Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
3. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 3. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 11.4.2014. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Nastavno-naučnog i zapisnika sa sastanka Kolegijuma održanog dana 4.4.2014. godine
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Vesna Bogdanović

Odsek za istoriju
mr Aleksandar Savić

Odsek za sociologiju
mr Marica Šljukić

4. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za komparativnu književnost
Kandidat: mr Sonja Veselinović, tema: Recepcija modernog anglo-američkog pesništva u srpskoj književnosti druge polovine XX veka, Komisija: dr Bojana Stojanović-Pantović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Zoran Paunović, red. prof., za užu naučnu oblast Anglistika, dr Dubravka Popović-Srdanović, red. prof., za užu naučnu oblast Opšta književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Niš, dr Svetlana Šeatović-Dimitrijević, naučni saradnik za naučnu oblast Srpska književnost XX veka, Institut za književnost i umetnost, Beograd, dr Vladimir Gvozden, docent za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Strahinja Stepanov, tema: Asertivnost, relevantnost i žanr, Komisija: dr Vera Vasić, red. prof., u penziji, mentor, dr Milivoj Alanović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Vesna Polovina, red. prof., za užu naučnu oblast Opšta lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Jagoda Granić, docent za užu naučnu oblast Opšta lingvistika, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija

Odsek za srpsku književnost
mr Zlatomir Gajić

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: Bojana Komaromi, tema: Sinestezijska metafora u pridevima u engleskom i srpskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup, Komisija: dr Biljana Radić-Bojanić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Nadežda Silaški, vanr. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik, Ekonomski fakultet, Beograd, dr Sabina Halupka-Rešetar, docent a užu naučnu oblast Anglistika.

7. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
mr Snežana Ladičorbić
Mirsada Džaferović, master
Otilia Velišek-Braško, master
Miljana Barjamović, master
Ivana Miladinović, master

8. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Siniša Subotić, master, tema: Evaluacija inkluzivne obrazovne reforme u osnovnoj školi, Komisija: dr Ivan Jerković, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Olivera Gajić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Dragica Pavlović-Babić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Lajoš Genc, red. prof., u penziji, mentor.

9. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije filozofije
Mina Đikanović, rođena Okiljević, master
Marica Rajković, master
Nevena Jevtić, master
Maja Solar, master

10.Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze

Odsek za srpsku književnost
Slavica Marković (magistar književnih nauka)

11. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za istoriju
Nebojša Maksimović
Jovana Stojanović

12. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Viktoriji Krombholc u periodu od 25. juna do 2. jula 2014. godine radi pohađanja kursa pod nazivom The haunted mansion in contemporary fiction u organizaciji Instituta za kontinuirano obrazovanje Univerziteta u Kembridžu.

13. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba mr Tatjane Milićev Nastavno-naučnom veću da joj odobri učešće na međunarodnom projektu The impact of language standardisation and state effect on minority language ′user′ in ′Vojvodina′( rukovodilac programa Endru Hodžis), u okviru programa Regional Research Promotion Program, Western Balkans, Univerziteta u Frajburgu, Švajcarska.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na izveštaj o realizaciji projekta u 2013. godini, kao i na finansijski izveštaja za pokrajinski projekat Srednjovekovna naselja na tlu Vojvodine, istorijski procesi i događaji, rukovodilac projekta je doc. dr Đura Hardi.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Dejanu Pralici da učestvuje na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje troškova za učešće na 10. međunarodnoj konferenciji Learning and Software for Education Conference-eLSE 2014, koja će se održati u Bukureštu, Rumunija.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na izveštaj o realizaciji projekta u 2013. godini, kao i finansijski izveštaj i saglasnost za nastavak sledećih projekata u 2014. godini: Prilagođavanje psihodijagnostičkih instrumenata kulturalnim i etičkim specifičnostima populacije Vojvodine, rukovodilac projekta prof. dr Mikloš Biro, Vrednosti, stavovi i uloge: transgeneracijska perspektiva, pod rukovodstvom prof dr Ivana Jerkovića i Nasilje u savremenom društvu-dispozicioni i kontekstualni činioci, pod rukovodstvom prof dr Snežane Smederevac.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da verifikuje rad studentkinje doktorskih studija psihologije Tijane Karić, pod naslovom Stereotypes and Ethnic Distance of Adolescents in Serbia, rad će biti prezentovan na godišnjem naučnom skupu International Society for Political Psychology, koji će se održati u periodu od 4. do 7. jula 2014. godine u Rimu, Italija. Verifikacija radova je potrebna radi konkurisanja za sredstva kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, kao i kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da verifikuje rad doc. dr Vladimira Mihića pod naslovom Stereotypes and Ethnic Distance of Adolescents in Serbia, rad će biti prezentovan na godišnjem naučnom skupu International Society for Political Psychology, koji će se održati u periodu od 4. do 7. jula 2014. godine u Rimu, Italija. Verifikacija radova je potrebna radi konkurisanja za sredstva kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, kao i kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da verifikuje rad mr Bojane Dinić, pod naslovom Effects of Dimensions of Aggressivness and Level of Provocation on Aggressive Behavior, u koautorstvu sa prof. dr Snežanom Smederevac, rad će biti prezentovan na 17. Evropskoj konferenciji iz psihologije ličnosti, koja će se održati u periodu od 15. do 19. jula 2014. godine u Lozani, Švajcarska. Verifikacija radova je potrebna radi konkurisanja za sredstva kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za realizaciju stručnog savetovanja u okviru Centra za primenjenu psihologiju. Planirano je da se savetovanje održi u septembru i oktobru 2014. godine u prostorijama Fakulteta. Realizatori aktivnosti u okviru savetovanja su: doc. dr Vladimir Mihić, Tijana Karić, studentkinja doktorskih studija psihologije i Jelena Crnomarković, pedagog OŠ „Dušan Radović“, Novi Sad.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na izveštaj o realizaciji projekta u 2013. godini za pokrajinski projekat Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške koncepcije do prakse rukovodilac projekta je prof. dr Mara Đukić.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavljivanje i finansiranje monografije doc. dr Tamare Valčić–Bulić pod nazivom Francuska renesansna priča, novela i pripovest, izdavač Filozofski fakultet. Za recenzente se predlažu: prof. dr Izabela Konstantinović, prof. dr Zorica Bečanović-Nikolić i prof. dr Pavle Sekeruš.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na izveštaj o realizaciji projekta u 2013. godini, kao i finansijski izveštaja za pokrajinski projekat Slovački jezik, književnost i kultura u dijahronoj perspektivi, sinhronim presecima sa stanovištva kontekstualne stratifikacije, rukovodilac projekta prof. dr Mihal Harpanj.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje tribine pod nazivom Promocija rezultata istraživanja nastavnika i saradnika sa projekata Odseka za srpski jezik i lingvistiku, 22. decembra 2014. godine.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na fazni izveštaj o realizaciji projekta u 2013. godini i saglasnost za nastavak u 2014. godini pokrajinskog projekta Fruška gora u književnosti čiji je rukovodilac prof. dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću, da nakon tri objavljenje knjige u Ediciji Arhe, finansijski pomogne publikovanje četvrte knjige iz serije pod naslovom Filozofski triptih autora prof. dr Željka Kaluđerovića. Za recenzente se predlažu: prof. dr Milenko A. Perović, prof. dr Ante Čović, Sveučilište u Zagrebu, prof. dr Dragan Prole i doc. dr Dejan Donev, Univerzitet Sv. Kiril i Metodije, Skoplje.

14. Zamena člana Komisije za nostrifikaciju na Odseku za srpsku književnost

Odsek za srpsku književnost
Prof. dr Olivera Radulović umesto prof. dr Zoje Karanović.

15. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2013/14. godini

Molba Tehničkog fakulteta Mihalo Pupin u Zrenjaninu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Dragane Drobnjak u školskoj 2013/14. godini radi realizacije ispita iz predmeta Francuski jezik i Italijanski jezik, pismena i usmena komunikacija.

16.Razno

Doc. dr Tamara Valčić-Bulić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na seminaru posvećenom usmenom prevođenju koji je održan u Beogradu od 3. do 7. marta 2014. godine i zahvalila se što joj je odoboreno odsustvo.

 

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu