Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
3. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 3. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 20.4.2012. godine sa početkom u 11 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Nastavno-naučnog veća (prilog)

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Mihaela Lazović (prilog)

Odsek za psihologiju
mr Snežana Tovilović (prilog)

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Tatjana Glušac, tema: Međusobno obučavanje kolega kao oblik stalnog stručnog usavršavanja profesora engleskog jezika: teorijski, metodološki i praktični aspekti. Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Smiljka Stojanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet u Beogradu, dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika.

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Mirjana Beara, tema: Uloga primarne i sekundarne kontrole u procesu samoregulacije profesionalnog razvoja nastavnika, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Jasmina Kodžopeljić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Svetlana Španović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Somboru.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
mr Ivana Miškeljin (prilog)
mr Amra Hodžić-Jejna (prilog)

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: Stanislav Stanković, tema: Posesivni dativ u balkanizovanim govorima srpskoga jezika. Komisija: dr Žarko Bošnjaković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Slobodan Pavlović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Sofija Miloradović, naučni savetnik, Institut za srpski jezik SANU u Beogradu.

7. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija-doktorske studije

Doktorske studije psihologije
Kandidat: ma Veljko Jovanović, tema: Efekat srećnog i disforičnog afekta i vulnerabilnosti za depresiju na proces pažnje: studija očnih pokreta. Komisija: dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik komisije, dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Aleksandra Nedić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije – doktorske studije

Metodika nastave
ma Ivana Ćirković-Miladinović (prilog)
ma Biljana Stojanović (prilog)

9. Imenovanje Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije – doktorske studije

Metodika nastave
Kandidat: ma Miljana Barjamović, tema: Modeliranje procesa učenja u nastavi morfologije srpskog jezika. Komisija: dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik komisije, dr Ljiljana Nedeljkov, red. prof za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Dragana Stanković-Veljković, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu, dr Ljiljana Petrovački, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor

Doktorske studije Psihologije
Kandidat: ma Predrag Okanović, tema: Lažiranje testova u profesionalnoj selekciji: model baziran na teoriji očekivanja, Komisija: dr Bojan Janičić, docent za naučnu oblast Psihologija, predsednik komisije, dr Stanislav Fajgelj, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije (USEE) Novi Sad, dr Nebojša Majstorović, docent za naučnu oblast Psihologija, mentor.

10. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze

Odsek za istoriju
Dragan Paripović (magistar istorijskih nauka)

11.Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za psihologiju
Silvija Počuča-Kićanović (prilog)

12. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za anglistiku
Marina Ileš (prilog)

13. Saglasnost nastavnicima za rad na drugim fakultetima

Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Jasmine Klemenović, prof. dr Marije Zotović, dr Vladimira Mihića, dr Jelene Šakotić-Kurbalija i dr Jelice Petrović za izvođenje nastave na specijalističkim akademskim studijama "Primenjeno pozorište" iz oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti u školskoj 2012/2013 godini u cilju akreditovanja programa.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Departman za biologiju, Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje dr Bojana Janičića za izvođenje nastave na studijskom programu Reproduktivni biolog-embriolog (master), radi akreditacije studijskog programa.

Molba Fakulteta za menadžment u Sremskim Karlovcima Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Milice Andevski u školskoj 2012/2013. godini.

14. Saglasnosti

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje bilateralnog naučnog kolokvijuma u okviru projekta Bilateralne saradnje između Hrvatske i Srbije koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, kao i predavanja gostujućih profesora na Odseku za pedagogiju. Tema bilateralnog naučnog kolokvijuma glasi: Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija, a održaće se u Novom Sadu od 17. do 20. maja.

Odsek za psihologiju
Molba odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Zdenki Novović da se prijavi na konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima koji je raspisalo Republičko ministarstvo za nauku i tehnologiju.

Molba odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost dr Ljiljani Mihić da se prijavi na konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima koji je raspisalo Republičko ministarstvo za nauku i tehnologiju.

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost dr Lauri Spariosu, dr Virđiniji Popović, mr Rodiki Ursulesku-Miličić i Ivani Janjić za učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji eLearning and Software for Educaton, koja će se održati u periodu od 26. do 27. aprila 2012. godine u Bukureštu.

Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost dr Lauri Spariosu, mr Rodiki Ursulesku-Miličić i Ivani Janjić za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji Harmonija i interkulturalni konflikt u Banatu i Transilvaniji, koja će se održati u periodu od 17. do 19. maja 2012. godine u Temišvaru.

Odsek sa slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se odobri recenzentska komisija, za monografiju Jezik o nama: kognitivna istraživanja ruskog i srpskog jezika, u sastavu prof. dr Predrag Piper, red. prof. dopisni član SANU, Filološki fakultet u Beogradu, dr Ksenija Končarević, red. prof. na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, dr Rajna Dragičević, vanred. prof. na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku za organizovanje međunarodnog naučnog skupa u 2012. godini u okviru republičkog projekta Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi. Rukovodilac projekta je prof. dr Miroslav Dudok.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarolgiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost o prihvatanju izveštaja projekta pod nazivom: Vojvođanska mađarska književnost-konteksti-kodovi identiteta.

Molba Odseka za hungarolgiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost odseku za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za organizovanje naučnog skupa mađarskih lingvista pod naslovom Učenje gramatike mađarskog jezika.

Molba Odseka za hungarolgiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost odseku za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za organizovanje naučnog skupa pod naslovom Poetika prostornog sveta i da prihvati finansijski plan naučnog skupa.

15. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Aleksandru Kavgiću i mr Olgi Panić-Kavgić u periodu od 26. do 28. aprila 2012. godine radi predstavljanja naučnog rada na Međunarodnoj konferenciji Jezik, književnost, vrednosti, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Predragu Novakovu u periodu od 27. do 28. aprila 2012. godine radi učešća na konferenciji Jezik, književnost, vrednosti, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Aleksandru Kavgiću u periodu od 27. do 31. avgusta 2012. godine, u tom periodu će pohađati kurs iz statističke obrade eksperimentalnih lingvističkih podataka (Statistics for Experimental Linguists) u okviru Letnje škole Univerziteta u Utrehtu.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo dr Biljani Radić-Bojanić u periodu od 4. do 6. maja 2012. godine radi odlaska na konferenciju Foreign Language Teaching and Applied Linguistics , koja će se održati u Sarajevu.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ivanu Jerkoviću, prof. dr Vesni Gavrilov-Jerković, ma Veljku Jovanoviću i Draganu Žuljeviću, istraživaču saradniku, u periodu od 21. do 25. maja 2012. godine radi učešća na EUNETHYDIS konferenciji o ADHD-u koja će se održati u Barseloni, Španija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Snežani Smederevac, prof. dr Dušanki Mitrović i dr Petru Čoloviću u periodu od 9. do 15. jula 2012. godine radi učešća na konferenciji Evropskog udruženja psihologije ličnosti, koja će se održati u Trstu, Italija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo dr Vladimiru Mihiću i dr Ivani Mihić u periodu od 25. do 28. maja 2012. godine radi učešća na nučnom skupu Psihologijski dani koji će se održati u Zadru.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri neplaćeno odsustvo prof. dr Petru Milinu u toku kalendarske 2013. godine radi jednogodišnjeg boravka i rada u istraživačkom timu na poziciji starijeg istraživača na Univerzitetu u Tibingenu.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Sneežani Gudurić, doc. dr Dragani Drobnjak i mr Kseniji Šulović u periodu od 26. aprila do 7. maja. radi učešća na naučnom skupu The 4th Language in the Realm of Social Dynamics International Conference: The Multi-dimensions in an Era of Language and Teaching koji će se održati u Bankoku (Tajland) od 3. do 4. maja 2012. godine.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Nataši Popović od 25. aprila do 3. maja 2012. godine. U tom periodu boraviće u Francuskoj i prikupljati literaturu koja joj je neophodna za izradu doktorske disertacije.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Melini Pantović u periodu od 7. do 16. maja 2012. godine radi učešća na Petoj međunarodnoj konferenciji: "Russkiй яzыk v яzыkovom i kulьturnom prostranstve Evropы i mira: čelovek, soznanie, kommunikaciя, internet", koja će se održati u Varšavi (Poljska) na Varšavskom Univerzitetu.

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo dr Draginji Ramadanski u periodu od 25. do 28. aprila 2012. godine. U tom periodu će boraviti u Sankt Peterburgu, kao član delegacije Društva književnika Vojvodine.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Strahinji Stepanovu u periodu od 25. do 28. maja 2012. godine radi učešća na konferenciji pod nazivom 6-th Lodz Symposium on New Developments in Linguistic Pragmatics (NDLP2012) koja će se održati na Univerzitetu u Lođu (Poljska).

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Strahinji Stepanovu u periodu od 4. do 6. jula 2012. godine radi učešća na konferenciji pod nazivom Critical Approaches to Discourse Analysis (CADAAD) koja će se održati na Univerzitetu Minjo u Bargi (Portugalija).

Odsek za hungarologiju
Molba odseka za hungarologiju nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo dr Čili Utaši u periodu od 18. do 19. aprila radi predavanja pod naslovom Az ezópusi fabula hagyománya és Heltai Gáspár Száz fabulájának történetteológiai értelmezése (Tradicija Ezopovih basni i njihova istorijsko-teološka interpretacija u zbirci Gašpara Heltaija) Predavanje će se održati u Institutu književnih nauka Mađarske naučne akademije u Budimpešti.

Molba nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ivani Živančević-Sekeruš, prof. dr Pavlu Sekerušu, prof. dr Biljani Šimunović-Bešlin, prof. dr Zoltanu Đereu, Višnji Jerković, Ljiljani Siriški i Kristini Ivšić u periodu od 13. do 14. maja 2012. godine radi učešća na završnoj konferenciji Tempus projekta JOINSEE, koja će se održati u Sarajevu.

Molba nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo dr Maji Marković u periodu od 13. do 14. maja 2012. godine radi učešća na završnoj konferenciji Tempus projekta JOINSEE, koja će se održati u Sarajevu.

Molba Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ivani Živančević-Sekeruš, dr Željku Milanoviću, mr Dinku Gruhonjiću, mr Jeleni Kleut i mr Sonji Veselinović u periodu od 8. do 13. maja 2012. godine radi učešća na radionici Evropa i Balkan u okviru DAAD mreže Media and Memoria in South-Eastern-Europe, koja će se održati u Splitu, Hrvatska.

Molba Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ivani Živančević-Sekeruš u periodu od 24. do 27. aprila 2012. godine radi boravka u Bukureštu u okviru COST projekta.

16. Uključivanje dr Biljane Radić-Bojanić na master akademskim studijama Engleskog jezika i književnosti

Odsek za anglistiku
Odsek za anglistiku predlaže Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se doc. dr Biljana Radić-Bojanić uključi u izvođenje nastave na master akadmskim studijama Engleskog jezika i književnosti iz predmeta Tehnika naučnog rada.

17. Izmena nastavnog programa Mađarski jezik i književnost (OAS) zbog odlaska nastavnika u penziju (prilog)

17a. Izmena standarda 7-Uslovi za upis na doktorske studije psihologije (prilog)

18. Razno

Izveštaj o stručnoja poseti Univerzitetu u Debrecenu (Mađarska) u okviru realizacije Tempus projekta Master program for Subject Teachers in Serbia (prilog).

Tamara Valčić-Bulić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom boravku u Strazburu u periodu od 25. do 30. marta 2012. godine. u okviru Tempus Refles prjekta.


Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu