Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
2. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 2. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 20. februara 2015. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Nastavno-naučnog veća i zapisnika sa Kolegijuma održanog dana 16. januara 2015. godine

3. Imenovanje novog šefa i zamenika šefa na Odseku za sociologiju

Na sednici Odseka za sociologiju održanoj 9. februara 2015. godine za šefa Odseka umesto prof. dr Dušana Marinkovića, izabran je prof. dr Pavle Milenković, za zamenika šefa Odseka umesto ma Dušana Ristića, izabrana je doc. dr Marica Šlјukić.

4. Imenovanje novog član Nastavno-naučnog veća sa Odseka za sociologiju

Odsek za sociologiju predlaže da se umesto prof. dr Dušana Marinkovića, za novog člana Nastavno-naučnog veća imenuje prof. dr Pavle Milenković, šef Odseka za sociologiju.

5. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za srpsku književnost
mr Miroslav Radonjić

6. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za istoriju
Kandidat: dr Dragan Petrović, tema: Jugoslovenska politička javnost i SSSR 1922-1941. godine, Komisija: dr Duško Kovačević, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Ljubodrag Dimić, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Beograd, dr Mira Radojević, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet, Beograd, dr Đorđe Đurić, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Dragica Kolјanin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.

7. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti, teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za psihologiju
mr Nikolina Kuruzović

8. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije pedagogije
Stanislava Marić Jurišin, master

Doktorske studije filozofije
Maja Solar, master

9. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije pedagogije
Kandidat: Bilјana Lungulov, master, tema: Analiza ishoda učenja kao indikatora kvaliteta visokog obrazovanja, Komisija: dr Zoroslav Spevak, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Neven Hrvatić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Zagreb, dr Jovana Milutinović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Olivera Gajić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Kandidat: Milena Letić, master, tema: Značaj moralnih i liderskih svojstava za ostvarenje darovitosti, Komisija: dr Jovana Milutinović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Grozdanka Gojkov, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, Učitelјski fakultet, Beograd, dr Aleksandar Stojanović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, Učitelјski fakultet, Beograd, dr Radovan Grandić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Asimopulos Panajotis, master, tema: Rekcija glagola u grčkom i srpskom jeziku: grčko-srpski rečnik glagolske rekcije, Komisija: dr Nada Arsenijević, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, predsednik Komisije, dr Vesna Polovina, red. prof., za užu naučnu oblast Opšta lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Vladislava Ružić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Žarko Bošnjaković, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, komentor.

Doktorske studije sociologije
Kandidat: Aleksej Kišjuhas, master, tema: Telesne, individualne i društvene dimenzije emocija: ka razvoju integrisane sociološke teorije, Komisija: dr Pavle Milenković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, predsednik Komisije, dr Dragolјub Đorđević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Mašinski fakultet, Niš, dr Vladimir Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Marko Škorić, docent za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

10. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Natalija Šarko Golubović, master
Mina Apić, master

Doktorske studije metodika nastave
Bojana Perić Prkosovački, master

11. Produžetak roka za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Molba mr Randala Mejdžora Nastavno-naučnom veću da mu se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Deadjectival Abstracts Nouns in Serbian and Their English Translation Equivalents (Deadjektivne apstraktne imenice u srpskom jeziku i njihovi prevodni ekvivalenti u engleskom jeziku), produži do 22. aprila
2016. godine.

Odsek za romanistiku
Molba mr Nataše Popović Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Izražavanje kauzalnosti u francuskom i srpskom jeziku, produži do 2. juna 2016. godine.

Molba mr Ružice Seder Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Izražavanje koncesivnosti u francuskom, italijanskom i srpskom jeziku produži do 2. juna 2016. godine.

Molba mr Vanje Manić Matić Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Éléménts de civilisation francophone dans l ̓enseignement de FLE/ Elementi frankofone civilizacije u nastavi francuskog kao stranog jezika produži do 13. maja 2016. godine.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba mr Dragane Isailović Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Antroponomija, patronomija i toponimija Kruševca od 1843. do 1870. godine, produži do 22. aprila 2016. godine.

Odsek za srpsku književnost
Molba mr Ivane Ikonić Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Srpska humorističko-satirička periodika druge polovine 19. i početka 20. veka , produži do 11. marta 2016. godine.

Molba mr Ljilјane Vico Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Književno stvaralaštvo Milana Savića, produži do 13. januara 2016. godine.

12. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba mr Vesne Lazović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 10. do 19. februara 2015. godine radi odbrane doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu u Ljublјani.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Vesne Gavrilov Jerković, doc. dr Velјka Jovanovića, doc. dr Bojana Janičića, dr Bojane Dinić, dr Ane Genc i Dragana Žulјevića, istraživač saradnik, Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 15. do 20. aprila 2015. godine, radi učešća na naučno-stručnom skupu 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa koji će se održati u Zagrebu, Hrvatska.

Molba prof. dr Petra Milina Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 23. marta 2015. godine do 1. aprila 2015. godine, radi učešća na međunarodnoj radionici o Vektorskoj semantici i rada u istraživačkom timu na Univerzitetu u Tibingenu, Nemačka. Nesmetani proces odvijanja nastave obezbeđen je u dogovoru sa doc. dr Petrom Čolovićem.

Odsek za romanistiku
Molba doc. dr Diane Popović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 22. do 25. aprila 2015. godine radi odlaska na 11. međunarodni naučni skup eLearning and Software for Education-eLSE 2015. Skup će se održati u periodu od 23. do 24. aprila 2015. godine na Narodnom univerzitetu odbrane Karlo I u Bukureštu, Rumunija.

Molba doc. dr Tamare Valčić Bulić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 10. do 17. februara 2015. godine radi učešća na međunarodnom naučnom skupu La collection des Histories tragiques 1559-1586, koji će se održati u Ruanu, Francuska.

Molba Maria Liguoria, lektora stranca, Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 2. do 13. februara 2015. godine radi porodičnih obaveza. Sve obaveze sa studentima biće nadoknađene.

Odsek za sociologiju
Molba prof. dr Zorice Kuburić, doc. dr Marka Škorića i asistenta Alekseja Kišjuhasa Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 2. do 10. marta 2015. godine radi posete Univerzitetu Katanija, Italija u okviru Tempus projekta SHESPSS.

Odsek za hungarologiju
Molba doc. dr Čile Utaši Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo od 2. do 6. februara i od 9. i 10. februara 2015 godine radi istraživanja koje treba da sprovede u Nacionalnom arhivu Rumunije u Klužu.

Molba prof. dr Edite Andrić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo od 20. maja 2015. godine do 5. juna 2015. godine radi putovanja u Sjedinjene Američke Države. Časovi će biti nadoknađeni tokom aprila i maja u dogovoru sa studentima.

13. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje naučnog skupa pod naslovom Novi Sad Regional Linguistics Meeting u organizaciji Lingvističkog kolokvijuma Odseka za anglistiku. Skup je planiran za 21. i 22. februar 2015. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se Napredni kurs iz neurolingvistike gostujuće profesorke Silvije Martinez Fereiro održi u periodu od 14. do 17. aprila 2015. godine. Kurs je besplatan, a cilјna grupa su svi zainteresovani studenti i osoblјe Fakaulteta i drugih fakulteta u sklopu Univerziteta u Novom Sadu koji imaju predznanje iz ove interdisciplinarne oblasti (npr. odslušali su kurs Uvod u neurolingvistiku).

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Aleksandra Perović (Uneversity College London) održi predavanje pod naslovom Contrasting linguistic profiles of children with Specific language Impairment (SLI) and autism, 22. aprila 2015. godine u 14 časova. Uz saglasnost Nastavno-naučnog veća poziv bi bio prosleđen i kolegama sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Molba doc. dr Mirne Radin Sabadoš Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da se prijavi na program razmene Sigma Agile za razmenu nastavnika u periodu 2015-2018. godine.

Molba doc. dr Mirne Radin Sabadoš Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da se priklјuči projektu Franc Faraon u prevodukojivodi Ketrin Bachelor sa Univerziteta u Notingemu, Velika Britanija. projekat je podržala Britanska Akademija, fondacija Leverhum trast, garantom za istraživanja manjeg obima.

Molba doc. dr Mirne Radin Sabadoš Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da se prijavi na program razmene SUNBEAM Erasmus Mundus Akcija 2 za razmenu nastavnika u periodu 2015. do 2018. godine.

Molba asistentkinje Bojane Jakovlјević, master Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da se prijavi na konkurs kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na međunarodnom skupu EPIP4 (4th International Conference on English Pronunciation: Issues & Practices), koji će se održati u periodu od 21. do 23. maja 2015. godine u Pragu, Češka.

Molba doc. dr Bilјane Radić Bojanić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se zbornik Strani jezici na Filozofskom fakultetu: primenjenolingvistička istraživanja objavi i u štampanom izdanju, pri čemu bi Filozofski fakultet bio izdavač, a KRIMEL iz Budisave suizdavač. Troškove štampanja u potpunosti će snositi suizdavač.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se 5. i 6. marta 2015. godine na Filozofskom fakultetu organizuje radionica Ausgesprochen unverblümt - Der Frühlings - Der Frühlings - Slam. Radionicu će voditi jedan od najistaknutijih predstavnika austrijske alternativne kulturne scene Mario Tomić uz finansijsku podršku Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu.

Odsek za istoriju
Molba prof. dr Momira Samardžića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše za jednomesečni boravak na Univerzitetu u Gracu u okviru programa mobilnosti ERASMUS MUNDUS 2-JoinEU-SEE˃PENTA. Boravak se neće realizovati za vreme predavanja u školskoj 2015/16. godini.

Molba prof. dr Ivana Jordovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše kod fondacije Alexander von Humboldt-Stiftung radi stručnog i naučnog usavršavanja tokom 2015. i 2016. godine a u ukupnom trajanju od godinu dana. Proces neometanog odvijanja nastave biće obezbeđen u dogovoru sa doc. dr Svetozarom Boškovim.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za osnivanje Centra za istorijska istraživanja. Za rukovodioca Centra se predlaže doc. dr Svetozar Boškov.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje stručne ekskurzije za studente istorije, u Republiku Češku, u periodu od 14. do 19. aprila 2015. godine.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje međunarodne naučne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja sa dve podteme: Digitalne medijske tehnologije i Društveno-obrazovne promene i Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu, u maju 2015. godine.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika sažetaka i zbornika radova sa konferencije Mostovi medijskog obrazovanja.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje naučne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja koja će se održati u maju 2015. godine.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da plati godišnju članarinu udruženju ECREA (European Communication Research and Education Association). Članarina će se platiti sredstvima Odseka.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da 20. februara 2015. godine na predmetu Novinarstvo u štampanim medijima bude gošća Vesna Mališić, zamenica glavnog i odgovornog urednika nedelјnika NIN.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Jovani Trbojević, studentkinji 3. godine doktorskih akademskih studija psihologije, za učešće na 14. Evropskom kongresu psihologije koji će se održati u periodu od 7. do 10. jula 2015. godine u Milanu, Italija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Jasmini Pekić i dr Ani Genc za učešće na konkursu kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje učešća na 14. Evropskom kongresu psihologije, koji će se održati u periodu od 6. do 10. jula 2015. godine u Milanu, Italija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Marini Oros, studentkinji 3. godine doktorskih akademskih studija psihologije, za učešće na naučno-stručnom skupu 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa koji će se održati u Zagrebu, Hrvatska.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Ivani Mihić za učešće na projektu pod nazivom Jačanje sistema zdravstvene zaštite za podršku razvoju dece u ranom detinjstvu, koji je namenjen edukaciji za pedijatre, medicinske i patronažne sestre iz oblasti ranog razvoja, procene ranog razvoja i saradnje sa porodicama. Edukacija bi se sprovodila u devet modula sa tri jednodnevna termina na svakom modulu. Moduli se realizuju u razmaku od dva meseca. Aktuelni modul za patronažne sestre realizuje se 5. i 10. februara 2015. godine u Beogradu i 12. februara u Nišu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Marini Oros, studentkinji 3. godine doktorskih akademskih studija psihologije, za učešće na 14. Evropskom kongresu psihologije koji će se održati u periodu od 7. do 10. jula 2015. godine u Milanu, Italija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Miklošu Biru da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje kratkoročnog projekta Razvijanje programa prepoznavanja vršnjačkog nasilјa u osnovnim školama. Projekat bi se realizovao u periodu od aprila do septembra 2015. godine u saradnji sa Visokom strukovnom školom za vaspitače u Vršcu. Rukovodilac projekta je prof. dr Mikloš Biro.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Sari Tomić, Isidori Gatarić, Duški Ružin i Sonji Zeković, studentkinjama 4. godine osnovnih akademskih studija psihologije, za učešće na naučno-stručnom skupu 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa koji će se održati u Zagrebu, Hrvatska.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Vrednosti, stavovi i uloge: transgeneracijska perspektiva 3, koja je nastala kao rezultat rada na pokrajinskom projektu Vrednosti, stavovi i uloge: transgeneracijska perspektiva, rukovodilac projekta prof. dr Ivan Jerković. Za recenzente se predlažu: prof. dr Tatjana Stefanović, Filozofski fakultet, Niš, doc. dr Jelena Šakotić Kurbalija i prof. dr Slađana

Zuković. Troškovi štampe padaju na teret pokrajinskog projekta.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da verifikuje rad pod naslovom Ageism in Serbia-Do We Discriminate the „Wise Ones“ studentkinjama 4. godine osnovnih studija psihologije Lani Surli, Mariji Karan i Suzani Vargi radi učešća na 14. Evropskom kongresu psihologije, koji će se održati u periodu od 6. do 10. jula 2015. godine u Milanu, Italija.

Odsek za romanistiku
Molba doc. dr Diane Popović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje troškova kotizacije, radi učešća na 11. međunarodnom naučnom skupu eLearning and Software for Education-eLSE 2015. Skup će se održati u periodu od 23. do 24. aprila 2015. godine na Narodnom univerzitetu odbrane Karlo I u Bukureštu, Rumunija.

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Lauri Spariosu i asistentkinji Ivani Janjić za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje troškova kotizacije, radi učešća na 11. međunarodnom naučnom skupu eLearning and Software for Education-eLSE 2015. Skup će se održati u periodu od 23. do 24. aprila 2015. godine na Narodnom univerzitetu odbrane Karlo I u Bukureštu, Rumunija.

Molba asistentkinje Ivane Janjić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za angažovanje na republičkom projektu Jezici i kulture u vremenu i prostoru pod rukovodstvom prof. dr Snežane Gudurić.

Odsek za slovakistiku
Molba doc. dr Marine Šimak Spevakove Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje troškova kotizacije za učešće na međunarodnom naučnom skupu BBEC-The International Conference and Behaviorus in Education and Culture, koji će se održati od 25. do 27. juna 2015. godine na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru, Rumunija.
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se Jelena Redli, master, angažuje kao istraživač na projektu Standardni srpski jezik: sintaksička, semantička i pragmatička istraživanja (178004), rukovodilac projekta prof. dr VladislavaRužić.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se priredi zbornik u čast prof. dr Ljilјani Subotić pod naslovom Srpski jezik i njegove norme – dijahroni i sinhroni aspekti, izdavač bi bio Filozofski fakultet, a urednici zbornika biće doc. dr Isidora Bjelaković, doc. dr Jasmina Dražić i doc. dr Dejan Sredojević. Za recenzente se predlažu prof. dr Mato Pižurica i prof. dr Vera Vasić. Odsek moli Nastavno-naučno veće da dâ saglasnost Odseku da kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj konkuriše za sredstva kojima bi se finansiralo štampanje Zbornika.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Žaneta Perišić Đukić, savetnik u Zadužbini Ive Andrića, održi jedno predavanje studentima osnovnih studija, grupe Srpska književnost treće i četvrte godine na temu Ivo Andrić. Termin predavanja biće naknadno dogovoren.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Odsek učestvuje na međunarodnom konkursu Evropske unije: Horizon 2020 sa trogodišnjim projektom Local, national, Regional and Europian Belonging in the Central and Eastern European Literatures.
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na konkursu kod Ministarstva kulture i informisanja za finansiranje izdavačke delatnosti za časopise Hungarológiai Közlemények (Hungarološka saopštenja broj 1-4)i Tanumányok (Studije za 2015. godinu).

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na konkursu kod Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada za finansiranje izdavačke delatnosti za časopise Hungarológiai Közlemények (Hungarološka saopštenja broj 1-4)i Tanumányok (Studije za 2015. godinu).

Molba prof. dr Milice Andevski i dr Jasmine Arsenijević, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kikinda, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije Mreža medijske stvarnosti, u suizdavaštvu Filozofskog fakulteta i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihajlo Pavlov“, Vršac. Troškovi štampanja finansiraće se od sredstava Republičkog projekta Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene. Za recenzente se predlažu: prof. dr Aleksandar Fedorov, Pedagoški institut Anton Čehov Taganrogu, Rusija, akademik Grozdanka Gojkov, Učitelјski fakultet, Beograd, prof. dr Dubravka Valić-Nedelјković.

Molba Univerziteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da iz reda nastavnika predloži novog člana stručnog veća za humanističke nauke i umetnost, umesto prof. dr Ivana Jerkovića, koji se obratio Senatu Univerziteta sa zahtevom za razrešenje članstva, i koji će kao delegirani član ujedno biti i član stručnog veća za društvene nauke

14. Saglasnosti-nastava

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje
studentkinje doktorskih studija Mirjane Zarifović u nastavi u letnjem semestru u školskoj 2014/15. godini na predmetu Nemački jezik – Leksikologija 2 (0+2), pod mentorstvom doc. dr Gordane Ristić.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za dopunu tekućeg programa Doktorskih akademskih studija istorija u izbornom bloku sa kursom Istorija medicine kod Srba 18-20. veka pod rukovodstvom doc. dr Gorana Vasina (prilog).

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u letnjem semestru u školskoj 2014/15. godini:
Maja Medan, master, za sledeće kurseve:
1. Pregled rimske lirike (za grupu Komparativna književnost) zajedno sa Svetska književnost: Rimska lјubavna lirika 1+1 (za grupu Srpska književnost) pod mentorstvom prof. dr Gordane Pokrajac;
2. Pregled poetike: Moderne poetike 0+2 pod mentorstvom prof. dr Bojane Stojanović Pantović;
3. Uvod u modernu srpsku književnost: Od klasicizma do moderne 2+0, pod mentorstvom prof. dr Bojane Stojanović Pantović.
Miloš Jocić, master za kurs Moderna slovenačka poezija 2+1, pod mentorstvom prof. dr Bojane Stojanović Pantović.
Nikolina Stjepanović, master, za kurs Moderna retorika sa stilistikom 0+2, pod mentorstvom prof. dr Sofije Košničar.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se na predmetu Novinarstvo u štampanim medijima umesto doc. dr Marka Milosavlјevića sa Fakulteta društvenih nauka iz Ljublјane, angažuju prof. dr Dubravka Valić Nedelјković, doc. dr Vladimir Barović i mr Dinko Gruhonjić.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Zdenke Novović i prof. dr Ljilјane Mihić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se vežbe studenata psihologije iz predmeta Psihologija mentalnih poremećaja 2 u toku letnjeg semestra 2014/15. godine održavaju na Klinici za psihijatriju, Kliničkog centra Vojvodine.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Filipa Nenadića, studenta doktorskih studija u nastavi u letnjem semestru u školskoj 2014/15. godini za izvođenje vežbi na sledećim predmetima:
Eksperimentalna istraživanja u psihologiji, za studente 1. godine OAS psihologije u letnjem semestru školske 2014/15. godine, pod mentorstvom prof. dr Petra Milina i doc. dr Petra Čolovića
Psihologija ličnosti, za studente 2. godine OAS psihologije, u letnjem semestru školske 2014/15. godine, pod mentorstvom doc. dr Petra ČolovićaEksperimentalna psihologija, za studente 1. godine DAS psihologije, u letnjem semestru 2014/15, pod mentorstvom prof. dr Petra Milina.
Psihologija individualnih razlika, za studente 1. godine DAS psihologije, u letnjem semestru 2014/15, pod mentorstvom doc. dr Petra Čolovića.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje Ugovora o saradnji sa Ministarstvom odbrane, pod uslovima koji su naznačeni u dopisu Ministarstva, u svrhu izvođenja stručne prakse studenata OAS Psihologije.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u letnjem semestru u školskoj 2014/15. godini:
Marina Šafer će u letnjem semestru školske 2014/2015 držati:
4 časa vežbanja iz Ortografije i transkripcije na studijskim grupama Srpska filologija (1. godina) i Srpska filologija u kontaktu (1. godina) pod mentorstvom doc. dr Gordane Dragin i
2 časa vežbanja iz Osnova sintakse na studijskim grupama Francuski jezik i književnost (2. godina), Ruski jezik i književnost (2. godina), Slovački jezik i književnost (3. godina), Rumunski jezik i književnost (1. godina)  i Rusinski jezik i književnost (1. godina), pod mentorstvom doc. dr Milivoja Alanovića.

Mila Dragić će u letnjem semestru školske 2014/2015 držati:
2 časa vežbanja iz Osnova sintakse, studijske grupe Nemački jezik i književnost (2. godina) pod mentorstvom doc. dr Milivoja Alanovića
2 časa vežbanja iz Derivatologije na 2. godini studijskih grupa Srpska filologija i Srpska filologija u kontaktu pod mentorstvom doc. dr Milana Ajdžanovića.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se kurs Psihologija dvojezičnosti na drugoj godini studijskog programa Srpski jezik u kontaktu sa mađarskim/slovačkim, zameni kursom Razvojna psihologija.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se dr Goran Mladenović, u okviru realizacije projekta Pravo na prvu šansu, angažuje na delu časova vežbi iz predmeta Metodički sistemi sa osnovama didaktike i Metodičke aplikacije pod mentorstvom prof. dr Olivere Radulović. Dr Goran Mladenović će držati metodičke radionice Biblijska mudrosna i proročka književnost.

15. Angažovanja nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2014/15. godini

Molba Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Želјka Milanovića za predmet Akademske pisane i govorne komunikacije u srpskom jezik sa fondom od 2 časa nedelјno u školskoj 2014/15. godini.

Molba Filozofskog fakulteta u Tuzli Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Snežane Božanić za predmet Opšta istorija srednjeg veka 2 sa fondom od 4 časa nedelјno u školskoj 2014/15. godini. Predavanja će održavati subotom.

16. Angažovanja nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2015/16. godini

Na molbu Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Odsek za pedagogiju predlaže da se na Visokoj školi sturkovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu u školskoj 2015/16. godini angažuje asistentkinja Milena Letić za realizaciju vežbi iz predmeta Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa sa fondom 2 časa nedelјno.

Molba Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Jovane Milutinović za predmet Pedagogija sa fondom od 2 časa nedelјno u školskoj 2015/16. godini.

Molba Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Zorice Kuburić za predmet Metodika nastave sa fondom od 2 časa nedelјno u školskoj 2015/16. godini.

17. Angažovanje spolјnih saradnika u Centru za jezike

S obzirom na to da će se od letnjeg semestra u Centru za jezike organizovati nastava nemačkog i japanskog jezika za građanstvo, molim Nastavno-naučno veće Filozofskog fakulteta u Novom Sadu da Centru odobri da se na ovim programima angažuju sledeći nastavnici:

  • mr Ivana Zorica Samardžić, predavač nemačkog jezika na Višoj poslovnoj školi u Novom Sadu;
  • Una Belušević, diplomirani japanolog iz Novog Sada.

Angažovanje spolјnih saradnika Centra biće organizovano posredstvom JAA – Autorske agencije za Srbiju, preko koje će im biti isplaćeni autorski honorari.

18. Razno
Odsek za anglistiku
Doc. dr Borislava Eraković podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na regionalnom forumu povodom inicijative Elia Exchange, koji je održan 19. decembra u Osijeku, Hrvatska.

Odsek za slavistiku
Mr Maja Krstić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 53. Skupu slavista Srbije koji je održan 10. januara 2015. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Doc. dr Snežana Stojšin, dr Una Popović, dr Ana Genc i asistentkinja Milena Letić podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na tematskom radnom skupu o radnom nacrtu dokumenata Okvir nacionalnog kurikuluma koji je održan u Beogradu 3. februara 2015. godine.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu