Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
4. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 4. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 18.5.2012. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 3. sednice Nastavno-naučnog veća (prilog)

3. Utvrđivanje predloga za izbor dekana Fakulteta (kandidat za dekana predstaviće program na sednici)

4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Tatjana Glušac (prilog)

Odsek za istoriju
mr Nebojša Radenković (prilog)

Odsek za psihologiju
mr Mirjana Beara (prilog)
mr Dragica Višnjevac-Fink (prilog)

Odsek za srpsku književnost
mr Svetlana Tomić (prilog)

5. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Odseka za anglistiku
Kandidat: mr Arijana Luburić-Cvijanović, tema: Karil Filips, Džon Maksvel Kuci i Salman Ruždi: problem identiteta u postkolonijalnoj prozi, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, dr Radojka Vukčević, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet u Beogradu.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Dragana Litričin-Dunić, tema: Književno-kritički pogledi Petra Džadžića, Komisija: dr Gorana Raičević, vanred. prof za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Borjanka Trajković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Bibliotečke nauke i istorija srpske književnosti, Pedagoški fakultet u Somboru.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Jasmina Dražić, tema: Leksičke i gramatičke kolokacije u nastavi srpskog jezika kao stranog: leksikološki i leksikografski aspekti, Komisija: dr Vera Vasić, red. prof za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Ljiljana Subotić, red. prof za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Vladislava Ružić, red. prof za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Rajna Dragićević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu.

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za romanistiku
mr Ana Topoljska (prilog)

Odsek za sociologiju
mr Vladimir Cvetković (prilog)

7. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Kandidat: mr Mira Jovanović, tema: Refleksija profesionalnog identiteta pedagoga u savremenoj školskoj kulturi, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Olivera Florić-Knežević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Radmila Nikolić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Učiteljski fakultet u Užicu, dr Branko Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici.

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije – doktorske studije

Doktorske studije Metodika nastave
ma Mirsada Džaferović (prilog)
ma Biljana Jeremić (prilog)

Doktorske studije Sociologije
ma Ivana Aritonović (prilog)

9. Imenovanje Komisije za ocenu podobnosti kandidata,, teme i mentora za izradu doktorske disertacije – doktorske studije

Doktorske studije Psihologije:
Kandidat: ma Stanislava Popov, tema: Validacija konstrukta bezuslovnog samoprihvatanja i njegove relacije sa implicitnim i eksplicitnim samopouzdanjem, Komisija: dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik komisije, dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu, dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

10. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze

Odsek za psihologiju
Silvija Počuča –Kićanović (magistar psiholoških nauka)

11 Molba za angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta

Odesek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta na osnovnim i master studijama u zimskom i letnjem semestru školske 2012/2013. godine:

1. prof. dr Kosta Josifidis (Ekonomski fakultet u Subotici)
2. dr Dejan Sredojević (Akademija umetnosti u Novom Sadu)
3. prof. dr Miloš Marjanović (Pravni fakultet u Novom Sadu)
4. prof.dr Saša Kicošev (Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu)
5. prof. dr Jelena Kiurski (Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu)
6. prof. dr Aleksandra Doronjski (Medicinski fakultet u Novom Sadu)
7. mr Dubravka Lazić ( Akademija umetnosti u Novom Sadu)
8. dr Rade Veljanovski (Fakultet političkih nauka u Beogradu)
9. dr Zoran Jevtović (Filozofski fakultet u Nišu)
10. mr Dragan Živančević (Akademija umetnosti u Novom Sadu)

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Ljudmile Popović u školskoj 2012/13. godini do 1/3 radnog vremena za izvođenje nastave iz predmeta Ukrajinski jezik 1,2,3 i 4

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Ksenije Končarević sa Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta u Beogradu do 1/3 radnog vremena, radi izvođenja nastave iz predmeta Metodika nastave ruskog jezika u šolskoj 2012/2013.

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje doc. dr Enise Uspenski sa Univerziteta umetnosti u Beogradu do 1/3 radnog vremena, radi izvođenja nastave iz predmeta Ruska književnost u školskoj 2012/2013. godini.

12. Saglasnosti

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavu na konkurs za program prekogranične saradnje Mađarske i Srbije (IPA Cross-border Co-operation programme) sa projektom Education for Health Eating Behavior in Cross-boreder Perspective-EduHeb. Projekat se ostvaruje u saradnji sa partnerskim institucijama Univerzitetom u Segedinu i sa Institutom za javno zdravnje Vojvodine. Koordinator projekta je prof. dr Ivan jerković, a institucionalni nosilac projekta je Filozofski fakulet u Novom Sadu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost studentkinjama Jeleni Sokić, Ivani Ignjatović i Nataši Čupić da se prijave na konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Sunčici Zdravković za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća naučnih radnika na skupovima u inostranstvu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Dragani Jelić, studentu 1. godine DAS psihologije, koja će u periodu od 21. do 25. avgusta 2012. godine učestvovati na 26. Evropskoj konferenciji zdravstvene psihologije koja će se održati u Pragu, da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na skupovima u inostranstvu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Dajani Damijanović studentu 1. godine Doktorskih studija psihologije, koja će u periodu od 29. do 30. juna 2012. godine učestvovati na međunarodnoj konferenciji Narratives and Social Memory: Theoretical and Methodological Approaches, koja će se održati u Bragi, da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na skupovima u inostranstvu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Klubu studenata psihologije "TraNSfer" da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekta TraNSfer znanja.

Odsek za slavistiku
Odsek za slavistiku predlaže Nastavno-naučnom veću da se na studijski boravak na Filološkom fakultetu MDU "Lomonosov" upute studentkinje Lidija Leščešen, Kristina Hornjak, Jelena Kovačević i saradnica Odseka mr Dragana Popović. Boravak bi se realizovao u periodu od 1. do 30. oktobra 2012. godine.

Odsek za srpski jezik lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnst doc. dr Gordani Štasni da konkuriše kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za sufinansiranje štampanja monografije pod naslovom Reči o čoveku (Nominacija čovek u srpskom jeziku).

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da Filozofski fakultet bude izdavač monografije doc. dr Gordane Štasni pod naslovom Reči o čoveku (Nominacija čovek u srpskom jeziku.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnst da doc. dr Dejan Donev sa Univerziteta Sveti Ćirilo i Metodije u Skoplju, 1. juna 2012. godine od 10:30 do 11:30 održi predavanje iz oblasti Bioetike na temu: Povezanost Bioetike i novinarstva.

Molba Redakcije Zbornika za jezike i književnost Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Redakciji da učestvuje na konkursu za dobijanje finansijskih sredstava od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Molba Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Filozofskom fakultetu da bude suizdavač u ediciji Planta Kolegijuma za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara. Sve materijalne troškove snosi Kolegijum za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara.

13. Saglasnost nastavnicima za rad na drugim fakultetima

Molba Alfa Univerziteta Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Olivere Gajić, prof. dr Spomenke Budić i prof. dr Milice Andevski radi pripreme za akreditaciju programa TEMPUS- 2008-RS-JPCR.

14. Odsustva

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo Nenadu Ninkoviću u periodu od 1. do 9. juna 2012. godine radi istraživanja za doktorsku tezu u arhivskom odeljenju Muzeja srpske pravoslavne crkve u Sent Andreji.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Sunčici Zdravković u periodu od 13. do 15. jula 2012. godine radi učešća na Azijsko-pacifičkoj konferenciji za vizuelnu percepciju, koja će se održati u Seulu, Koreja.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo ma Jasni Uhlarik u periodu od 4. do 9. septembra 2012. godine radi učešća na međunarodnoj konferenciji: Polyslav XVI, koja će se održati u Cirihu, Švajcarska.

Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Zuzani Tirovoj u periodu od 4. do 9. septembra 2012. godine radi učešća na međunarodnoj konferenciji: Polyslav XVI, koja će se održati u Cirihu, Švajcarska

15. Predlog komisije za polaganje ispita za licencu za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Odsek za srpsku književnost predlaže Nastavno-naučnom veću komisiju za polaganje ispita za licencu za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u sastavu: prof. dr Olivera Radulović, doc. dr Jasmina Jokić, dr Željko Milanović i mr Sonja Paripović.

16. Usavjanje radnog kalendara za školsku 2012/2013. godinu (prilog)

17. Razno

Odsek za srpski jezik i lingvistiku obaveštava Nastavno-naučno veće da će prof. dr Alojzija Zupan Sosič sa Filozofskog fakulteta u Ljubljani 21. maja 2012. godine 12:00 održati predavanje na Filozofskom fakultetu. Sve troškove gostovanja pokrivaju nadležne slovenačke institucije.

Doc. dr Đorđe Đurić podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o studijskom boravku u Moskvi u periodu od 16. marta do 6. aprila 2012. godine.

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu