Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
4. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 4. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 16.5.2014. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.Informacije dekana i prodekana
2.Usvajanje zapisnika sa 3. sednice Nastavno-naučnog i zapisnika sa sastanka Kolegijuma održanog dana 5.5.2014. godine
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za komparativnu književnost
mr Sonja Veselinović

Odsek za slovakistiku
mr Marina Šimak-Spevakova

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Strahinja Stepanov

4. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Olga Panić-Kavgić, tema: Jezički ispoljena učtivost pri slaganju i neslaganju sa sagovornikom: uporedna analiza engleskih, srpskih i prevedenih filmskih dijaloga, Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Biljana Mišić-Ilić, red. prof., za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš, dr Vera Vasić, red. prof., u penziji.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Dušica Lazić

Odsek za istoriju
mr Žarko Dimić

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Nataša Milićević, tema: Syntactic strategies behind free relatives (Sintaksičke strategije u domenu dopunskih nominalnih klauza), Komisija: dr Maja Marković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Sabina Halupka-Rešetar, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika dr Biljana Mišić-Ilić, red. prof., za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš.

7. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Mario Liguori, master
Vesna Jusufović, master

Doktorske studije metodika nastave
Biljana Stojanović, master

Doktorske studije psihologije
Tamara Jovanović, master

Doktorske studije sociologije
Ivana Milovanović, master

8. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Ana Halas, master, tema: Polisemija u rečnicima engleskog i srpskog jezika: teorijsko-metodološki i praktični aspekti obrade, Komisija: dr Katarina Rasulić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik Komisije, dr Dušanka Vujović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Tvrtko Prćić, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor.

Kandidat: Nada Buzadžić, master, tema: Pripovedni postupci u kratkim pričama En Biti, Komisija: dr Arijana Luburić-Cvijanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika, predsednik Komisije, dr Marija Grujić, naučni saradnik za užu naučnu oblast Opšta književnost i teorija književnosti i Komparativne studije roda, Institut za književnost i umetnost, Beograd, dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof., za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor.

9. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Katalin Ozer, master

10. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: Slobodan Balać, master, tema: Podsticanje tradicionalnog muzičkog stvaralaštva kod učenika nižih razreda osnovne škole u okviru predmeta Narodna tradicija, Komisija: dr Spomenka Budić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, mr Ante Grgin, red. prof., za užu stručno-umetničku oblast Klarinet, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, dr Jasmina Pekić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mr Emilija Stanković, vanr. prof., za užu stručno-umetničku oblast Solfeđo, Akademija umetnosti, Novi Sad, komentor, dr Olivera Gajić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, komentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Kristina Ranđelović, master, tema: Efekti socijalne pretnje i tipa povratne informacije na kognitivne pristrasnosti i socijalnu anksioznost, Komisija: dr Ljiljana Mihić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Petar Čolović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Snežana Stojiljković, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Niš, dr Vladimir Hedrih, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Niš, dr Snežana Smederevac, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Kandidat: Dragan Žuljević, tema: Klijentovo očekivanje ishoda psihološkog tretmana kao faktor psihološke promene, Komisija: dr Jelena Šakotić-Kurbalija, docent, za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Snežana Milenković, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, dr Veljko Jovanović, docent, za užu naučnu oblast Psihologija, dr Vesna Petrović, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, dr Vesna Gavrilog-Jerković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Doktorske studije sociologije
Kandidat: Ana Pajvančić-Cizelj, master, tema: Koncept globalnog grada kao pristup razumevanju savremenih obrazaca urbanizacije i globalizacije, Komisija: dr Dušan Marinković, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, predsednik Komisije, dr Dragan Koković, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, dr Sreten Vujović, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Ljubinko Pušić, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

11. Molba za produženje roka za izradu doktorske disertacije

Odsek za istoriju
Molba mr Milivoja Bešlina Nastavno-naučnom veću da mu se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Pokušaj modernizacije u Srbiji 1968–1972. („između revolucionarnog kursa“i „reformskih težnji“) produži do 21. maja 2015. godine.

12. Promena mentora za izradu doktorske disertacije

Molba mr Vere Savić Nastavno-naučnom veću da joj se umesto doc. dr Gordane Petričić za novog mentora imenuje prof. dr Predrag Novakov.

13.Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze

Odsek za slavistiku
Jelena Muhadinović (magistar književnih nauka)

14. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za filozofiju
Dejan Jovančević

15. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze

Odsek za istoriju
Kandidat: Vladimir Ivanišević, tema: Kralj Stefan Ostoja i njegova vladavina (1398–1418), Komisija: dr Nenad Lemajić, red. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Snežana Božanić, docent, za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Dejan Ječmenica, docent, za užu naučnu oblast Medijevistika Filozofski fakultet, Beograd.

Kandidat: Biljana Simeunović, tema: Savremena istoriografska saznanja o razvoju Srpske crkve tokom srednjeg veka, Komisija: dr Nenad Lemajić, red. prof., za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Dejan Ječmenica, docent, za užu naučnu oblast Medijevistika Filozofski fakultet, Beograd.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: Svetlana Dabović, tema: Epska narodna pesma „Smrt vojvode Prijezde“ u nastavi (Raslojavanje epske pesme), Komisija: dr Olivera Radulović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Branka Jakšić-Provči, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Zona Mrkalj, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: Uljana Jurčuk, tema: Uporedna analiza termina u poslovnoj korespondenciji u srpskom, ukrajinskom i ruskom jeziku, Komisija: dr Gordana Štasni, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Marija Stefanović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika, dr Ljudmila Popović, red. prof., za užu naučnu oblast Ukrajinistika, Filološki fakultet, Beograd.

Kandidat: Katarina Janković-Popović, tema: Diskurs kulturnog dodatka u dnevnim novinama „Politika“, Komisija: dr Milivoj Alanović, docent, za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Vera Vasić, red. prof., u penziji, dr Gordana Štrbac, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Borko Kovačević, docent za užu naučnu oblast Opšta lingvistika, Filološki fakultet, Beograd.

Kandidat: Vedrana Mijović-Pantelić, tema: Frekvencijski riječnik književnog opusa Ljubivoja Ršumovića, Komisija: dr Dušanka Vujović, docent, za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Vera Vasić, red. prof., u penziji, dr Gordana Štasni, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

16. Odsustva

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ljiljani Mihić u periodu od 22. do 29. avgusta 2014. godine radi učešća na letnjem seminaru na temu učenja statističkog R paketa, koji će se održati u Bertinoru, Italija.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ljiljani Matić u periodu od 2. do 23. juna 2014. godine radi odlaska na more zbog lečenja opstruktivnog bronhitisa.

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Lauri Spariosu u perodu od 21. do 29. maja 2014. godine radi putovanja u Nemačku.

17. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Aleksandri Izgarjan da se prijavi na konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, radi učešća na konferenciji Cros-Cultural Readings of the United States, kojaće se održati u Zagrebu, Hrvatska, u periodu od 23. do 24. maja 2014. godine.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se umesto dosadašnjeg lektora za nemački jezik Ditmara Unterkoflera angažuje Paul Gruber kao strani lektor za nemački jezik u školskoj 2014/15. godini.

Odsek za medijske studije

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje studentskog magazina KOD04. Troškove štampanja snosiće Odsek.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika radova sa konferencije Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu. Zbornik će se štampati u suizdavaštvu sa Centrom za istraživanje religije, politike i društva iz Novog Sada, Braće Ribnikar 15/48. Troškove štampanja snosiće suizdavač.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da na predavanju iz predmeta Odnosi s javnošću gost bude Jelena Galetin, predstavnik za odnose sa javnošću Egzita.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za realizaciju on-lajn debate 20. maja 2014. godine od 10 do 13 časova, između studenata Odseka za medijske studije i Univerziteta „Matej Bel“ u Banskoj Bistrici, Slovačka. Radni jezik debate biće engleski, a tema će biti Evroatlanske integracije Srbije, izmena iskustava, model dobre prakse i mogućnosti edukacije u okvirima evropskih obrazovnih institucija. Kordinator debate je doc. dr Vladimir Barović.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da u okviru obeležavanja 60 godina Fakulteta i dana Odseka za medijske studije, organizuje izložbu fotografija studenata Odseka pod nazivom Kratke priče. Fotografije su nastale kao predispitne obaveze iz predmeta Fotografija i mediji.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da u okviru obeležavanja 60 godina Fakulteta i dana Odseka za medijske studije organizuje izložbu knjiga pod nazivom Deset godina postojanja seminarske biblioteke Odseka za medijske studije, koja treba da se održi u Centralnoj biblioteci Fakulteta 23. maja 2014. godine.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Sunčici Zdravković da se prijavi na konkurs za nagradu JamesS. McDonnellFoundation. Prof. dr Sunčica Zdravković je dobila poziv da se javi na konkurs kao jedan od 12 odabranih kandidata za ovu nagradu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Sunčici Zdravković da se prijavi na konkurs za učešće na projektu Horizon 2020, koji se vodi preko Univerziteta na Malti. Prof. dr Sunčica Zdravković je dobila poziv za učešće na datom projektu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Ivani Mihić da učestvuje u radu Centra za rani razvoj koji u Novom Sadu pokreće NVO Centar za proizvodnju znanja i veština i Udruženje „Roditelj“ uz finansijsku pomoć UNICEF-a.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da studenti Odseka za romanistiku volontiraju u centru Žil Vern i da za to dobiju određeni broj kredita, maksimalno 5 (1 ESPB = 25 sati rada).

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na predlog za promenu  načina polaganja ispita iz predmeta Francuska književnost prve polovine XX veka. Ispit se do sada sastojao iz pismenog i usmenog dela, a predlog je da se od naredne školske godine polaže samo kao usmeni.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da lektor stranac Florian Fere drži honorarne časove u Francuskom institutu u Beogradu.

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da u saradnji sa Katedrom za slavistiku „Petru Karaman“, Univerziteta „Aleksandru Joan Kuza“ u Jašiju, Rumunija, Filološkim fakultetom u Đernovcima, Ukrajina, Odsekom za slavistiku Državnog univerziteta A. Cereteli, Kutaisija, Gruzija, Katedrom za istoriju i teoriju ruske književnosti Državnog univerziteta A. S. Puškin u Brestu, Belorusija i Državnim univerzitetom u Čerepovcu, Rusija, organizuje naučni skup Komunikologija u XXI veku u Jugoistočnoj Evropi.Sredstva za organizovanje konferencije i objavljivanja zbornika su obezbeđena. Naučni skup će se odvijati u sklopu jubileja obeležavanja 60 godina od osnivanja Filozofskog fakulteta. Skup treba da bude održan na Filozofskom fakultetu od 3. do 5. oktobra 2014. godine.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje studenata, nastavnika i saradnika Odseka na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde 22. ili 23. maja 2014. godine treba da izvedu predstavu na ruskom i poljskom jeziku. Istog dana studenti treba da posete Ruski centar za nauku i kulturu u Beogradu.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za organizovanje naučne konferencije pod nazivom Humanitarni rad verskih zajednica na Balkanu, u saradnji sa Centrom za empirijska istraživanja religije, 31. maja 2014. godine na Filozofskom fakultetu.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Gordani Štasni i doc. dr Gordani Štrbac da učestvuju na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje troškova učešća na naučnom skupu koji će se održati u Gnjeznu, Poljska, u periodu od 20. do 22. septembra 2014. godine.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Marini Kurešević za učešće na konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje izdavanja monografije pod nazivom Hipotaktičke strukture u Srpskoj Aleksandridi: funkcionalnostilski aspekti. Predlaže se da Filozofski fakultet bude izdavač monografije. Za recenzente se predlažu prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor i prof. dr Slobodan Pavlović.

Odsek za hungarologiju
Odsek za hungarologiju prelaže Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Fakultet potpiše sporazum o saradnji sa Sapientia Hungarian University of Transylvania, Faculty of Technical and Human SciencesTg.-Mureş, Department of Applied Languages, Translation and Interpretation.

18. Angažovanja nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2014/15. godini

Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu, Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Olivere Knežević-Florić, prof. dr Žolt Lazara, prof. dr Dragana Prola, prof. dr Slađane Zuković, prof. dr Marije Zotović-Kostić, prof. dr Jasmine Kodžopeljić, prof. dr Snežane Milenković, prof. dr Iren Lanc, prof. dr Mare Đukić, stranog lektora Maria Liguoria i lektora Davora Menzilčića u školskoj 2014/15. godini.

Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu, Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Ljiljane Pešikan-Ljuštanović i doc. dr Gordane Dragin, za izvođenje dela nastave za studente Akademije umetnosti, u okviru nastave na Filozofskom fakultetu.

19. Usvajanje radnog kalendara za školsku 2014/15. godinu

20. Predlog komisija za polaganje prijemnog ispita za školsku 2014/15. godinu

Odsek za anglistiku
      1. prof. dr Vladislava Gordić-Petković, predsednik Komisije
      2. prof. dr Predrag Novakov
      3. prof. dr Maja Marković

Odsek za germanistiku

 1. doc. dr Nikolina Zobenica
 2. doc. dr Sanja Ninković
 3. doc. dr Gordana Ristić
 4. dr Kristina Dragović
 5. Zoran Velikić
 6. Jelena Trivunić-Malešević, stručni sekretar

Odsek za istoriju
Svi zaposleni na Odseku činiće Komisiju za polaganje prijemnog ispita.

Odsek za komparativnu književnost

 1. prof. dr Bojana Stojanović-Pantović
 2. prof. dr Sofija Košničar
 3. prof. dr Gordana Pokrajac
 4. doc. dr Pavle Botić
 5. doc. dr Vladimir Gvozden
 6. mr Sonja Veselinović
 7. mr Stevan Bradić

Odsek za medijske studije
Komisija za prijemni ispit iz opšte kulture

 1. prof. dr Dubravka Valić-Nedeljković, predsednik Komisije
 2. prof. dr Srđan Šljukić
 3. doc. dr Dejan Pralica
 4. doc. dr Vladimir Barović

Komisija za prijemni ispit iz maternjeg jezika i književnosti

 1. prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš i doc. dr Gordana Štrbac, Srpski jezik i književnost
 2. doc. dr Marija Pastor-Kiči, Mađarski jezik i književnost
 3. mr Zuzana Tirova, Slovački jezik i Kljiževnost
 4. prof. dr Laura Spariosu, Rumunski jezik i književnost
 5. mr Ksenija Segedi, Rusinski jezik i književnost

Odsek za pedagogiju

 1. prof. dr Svetlana Kostović, predsednik Komisije
 2. prof. dr Zoroslav Spevak
 3. prof. dr Radovan Grandić
 4. prof. dr Milka Oljača
 5. prof. dr Spomenka Budić
 6. prof. dr Mara Đukić
 7. prof. dr Olivera Gajić
 8. prof. dr Svetozar Dunđerski
 9. prof. dr Jasmina Klemenović
 10. prof. dr Jovana Milutinović
 11. prof. dr Slađana Zuković
 12. prof. dr Marijana Kosanović
 13. prof. dr Jelena Đermanov
 14. prof. dr Milica Andevski
 15. Tamara Borovica
 16. Biljana Lungulov
 17. Stanislava Marić-Jurišin
 18. Milena Stipić
 19. Stefan Ninković

Odsek za psihologiju

 1. doc. dr Bojan Janičić, predsednik Komisije
 2. prof. dr Jasmina Kodžopeljić
 3. prof. dr Snežana Smederevac
 4. prof. dr Dušanka Mitrović
 5. doc. dr Dejan Pajić
 6. doc. dr Petar Čolović
 7. doc. dr Veljko Jovanović
 8. doc. dr Jelena Šakotić-Kurbalija

Odsek za romanistiku

 1. prof. dr Snežana Gudurić, predsednik Komisije
 2. prof. dr Ljiljana Matić
 3. prof. dr Nenad Krstić
 4. prof. dr Pavle Sekeruš
 5. doc. dr Ljubica Vlahović
 6. doc. dr Tamara Valčić-Bulić
 7. doc. dr Diana Popović
 8. doc. dr Tatjana Đurin
 9. doc. dr Nataša Radusin-Bradić
 10. mr Ivana Vilić
 11. mr Ružica Seder
 12. Mari Val Leturno Ćurčić
 13. Florian Fere
 14. Ana Topoljska, stručni sekretar

Odsek za rumunistiku

 1. prof. dr Marina Puja-Badesku
 2. prof. dr Laura Spariosu
 3. doc. dr Virđinija Popović

Odsek za slavistiku

 1. prof. dr Dušanka Mirić
 2. prof. dr Marija Stefanović
 3. prof. dr Dojčil Vojvodić
 4. prof. dr Draginja Ramadanski
 5. mr Aleksandar Ševo
 6. mr Slobodanka Perkučin
 7. mr Anžela Prohorova
 8. mr Nataša Ajdžanović
 9. mr Maja Krstić
 10. mr Melina Panaotović
 11. mr Dragana Popović
 12. Katja Juršić-Huzjan
 13. Irena Subotić, master
 14. Darja Vojvodić
 15. Nada Usanović-Ašonja
 16. Dragana Radević, stručni sekretar

Odsek za slovakistiku

 1. prof. dr Jarmila Hodolič
 2. prof. dr Ana Makišova
 3. asistent Jasna Uhlarik

Odsek za sociologiju
Komisiju za polaganje prijemnog ispita činiće svi članovi Odseka.

Odsek za srpsku književnost

 1. prof. dr Mirjana Stefanović
 2. prof. dr Zoja Karanović
 3. prof. dr Nikola Grdinić
 4. prof. dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović
 5. prof. dr Milivoj Nenin
 6. prof. dr Olivera Radulović
 7. prof. dr Svetlana Tomin
 8. prof. dr Gojko Tešić
 9. prof. dr Dragan Stanić
 10. prof. dr Gorana Raičević
 11. prof. dr Branka Jakšić-Provči
 12. prof. dr Radoslav Eraković
 13. doc. dr Jasmina Jokić
 14. doc. dr Zorica Hadžić
 15. doc. dr Slobodan Vladušić
 16. doc. dr Đorđe Despić
 17. doc. dr Željko Milanović
 18. mr Nevena Varnica
 19. mr Sanja Paripović-Krčmar

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Komisiju za polaganje prijemnog ispita činiće svi članovi Odseka. Komisijom će predsedavati prof. dr Vladislava Ružić.

Odsek za filozofiju

 1. prof. dr Mirko Aćimović
 2. prof. dr Dragan Prole
 3. prof. dr Damir Smiljanić
 4. prof. dr Željko Kaluđerović
 5. asistent Mina Đikanović
 6. asistent Marica Rajković
 7. asistent Una Popović
 8. Milena Stefanović, stručni sekretar

Odsek za hungarologiju

 1. prof. dr Eržebet Čanji
 2. prof. dr Laslo Molnar-Čikoš
 3. prof. dr Edit Katona
 4. prof. dr Eva Toldi
 5. doc. dr Hargita Horvat-Futo

21. Izmene i dopune pravlnika o polaganju prijemnih ispita i upisa kandidatana studijske programe koji se realizuju na Filozofskom fakultetu

22. Izmena pravilnika za polaganje prijemnih ispita i upisa na Doktorske akademske studije istorije i Master akademske studije istorije

23 .Izmena studijskih programa osnovnih akademskih studija

Odsek za anglistiku

Odsek za sociologiju
Odsek za sociologiju predlaže Nastavno-naučnom veću da obavezni predmet Sociologija prava (VII semestar) dobije status izbornog predmeta, a predmet Metodika nastave sociologije (VIII semestar) dobije status obaveznog.

24. Predlog za upravnika Centra za jezike

Umesto dosadašnjeg upravnika Centra za jezike Terensa Mekenenija predlaže se doc. dr Milivoj Alanović.

25. Lektori stranci angažovani na Fakultetu u školskoj 2014/15. godini

Centar za jezike obaveštava Nastavno-naučno veće da će na Fakultetu u školskoj 2014/15. godini biti angažovani sledeći lektori:

 1. Li Ja, lektor za kineski jezik
 2. Žoao Enrikes, lektor za portugalski jezik
 3. Ajnur Tunabojlu, lektor za turski jezik
 4. Hristos Pandazidis, lektor za grčki jezik

26. Razno

Violeta Rakić, upravnik biblioteke, Blažan Stjepanović, bibliotekar u seminarskoj biblioteci Odseka za germanistiku i Biljana Lorberk, bibliotekar u seminarskoj biblioteci Odseka za psihologiju, podneli su izveštaj sa stručnog seminara koji su pohađali 8. maja 2014. godine u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu