Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
3. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 3. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 22.4.2016. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Nastavno-naučnog veća i Kolegijuma održanog dana  5.4.2016. godine

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Bojana Komaromi
mr Isidora Votls
mr Viktorija Krombholc
mr Tatjana Milićev

Odsek za pedagogiju
mr Nataša Cvijanović
mr Ninoslav Kačarić

Odsek za psihologiju
mr Bojana Bodroža
mr Gorana Rakić Bajić

Odsek za romanistiku
mr Nataša Popović

Odsek za slavistiku
mr Dragana Popović
mr Maja Krstić

Odsek za sociologiju
mr Branislav Filipović

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Milena Zorić
mr Zoran Simić

Odsek za srpsku književnost
mr Dragana Bedov
mr Ankica Vučković
mr Marija Bjelјac
mr Suzana Jovanović
mr Vlaho Bogišić

4. Imenovanje komisija za ocenu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Nela Damjanovski, tema: Serbliš kao hibridni jezik među srpskom dijsporom u Kanadi: svojstva i upotreba, Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Bilјna Mišić Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš, dr Dušanka Zvekić Dušanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
Kandidat: mr Žana Damnjanović, tema: Književno-kulturološki koncept lika žene u postkolonijalnoj književnosti, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Aleksandra Jovanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Arijana Luburić Cvijanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika.
Kandidat: mr Ana Tripković, tema: Uporedna analiza kolaborativnog i samostalnog pismenog izražavanja u osnovnoškolskoj nasatavi engleskog jezika, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Tatjana Glušac, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Beograd.
Kandidat: mr Edita Klimenta, tema: Uticaj britanskih humorističkih serija na izgovor engleskog jezika kod učenika osnovne škole, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Sonja Filipović Kovačević, docent za užu naučnu oblast Anglistika, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Tatjana Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš.
Kandidat: dr Darko Kovačević tema: Kontrastivna analiza žanra u tekstovima o klasičnoj muzici na engleskom i srpskom jeziku, Komisija: dr Diana Prodanović Stankić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Jelisaveta Šafranj, vanr. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, dr Nataša Kiš, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
Kandidat: mr Gordana Lalić Krstin tema: Morfemizacija krnjih leksičkih osnova u savremenom engleskom jeziku: leksikološki i leksikografski aspekti, Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Vladimir Ž. Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš, dr Violeta Stojičić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš.
Kandidat: mr Svetlana Maksimović, tema: Komparativna analiza nastave engleskog kao stranog jezika u osnovnim školama u Japanu i Srbiji, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Savka Blagojević, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Niš, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Danijela Prošić-Santovac, docent za užu naučnu oblast Anglistika.
Kandidat: mr Ivana Miškelјin, tema: Topicalization and Left Dislocation in English and Serbian (Tematizacija i leva dislokacija u engleskom i srpskom jeziku), Komisija: dr Sabina Halupka Rešetar, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Maja Marković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Branimir Stanković, docent za užu naučnu oblast Semantika i pragmatika, Filozofski fakultet, Niš, dr Aleksandar Kavgić, docent za užu za užu naučnu oblast Anglistika.
Kandidat: mr Amra Hodžić Jejna, tema: Uticaj verbalno-vizuelnog materijala sa sredstava vizuelnih komunikacija na usvajanje  vokabulara engleskog kao stranog jezika, Komisija: dr Bilјana Radić-Bojanić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Anglistika, dr Ivana Ćirković-Miladinović, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik sa metodikom nastave, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina, Univerzitet u Kragujevcu.
Kandidat: mr Jelena Jerković, tema: Analiza potreba kao klјučni aspekt u procesu izrade kursa engleskog jezika za oblast tehnološke i inženjerske struke, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Savka Blagojević, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Niš, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika.

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Branislav Popović tema: Teritorijalne pretenzije socijalističke Jugoslavije 1943-1955: projekti, zahtevi, implikacije i rešenja, Komisija: dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Bilјana Šimunović Bešlin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Mihael Antolović, docent za užu naučnu oblast Istorija, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Milan Gulić, naučni savetnik za užu naučnu oblast Istorija Institut za savremenu istoriju, Beograd.
Kandidat: mr Zoltan Čemere, tema: Utvrđenja i fortifikacije na tlu Banata od 10. do 16. veka, Komisija: dr Đura Hardi, vanr. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Snežana Božanić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Dejan R. Radičević, docent za užu naučnu oblast Arheologija, Filoozofski fakultet, Beograd, dr Boris Stojkovski, docent za užu naučnu oblast Medijevistika.

Odsek za komparativnu književnost
Kandidat mr Divna Bijelić, tema: Semiotika kratke forme u prozi Iva Andrića, Komisija: dr Sonja Veselinović, docent za užu Naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, dr Sofija Košničar, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, dr Dušan Živković, docent za užu naučnu oblast Teorijske književne discipline i opšte književnosti, FILUM, Kragujevac.

Odsek za romanistiku
Kandidat: mr Ivana Vilić, tema: Teličnost kao distinktivno obeležje aspektualnog značenja u francuskom i srpskom jeziku, Komisija: dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, dr Jasmina Grković Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Tijana Ašić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, FILUM, Kragujevac.
Kandidat: mr Ružica Seder, tema: Izražavanje koncesivnosti u francuskom, italijanskom i srpskom jeziku, Komisija:dr Ljubica Vlahović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Gordana Terić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filološki fakultet, Beograd, komentor, dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika.
Kandidat: mr Vesna Simović, tema: Književni tekst u nastavi francuskog jezika kao stranog. Analiza savremenih francuskih i srpsko-hrvatskih udžbenika za francuski jezik kao strani u osnovnim i srednjim školama, Komisija: dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Dragana Drobnjak, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, komentor, dr Mira Trajkov, red. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik i Metodika nastave francuskog jezika, Filološki fakultet, Skoplјe, Makedonija, dr Tamara Valčić Bulić, docent za užu naučnu oblast Romanistika.
Kandidat: mr Jovana Marčeta, tema: Kulinarska terminologija u francuskoj, italijanskoj i srpskoj frazeologiji, Komisija: dr Dragana Drobnjak, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Aleksandra Blatešić, docent za užu naučnu oblast Romanistika, dr Rajna Dragićević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za pedagogiju
Kandidat: mr Sofija Maričić, tema: Samovrednovanje kao determinanta kvaliteta pedagoškog rada škole, Komisija: dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Nada Vilotijević, red. prof. za užu naučnu oblast Školska pedagogija, Učitelјski fakultet, Beograd, dr Olivera Knežević Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija.

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Bojana Popadić, tema: Odnos ranog iskustva i psihološke separacije-individuacije adolescenata, Komisija: dr Marija Zotović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivana Mihić, vanr.prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Tatjana Stefanović-Stanojević, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Niš.

Odsek za rusinistiku
Kandidat: mr Vladimir Kirda, tema: Utopija u delu Gavrila Kostelјnika i Herberta Džordža Velsa, Komisija: dr Julijan Tamaš, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika (u penziji), mentor, dr Stevan Konstantinović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, dr Mihajlo Fejsa, red. prof. za užu nuačnu oblast Rusinistika, dr Dragan Koković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija (u penziji). 

Odsek za slavistiku
Kandidat: mr Jelena Fej Lukić, tema: Esejistika Josifa Brodskog, Komisija: dr Bogdan Kosanović, profesor emeritus, mentor, dr Nikola Grdinić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Draginja Ramadanski, vanr. prof. za užu naučna oblast Rusistika.  

Odsek za slovakistiku
Kandidat: mr Zuzana Tirova tema: Slovensko-srbský bilingvizmus vo Vojvodine (Slovačko-srpska dvojezičnost u Vojvodini), Komisija: dr Miroslav Dudok, red. prof za užu naučnu oblast Slovakistika, dr Svenka Savić, prof. emeritus, dr Dalibor Sokolović, docent za užu naučnu oblast Slovakistika, Filološki fakultet, Beograd. 

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Ivana Knežević, tema: Hrišćansko i Pagansko u delu Rastka Petrovća, Komisija: dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slavko Gordić, profesor emeritus, dr Mirjana D. Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Snežana Samardžija, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat:  mr Ružica Mirilov tema: Kulinarska terminologija Vojvodine, Komisija: dr Gordana Dragin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, drSofija Miloradović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet,Niš, Institut za srpski jezik (SANU), Beograd, dr Dušanka Vujović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Odsek za filozofiju
Kandidat: mr Dejan Jovančević, tema: Hegelov i Aristotelov pojam filozofije o praktičkom, Komisija:dr Milenko A. Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor, dr Dragan Prole, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, dr Branko Balј, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet, Subotica.
Kandidat: mr Želјka Ališić, tema: Platonov pojam erosa, Komisija: dr Želјko Kaluđerović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor, dr Radomir Videnović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Niš, dr Milenko A. Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke.

5. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Miroslav Pavlović, master

Doktorske studije jezik književnost
Jasna Uhlarik, master

6. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezika i književnosti
Kandidat: Ljilјana Bajac, master, tema: Motiv otuđenosti u romanu srpske moderne: kraj 19. i početak 20. veka, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Zorica Hadžić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Jovan Delić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.
Kandidat: Stevan Bradić, master, tema: Režimi čulnosti u modernom evropskom pesništvu (Georg Trakl, T.S. Eliot, Miloš Crnjanski), Komisija: dr Dragan Prole, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, predsednik Komisije, dr Bojana Stojanović-Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, dr Vladimir Gvozden, docent za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, dr Zorica Bečanović Nikolić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Opšta književnost, Filološki fakultet u Beogradu. Mentor je dr Nikola Strajnić, red. prof u penziji i nije član Komisije.
Kandidat: Jelena Marićević, master, tema: Barok u beletrističkom opusu Milorada Pavića, Komisija: dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Aleksandar Jerkov, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Slobodan Vladušić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

Doktorske studije sociologije
Kandidat: Ana Bilinović, master, tema: Uticaj asistirane reprodukcije na redefinisanje socioloških pojmova porodice i roditelјstva, Komisija: dr Pavle Milenković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, predsednik Komisije, dr Isidora Jarić, docent za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Marija Zotović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Marko Škorić, docent za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

Doktorske studije metodike nastave
Kandidat: mr Gordana Rackov, tema: Primena računara u nastavi nižih razreda osnovne škole, Komisija: dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Mirjana Ivanović, red. prof. za užu naučnu oblast Računarske i informatičke nauke, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, dr Jasmina Pekić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Spomenka Budić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Interdisciplinarne doktorske studije
Kandidat: Andrea Ratković, master, tema: Hermeneutička kritika jezika medija, Komisija: dr Divna Vuksanović, red. prof. za užu naučnu oblast Teorija kulture i Estetika, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, predsednik Komisije, dr Dejan Pralica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, dr Lino Velјak, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr Damir Smilјanić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor.

7. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije

Doktorske studije jezik i književnost
Galina Lukić, master

Doktorske studije pedagogije
Bojana Marković, master

8. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija
                  
Doktorske studije metodike nastave
Kandidat: Tatjana Mihajlov, master, tema: Spolјašnje vrednovanje kao klјučni faktor nastave i učenja u osnovnim školama, Komisija: dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik komisije, dr Želјko Vučković, red. prof. za užu naučnu oblast Bibliotekarstvo, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Jasmina Pekić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Kandidat: Lela Vuković, master, tema: Inovativni modelinastave i učenja i obezbeđenje kvalitetarada srednje škole, Komisija: dr Olivera Knežević Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik komisije, dr Milka Olјača, prof. emeritus, dr Jasmina Kodžopeljić, vanr. prof. za užu naučnu oblast psihologija, dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

9. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Bilјane Radić Bojanić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno osustvo u periodu od 4. do 10. decembra 2016. godine radi odlaska na konferenciju Corpus-Based Approaches to the Balkan Languages and Dialects, koja će se održati u Sankt Petrburgu, Rusija.

Molba doc. dr Bilјane Radić Bojanić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno osustvo u periodu od 20. do 22. maja 2015. godine radi odlaska na konferenciju Nauka i stvarnost koja će se održati na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu.

Molba doc. dr Bilјane Radić Bojanić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno osustvo u periodu od 20. do 25. septembra 2016. godine radi odlaska na konferenciju Thinking as a Key Competence: Implications for learning, Teaching and Management, koja će se održati u Rigi, Letonija.

Molba doc. dr Bilјane Radić Bojanić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno osustvo u periodu od 8. do 12. septembra 2016. godine radi odlaska na konferenciju ELT – Ideas from the heart of Europe, koj će se održati u Pragu, Češka.

10. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Nine Muždeka Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za objavlјivanje monografije pod naslovom Magijski realizam u romanima Andžele Karter. Za recenzente se predlažu: prof. dr Zoran Paunović, prof. dr Aleksandra Jovanović, Filološki fakultet, Beograd i doc. dr Milena Kaličanin, Filozofski fakultet, Niš. Izdavač monografije biće Filozofski fakultet, a troškove štampanja snosiće autor.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje sledećih aktivnosti povodom obeležavanja 400. godišnjice smrti Vilijema Šekspira:

  • predavanje dr Svetislava Jovanova, stručni saradnik SNP-a, pod naslovom Šekspirovi dvojnici: ogledala i zagonetke
  • okrugli sto na teme Šekspir i nastava, Šekspir i prevođenje. Predavanje i okrugli sto održaće se 25. aprila 2016. godine.

Molba prof. dr Vladislave Gordić Petković Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na međunarodnom projektu Cultural Competence for Inter-regional Social Harmonisation, po pozivu sa Univerziteta Dunarea de Ios, Rumunija.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Andrei Došenović i Jeleni Mimić, studentkinje četvrte godine Nemačkog jezika i književnosti, da učestvuju na seminaru Gradovi na Dunavu koji će se održati u periodu od 21. do 24. aprila 2016. godine u Kišorosiju, Mađarska.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Paulu Gruberu lektoru strancu, da zajedno sa asistentkinjama Anom Mitrevski i Mirjanom Zarifović održi prevodilačku radionicu sa austrijskom spisatelјicom Karin Peška.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se uspostavi saradnja sa slovenačkom firmom IOLAR-Agencijom za pružanje jezičkih usluga, koja bi studentima zainteresovanim za stručno prevođenje pružila sledeće mogućnosti: informacije o međunarodnim konferencijama iz domena prevođenja koje organizuju svake godine, upoznavanje studenat sa savremenim informacionim tehnologijama koje se koriste u prevođenju i mogućnost prevodilačke prakse u njihovoj agenciji u Beogradu.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za otvaranje posebnog pod-domena za veb prezentaciju časopisa Istraživanja, u sklopu fakultetskog veb domena.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje redovnih naučnih skupova za period 2017-2021. godine pod nazivom Balkan i Panonija – raskršće civilizacija. Za 2017. godinu planira se Kralјevska kruna Nemanjića u kontekstu državotvorne tradicije i identiteta srednjovekovne Srbije, 2019. godine planira se Devet decenija od šestog januara 1929-2019. i 2021. godine planira se Srpska državna i politička elita 1804-1918.

Odsek za medijske studije
Molba Medijskog centra Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na projektu Zaštita privatnosti i pretpostavke nevinosti u medijima, koji se realizuje u saradnji sa organizacijom partneri za demokratske promene. Za sredstva za projekat konkuriše se kod Fonda za otvoreno društvo. Učesnici na projektu biće doc. dr Jelena Kleut, rukovodilac istraživanja i Dragana Prodanović, stručni saradnik.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje Ugovora o saradnji sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje u Novom Sadu. Ugovorom o saradanji omogućila bi se stručna praksa studenata u ovoj ustanovi socijalne zaštite, kao i zajednički rad na istraživanjima i projektima.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da verifikuje dva rada studentkinje doktorskih studija Milice Lazić, Does it matter how you measure it? A comparison of the validity of single-item versus multiple-item measures of life satisfaction i The role of life events in the relation between negative affectivity and subjective well-being: multilevel mediation analysis koji će biti prezentovani na 8. Evropskoj konferenciji pozitivne psihologije, koja će se održati u Angersu, Francuska, od 28. juna do 1. jula 2016.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da verifikuje dva rada prof. dr Vesne Gavrilov Jerković, Does it matter how you measure it? A comparison of the validity of single-item versus multiple-item measures of life satisfaction i The role of life events in the relation between negative affectivity and subjective well-being: multilevel mediation analysis koji će biti prezentovani na 8. Evropskoj konferenciji pozitivne psihologije, koja će se održati u Angersu, Francuska, od 28. juna do 1. jula 2016.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da verifikuje dva rada doc. dr Velјka Jovanovića, Does it matter how you measure it? A comparison of the validity of single-item versus multiple-item measures of life satisfaction i The role of life events in the relation between negative affectivity and subjective well-being: multilevel mediation analysis koji će biti prezentovani na 8. Evropskoj konferenciji pozitivne psihologije, koja će se održati u Angersu, Francuska, od 28. juna do 1. jula 2016.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Marini Oros, istraživač saradnik, za učešće na pokrajinskom projektu pod nazivom Biološki inspirisano realizovanje motornih aktivnosti humanoidnih robota u prostornom situacionom kontekstu. Nosilac projekta je Fakultet tehničkih nauka, rukovodilac prof. dr Branislav Borovac.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje boravka stranog istraživača na skupu Mini Conference of PoliticalPsychologistinSouth-EasternEurope, koji će biti održan u oktobru 2016. godine na Filozofskom fakultetu. Pozvani predavač je dr Stiven Rejčer (Stephen Reicher) sa St. Andrews Univerziteta u Škotskoj, koji će održati predavanje na temu međugrupnih odnosa.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje skupa Mini Conference of PoliticalPsychologistinSouth-EasternEurope, koji će biti održan u oktobru 2016. godine na Filozofskom fakultetu.

Molba doc. dr Jelice Petrović Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje Zbornika radova pod nazivom Slika tela, seksualnost i partnerski odnosi u adolescenciji. Troškovi štampanja će biti plaćeni namenskim sredstvima sa Republičkog projekta 179022, kojim rukovodi prof. dr Marija Zotović. Izdavač će biti Filozofski fakultet. Za recenzente se predlažu: prof. dr Jovana Milutinović, doc. dr Snežana Tovilović.

Molba prof. dr Vesne Gavrilov Jerković i doc. dr Velјka Jovanovića Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost za učešće u međunarodnom istraživanju o blagostanju dece širom sveta pod nazivom Children's Worlds, International Survey of Children's Well-Being (ISCWeb). Navedeni nastavnici imaju ulogu osnovnih istraživača (principal investigators) za Srbiju u ovom istraživanju. Angažovanje nastavnika će trajati u periodu od 2016-2019. godine.

Molba prof. dr Dušice Filipović Đurđević Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje druge po redu radionice pod nazivom LEPovanje: Susret mladih istraživača u oblasti eksperimentalne psihologije koja bi bila održana krajem maja 2016. godine.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da prof. dr Dalibor Soldatović sa Filološkog fakulteta u Beogradu 11. maja 2016. godine održi predavanje iz hispanoameričke književnosti studentima Filozofskog fakulteta.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Tamare Stanić, profesor italijanskog jezika u srednjoj muzičkoj školi „ Isidor Bajić“ u Novom Sadu, u nastavi italijanskog jezika, u periodu od 1. aprila do 1. jula 2016. godine. Sredstva za isplatu honorara je obezbedila Ambasada Italije uz podršku italijanskog Ministarstva spolјnih poslova.

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinstiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje Treće naučne konferencije mladih rusinista, 21. maja 2016. godine u organizaciji Odseka za rusinstiku, Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina i Nacionalnog saveta Rusina.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje profesora iz Bratislave (Slovačka Republika) koji će ujedno 26. aprila 2016. godine održati i predavanje:

  • Mgr. Silvia Vertanová, PhD.; naziv predavanja Súčasné trendy v tlmočení (Savremeni trendovi u prevođenju)
  • Mgr. Marcela Andoková, PhD.; naziv predavanja Rečnícke minimum pre tlmočníkov (Jezički minimum za prevodioce).

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje dva sastanka Novosadskog sociološkog kluba, 26. aprila 2016. godine i 24. maja 2016. godine sa početkom u 18:00 časova u svečanoj sali Fakulteta.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba doc. dr Želјka Markovića Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da udžbenik pod naslovom Slovenska pisma i glasovibude objavlјen u elektronskoj formi. Za recenzente se predlažu prof. dr Jasmina Grković Mejdžor i doc. dr Marina Kurešević.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Slobodana Vladušića, koordinator Centra za istraživanje i popularizaciju srpske književnosti, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za saradnju Centra i Biblioteke Matice srpske u vezi sa projektom izrade baze sekundarne literature i multimedijalnih biografija pisaca i spisatelјica srpske književnosti. Fakultet neće imati finansijskih obaveza prema navedenom projektu.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost studentkinji master studija Milјani Milanković da kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj konkuriše za sufinansiranje odlaska na seminar The Ninth Annual International Whitman Week, koji će se održati na Univerzitetu Ekseteru u Velikoj Britaniji u periodu od 30. maja do 4. juna 2016. godine.

Molba doc. dr Želјka Milanovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da u periodu od 11. do 25. juna 2016. godine učestvuje u radu Međunarodnog seminara makedonskog jezika, književnosti i kulture koji će se održati u Ohridu, Makedonija.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje projekta pod nazivom Književnost, jezik, interdisciplinarni i interkulturalni pravci – mađarski jezik i književnost u Vojvodini sa evropskim perspektivama (Irodalom, nyelv, interdiszciplináris és interkulturális irányzatok – magyar nyelv és irodalom az európai perpektívájú Vajdaságban)zaperiod 2016-2020. Partner na projektu će biti Učitelјski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice. Rukovodilac projekta biće prof. dr Erika Bence.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učestvovanje na konkursu kod grada Novog Sada za sufinansiranje izdavanja časopisa Hungarológiai Közlemények/Hungarološka saopštenja broj 1-4 za 2016. godinu.

Ostalo
Molba studenta Stefana Palešćaka Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje tribine pod nazivom Položaj studentske populacije u post-tranzicionoj  Srbiji.

11. Saglasnosti-nastava

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmenu studijskog programa OAS i MAS Psihologije tako da se u 8. semestru osnovnih  studija (modul: Opšta psihologija; druga grupa izbornih predmeta) doda izborni predmet Politička psihologija (6 ESPB; 2+2), kao i da se ovaj predmet izbriše sa liste izbornih predmeta 1. semestra master studija Psihologije.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmenu Standarda 7 programa DAS Metodika nastave, u delu koji se odnosi na kriterijume upisa.

12. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2016/17. godini

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se na osnovu ugovora o saradnji sa Filološkim fakultetom Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, kao lektor stranac za ruski jezik angažuje Nadežda J. Plјasunova.

13. Usklađivanje aklademskih naziva sa nalogom mera Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnoloski razvoj

14. Usvajanje predloga projekata-javni poziv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2016-2020

15. Predlog članova matičnih naučnih odbora

a) Istorija, arheologija i etnologija
b) Jezik i književnost
v) Filozofija, psihologija, pedagogija i sociologija
g) Pravo, ekonomija i političke nauke

16. Izbor članova redakcija časopisa Filozofskog fakulteta

16a) Izbor članova Saveta za izdavačku delatnost Fakulteta

17. Razno

Prof. dr Snežana Smederevac i doc. dr Petar Čolović podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na Drugoj svetskoj konferenciji o psihologiji ličnosti (2nd World Conference on Personality) koja je održana u periodu od 31. marta do 4. aprila 2016. godine u Buziosu, Brazil .

Doc. dr Tanja Jevremov i Ljilјana Siriški, saradnica za međunarodnu saradnju, podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku u Nikoziji, Kipar, gde su u periodu od 6. do 13. marta 2016. godine prisustvovale obuci za inostrane partnerske institucije koju je organizovao Univerzitet u Nikoziji.

Prof. dr Pavle Milenković i prof. dr Nebojša Majstorović podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o poseti partnerskom univerzitetu Prince of Songhkla University, Hat Jai, Tajland.

Doc. dr Milan Ajdžanović podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 17. sastanku Komisije za tvorbu reči Međunarodnog komiteta slavista pod nazivom Tvorba reči i internet, održanom od 22. do 25. marta 2016. godine u Gracu, Austrija.

Doc. dr Goran Vasin podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o naučno-istraživačkom boravku u Mađarskoj u periodu od 7. do 21. marta 2016. godine.

Prof. dr Momir Samardžić podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o istraživanju u Austrijskom državnom arhivu u Beču u periodu od 3. do 9. aprila 2016. godine

Doc. dr Marina Šimak Spevakova podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Filozofskom fakultetu u Prešovu, Slovačka u periodu od 29. marta do 2. aprila 2016. godine.

Doc. dr Gordana Ristić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku u SR Nemačkoj, na Pedagoškim fakultetima u Vajngartenu i Ludvigsburgu u periodu od 21. februara do 1. marta 2016. godine.

Kristina Ivšić, saradnica za međunarodnu saradnju, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o prezentaciji programa mobilnosti za studente i zaposlene.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu