Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
3. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 3. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u petak 21.4.2017. godine, sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Nastavno-naučnog veća (prilog)

3. Usvajanje radnog kalendara za školsku 2017/18. godinu (prilog)

4. Usvajanje zapisnika sa sastanka Komisije za obezbeđenje kvaliteta (prilog)

5. Imenovanje novog člana Stručnog veća za humanističke nauke i umetnost Senata Univerziteta u Novom Sadu

6. Davanje saglasnosti na odluke Etičke komisije

7. Usvajanje izveštaja o oceni doktorske disertacije

Odsek za romanistiku
mr Vanja Manić Matić (prilog)

8. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Snežana Kesić, master, tema: Jovan Hristić, profil dramskog pisca i teoretičara u okvirima srpskog klasicizma, Komisija: dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Svetislav Jovanov, naučni saradnik, Srpsko narodno pozorište, Novi Sad, dr Branka Jakkšić Provči, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

Kandidat: Jasna Kapelan, master, tema: Obrada sintagmatskih i paradigmatskih leksičkih odnosa u nastavi engleskog jezika u osmom razredu osnovne škole: teorijski i praktični aspekti, Komisija: dr Radmila Bodrič, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, predsednik Komisije, dr Tatjana Glušac, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Beograd, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor.

Kandidat: Stefan Pajović, master, tema: Poetska toponimija Šejmusa Hinija, Komisija: dr Tihomir Brajović, red. prof. za užu naučnu oblast Južnoslovenska književnost, Filološki fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Sonja Veselinović, docent za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost s teorijom književnosti, dr Zoran Paunović, red. prof za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor.

9 .Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jzik i književnost
Radmila Radonjić, master, (prilog)

10. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Marina Katić, master, tema: Prevođenje stručne terminologije u odrednicama englesko-srpskih rečnika tehničkih struka, Komisija: dr Ana Halas, docent za užu naučnu oblast Anglistika, predsednik Komisije, dr Gordana Dimković Telebaković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik, Saobraćajni fakultet, Beograd, dr Jelisaveta Šafranj, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika i jezik struke, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor.

11. Produžetak roka za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba mr Jadranke Kojić Nastavno-naučnom veću da joj rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Govor Banjana produži u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“ br. 87/2016), odnosno do kraja školske 2017/18. godine.

12. Usvajanje izvešataja o sticanju naučnog zvanja – viši naučni saradnik

Dr Smilјana Đorđević Belić, naučni saradnik (prilog1, prilog2)

13. Imenovanje komisije za sticanje naučnog zvanja naučni saradnik

Odsek za komparativnu književnost
Kandidat: dr Ljilјana Ćuk, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik Komisije, dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, dr Vladimir Gvozden, vanr. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti.

14. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze

Odsek za germanistiku
Kandidat: Blažan Stjepanović, tema: Johan Volfgang Gete u časopisu Misao, Komisija: dr Nikolina Zobenica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, mentor, dr Ljilјana Aćimović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet, Banja Luka, dr Sonja Veselinović, docent za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti.

15. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba prof. dr Radmile Bodrič Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 2. do 13. jula 2017. godine radi studijskog boravka u Devonu, Velika Britanija, gde će pohađati metodički kurs za profesore engleskog jezika (SOL Teacher Training Course).

Odsek za germanistiku
Molba dr Ivana Vlasenka, lektora stranca za nemački jezik, Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 29. aprila 2017. godine do 8. maja 2017. godine radi odlaska u Varnu, Bugarska gde će studenti Odseka za germanistiku učestvovati u pozorišnoj radionici.

Odsek za filozofiju
Molba Miloša Miladinova Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 24. do 31. maja 2017. godine radi odlaska na međunarodnu naučnu konferenciju European Society for Aesthetics koja će se održati u Berlinu, Nemačka.

15a. Odsustva u okviru progrma razmene Erazmus +

Odsek za anglistiku
Molba Maje Bjelice Andonov Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 17. do 25. maja 2017. godine radi učešća na seminaru pod nazivom The Sixth International Research Methods Summer School (IRMSS-6) koji će se održati u Limeriku, Irska, u okviru Erzmus+ programa mobilnosti za osoblјe. Otkazani časovi u tom periodu biće nadoknađeni u studijskoj nedelјi pre odsustva, dok će za ostale časove biti organizovani dopunski termini po povratku.

Molba prof. dr Maje Marković Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 14. do 21. maja 2017. godine radi odlaska na Univerzitet u Groningenu, Holandija u okviru Erzmus+ programa mobilnosti za osoblјe. Obaveze prema studentima preuzeće prof. dr Sonja Filipović Kovačević i asistent Bojana Jakovlјević.

Molba prof. dr Sabine Halupke Rešetar Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 14. do 21. maja 2017. godine radi odlaska na Univerzitet u Groningenu, Holandija u okviru Erzmus+ programa mobilnosti za osoblјe. Časovi će biti nadoknađeni u studijskoj nedelјi u dogovoru sa studentima.

Molba prof. dr Bilјane Radić Bojanić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 23. do 30. aprila 2017. godine radi odlaska na Univerzitet u Nikoziji, Kipar u okviru Erzmus+ programa mobilnosti za osoblјe. Obaveze prema studentima preuzeće doc. dr Jagoda Topalov.

Odsek za germanistiku
Molba dr Ane Stipančević Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 7. do 16. maja 2017. godine radi odlaska u Vircburg u okviru Erzmus+ programa mobilnosti za osoblјe. Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima.

Molba asistenta Ivane Pajić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 7. do 16. maja 2017. godine radi odlaska u Vircburg u okviru Erzmus+ programa mobilnosti za osoblјe. Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima.

Odsek za komparativnu književnost
Molba prof. dr Bojane Stojanović Pantović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 25. maja do 4. juna 2017. godine radi odlaska u Grac na Institut za slavistiku u okviru Erzmus + programa mobilnosti za osoblјe. Časove će preuzeti doc. dr Sonja Veselinović.

Molba dr Stevana Bradića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 30. aprila do 8. maja 2017. godine radi odlaska na Univerzitet u Nikoziji u okviru Erzmus + programa mobilnosti za osoblјe. Nastava će biti nadoknađena u studijskoj nedelјi od 26. do 31. maja 2017. godine.

16. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Mirne Radin Sabadoš Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se monografija pod nazivom Don Delilo: pripovesti u vremenu slika objavi kao elektronsko izdanje Filozofskog fakulteta. Za recenzente se predlažu: prof. dr Zorica Đergović Joksimović, Filozofski fakultet, Novi Sad, dr Igor Perišić, naučni saradnik, Institut za književnost i umetnost, Beograd i doc. dr Mirjana Dančić, Filološki fakultet, Beograd.

Molba prof. dr Maje Marković Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za štampanje monografije pod naslovom From Sound to Speeach: An Introduction to English Phonetics and Phonology. Za recenzente se predlažu: prof. dr Tatjana Paunović, Filozofski fakultet, Niš, prof. dr Bilјana Čubrović, Filološki fakultet, Beograd, prof. dr Milica Savić, Fakultet umetnosti i obrazovanja, Univerzitet Stavanger, Norveška. Izdavač će biti Filozofski fakultet, a troškove štampanja snosiće autor.

Molba prof. dr Bilјane Radić Bojanić, Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost konkuriše za sufinansiranje odlaska na naučni skup 19thInternationalConferenceoftheEnglishDepartmentkoji će se održati u Bukureštu, Rumunija.

Odsek za germanistiku
Molba Paula Grubera, lektora stranca za nemački jezik, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da prof. dr Helmut Konrad, Univerzitet u Gracu, u maju 2017. godine održi predavanje pod nazivom Von Demokratien zu Diktaturen. Die erste Hälfte des 20.  Jahrhunderts als historisches Modell.

Odsek za istoriju
Molba prof. dr Bilјane Šimunović Bešlin Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na pokrajinskom projektu pod nazivom Istorijske osnove autonomije Vojvodine. Rukovodilac projekta je prof. dr Slobodan Bjelica.

Molba prof. dr Dejana Mikavice Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da kod Pokrajinskog sekretarijata za visokoobrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prijavi projekat pod nazivom Prečanski Srbi u Prvomsvetskom ratu (1914-1918).

Molba prof. dr Dejana Mikavice Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na pokrajinskom projektu pod nazivom Istorijski kontekst identiteta Bunjevaca, nosilac projekta je Pedagoški fakultet u Somboru, a rukovodilac prof. dr Saša Marković.

Molba prof. dr Slobodana Bjelice Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na pokrajinskom projektu pod nazivom Istorijski kontekst identiteta Bunjevaca, nosilac projekta je Pedagoški fakultet u Somboru, a rukovodilac prof. dr Saša Marković.

Molba prof. dr Slobodana Bjelice Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prijavi projekat pod nazivom Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji 1918. godine – ideja, realizacija i percepcija istorijskog značaja.

Molba prof. dr Slobodana Bjelice Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na pokrajinskom projektu pod nazivom Istorijske osnove autonomije Vojvodine.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da prof. dr Boro Bronza sa Univerziteta u Banja Luci u toku maja meseca održi predavanje pod nazivom Austrijska politika prema Bosni i Hercegovini 1699-1914.
Molba doc. dr Nenada Ninkovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na projektu pod nazivom Prečanski Srbi u vreme Prvog svetskog rata (1914-1918). Rukovodilac projekta je prof. dr Dejan Mikavica.

Molba prof. dr Vladana Gavrilovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na projektu pod nazivom Prečanski Srbi u vreme Prvog svetskog rata (1914-1918). Rukovodilac projekta je prof. dr Dejan Mikavica.

Molba doc. dr Gorana Vasina Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na projektu pod nazivom Prečanski Srbi u vreme Prvog svetskog rata (1914-1918). Rukovodilac projekta je prof. dr Dejan Mikavica.

Molba Centra za istorijska istraživanja Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Centru za učešće na devetom festivalu nauke u Novom Sadu 13. i 14. maja 2017. godine.

Molba Centra za istorijska istraživanja Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Centru da pokrene izradu Spomenice Odseka za istoriju povodom 65. godišnjice Filozofskog fakulteta 2019. godine.

Odsek za medijske studije
Molba prof. dr Vladimira Barovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za nastavak učešće na pokrajinskom projektu pod nazivom Istorijske osnove autonomije Vojvodine. Rukovodilac projekta je prof. dr Slobodan Bjelica.

Molba prof. dr Vladimira Barovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na jednogodišnjem projektu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost pod nazivom Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji 1918. godine – ideje, realizacija i percepcija istorijskog značaja, rukovodilac projekta je prof. dr Slobodan Bjelica.

Odsek za pedagogiju
Molba dr Bilјane Lungulov Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na projektu Pokrajinskog sekretarijata za visokoobrazovanje i naučnoistraživačku delatnost pod nazivom Unapređenje kvaliteta rada kroz razvoj podrške studentima Univerziteta u Novom Sadu. Nosilac projekta je Univerzitet u Novom Sadu, Odbor za kvalitet i internu evaluaciju, a rukovodilac projekta je prof. dr Zorana Lužanin.

Odsek za psohologiju
Molba dr Bojane Bodrože i asistenta Ilije Milovanovića Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje tribine na temu Psihološki pristup u radu sa decom naturščicima na filmu. Na tribini bi bio prikazan film Enklava, nakon čega je planiran razgovor sa reditelјem filma Goranom Radovanovićem. Održavanje tribine je planirano za 5.5.2017. godine.

Molba Ivane Milinković, student DAS Psihologije, Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost konkuriše za sufinansiranje odlaska na konferenciju 3rd Rome Workshop on Experimental Psychopathology 2017 koja će se održati u Rimu, Italija u periodu od 26. do 27. maja 2017. godine.

Molba Milane Rajić, studenta DAS Psihologije, Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na naučnom skupu 69th OMEP World Assembly and International Conference Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future koji će se održati u periodu od 19. do 24. juna u Opatiji, Hrvatska.

Molba Milane Rajić, studenta DAS Psihologije, Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost konkuriše za sufinansiranje odlaska na naučni skup 69th OMEP World Assembly and International Conference Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future koji će se održati u periodu od 19. do 24. juna u Opatiji, Hrvatska.

Molba Milane Rajić, studenta DAS Psihologije, Nastavno-naučnom veću da joj verifikuje rad pod naslovom Capacities of early education teachers and future professional sinearly education for work with Roma children koji će biti prezentovan nanaučnom skupu 69th OMEP World Assembly and International Conference Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future koji će se održati u periodu od 19. do 24. juna u Opatiji, Hrvatska.

Molba Milane Rajić, studenta DAS Psihologije, Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje odlaska na naučni skup 69th OMEP World Assembly and International Conference Early Childhood Relation ships: The Foundation for a Sustainable Future koji će se održati u periodu od 19. do 24. juna u Opatiji, Hrvatska.

Molba prof. dr Dušice Filipović Đurđević Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje treće po redu radionice pod nazivom LEPovanje: Susret mladih istraživača u oblasti eksperimentalne psihologije, koja će se u organizaciji Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju održati krajem maja ili početkom juna 2017. godine.

Molba prof. dr Dušice Filipović Đurđević Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na projektu pod nazivom Mikrovarijacija kod zameničkih glagolskih enklitika u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Empirijske studije dijalekata, razgovornih i naslednih jezika (Microvariationof the Pronominal and Auxiliary Clitics in Bosnian, croatian and Serbian. Empirical Studies of Spoken Languages, Dialects und Heritage Languages)u periodu 2015-2018, koji se sprovodi pod rukovodstvomdr Bjorna Hansena sa Univerziteta u Regenzburgu, Nemačka.

Molba dr Bojane Bodrože Nastavno-naučnom veću da da joj da saglasnost da kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost  konkuriše za sufinansiranje odlaska na konferenciju 22ndAnnual CyberPsychology, CyberTherapy & Social Networking Conference (CYPSY22) koja će se održati u periodu od 26. do 28. juna 2017. godine u Volverhamptonu, Velika Britanija.

Molba dr Bojane Bodrože Nastavno-naučnom veću da joj verifikuje rad pod naslovom Tipology of Facebook users: What do they do on Facebook and how is it related to their personality? koji će biti prezentovan na konferenciji 22nd Annual CyberPsychology, CyberTherapy & Social Networking Conference (CYPSY22) koja će se održati u periodu od 26. do 28. juna 2017. godine u Volverhamptonu, Velika Britanija.

Molba Tijane Karić, studentkinje treće godine DAS Psihologije, Nastavno-naučnom veću da joj verifikuje rad pod naslovom Changes in Attitudes Towards Eoropean Integration in Croatia and Serbia – are the Grapes Sour? koji će biti prezentovan na 18. Konferenciji Evropskog udruženja za socijalnu psihologiju, koja će se održati u periodu od 5. do 8. jula 2017. godine u Granadi Španija.

Molba Tijane Karić, studentkinje treće godine DAS Psihologije, Nastavno-naučnom veću da joj verifikuje rad pod naslovom Sociodemographic Predictors of Attitudes Towards the European Integraton in Serbia and Croatia koji će biti prezentovan na 18. Konferenciji Evropskog udruženja za socijalnu psihologiju, koja će se održati u periodu od 5. do 8. jula 2017. godine u Granadi Španija.

Odsek za rusinistiku
Molba prof. dr Mihajla Fejse Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se  Pravopisni rečnik rusinskog jezika (Pravopisni slavnïk ruskogo яzika) objavi kao elektronsko izdanje Filozofskog fakulteta. Za recenzente se predlažu: dr Julijan Ramač, red. prof. u penziji i mr Helena Međeši, lektorka Prevodilačke redakcije na rusinskom jeziku APV u penziji.

Molba prof. dr Janka Ramača Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da kod Pokrajinskog sekretarijata za visokoobrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prijavi projekat pod nazivom Savremeno stanje u rusinistici – jezik, književnost, kultura.

Odsek za sociologiju
Molba doc. dr Marice Šlјukić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da prof. dr Dušan Mojić, Filozofski fakultet, Beograd, 16. maja 2017. godine održi predavanje na temu Organizaciona kultura: pojam, značaj i tipologije u okviru nastave iz predmeta Sociologija organizacije na OAS Sociologije.

Molba prof. dr Srđana Šlјukića i doc. dr Marice Šlјukić Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost za učešće na pokrajinskom projektu Društveni sukobi kao činilac održivog razvoja AP Vojvodine. Rukovodilac projekta je prof. dr Darko Gavrilović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Molba prof. dr Marka Škorića, rukovodioca projekta, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za nastavak pokrajinskog projekta pod nazivom Kulturno nasleđe i identitet u kontekstu modernizacijskih procesa i sociokulturnih i tehnoloških promena. Učesnici na projektu su prof. dr Pavle Sekeruš, prof. dr Pavle Milennković, prof. dr Valentina Sokolovska, doc. dr Jelena Kleut, doc. dr Aleksej Kišjuhas, doc. dr Ana Bilinović, asistent Aleksandar Tomaševć.

Molba Vladana Vidickog i Nemanje Trbojevića, studenata DAS Sociologije, Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost za učešće na naučnom skupu 13thConference of the European Sociological Association 2017 koji će se održati u periodu od 29. avgusta do 1. septembra 2017. godine u Atini, Grčka.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba prof. dr Gordane Štasni i prof. dr Gordane Štrbac Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost za učešće u radionici u okviru međunarodnog derivatološkog istraživanja, koja će se održati u mestu Danjišovce, Slovačka u periodu od 26. do 30. aprila 2017. godine. Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima.

Molba doc. dr Strahinje Stepanova Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za učešće na naučnom skupu Jezik, književnost, prostor. Skup će se održati u periodu od 28. do 29. aprila 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Ljilјane Pešikan Ljuštanović Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da na kursu Srpska drama 20. veka – tradicija i inovacije gosti predavači budu dr Milena Zorić, Visoka škola za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu i Boris Liješević reditelј i predavač na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje Studentske naučne konferencije 13. maja 2017. godine.

Molba prof. dr Čile Utaši Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prijavi projekat pod nazivom Savremeni metodi interpretacije (Obeležavanje 200 godišnjice rođenja Aranj Janoša). Projekat bi se realizovao u periodu od 1. maja 2017. do 31.12.2017. godine. Učesnici na projektu su: prof. dr Eva Hoža, prof. dr Hargita Horvat Futo, doc. dr Aniko Novak, prof. dr Edit Katona i prof. dr Čila Utaši, rukovodilac projekta.

Molba prof. dr Eržebet Čanji Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prijavi projekat pod nazivom Philos - Azidentitás ésmássághorizontjaiaposztmodernvajdaságimagyarirodalomkontextusában (Philos - Horizonti identiteta i drugosti u kontekstu postmoderne vojvođanske mađarske književnosti). Učesnici na projektu su prof. dr Hargita Horvat Futo, doc. dr Aniko Novak i prof. dr Eržebet Čanji, rukovodilac projekta.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Lajoš Č. Nađ profesor u penziji, Institut za mađarski jezik i književnost Univerzitet Pazmanj Peter, Budimpešta i dr Ildiko Časi lektor Odseka za hungarologiju Univerziteta u Mariboru, 3. maja 2017. godine u okviru Kontaktzone održe predavanje na temu Promene u mađarskom pravopisu metodika nastave pravopisa.

Ostalo
Molba prof. dr Zorice Kuburić, koordinator Tempus projekta SHESPSS, Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za održavanje promocije zbornika radova pod naslovom Sistemi socijalne sigurnosti i Metodika nastave društveno-humanistčkih predmeta između teorije i prakse koji su nastali u okviru Tempus projekta SHESPSS (Jačanje visokog obrazovanja za razvoj socijalne politike i pružanja socijalnih usluga – Strenghtening Higher Education for Social Policy making and Social Services Delivery), 15. maja 2017. godine.

Molba prof. dr Bilјane Radić Bojanić, glavni i odgovorni urednik časopisa Metodički vidici, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za sufinansiranje časopisa Metodički vidici.

Molba mr Nataše Belić, upravnik biblioteke, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za dodelјivanje DOI oznaka naučnim radovima u časopisu Čitalište (ISSN 2217-5555) i oslobađanje od obaveze plaćanja. Na godišnjem nivou bi to bilo najviše 10 DOI oznaka, a ukupuna suma za koju se traži oslobađanje od obaveze plaćanja, prema cenovniku CrossRefa, bi bila oko 10 dola

Molba prof. dr Pavla Sekeruša, koordinator programa Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za stručno usavršavanje za sudske prevodioce na Filozofskom fakultetu na temu Sudsko prevođenje i pravna i administrativna terminologija 6, 13, 20, i 27. maja 2017. godine. Učesnici ovog programa bili bi nastavnici Fakulteta i renomirani članovi udruženja i predstavnici struke: prof. dr Laslo Molnar Čikoš (mađarski), dr Ivana Vilić (francuski), doc. dr Borislava Eraković (engleski), Zoran Velikić (nemački), Jasna Milošević (engleski) i Jovana Rubežić (studentkinja 4. godine Engleskog jezika i književnosti i Pravnog fakulteta) sa Filozofskog fakulteta, zatim Vesna Stojaković Šćepanović (engleski, Pokrajisnki sekretarijat za upravu, propise i nasionalne manjine), marija Milovanov (nemački, Udruženje), Georgina Nađ (mađarski, Udruženje), Niki Radulović (grčki, predsednica Udruženja) i Maja Žikić (sudski prevodilac i tumač). Ukupne troškove realizacije ovog skupa snosilo bi udruženje stručnih prevodilaca i tumača Srbije.

Molba prof. dr Pavla Sekeruša, koordinator programa Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za formiranje Veća masterskih studija interkatedarskog programa Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje koje bi odlučivalo o temama i komisijama masterskih radova. Za članove komisije se predlažu: prof. dr Nikolina Zobenica i doc. dr Gordana Ristić sa Odseka za germanistiku, prof. dr Pavle Sekeruš i doc. dr Tatjana Đurin sa Odseka za romanistiku i doc. dr Borislava Eraković i doc. dr Mirna Radin Sabadoš sa Odseka za anglistiku.

Molba Kristine Ivšić, saradnik za međunarodnu saradnju, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmenu akademskih Erazmus + koordinatora na odsecima za istoriju, sociologiju i germanistiku. Na Odseku za istoriju umesto dr Aleksandre Smirnov Brkić predlaže se prof. dr Ifigenija Radulović, umesto prof. dr Srđana Šlјukića, na Odseku za sociologiju, predlaže se doc. dr Ana Pajvančić Cizelј i na Odseku za germanistiku umesto doc. dr Milice Pasule predlaže se dr Katalin Ozer.

Molba prof. dr Nebojše Majstorovića Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje Letnje škole poslovnih veština u prvoj polovini jula meseca 2017. godine (prilog).

Molba doc. dr Petra Čolovića, koordinator Centra za bihejvioralnu genetiku, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje Letnje škole statistike u julu 2017. godine (prilog).

17. Saglasnosti nastava

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na izmenu i dopunu studijskih programa OAS i MAS Istorije (prilog1, prilog2)

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za promenu Standarda 7 DAS Metodika nastave (prilog).

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Jelene Sokić, student treće godine DAS Psihologije, za izvođenje vežbi na predmetu Osnovni kurs iz kognitivno-bihejvioralne psihoterapije (2+2) do kraja letnjeg semestra 2016/17. godine. Predavanja u ovom periodu će održati prof. dr Zdenka Novović i doc. dr Boris Popov.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za promenu izbornih predmeta na 3. godini studija studijskog programa Srpska filologija: srpski jezik i književnost (prilog).

Doktorske studije istorije
Molba Odseka za istoriju da se program DAS Istorije dopuni izbornim kursom Pisani izvori za srednjovekovnu istoriju današnje Vojvodine. Nosilac kursa bio bi doc. dr Boris Stojkovski (prilog).

Doktorske studije jezik i književnost
Molba da se studijski program DAS Jezik i književnost dopuni izbornim predmetom Izbor i implementacija obrazovne tehnologije (prilog).

18. Kriterijumi za nabavku knjiga i časopisa na Filozofskom fakultetu (prilog1, prilog2)

19. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2016/17. godini

Molba Fakulteta za kulturološke studije u Klagenfurtu, Austrija Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Vesne Lazović u letnjem semestru za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Focus on Linguistics: Intercultural Communictionsa fondom od 2 časa nedelјno.

Molba Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vasppitača u Kikindi Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Jasmine Klemenović za predmet Praktikum metodoloških osnova pedagoških istraživanja sa fondom od 2 časa nedelјno u letnjem semestru.

Molba Filozofskog fakulteta u Tuzli Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Snežane Božanić do 1/3 radnog vremena za izvođenje nastave iz predmeta Opća historija srednjeg vijeka u letnjem semestru.

20. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2017/18. godini

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Marie Prados Lakaje kao lektora stranca za španski jezik i Maria Liguorija kao lektora stranca za italijanski jezik.

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Daniela Sorina Vintile sa Univerziteta Tibiskus u Temišvaru kao lektora stranca za rumunski jezik.

21. Protokol o mobilnosti između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

22. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta u školskoj 2017/18. godini

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Dubravke Lazić, sa Akademije umetnosti u Novom Sadu za izvođenje nastave i ispita iz obaveznog predmeta Fotografija i mediji sa fondom časova 2+0 na OAS Žurnalistike, prof. dr Koste Josifidisa sa Ekonomskog fakulteta u Subotici za izvođenje nastave i ispita iz obaveznog predmeta Uvod u ekonomiju sa fondom časova 2+1 na OAS Žurnalistike, prof. dr Zorana Jevtovića sa Filozofskog fakulteta u Nišu za izvođenje nastave i ispita iz obaveznog predmeta Teorije komuniciranja sa fondom časova 2+0 na MAS Komunikologije, prof. mr Dragana Živančevića za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Novi vizuelni mediji sa fondom časova 2+0 na MAS Komunikologije i prof. dr Radeta Velјanovskog sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Medijski javni servis sa fondom časova 2+0 na MAS Komunikologije.

23. Predlog kandidata za dodelu nagrade za životno delo

Odsek za pedagogiju
Predlog Odseka je prof. emeritus Milka Olјača (prilog).

Odsek za sociologiju
Predlog Odseka je prof. dr Dragan Koković (prilog).

Odsek za filozofiju
Predlog Odseka je prof. dr Milenko Perović (prilog).

24. Razno

Dr Nataša Popović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Monpenjeu, Francuska u periodu od 26. februara do 4. marta 2017. godine u okviru programa Erazmus + (prilog).

Prof. dr Janko Ramač podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj interdisciplinarnoj naučnoj konferenciji koja je održana u Vroclavu u periodu od 14. do 18. marta 2017. godine (prilog).

Doc. dr Nataša Kiš podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na četvrtom ReLDI seminaru koji je održan od 23. do 26. februara 2017. godine na Filološkom fakultetu u Zagrebu (prilog).

Asistent Aleksandar Mudri podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Gdanjsku u periodu od 19. do 29. marta 2017. godine u okviru programa Erazmus+ (prilog).

Prof. dr Slobodan Bjelica podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru u periodu od 20. do 24. marta 2017. godine u okviru programa Erazmus+ (prilog).

Prof. dr Vesna Gavrilov Jerković, prof. dr Ivan Jerković i dr Dragan Žulјević podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 23. Danima Ramira i Zorana Bujasa u Zagrebu u periodu od 6. do 8. aprila 2017. godine (prilog)

Prof. dr Dejan Pralica i doc. dr Smilјana Milinkov podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o službenom putovanju u Dansku u periodu od 22. do 27. marta 2017. godine (prilog).

Doc. dr Milan Ajdžanović podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 18. sastanku Komisije za tvorbu reči međunarodnog komiteta slavista pod nazivom Univerbacija/univerbizacija u slovenskim jezicima koji je održan u periodu od 4. do 7. aprila 2017. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (prilog).

Kristina Ivšić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na regionalnoj konferenciji HousErasmus+ koja je održana u Budimpešti u periodu od 28. do 30. marta 2017. godine (prilog).

Odsek za slovakistiku obaveštava Nastavno-naučno veće da su Marija Ferenčuhova i Mihal Tal sa Akademije umetnosti u Bratislavi, Slovačka, 12. aprila 2017. godine održali prezentaciju za studente Odseka za slovakistiku u seminarskoj biblioteci Odseka.

Odsek za hungarologiju obaveštava Nastavno-naučno veće da je dr Tamaš Đerfi, Viša Škola Etveš Lorannd, Baja, Mađarska, 20. marta 2017. godine u okviru programa Kontaktzona održao predavanje na temu Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju.

Odsek za hungarologiju obaveštava Nastavno-naučno veće da je dr Karolј Kokai, Univerzitet u Beču, 10. aprila 2017. godine u okviru programa Kontaktzona održao predavanjena mađarskom jeziku temu Manjinska književnost.

Doc. dr Boris Stojkovski podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Pizi u okviru programa razmene nastavnog osoblјa Erazmus+ KA1 (prilog).

Prof. dr Ifigenija Radulović i doc. dr Snežana Vukadinović podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj konferenciji Natales grete numera? koja je održana u Zadru u periodu od 7. do 8. aprila 2017. godine (prilog).

Gostujući predavači
Prof. dr Ketrin Svift sa Univerziteta u Limeriku, Irska, u periodu od 24. do 28. aprila 2017. godine održaće predavanja na Odseku za istoriju i anglistiku.

Dr Vitalij Nagirnij sa Istorijskog instituta Jagelonskog univerziteta u Krakovu, Polјska u periodu od 15. do 19. maja 2017. godine održaće predavanje na Odseku za istoriju.

U periodu od 27. do 31. marta 2017. godine na Odseku za slavistiku gostovala je prof. Marta Lehovska sa Jagelonskog univerziteta u Krakovu (prilog).

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu