Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
3. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 3. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja će se održati u PETAK 19.3.2010. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED

1. Informacija dekana

2. Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Predlog broja studenata osnovnih, diplomskih i doktorskih studija u šk. 2010/11. godini

4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
- Odsek za istoriju: mr Dragica Koljanin
                            mr Snežana Božanić
- Odsek za psihologiju: mr Bojan Janičić
                            mr Aleksandra Trogrlić
                            mr Vladimir Mihić
- Odsek za srpsku književnost: mr Sanja Golijanin Elez
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: mr Ivana Lazić-Konjik
                            mr Milivoj Alanović
                            mr Marijan Jelić

5. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: Kandidat: mr Nataša Karanfilović, tema: Tekst, identitet i alternativna istorija u romanima Pitera Kerija, Komisija: dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i dr Radojka Vukčević, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za psihologiju: Kandidat: mr Ivana Mihić, tema: Činioci uključivanja oca u brigu o detetu, Komisija: dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Tatjana Stefanović-Stanojević, vanred, prof. za užu naučnu oblast Psihologija Filozofski fakultet u Nišu.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Kandidat: mr Gordana Štrbac, tema: Rekcijske dopune komunikativnih glagola i glagolskih imenica, Komisija: dr Vladislava Ružić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Nada Arsenijević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Stana Ristić, naučni savetnik, Institut za srpski jezik SANU, Beograd.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: mr Mirjana Brković, tema: Proza Bogoboja Atanackovića, Komisija: dr Marija Kleut, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, i dr Dušan Ivanić, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: mr Randal Mejdžor
                            mr Žana Damnjanović
- Odsek za istoriju: mr Gordana Petković
- Odsek za psihologiju: mr Mirjana Beara
                            mr Rade Damjanović
                            mr Džanan Berberović
                            mr Boris Popov
                            mr Jelena Matanović
                            mr Jelena Srdanović-Maraš
                            mr Dragica Višnjevac-Fink
                            mr Ksenija Kolindžija
                            mr Sandra Čačić
                            mr Tanja Jevremov
                            mr Dejan Pajić
                            mr Petar Čolović
                            mr Valentina Šobot
                            mr Marijana Brkljač
- Odsek za rumunistiku: mr Rodika Ursulesku-Miličić
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: mr Dragana Isailović
- Odsek za srpsku književnost: mr Predrag Jašović
                            mr Kristina Stevanović
                            mr Katica Darmanović
                            mr Jelena Ratkov-Kvočka
                            mr Aleksandar Pavić

7. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti tema, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
- Odsek za psihologiju: Kandidat: mr Sandra Rudić, tema: Dominantna lateralizovanost i zrelost vizuoprostorne percepcije predškolske dece, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Špela Golubović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija Medicinski fakultet u Novom Sadu, komentor, dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Vojislava Bugarski, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                             Kandidat: mr Iboja Gere, tema: Povezanost ličnih i profesionalnih obeležja vaspitača predškolske dece sa spremnošću za zastupanje prava deteta, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Dušanka Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Nada Korać, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Pedagoški fakultet u Jagodini.
- Odsek za romanistiku: Kandidat: mr Vesna Cvetičanin, tema: Književni tekst u savremenim udžbenicima francuskog jezika“, Komisija: dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor dr Dragana Drobnjak, docent za užu naučnu oblast Romanistika, komentor, dr Tatjana Šotra, docent za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filološki fakultet u Beogadu, i dr Tamara Valčić-Bulić, docent za užu naučnu oblast Romanistika.
                             Kandidat: mr Ivana Jovanović, tema: Francuski frazemi i poslovice sa imenima domaćih životinja i njihovi srpski ekvivalenti, Komisija: dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Dragana Radović-Mršević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu i dr Dragana Drobnjak, docent za užu naučnu oblast Romanistika.
                            Kandidat: mr Ružica Seder, tema: Koncesivnost u francuskom i italijanskom jeziku i ekvivalenti u srpskom, Komisija: dr Ljubica Vlahović, docent za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Gordana Terić, red. prof. za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultet u Beogadu, komentor, dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika i dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.
                            Kandidat: mr Vanja Manić, tema: Eléments de civilisation francophone dans l'enseignement du FLE / Elementi frankofone civilizacije u nastavi francuskog kao stranog jezika, Komisija: dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Ana Vujović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, Učiteljski fakultet u Beogradu i dr Tamara Valčić-Bulić, docent za užu naučnu oblast Romanistika.
                            Kandidat: mr Nataša Popović, tema: Kauzalnost u francuskom i srpskom jeziku, Komisija: dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Tijana Ašić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika i lingvistika Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu.

7a. Dopuna komisije o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije u skladu sa zaključkom Stručnog veća za polje društveno-humanističkih nauka
- Odsek za istoriju: Kandidat: mr Aleksandar Savić, tema: Društveno-ekonomski razvoj i promene u Užičkom okrugu od 1947. do 1963. godine, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Momčilo Mitrović, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu, dr Slobodan Bjelica, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Jova Radić, red. prof. za užu naučnu oblast Makroekonomski sistemi i nauka o društvu, Ekonomski fakultet u Subotici.

8.Imenovanje mentora i komentora za izradu doktorske disertacije
- Odsek za germanistiku: Mr Aleksandra Gojkov-Rajić moli Nastavno-naučno veće da joj za izradu doktorske disertacije za mentora odredi prof. dr Nikolu Strajnića, a za komentora prof. dr Vladu Obada.

9. Usvajanje prijava doktorskih disertacija
- Odsek za psihologiju: Kandidat: Tatjana Krstić, tema: Majke hronično ometene dece: prihvatanje dijagnoze i prevladavanje stresa.
Mentor: doc. dr Ljiljana Mihić
                             Kandidat: Biljana Obradović, tema: Traženje senzacija i složenost stimulusnog polja kao činioci kognitivne efikasnosti.
Mentor: prof. dr Snežana Smederevac
                             Kandidat: Olja Dukić, tema: Ponašanje roditelja i nivo anksioznosti kod dece tokom preoperativne procedure.
Mentor: doc. dr Ljiljana Mihić
                             Kandidat: Dušanka Đurović, tema: Psihološki činioci razlika između podtipova poremećaja ishrane.
Mentor: prof. dr Snežana Smederevac

10. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Ana Sentov (magistar književnih nauka)
- Odsek za psihologiju: Sandra Pašćan (magistar psiholoških nauka)
- Odsek za sociologiju: Marina Novakov (magistar socioloških nauka)
- Odsek za srpsku književnost: Ivana Knežević (magistar književnih nauka)
- Odsek za filozofiju: Gordana Porobić-Krcunović (magistar filozofskih nauka)

11. Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Eva Nemet-Konc
- Odsek za istoriju: Strahinja Radaković
                            Zoran Josić
                            Zoran Grbić
- Odsek srpsku književnost: Obrad Lukić
                            Ivana Ilić

12. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu magistarskih teza
- Odsek za romanistiku: Kandidat: Ana Topoljski, Tema: Pasivne konstrukcije u francuskom jeziku i ekvivalenti u srpskom i slovačkom, Komisija: dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Mihal Tir, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika i dr Radmila Obradović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici.
- Odsek za slavistiku: Kandidat: Maja Krstić, tema: Verba defectiva i njihovi supstituti u savremenom ruskom jeziku, Komisija: dr Dojčil Vojvodić, docent za užu naučnu oblast Rusistika, mentor, dr Ksenija Končarević, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu i dr Marija Stefanović, docent za užu naučnu oblast Rusistika.
                             Kandidat: Nataša Ajdžanović, tema: Radne sveske iz ruskog jezika u srpskoj govornoj sredini: Načela lingvodidaktičkog oblikovanja i primenjena konstrukcijska rešenja, Komisija: dr Mara Đukić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Ksenija Končarević, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu i dr Marija Stefanović, docent za užu naučnu oblast Rusistika.
- Odsek za sociologiju: Kandidat: Danijela Rakočević-Medojević, tema: Sociološke karakteristike samoubistava u Crnoj Gori u periodu od 1997. do 2007. godine, Komisija: dr Dušan Marinković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline, mentor, dr Milo Bošković, red. prof. za užu naučnu oblast Kriminologija sa penologijom, Pravni fakultet u Novom Sadu i dr Nikola Vučković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: Svetlana Bačulov, tema: Motiv samoće u dramama Borisava Stankovića (Koštana, Tašana), i pripovetkama – portretima (Baba Stana, Tetka Zlata, Naza, Pokojnikova žena, Stanoja) Komisija: dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Branka Jakšić-Provči, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, i dr Jovan Delić, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o Književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.
                             Kandidat: Marija Aleksandrović, tema: Romske epsko-lirske pesme – starija i nova beleženja (klasifikacija, teme, značenja), Komisija: dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor dr Mirjana Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, i dr Snežana Samardžija, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                            Kandidat: Jadranka Štefković, tema: Porodica kao tema u dramskom delu Biljane Srbljanović, Komisija: dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ivana Živančević-Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Ivan Medenica, docent za užu naučnu oblast Teatrologija, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu.

13. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze
- Odsek za srpsku književnost: Sofija Rackov
                            Sanja Rakin
- Odsek za hungarologiju: Ferenc Mak

14. Izmene i dopune Pravilnika o doktorskim studijama

15. Izmene i dopune Pravilnika o standardima i postupcima za obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanja

16. Izmena studijskog programa diplomskih akademskih studija Srpska filologija: Srpski jezik i lingvistika (standard 1)

17. Angažovanje lektora-stranca
- Odsek za anglistiku: Molba Odseka za anglistiku za angažovanje Elizabet Salmor i Terensa Makenenija, lektora-stranaca za engleski jezik, tokom šk. 2010/11. godine.
- Odsek za germanistiku: Molba Odseka za germanistiku za angažovanje dr Klaudije Miler lektora fondacije DAAD i mr Ditmara Unterkoflera, lektora-stranaca za nemački jezik, tokom šk. 2010/11. godine.
- Odsek za romanistiku: Molba Odseka za romanistiku za angažovanje Marija Liguorija, lektora-stranca za italijanski jezik i Hosea Ruiza lektora-stranca za španski jezik u šk. 2010/11. godine.
- Odsek za slavistiku: Molba Odseka za slavistiku za angažovanje Nadežde J. Pljasunove, lektora-stranaca za ruski jezik, tokom šk. 2010/11. godine.
- Odsek za slovakistiku: Molba Odseka za slovakistiku za angažovanje prof. PhDr. Juraja Glovnja, SSc. lektora-stranaca za slovački jezik, tokom šk. 2010/11. godine.

18. Angažvanje nastavnika na diplomskim akademskim-master studijama u šk. 2010/11. godini
- Odsek za slavistiku: Odsek za slavistiku moli Nastavno-naučno veće da odobri angažovanje prof. dr Bogdana Kosanovića na diplomskim akademskim studijama-master u šk. 2010/11. godini.

19. Saglasnost našim nastavnicima za rad na drugim fakultetima
- Odsek za istoriju: Molba prof. dr Branka Bešlina za angažovanje na Ekonomskom fakultetu u Subotici za izvođenje nastave iz predmeta Istorija Evrope u šk. 2009/2010. godini.

20. Saglasnosti
- Molba Fakulteta za saglasnost za učešće na konkursu za sredstva kod Ministarstva nauke Republike srbije za štampanje godišnjaka
- Odsek za anglistiku: Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za predstavljanje Fonda britanske knjige Gradske biblioteke u Novom Sadu, 17. marta koju će prezentovati Ljiljana Kosijer, bibliotekar Gradske biblioteke u Novom Sadu.
                             Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavu na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje organizovanja 4. međunarodnog lingvističkog skupa „SIN-FONIJA 2010“ koji bi se održao u periodu od 1. do 3. oktobra 2010. godine.
                            Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost lektorima Terensu Mekeneniju i Jagodi Topalov za angažovanje na projektu Osnaživanje romskih studenata na Univerzitetu u Novom Sadu, a koji finansira fondacija REF iz Budimpešte.
- Odsek za istoriju: Molba Odsek za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje po javnom pozivu za 2010. godinu časopisa Istraživanja br. 21.
- Odsek za komparativnu književnost: Molba mr Sonje Veselinović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva nauke Republike Srbije za sredstva radi objavljivanja magistarske teze Funkcionalno dvojstvo pesničke i prevodilačke poetike Ivana V. Lalića.
- Odsek za medijske studije: Molba Odseka za medijske studije za davanje saglasnosti za konkurisanje za sredstva za naučno-istraživački skup Mostovi medijskog obrazovanja kod Pokrajinskog sekretarijata za omladinu i Pokrajinskog sekretarijata za nauku, kao i stranih donatora.
                             Molba Odseka za medijske studije za davanje saglasnosti asistentkinji mr Jeleni Kleut za učešće na međunarodnom projektu „Transformacija publika, transformacija društva“ (Tranforming audiences, transforming society), koji se realizuje u okviru COST programa.
                            Molba Odseka za medijske studije za davanje ocene o projektu i saglasnosti za nastavak projekta Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Rukovodilac projekta je dr Kornelija Farago, vanred prof.
- Odsek za psihologiju: Molba Odseka za psihologiju za davanje saglasnosti za učešće na javnom pozivu za finansiranje izdavanja naučnog časopisa Primenjena psihologija kod Ministarstva za nauku.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku za davanje saglasnosti za konkurisanje kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za finansiranje izdavanja časopisa Prilozi proučavanju jezika.
                             Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku za davanje saglasnosti na izveštaj za 2009. godinu, za projekat Govor Novog Sada, koji je uključen u projekte Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.
- Odsek za srpsku književnost: Molba Odseka za srpsku književnost da Nastavno naučno veće da saglasnost prof. dr Zoji Karanović da konkuriše za sredstva kod Ministarstva nauke Republike Srbije i kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku radi učešća na simpozijumu ISFNR koji će se održati u Petersburgu.
- Odsek za filozofiju: Molba Odseka za filozofiju za konkurisanje kod Ministarstva nauke za finansiranje časopisa „ARHE“ u 2010. godini za brojeve 13 i 14.

21. Priznavanje ispita ostvarenih u okviru CEEPUS PROGRAMA
- Odsek za hungarologiju

22. Odsustva
- Odsek za psihologiju: Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Snežani Smederevac i prof. dr Dušanki Mitrović u periodu od 20. do 24.7.2010. godine radi učešća na konferenciji u Brnu.

23. Gostovanja
- Odsek za anglistiku: Molba Odseka za anglistiku da Nastavno-naučno veće odobri gostovanje dr Biljane Dojčinović, docenta Filološkog fakulteta iz Beograda, koja bi 29. marta 2010. godine održala predavanje na temu Virdžinija Vulf i modernizam.
- Odsek za medijske studije: Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje profesora Gregori Pitsa, šefa Odseka za komunikacije Univerziteta Severne Alabame da održi predavanje stodentima žurnalistike 22.3.2010. godine.
- Odsek za sociologiju: Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje istaknutih fancuskih predavača: dr Philip Samuel Golub, i dr Noelle Kyriazi Burgi. Predavanje će se održati 22.3.2010. godine.

24. Raspisivanje izbora za Studentski parlament

25. R a z n o
- Inicijativa za osnivanje internacionalnog metodičkog časopisa na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
- Odsek za anglistiku: Obaveštenje Odseka za anglistiku o dobijenim knjigama na poklon od Odseka za književnost Univerziteta Stouni Bruk iz Njujorka. Knjige su uručili dr Karen Karbiner i dr Daglas Fajfer koji su u toku zimskog semestra školske 2009/10. godine kao gostujući profesori boravili na Odseku za anglistiku.
- Odsek za sociologiju: Izveštaj sa takmičenja za srednjoškolce pod nazivom: Omladina i nasilje

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.
Molimo Vas da prisustvujete sednici.

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić, s.r.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu