof. dr Vesna Polovina, Filološki fakultet, Beograd, prof. dr Edita Andrić i mr Mirjana Jocić. Zbornik će biti objavlјen u elektronskom izdanju. Fakultet neće imati nikakve finansijske troškove.

Prof. dr Sunčica Zdravković predlaže Nastavno-naučnom veću da članovi projektnog tima na projektima Horizont 2020 – Citizen Interaction Tehnologies Yield Community Policing (CITYCop) i Culture i Culture And RISk management in Man-made And Natural Disasters (CARISMAND) budu:

  1. dr Aleksandra Trogrlić, docent, Odsek za psihologiju
  2. dr Marko Škorić, docent, Odsek za sociologiju
  3. ma Aleksej Kišjuhas, asistent, Odsek za sociologiju
  4. ma Jelena Radanović, doktorand, Doktorske studije psihologije
  5. ma Ivana Jakovlјev, doktorand, Doktorske studije psihologije

15. Saglasnosti-nastava

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Dejanu Pralici i doc. dr Vladimiru Baroviću da se uklјuče u rad Interdisciplinarnih doktorskih studija Filozofskog fakulteta (prilog).

16. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2015/16. godini

Molba Univerziteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Srđana Šlјukića na master akademskim studijama Menadžment za izborni predmet Socijalna antropologija sporta sa fondom časova 3+0, prof. dr Boža Miloševića na master akademskim studijama Menadžment za izborni predmet Sport kao socijalni kapital sa fondom časova 3+0, prof. dr Ljubinka Pušića na master akademskim studijama Menadžment za izborni predmet Sport i urbano okruženje sa fondom časova 3+0, prof. dr Zorice Kuburić na doktorskim akademskim studijama Rodne studije za izborni predmet Žene i religija sa fondom časova 3+0, prof. dr Ivane Živančević Sekeruš na doktorskim akademskim studijama Rodne studije za izborni predmet Ženski talas u postmodernističkoj književnosti sa fondom časova 3+0, prof. dr Vladislave Gordić Petković na master akademskim studijama Rodne studije za obavezni predmet Uvod u rodne studije sa fondom časova 3+0, doc. dr Dejana Pralice na master akademskim studijama Rodne studije za izborni predmet Rod i jezik sa fondom časova 2+1, prof. dr Bilјane Šimunović Bešlin na master akademskim studijama Rodne studije za izborni predmet Žene u savremenoj društvenoj istoriji sa fondom časova 2+1, prof. dr Svetlane Tomin na master akademskim studijama Rodne studije za izborni predmet Žene u srpskoj kulturi sa fondom časova 2+1, prof. dr Dubravke Valić Nedelјković na master akademskim studijama Rodne studije za izborni predmet Mediji i rod sa fondom časova 2+1 i za izborni predmet Žene u medijskom diskursu sa fondom časova 3+0 na doktorskim akademskim studijama Rodne studije, doc. dr Svetozara Boškova na master akademskim studijama Rodne studije za izborni predmet Žene u savremenoj društvenoj istoriji sa fondom časova 2+1 i prof. dr Momira Samardžića na master akademskim studijama Evropske studije za izborni predmet Moderna istorija Evrope sa fondom časova 3+2.

17. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta u školskoj 2015/16. godini

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Dubravke Lazić, vanr. prof., sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, za držanje nastave i ispita iz izbornog predmeta Fotografija i mediji sa fondom od 2 časa na osnovnim akademskim studijama Žurnalistike, dr Tene Perišin, vanr. prof., sa Fakulteta političkih nauka u Zagrebu za držanje nastave i ispita iz obaveznog predmeta Televizijsko novinarstvo sa fondom 2 časa na osnovnim akademskim studijama Žurnalistike, dr Zoran Jevtović, vanr. prof., Filozofski fakultet u Nišu, za držanje nastave i ispita iz obaveznog predmeta Teorije komuniciranja sa fondom časova 2, na master akademskim studijama Komunikologije, dr Rade Velјanovski, red. prof., Fakultet političkih nauka u Beogradu, za držanje nastave i ispita iz izbornog predmeta Medijski javni servisi sa fondom časova 2, na master akademskim studijama Komunikologije, dr Dragan Živančević, sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, za držanje nastave i ispita iz izbornog predmeta Novi vizuelni mediji sa fondom časova 2 na master akademskim studijama Komunikologije u školskoj 2015/16. godini.

18. Razno

Odsek za psihologiju
Prof. dr Nebojša Majstorović, podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučno-stručnom skupu Trendovi razvoja: Univerzitet u promenama, koji je održan u periodu od 23. do 25. februara 2015. godine na Zlatiboru.

Odsek za romanistiku
Doc. dr Tamara Valčić Bulić podnela je je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu La collection des Histoires tragiques 1559-1586, koji je održan 12. i 13. februara 2015. godine.

Odsek za srpsku književnost
Prof. dr Zoja Karanović obaveštava Nastavno-naučno veće, da budući da nije dobila produženje radnog odnosa, i da odlazi u penziju, neće moći da vodi Letnju školu folklora sa temom Bilјe u tradicionalnoj kulturi Srba, za koju je predviđeno da se održi u julu 2015. godine.


                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu