Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
2. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 2. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u petak 3.3.2017. godine, sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Nastavno-naučnog veća (prilog)

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Snežana Bulat, master (prilog)

Doktorske studije psihologije
Ivana Ignjatović, master (prilog)

4. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Relјa Vladimir, master (prilog)
Miroslav Filipović, master (prilog)

Doktorske studije jezik i književnost
Jelena Jaćović, master (prilog)
Bojana Jakovlјević, master (prilog)
Ivana Mijić Nemet, master (prilog)

Doktorske studije metodika nastave
Jovana Davidović, master (prilog)

5. Usvajanje izveštaja o sticanju naučnog zvanja – viši naučni saradnik

dr Predrag Todorović, naučni saradnik (prilog1, prilog2)

6. Imenovanje komisije za izbor u naučno zvanje – naučni saradnik

Kandidat: dr Dragana Bedov, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Milo Lompar, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

7. Odsustva

Odsek za istoriju
Molba prof. dr Ivana Jordovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. maja 2017. godine do 31. oktobra 2017. godine radi nastavka stručnog i naučnog usavršavanja na Univerzitetu u Bilefeldu, Nemačka. U toku odsustva sve obaveze prof. Jordovića preuzeće doc. dr Svetozar Boškov.

Molba prof. dr Bilјane Šimunović Bešlin Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 8. do 13. maja 2017. godine radi odlaska na Univerzitet u Pizi u okviru Erazmus + programa. Nastavne obaveze preuzeće prof. dr Slobodan Bjelica.

Odsek za medijske studije
Molba doc. dr Jelene Kleut i stručne saradnice Dragane Prodanović Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 24. do 28. aprila 2017. godine radi posete Odseku za novinarstvo Hovest univerziteta u Kortrejku, Belgija u okviru Erazmus + programa. Nastavne i druge obaveze doc. dr Jelene Kleut preuzeće prof. dr Dejan Pralica, dok će obaveze Dragane Prodanović biti realizovane u saradnji sa asistentkinjom dr Smilјanom Milinkov.

Odsek za rusinistiku
Molba asistenta Aleksandra Mudrog Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 19. do 29. marta 2017. godine radi odlaska na Univerzitet u Gdanjsku u okviru Erazmus + programa. Nastava će u tom periodu biti pokrivena u dogovoru sa kolegama Odseka za rusinistiku.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba doc. dr Dejana Sredojevića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 24. do 28. aprila 2017. godine radi odlaska na Akademiju dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta Erazmus +. Svi časovi biće nadoknađeni.

8. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se Kurs iz neurolingvistike dr Silvije Martinez Fererio sa Univerziteta u Kopenhagenu održi u periodu od 24. do 28. aprila 2017. godine. Kurs je besplatan i namenjen je svim zainteresovanim studentima i osoblјu Filozofskog fakulteta i drugih fakulteta u sklopu Univerziteta u Novom Sadu.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Ana Bosnić, Univerzitet u Groningenu, Holandija, kao gostujući predavač u okviru programa razmene Erazmus + u periodu od 18. do 21. aprila 2017. godine održi kurs R You Modelling? Indroduction to psycholinguistic research and statisticsza sve zainteresovane studente i osoblјe Filozofskog fakulteta i drugih fakulteta u sklobu Univerziteta u Novom Sadu.

Molba doc. dr Olge Panić Kavgić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše za stipendiju Scholarship of Scholarship Foundation of the Republic of Austria for Post-Docs za jednomesečni studijski boravak na Univerzitetu u Insbruku, Austrija u periodu od 3. do 31. jula 2017. godine.

Molba doc. dr Aleksandra Kavgića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše za stipendiju Scholarship of Scholarship Foundation of the Republic of Austria for Post-Docs za jednomesečni studijski boravak na Univerzitetu u Insbruku, Austrija u periodu od 3. do 31. jula 2017. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje Lasla Šarija sa Univerziteta u Pečuju, u sklopu CEEPUS mreže Inter-American Studies u periodu od 24. do 30. aprila 2017. godine, kada bi održao predavanje studentima Anglistike u sklopu kurseva u letnjem semestru, kao i javno predavanje na temu Realism and Regimes of Truth in Jonathan Franzen's Purity.

Molba prof. dr Bilјane Radić Bojanić i doc. dr Jagode Topalov Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se praktikum Applied Linguistics – An Activity Book for Students, koji će se koristiti kao nastavni materijal za kurs Engleski jezik 9 – Primenjena lingvistika, objavi kao elektronsko izdanje Filozofskog fakulteta. Za recenzente se predlažu: prof. dr Tatjana Paunović, Filozofski fakultet, Niš i prof. dr Vesna Pilipović, Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, Univerzitet Union, Beograd.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za promociju knjige Jedna izgublјena istorija – Srbija u 20. veku autora dr Koste Nikolića, Institut za savremenu istoriju, Beograd, u okviru naučne Tribine istoričara. Tremin promocije biće naknadno određen.

Molba Centra za istorijska istraživanja, Odseka za istoriju, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Eötvös József Kolegijumom iz Budimpešte. Memorandum bi podrazumevao međusobne posete institucijama, razmenu informacija i publikacija i zajedničko učešće u istraživanju i razvoju zajedničke konferencije.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da prof. dr Ljubodrag Dimić, Filozofski fakultet, Beograd u okviru Naučne tribine istoričara održi predavanje Srpski 20. vek.
Molba prof. dr Ivana Jordovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da održi sledeća predavanja po pozivu:  gostujuće predavanje po pozivu na Universität Heidelberg, Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik dana 18.10.2017. godine – poziv uputio prof. dr Kaj Trampedah (Kai Trampedach), gostujuće predavanje po pozivu na Universität Bern, Philsophisch-historische Fakultät, Historisches Institut, Abteilung für Alte Geschichte und Rezeptionsgeschichte der Antike dana 28.09.2017. godine – poziv uputio: prof. dr Štefan Rebenih (Stefan Rebenich), gostujuće predvanje po pozivu koje treba da se održi na RWTH Aachen Universität, Philosophische Fakultät, Historisches Institut, Lehrstuhl für Alte Geschichte mit dem Schwerpunkt Geschichte als Wissenskultur dana 11.07.2017. godine – poziv uputio prof. dr Klaus Frajtag (Klaus Freitag), gostujuće predvanje po pozivu koje treba da se održi na Universität Erfurt, Philosophische Fakultät, Geschichtswissenschaft, Alte Geschichte dana 16.06.2017. godine – poziv uputio: prof. dr Kaj Brodersen (Kai Brodersen), gostujuće predvanje po pozivu koje treba da se održi na Lehrstuhl für Alte Geschichte, Historisches Institut, Fakultät für Geisteswissenschaften, Universität Duisburg-Essen dana 24.05.2017. godine – poziv uputio: prof. dr Norbert Bloesel (Norbert Blösel)

Odsek za komparativnu književnost
Molba doc. dr Sonje Veselinović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na naučnom skupu Srbistika danas u organizaciji Filološkog fakulteta u Banja Luci 24. marta 2017. godine.

Molba prof. dr Bojane Stojanović Pantović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na naučnom skupu o Milutinu Bojiću u organizaciji Instituta za književnost i umetnost u Beogradu 10. i 11. aprila 2017. godine.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da gost Odseka, u okviru programa Erazmus+, u periodu od 20. do 23. marta 2017. godine bude nastavnik novinarstva Michel Vermeersch sa Univerziteta Hovest, Kortrejk, Belgija.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se David Vještica, student treće godine Žurnalistike angažuje na poslovima snimanja, montaže i fotografisanja sadržaja za potrebe Fakulteta.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost, za potpisivanje Ugovora o saradnji sa sledećim institucijama: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinički centar, Klinika za neurologiju i psihijatriju i razvojno savetovalište Doma zdravlјa Novi Sad, u cilјu unapređenja obučavanja studenata pedagogije i mogućnosti studentske prakse.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Nebojše Majstorovića, Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost  za sprovođenje istraživanja u okviru sekcije za organizacijska istraživanja, edukaciju i intervenciju Centra za interdisciplinarna istraživanja i razvoj istraživača.  Sprovođenje istraživanja je planirano u formi on-line istraživanja radne etike u kompanijama Republike Srbije. Cilј istraživanja je utvrđivanje učestalosti oblika neetičnog i kontraproduktivnog radnog ponašanja (mobing, narušeni radni odnosi, neopravdani izostanci, korupcija i dr.) kao i utvrđivanje učestalosti i primene regulativa radne etike u našim kompanijama.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Nezaposlenost u Republici Srbiji: posledice po psiho-fizičko zdravlјe i klјučni faktori uspeha u ponovnom zapošlјavanju, autori monografije su: prof. dr Nebojša Majstorović, doc. dr Boris Popov, asistent dr Jelena Matanović,  Vanja Slijepčević, student doktorskih studija psihologije, i Dragana Jelić, student doktorskih studija psihologije. Izdavač monografije biće Filozofski fakultet, a troškovi štampanja će biti plaćeni od sredstava republičkog projekta 179022. Za recenzente se predlažu: prof. dr Svetlana Čizmić, Filozofski fakultet, Beograd, prof. dr Dobrila Vujić, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, dr Marica Šlјukić, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se udžbenik pod naslovom Psihologija u nastavi: odabrane teme iz psihologije obrazovanja objavi kao elektronsko izdanje Filozofskog fakulteta. Autori udžbenika su prof. dr Jasmina Kodžopelјić i doc. dr Jasmina Pekić. Za recenzente se predlažu: prof. dr Jelica Petrović, Filozofski fakultet, Novoi Sad i prof. dr Ružena Šimonji-Černak, Pedagoški fakultet, Sombor. Udžbenik je namenjen studentima nastavničkih grupa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a koristiće se u okviru nastave iz predmeta Pedagoška psihologija.

Molba Tijane Karić, studentkinje DAS Psihologije, Nastavno-naučnom veću da joj verifikuje radove pod naslovom Changes in attitudes toward European integration in Croatia and Serbia – are the grapes sour i Sociodemographic predictors of attitudes towards the European integration in Serbia and Croatia.

Molba Tijane Karić, studentkinja DAS Psihologije, Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da kod Ministarstva, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje odlaska na međunarodni naučni skup General Meeting of the European Association of Social Psychoogy koji će se održati u Granadi, Španija.

Molba Marije Volarov, Radomira Belopavlovića, Marije Drapšin, Jelene Laketić i Jovane Kovač studenti DAS Psihologije, Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost da kod Ministarstva, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkurišu za sufinansiranje odlaska na međunarodni naučni skup 3rd Rome Workshop on Experimental Psychopathology 2017. koji će se održati u Rimu, Italija.

Molba prof. dr Vesne Gavrilov Jerković Nastavno-naučnom veću da joj verifikuje sledeće radove: Changing the pattern of subjective well-being in the context of psychological treatment - the role of self-efficacy, rad će biti prezentovan kao poster prezentacija na 15. Svetskoj godišnjoj konferenciji Asocijacije za kontekstualnu i bihejvioranu nauku (ACBS Annual World Conference 15) koja će se održati u periodu od 20. do 25. juna 2017. godine u Sevilјi, Španija; Changes in General Distress During a Psychological Treatment: The Role of Psychological Flexibility, rad će biti prezentovan kao poster prezentacija na 15. Svetskoj godišnjoj konferenciji Asocijacije za kontekstualnu i bihejvioranu nauku (ACBS Annual World Conference 15) koja će se održati u periodu od 20. do 25. juna 2017. godine u Sevilјi, Španija; A New Status of Psychological Flexibility: A Possible Universal Indicator of Treatment-induced Change,rad će biti prezentovan kao poster prezentacija na 15. Svetskoj godišnjoj konferenciji Asocijacije za kontekstualnu i bihejvioranu nauku (ACBS Annual World Conference 15) koja će se održati u periodu od 20. do 25. juna 2017. godine u Sevilјi, Španija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da gosti predavači na Tribini Odseka za psihologiju u martu, aprilu i maju 2017. budu sledeći predavači: dr Janko Međedović, Institut za kriminološka i sociolopška istraživanja i Fakultet za medije i komunikacije u Beogradu, tema predavanja: Nomološka mreža psihopatije, dr Anita Burgund, Fakultet političkih nauka u Beogradu, tema: Rezilijentnost mladih koji napuštaju alternativno staranje – jaki ili otporni,Karlo Bem, master psiholog, specijalista za HR, kompanija Devtech, Šta radi psiholog u IT kompaniji?Tačan datum i vreme Tribine biće blagovremeno objavlјeni nakon dogovora sa učesnicima.

Molba prof. dr Sunčice Zdravković, koordinatora Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da magistar Aleksandar Milenković, magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 7. marta 2017. godine  održi predavanje pod naslovom Upotreba i značenje termina χλωρός u homerskim epovima: nazivi za boje u antičkim spisima.

Molba prof. dr Sunčice Zdravković, koordinatora Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Flora Ioannidou, doktorantkinja sa Univerziteta Linkoln, Velika Britanija, tokom ove kalendarske godine izvede dva eksperimenta u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju, koji bi bili nastavak prethodne saradnje. Period u kojem će doktorantkinja boraviti na Fakultetu biće naknadno dostavlјen, u zavisnosti od dobijanja stipendije.

Odsek za srpsku književnost
Molba Želјke Jelić, Udruženje scenskih umetnika iz Novog Sada, Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da u saradnji sa Odsekom za srpsku književnost izvede monodramu prema delu Pohvala ludosti Erazma Roterdamskog u toku letnjeg semestra.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za predavanje prof. dr Zlate Bojović, akademika SANU, u toku druge polovine aprila 2017. godine.
Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje programa kreativne radionice pripremlјene povodom proslave nacionalnog praznika mađarskog naroda, dana 15. marta 2017. godine.

Studijski program Socijalni rad
Molba prof. dr Marka Škorića, koordinatora interkatedarskog veća studijskog programa Socijalni rad, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za promociju studijskog programa u srednjim školama i gimnazijama u Novom Sadu. Program bi promovisali profesori i asistenti angažovani na studijskom programu. Pored promocije po školama radila bi se i medijska promocija.

Ostalo

Molba prof. dr Snežane Gudurić, rukovodioca projekta Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje naučnog skupa Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7, 18. novembra 2017. godine.

Molba prof. dr Snežane Gudurić, rukovodioca projekta Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za prijavu na konkurs kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje naučnog skupa Jezici i kulture u vremenu i prostoru,  koji će se održati 18. novembra 2017. godine.

9. Saglasnosti - nastava

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za dopunu programa Osnovnih akademskih studija Komparativne književnosti sa teorijom književnosti iz 2015. godine, tako da broj časova za kurs Roman i drama u 19. veku na trećoj godini studija bude 3+3, umesto prethodnog 2+2 (prilog).

Studijski program Socijalni rad
Molba prof. dr Marka Škorića, koordinatora interkatedarskog veća studijskog programa Socijalni rad, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se na studijski program MAS Socijalni rad kao izborni predmeti uvrste već akreditovani predmeti drugih master programa: Informalno obrazovanje (MAS Pedagogija), Pedagoško savetodavni rad (MAS Pedagogija), Obrazovanje za lјudska prava i demokratiju (MAS Sociologija u socijalnoj zaštiti) i Analize socijalne politike (MAS Sociologija u socijalnoj zaštiti).

Molba prof. dr Marka Škorića, koordinatora interkatedarskog veća studijskog programa Socijalni rad, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na izmenu i dopunu programa OAS Socijallni rad (prilog).

10. Angažovnje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2016/17. godini

Molba Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Milice Pasule do 1/3 radnog vremena.

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Bojane Bodrože za nastavni predmet Kognitivni razvoj sa principima učenja obavezni predmet, fond časova 0+3, na osnovnim akademskim studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije.

11. Angažovanje lektora stranca za portugalski jezik u letnjem semestru u školskoj 2016/17. godini

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca za portugalski jezik Sofije Marinjo.

12. Angažovanje lektora stranca u školskoj 2017/18. godini

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se kao lektori za engleski jezik angažuju Elizabet Salmor, Nikol Burgund i Piter Luketić.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se kao lektori za nemački jezik angažuju dr Ivan Vlasenko (DAAD lektor) i Paul Gruber (austrijski lektor).

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u školskoj 2017/18. godini kao lektor za ruski jezik angažuje Nadežda Plјasunova i lektor za polјski jezik Karolina Bednaž.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se kao lektor  za mađarski jezik angažuje dr Šandor Bordaš u okviru lektorskog programa Instituta Balaši, Budimpešta.

13. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta u školskoj 2017/18. godini

Molba prof. dr Marka Škorića, koordinatora interkatedarskog veća studijskog programa Socijalni rad, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Senada Jašarevića sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu za nastavni predmet Socijalno pravo, fond časova 2+0 u zimskom semestru i prof. dr Gordane Kovaček Stanić sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu za nastavni predmet Porodično pravo fond časova 2+0 u letnjem semestru.

14. Angažovanje profesora u penziji u školskoj 2017/18. godini

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Milenka Perovića, red. prof. u penziji, na master i doktorskim akademskim studijama u školskoj 2017/18. godini.

15. Usvajanje studijskog programa OAS Engleski jezik i književnost s drugom  stranom filologijom (dvopredmetne studije) (prilog1, prilog2)

16. Imenovanje komisija za prijemne ispite u školskoj 2017/18. godini (prilog)

17. Predlog izmene i dopune Statuta Filozofskog fakulteta (prilog)

18. Usvajanje Kodeksa o akademskom integritetu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (prilog)

19. Razno

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu