Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
4. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 4. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 26.4.2013. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 3 sednice Nastavno-naučnog veća i zapisnika sa sastanka Kolegijuma održanog 2.4.2013. godine

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Nina Lazarević

Odsek za istoriju
mr Milica Kisić

Odsek za romanistiku
mr Nataša Radusin-Bardić

Odsek za slovakistiku
mr Daniela Marčok

4. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Borislava Eraković, tema: Kompetencije prevodilaca sa engleskog jezika (uloga kooperativnog i kolaborativnog oblika nastave), Komisija: dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Mara Đukić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Biljana Đorić-Francuski, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet Beograd.

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Predrag M. Vajagić, tema: Istorijska analiza osnivanja i funkcionisanja Dunavske banovine u Kraljevini Jugoslaviji, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Ljubodrag Dimić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija Jugoslavije, Filozofski fakultet Beograd, dr Slobodan Bjelica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Dragica Koljanin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.

Odsek za pedagogiju
Kandidat: mr Mila Beljanski, tema: Konstruktivistički pristup aktivnim poremećajima u socijalnom ponašanju mladih, Komisija: dr Olivera Knežević-Florić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Svetlana Kostović, red. prof. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Svetlana Španović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet Sombor.

Odsek za romanistiku
Kandidat: mr Ivan Jovanović, tema: Francuski frazeologizmi i poslovice sa imenima domaćih životinja i njihovi srpski ekvivalenti, Komisija: dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Dragana Mršević-Radović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Mihailo Popović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filološki fakultet, Beograd, dr Dragana Drobnjak, prof. za užu naučnu oblast Romanistika.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
mr Ivana V. Knežević
mr Marija Bjeljac

6. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: mr Irena Golubović-Ilić, tema: Mogućnosti osposobljavanja učenika za samostalni istraživački rad u nastavi prirode i društva Komisija: dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Veljko Banđur, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Učiteljski fakultet, Beograd, dr Mirjana Segedinac, red. prof. za užu naučnu oblast Metodika nastave hemije, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, dr Ružica Petrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofija, Fakultet pedgoških nauka, Jagodina, dr Spomenka Budić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

7. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
ma Olivera Jovanović-Cekić
ma Biljana Stojanović

8. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije pedagogije
Kandidat: ma Stanislava Marić-Jurišin, tema: Implikacije ekoloških programa na socio-emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta iz perspektive održive zajednice, Komisija: dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Pero Spasojević, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet, Bijeljina, dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Jasmina Klemenović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Kandidat: Tanja Šijaković, tema: Menorstvo u funkciji podsticanja refleksivne prakse nastavnika, Komisija: dr Olivera Knežević-Florić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Ivica Radovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Beograd, dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

9. Molba za produženje roka za izradu doktorske disertacije

Molba mr Anžele Prohorove Nastavno-naučnom veću da joj produži rok za izradu doktorske disertacije do 18. decembra. 2014. godine.

Molba mr Aleksandra Kavgića Nastavno-naučnom veću da mu produži rok za izradu doktorske disertacije do 18. decembra 2014. godine.

Molba mr Olge Panić-Kavgić Nastavno-naučnom veću da joj produži rok za izradu doktorske disertacije do 9. oktobra 2014. godine.

Molba mr Jelene Ajdžanović Nastavno-naučnom veću da joj produži rok za izradu doktorske disertacije do 24. januara 2014. godine.

10. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za anglistiku
Marina Ileš

11. Usvajanje izveštaja o podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Brankica Selaković
Maja Bandin
Olga Trifković-Tucakov

Odsek za filozofiju
Radoslava Stevanov

12. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da mr Vesni Lazović da joj produži neplaćeno odsustvo od 1. oktobra 2013. godine do 15. januara 2014. godine radi završetka doktorskih studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Zoranu Paunoviću u periodu od 15. do 26. aprila 2013. godine radi odlaska na Univerzitet Vašington, Sijetl, Sjedinjene Američke Države.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Mirni Radin-Sabadoš u periodu od 29. maja do 4. juna 2013. godine radi učešća na konferenciji Hrant Dink Memorial Workshop 2013: Coming to Terms with War, Genocide, and Political Violence koja će se održati u Istanbulu; Turska.

Molba mr Olge Panić-Kavgić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 3. do 28. juna 2013. godine radi odlaska na studijski boravak na Univerzitet u Insbruk, Austrija u okviru programa WUS Austria One-Month Visits/Benedek koji finansira The Austrian Agency for Internatioanl Cooperation in Education and Research. Sve obaveze u toku junskog ispitnog roka su adekavtno pokrivene.

Molba mr Aleksandra Kavgića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 3. do 28. juna 2013. godine radi odlaska na studijski boravak na Univerzitet u Insbruk, Austrija u okviru programa WUS Austria One-Month Visits/Benedek koji finansira The Austrian Agency for Internatioanl Cooperation in Education and Research. Sve obaveze u toku junskog ispitnog roka su adekavtno pokrivene.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Zdenki Novović u periodu od 28. juna do 4. jula 2013. godine radi učešća na 34. STAR međunarodnoj konferenciji koju organizuje Stress and Anxiety Research Society, Farou, Portugalija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Ljiljani Mihić u periodu od 28. juna do 4. jula 2013. godine radi učešća na 34. STAR međunarodnoj konferenciji koju organizuje Stress and Anxiety Research Society, Farou, Portugalija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Snežani Tovilović u periodu od 28. juna do 4. jula 2013. godine radi učešća na 34. STAR međunarodnoj konferenciji koju organizuje Stress and Anxiety Research Society, Farou, Portugalija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Miklošu Birou u periodu od 28. juna do 4. jula 2013. godine radi učešća na 34. STAR međunarodnoj konferenciji koju organizuje Stress and Anxiety Research Society, Farou, Portugalija.

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Lauri Spariosu u periodu od 24.do 27.aprila 2013. radi učešća na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Quality and efficiancy in e-learning“ koja će se održati u Bukureštu u organizaciji Rumunske asocijacije za distribuciju naprednog učenja i Univerziteta u Bukureštu.

Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Virđiniji Popović u periodu od 16. do 18. maja 2013. godine radi  učešća na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Emil Sioran“ koja će se održati u Sibiu, Rumunija.

Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Marini Puji-Badesku u periodu od 18.do 19.maja 2013. godine radi učešća na Međunarodnom naučnom skupu „Rumuska kultura u egzilu i izvan granica: postignuća, oporavak, povratak“, u organizaciji Filološkog fakulteta Univerziteta u Krajovi.

Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Marini Puji-Badesku, prof. dr Lauri Spariosu, doc. dr Virđiniji Popović, mr Rodiki Ursulesku-Miličić, u periodu od 24. do 26. maja 2013. godine radi  učešća na Međunarodnom naučnom skupu „Banat – istorija i multikulturalnost“, koji će se održati Rešici, Rumunija.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Mariji Stefanović u periodu od 26. aprila do 7. maja 2013. godine radi odlaska u Kanadu.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Marku Škoriću i asistentu Alekseju Kišjuhasu u periodu od 12. do 23. aprila radi učešća u internacionalnoj školi  2013 DIANET International School, koja će se održati u Gorizia, Italija.

13. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost mr Tatjani Milićev i mr Nataši Milićević za učešće na projektu Coordinated Research in the Experimental morphosyntax of South Slavic Languages, pod rukovodstvom prof. dr Endrua Nevinsa. Početak projekta još nije određen budući da je projekat trenutno u fazi prikupljanja materijalnih sredstava za realizaciju.

Molba Odseka za anglistiku nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje dr Jelene Šesnić sa Univerziteta u Zagrebu, u okviru CEEPUS programa, u periodu od 13. do 19. maja 2013. godine.

Molba Odseka za anglistiku nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Aleksandri Izgarjan da 29. aprila 2013. godine,organizuje izložbu studentskih radova koji su nastali u okviru projekta Exploring the U.S.-Connecting Resources.

Molba Odseka za anglistiku nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Nini Muždeki da se prijavi na konkurs za finansiranje posledoktorskog naučno-istraživačkog projekta u okviru programa Erasmus Mundus Postdoktoral Mobility Program, koji se realizuje preko Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Nataši Kampmark da konkuriše za istraživačku stipendiju Redmond Barry Fellowship koju dodeljuje Državna biblioteka Viktorije, Melburn, Australija.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za održavanje radionice iz oblasti naučne fantastike, sa obradom tema iz romana američke književnice Ursule Le Guin Čovek praznih šaka. Radionicu bi održala prof. dr Zorica Đergović-Joksimović u subotu 11. maja 2013. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studijski program osnovnih akademskih studija Engleskog jezika i književnosti od školske 2012/13. godine dopuni sa fakultativnim kursom doc. dr Sabine Halupke-Rešetar pod nazivom Napredni kurs iz neurolingvistike 3 ESPB (1+1). Kurs bi se izvodio u letnjem semestru na trećoj i četvrtoj godini jezičkog modula.

Odsek za anglistiku predlaže Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavljivanje doktorske disertacije Indirektna komunikacija u reklamama na engleskom i srpskom jeziku, dr Sonje Filipović-Kovačević, u ediciji elektronskih disertacija. Za recenzente se predlažu: prof. dr Biljana Mišić-Ilić, prof. dr Vera Vasić, prof. dr Nadežda Silaški.

Molba doc. dr Mirne Radin-Sabadoš Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje dr Martina Djovčoša, sa Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bistrici, Slovačka, u okviru razmene nastavnika mreže CEEPUS, u periodu od 6. do 14. maja 2013. godine.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da bude suorganizator međunarodnog naučnog simpozijuma na temu Konstantin, Sirmijum i rano hrišćanstvo, koji je planiran za 20. jun 2013. godine u Sremskoj Mitrovici u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica. i Filozofskog fakulteta, Odseka za istoriju Filozofski fakultet neće imati bilo kakvu finansijsku obavezu u organizaciji simpozijuma.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika Evropa, tamo i ovde: Analiza diskursa o evropeizaciji u medijama zapadnog Balkana, izdavači Filozofski fakultet, Novi Sad i Fakultet političkih nauka, Sarajevo. Za recenzente se predlažu dr Svetlana Slapšak, red. prof., Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, dr Darko Strajn, naučni savetnik, Institut za pedagoška istraživanja, Ljubljana, dr Rade Veljanovski, vanr. prof., Fakultet političkih nauka, Beograd, dr Damir Arsenijević, docent, Filozofski fakultet, Tuzla. Štampanje zbornika finansiraće se sredstvima sa projekta Evropa, tamo i ovde: Analiza diskursa o evropeizaciji u medijama zapadnog Balkana RRPP (Regional ResearchPromotion Programme).

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da konkuriše na konkurs koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, sa projektom pod nazivom Vojvođanski mediji značaj, stanje i perspektive.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Zdenki Novović da se prijavi na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća naučnih radnika na skupovima u inostranstvu radi učešće na 34. STAR međunarodnoj konferenciji koju organizuje Stress and Anxiety Research Society, Farou, Portugalija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Ljiljani Mihić da se prijavi na konkurs Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu radi učešće na 34. STAR međunarodnoj konferenciji koju organizuje Stress and Anxiety Research Society, Farou, Portugalija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Snežani Tovilović da se prijavi na konkurs Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu radi učešće na 34. STAR međunarodnoj konferenciji koju organizuje Stress and Anxiety Research Society, Farou, Portugalija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost studentu prve godine Diplomskih akademskih studije psihologije Radomiru Belopavloviću, da se prijavi na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na 34. STAR međunarodnoj konferenciji koju organizuje Stress and Anxiety Research Society, Farou, Portugalija.

Odsek za rumunistiku
Molba Odsek za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost studentkinji doktorskih studija ma Ivani Janjić da se prijavi na konkurs za dodelu stipendije The Seton-Watson grants for foreign researches, koju dodeljuje Institut za kulturu u Bukureštu.

Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost studentkinji osnovnih studija Ani Samardžić da u periodu od 25. do 26. aprila 2013. godine učestvuje na Trećoj konferenciji mladih slavista, u organizaciji Instituta za slovenske i baltičke studije Univerziteta „Etveš Lorand“ u Budimpešti.

Odsek za rusinistku
Molba Odseka za rusinistku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Mihajlu Fejsi da se prijavi na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća naučnih radnika na skupovima u inostranstvradi učešća na Evropskoj konferenciji o istraživanjima u društvenim naukama, koja će se održati od 19. do 21. juna 2013. godine u Istanbulu, Turska.

Molba Odseka za rusinistku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da se prijavi na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnog skupa Problemi identiteta i kvaliteta života u heterogenim regijama i državama, koji će se održati od 20. do 23. maja 2013. godine.

Odsek za srpsku književnost
Molba akademika Radomira Ivanovića Nastavno-naučnom veću za saglasnost da Fakultet bude suizdavač knjige Znanjem protiv zaborava (izabrani radovi Borivoja Marinkovića). Ovom knjigom obeležava se šezdeset godina naučnog rada profesora Borivoja Marinkovića. Finansiranje knjige snosi izdavačka kuća Zmaj.

14. Izmena i dopuna Ppravilnika o polaganju prijemnog ispita za upis kandidata na studijske programe koje relizuje Filozofski fakultet u Novom Sadu

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

15. Predlog izmene i dopune Statuta Filozofskog fakulteta

16. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2013/14. godini

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranaca u školskoj 2013/14. godini:
            1. Elizabet Salmor
            2. Terens Makenenij

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranaca u školskoj 2013/14. godini:
            1. Šantal Herdel
            2. Ditmar Unterkofler

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranaca u školskoj 2013/14. godini:
            1. Marko Zanjoli
            2. Mario Liguori
            3. Florian Fere
            4. Isabel Gasko Gavilan

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca prof. dr Sorina Daniela Vintile u školskoj 2013/14. godini.

17. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2013/14. godini

Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu, Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Snežane Milenković i prof. dr Dragana Prola za izvođenje nastave na doktorskim akademskim studijama iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnost, muzičke umetnosti, kompozicije, muzikologije, likovnih umetnosti  i primenjenih umetnosti u školskoj 2013/2014. godini.

18. Komisija za priznavanje strane visokoškolske ustanove

Odsek za slavistiku
Umesto prof. dr Bogdana Kosanovića predlaže se doc. dr Draginja Ramadanski.

Odsek za hungarologiju
1. prof. dr Eva Hoža
2. prof. dr Edita Andrić
3. prof. dr Ilona Rajšli

19. Razno

Izveštaj prof. dr Nebojše Majstorovića, prodekana za nauku i međunarodnu saradnju sa sastanka Campus Europae

Odsek za anglistiku
Dr Silvia Martinez Fererio, gostujući predavač na Odseku za anglistiku, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom radu u periodu od 1.10.2012. do 31. 12. 2012. godine.


Dekan Filozofskog fakulteta

Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu