Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
1. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 1. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u petak, 3.2.2017. godine, sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Nastavno-naučnog veća i Kolegijuma održanog 26.1.2017. godine (prilog1, prilog2)

3. Produžetak radnog odnosa u školskoj 2017/18. godini

Odsek za pedagogiju
prof. dr Radovan Grandić

Odsek za psihologiju
prof. dr Snežana Milenković

Odsek za slovakistiku
prof. dr Jarmila Hodolič

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
prof. dr Vladislava Ružić

Odsek za srpsku književnost
prof. dr Gojko Tešić
prof. dr Nikola Grdinić

Odsek za hungarologiju
prof. dr Iren Lanc

4. Predlog zamenika šefa Odseka i člana Saveta Fakulteta

Odsek za rumunistiku obaveštava Nastavno-naučno veće da je na sednici Odseka za novog zamenika šefa Odseka, umesto doc. dr Virđinije Popović, izabrana prof. dr Marina Puja Badesku. Za člana Saveta predložena je Ivana Janjić, master.

5. Usvajanje izveštaja o oceni doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
mr Katica Darmanović (prilog)

6. Produžetak roka za izradu doktorske disertacije

Odsek za komparativnu književnost
Molba mr Žakline Duvnjak Radić Nastavno-naučnom veću da joj rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Estetika novinarske putopisne reportaže u međuratnoj srpskoj književnosti produži u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“ br. 87/2016), odnosno do kraja školske 2017/18. godine.

7. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Katalin Ozer, master, (prilog)
Ivana Janjić, master, (prilog)
Natalija Šarko Golubović, master, (prilog)

Doktorske studije pedagogije
Stefan Ninković, master, (prilog)

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Marina Šafer, master, (prilog)

Doktorske studije metodika nastave
Dragana Ljubisavlјević, master, (prilog)

Doktorske studije psihologije
Ivana Novakov, master, (prilog)
Ivana Jakovlјev, master, (prilog)

Doktorske studije sociologije
Sonja Pejić, master, (prilog)

9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezika i književnosti
Kandidat: Radmila Radonjić, master, tema: Engleski modali u pravnim dokumentima Evropske unije i njihovi srpski ekvivalenti, Komisija: dr Dušanka Zvekić Dušanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, predsednik Komisije, dr Igor Lakić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik – lingvistika i prevodilaštvo, Institut za strane jezike, Podgorica, Crna Gora, dr Bojan Tubić, docent za užu naučnu oblast Međunarodno javno pravo, Pravni fakultet, Novi Sad, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor.

Kandidat: Ivana Mijić Nemet, master, tema: Poetičke odlike fantastičnog romana za decu u srpskoj književnosti na početku 21. veka, Komisija: dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti s teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Dragolјub Perić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti s teorijom književnosti, dr Zorana Opačić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Uvod i tumačenje književnosti i Književnosti za decu i mlade, Učitelјski fakultet u Beogradu, dr Tijana Tropin, naučni saradnik za užu naučnu oblast Komparativna književnost, Institut za književnost i umetnost Beogradu, dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti s teorijom književnosti, mentor.

10. Odsustva

Odsek za germanistiku
Molba doc. dr Gordane Ristić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 5. do 12. februara 2017. godine radi odlaska na Pedagoški fakultet u Ludvisburgu, Nemačka, u okviru Erazmus + programa.

Molba Katalin Ozer, master, Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 5. do 12. februara 2017. godine radi odlaska na Pedagoški fakultet u Ludvisburg, Nemačka u okviru Erazmus + programa.

Odsek za istoriju
Molba doc. dr Borisa Stojkovskog Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 26. marta do 1. aprila 2017. godine radi odlaska na Univerzitet u Pizi u okviru Erazmus + programa i u periodu od 17. aprila do 21. maja 2017. godine radi odlaska na studijsko-istraživački boravak u Budimpeštu, u okviru programa stipendiranja Mađarske akademije nauka. Sve nastavne i druge obaveze biće pokrivene u dogovoru sa prof. dr Đurom Hardijem.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Nebojše Majstorovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. aprila do 30. juna 2017. godine radi pisanja udžbenika iz predmeta Radna etika. U navedenom periodu nastavu iz predmeta Psihologija marketinga držaće doc. dr Jelena Matanović, a nastavu iz predmeta Osnove industrijske/organizacijske psihologije doc. dr Boris Popov.

Odsek za romanistiku
Molba dr Nataše Popović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 26. februara do 4. marta 2017. godine radi boravka na univerzitetu Paul-Valéry Montpellier 3 u Monpelјeu, Francuska, u okviru Erazmus + programa.

Molba doc. dr Tamare Valčić Bulić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 17. do 24. februara 2017. godine iz privatnih razloga.

Odsek za sociologiju
Molba doc. dr Dušana Ristića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. maja do 31. jula 2017. godine radi usavršavanja na Univerzitetu u Frajburgu, Švajcarska. U navedenom periodu časove će preuzeti prof. dr Žolt Lazar i asistent Aleksandar Tomašević. Ispite će održati doc. dr Dušan Ristić.

Molba doc. dr Ane Pajvančić Cizelј Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. juna do 1. jula 2017. godine i u periodu od 11. septembra do 7. oktobra 2017. godine radi realizacije istraživanja Uloga inter-urbanih mreža u regionalnoj difuziji modela „rodno senzitivnog grada“ koje će sprovesti kao gostujući istraživač na Departmanu za prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Univerziteta za prirodne resurse i prirodne nauke u Beču, Austrija. Odsustvo će biti prilagođeno terminima ispita.

Odsek za srpsku književnost
Molba doc. dr Želјka Milanovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 16. do 24. januara 2017. godine radi odlaska na Univerzitet Martin Luter u Haleu, Nemačka, u okviru programa razmene nastavnog osoblјa koje podržava projekat Erazmus +.

11. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita u periodu od marta do maja 2017. godine. Nastava bi obuhvatila šest subotnjih sesija u trajanju od četri školska časa.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u okviru naučne Tribine istoričara održi predavanje i promocija knjige Velika iluzija – Život i smrt Jugoslavije, autora Milana St. Protića, Balkanološki institut SANU. Tačno vreme i datum predavanja biće naknadno određeni.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika radova Kultura sećanja na vojvođanskom prostoru, koji je rezultat kratkoročnog projekta Identiteti i kultura sećanja na vojvođanskom prostoru. Urednik zbornika je prof. dr Momir Samardžić. Izdavač će biti Filozofski fakultet, a troškovi štampe biće plaćeni sredstvima sa dugoročnog projekta. za recenzente se predlažu: prof. dr Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet, Beograd, prof. dr Vesna Manojlović Nikolić, dr Milivoj Bešlin, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd i doc. dr Goran Vasin.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost uredništvu časopisa Istraživanja da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji u 2017. godini.

Molba doc. dr Nenada Ninkovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje izdavanja monografije pod nazivom Mitropolit Pavle Nenadović. Za recenzente se predlažu: prof. dr Dejan Mikavica, prof. dr Vladan Gavrilović, doc. dr Goran Vasin, dr Jelena Ilić, naučni saradnik, Istorijski institut, Beograd, i dr Isidora Točanac Radović, naučni saradnik, Istorijski institut, Beograd. Izdavač će biti Filozofski fakultet.

Molba Centra za istorijska istraživanja, Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Centru da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji.

Molba Centra za istorijska istraživanja, Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizaciju Međunarodne naučne konferencije Seobe od antike do danas – kulturološko-istorijski aspekt od 8. do 9. decembra 2017. godine.

Molba Centra za istorijska istraživanja, Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Centru da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost konkuriše za sufinansiranje naučnog skupa Kralјevska kruna Nemanjića u kontekstu državotvorne tradicije i identiteta srednjovekovne Srbije koji će održati u drugoj polovini 2017. godine.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje naučnog skupa Kralјevska kruna Nemanjića u kontekstu državotvorne tradicije i identiteta srednjovekovne Srbije koji će održati u drugoj polovini 2017. godine.

Odsek za komparativnu književnost
Molba doc. dr Sonje Veselinović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje izdavanja monografije pod naslovom Recepcija, kanon, cilјna kultura. Slika modernog anglo-američkog pesništva u savremenoj srpskoj književnosti.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se Međunarodna naučna konferencija Mostovi medijskog obrazovanja 2017, umesto krajem maja 2017. godine, organizuje 15. i 16. septembra 2017. godine.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da gost na predavanju na nastavnom predmetu Fotografija i mediji bude Srđan Petrović, fotograf, koji je radio za Rojters i Asošiejtid pres. Predmetni nastavnik je prof. dr Dubravka Lazić.

Molba stručne saradnice dr Brankice Drašković, stručnog saradnika Norberta Šinkovića, mastera, i studenata Sonje Smilјanić, mastera, i Zorana Strika, studenta osnovnih akademskih studija Nastavno-naučnom veću, da im da saglasnost za učešće na regionalnom projektu Balkan Bridges: Bringing Together Journalism Students to Enhance Mutual Understanding and promote Tolerance & Diversity koji realizuje Fakultet političkih znanosti iz Zagreba. Učešće na projektu bi podrazumevalo dva odlaska u Zagreb na radionice koje će biti organizovane od 5. do 11. marta 2017. godine i od 4. do 10. juna 2017. godine. Za vreme odsustva dr Brankicu Drašković menjaće stručna saradnica Dragana Prodanović, a Norberta Šinkovića asistent mr Zlatomir Gajić.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje časopisa Zbornik Odseka za pedagogiju.

Molba asistenta dr Bilјane Lungulov Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na projektu pod nazivom Evropske dimenzije i savremeni izazovi integracije nauke i društva (European Dimension and Cutting - Edge Issuesin Integrating Science and Society - SINTESE). Projekat prijavlјuje Univerzitet u Novom Sadu, a predloženi rukovodilac je prof. dr Ivana Kovačić. Trajanje projekta je 18 meseci.

Molba asistenta dr Bilјane Lungulov Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na projektu pod nazivom Jačanje sistema za obezbeđenje kvaliteta kroz unapređivanje akreditacionog procesa i povećanu transparentnost (Strengthening the Quality Assurance System through Improved Accreditation Process and Increased Transparency) u okviru ERAZMUS+ programa (Poziv EAC/A03/2016): Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju. Trajanje projekta je 36 meseci.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Ljilјane Mihić, glavnog urednika časopisa Primenjena psihologija, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje izdavanja časopisa Primenjena psihologija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje pripremne nastave za prijemni ispit u periodu od 18. marta do 22. aprila 2017. godine i od 6. maja do 10. juna 2016. godine. Cena pripremne nastave je 6.000 dinara.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku, da u svrhu što bolјeg informisanja učenika srednjih škola o pripremnoj nastavi, članovi Odseka nastupe u medijima.

Molba prof. dr Ljilјane Mihić i prof. dr Zdenke Novović Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za elektronsko objavlјivanje udžbenika za kurs na master studijama psihologije pod nazivom Savremene teorije psihopatologije: emocionalni poremećaji. Za recenzente se predlažu: prof. dr Aleksandra Nedić, Medicinski fakultet, Novi Sad, prof. dr Mikloš Biro, red. prof. u penziji, prof. dr Tatjana Vukosavlјević Gvozden, Filozofski fakultet, Beograd.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se doc. dr Dejan Pajić nominuje za pomoćnog člana Upravnog odbora COSTakcije European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH). COST je Evropski program za saradnju u domenu naučnih i tehnoloških inovacija i predstavlјa deo programa Horizon 2020. Akcija ENRESSH je usmerena na unapređenje procedura evaluacije učinka u društvenim i humanističkim naukama. Akcija traje četiri godine i započela je u aprilu 2016. godine.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje prof. dr Juliijane Vučo i prof. dr Jelene Filipović sa Filološkog fakulteta u Beogradu u martu 2017. godine. Planirano je da profesorke održe tri predavanja za studente romanistike Jezici u obrazovanju i jezičke obrazovne politike (zajedničko predavanje), Koji italijanski učimo? (prof. dr Julijana Vučo) i Jezik i rod (prof. dr Jelena Filipović. Predavanja će biti organizovana u istom danu pod zajedničkim nazivom Sociolingvističko druženje i bila bi otvorena za sve studente. Datum održavanja biće naknadno određen.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje međunarodne slavističke konferencije POLISLAV u periodu od 11. do 13. septembra 2017. godine.

Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost konkuriše za sufinansiranje međunarodne slavističke konferencije POLISLAV.

Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje međunarodne slavističke konferencije POLISLAV.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Centra za srpski jezik kao strani, Odseka za srpski jezik i lingvistiku, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje Međunarodne letnje škole srpskog jezika, kulture i istorije 2017 u periodu od 15. jula do 6. avgusta 2017. godine.

Molba Centra za srpski jezik kao strani, Odseka za srpski jezik i lingvistiku, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za prijavu na konkurs kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost za sufinansiranje Međunarodne letnje škole srpskog jezika, kulture i istorije 2017.

Molba prof. dr Gordane Štasni Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na rukopis pod naslovom Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – Metodička obrada gramatičkih sadržaja ida odobri upotrebu rukopisa kao udžbenika za studente Srpskog jezika i književnosti na trećoj godini osnovnih akademskih studija (prilog).

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje naučnog skupa za studente osnovnih i master studija iz oblasti filozofije tokom juna i jula, kao i za podršku u pogledu objavlјivanja zbornika radova.

Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se Fakultet prijavi na zajednički program Joint Program u okviru CEEPUS mreže Filiozofija i interdisciplinarnost, učešće na programu Interdisciplinarno istraživanje na širim filozofskim osnovama.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa Hungarológiai Közlemények/Hungarološka saopštenja i Tanulmányok/Studije.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod Fondacije Laslo Sekereš konkuriše za sufinansiranje lingvističke konferencije i da kod Fondacije Bethlen Gábor Alap, Budimpešta, konkuriše za sufinansiranje izdavačke delatnosti Odseka.

Molba doc. dr Aniko Novak Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje izdavanja monografije pod naslovom A kollekció poétikája - Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó művészetében (Poetika kolekcije – Prikuplјanje i muzealizacija u umetnosti Ota Tolnaija).

Molba prof. dr Julijane Išpanović Čapo Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sufinansiranje izdavanja monografije pod naslovom A szerbiai magyar irodalom 2006. évi bibliográfiája (Bibliografija mađarske književnosti u Srbiji 2006. godine).

12. Saglasnosti – nastava

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Iva Simurdić angažuje u letnjem semestru u školskoj 2016/17. godini za izvođenje vežbi na predmetima Nemačka književnost moderne (0+4) i Austrijska književnost 20. veka (0+1) pod mentorstvom prof. dr Nikoline Zobenice.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Milica Lazić angažuje u letnjem semestru u školskoj 2016/17. godini za izvođenje vežbi na sledećim predmetima Klinički praktikum (0+2) i Psihološki modeli promene ponašanja (0+1) pod mentorstvom prof. dr Vesne Gavrilov Jerković.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u program doktorskih Interdisciplinarnih studija u polјu društveno-humanističkih nauka dodaju predmeti Softverski alat u pisanju naučnih radova, nastavnik doc. dr Zoltan Geler i Izučavanje publike, nastavnik doc. dr Jelena Kleut (prilog).

Doktorske studije jezik i književnost
Molba prof. dr Milivoja Alanovića Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za prijavu novog predmeta pod nazivom Funkcionalna sintaksa i da se predmet rasporedi u sledeće module i izborne pozicije: modul Jezik i književnost, izborni predmet 1 i modul Jezik, izborni predmet 2 i 7 (prilog).

13. Predlog za izmenu i dopunu Pravilnika o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet (prilog)

14. Dodatak diplomi – podaci o cilјevima studijskog programa i profesionalnom statusu u dodatku diplomi (prilog)

15. Konkurs za izradu naučnih i stručnih radova studenata Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2016/17. godini

Odsek za anglistiku

Tema 1: Savremeni trendovi u anglističkoj lingvistici
Mentor: prof. dr Maja Marković
Predsednik komisije: prof. dr Predrag Novakov
Članovi komisije: doc. dr Diana Prodanović Stankić i doc. dr Danijela Prošić Santovac

Tema 2: Savremeni trendovi u proučavanju anglofone književnosti
Mentor: prof. dr Zoran Paunović
Predsednik komisije: prof. dr Vladislava Gordić Petković
Članovi komisije: prof. dr Ivana Đurić Paunović i doc. dr Bojana Vujin

Odsek za medijske studije

Tema 1: Tretman prava na privatnost i pretpostavke nevinosti u medijima
Mentor: doc. dr Jelena Kleut
Predsednik komisije: prof. dr Dejan Pralica
Članovi komisije: prof. dr Vladimir Barović i dr Dinko Gruhonjić, nastavnik veština

Tema 2: Dekonstrukcija slike žene u medijima u Srbiji
Mentor: prof. dr Dubravka Valić Nedelјković
Predsednik komisije: prof. dr Dejan Pralica
Članovi komisije: prof. dr Vladimir Barović i dr Dinko Gruhonjić, nastavnik veština

Tema 3: Mediji, javni interes i predizborna kampanja
Mentor:  prof. dr Dejan Pralica,
Predsednik komisije: prof. dr Dubravka Valić Nedelјković
Članovi komisije: prof. dr Vladimir Barović i doc. dr Jelena Kleut

Tema 4: Doprinos Miloša Crnjanskog razvoju i strukturalnom sagledavanju naše međuratne žurnalistike
Mentor:  prof. dr Vladimir Barović
Predsednik komisije: prof. dr Dejan Pralica
Članovi komisije: prof. dr Dubravka Valić Nedelјković i prof. dr Slobodan Bjelica

Odsek za psihologiju

Tema 1: Od kojih osobina ličnosti zavisi manipulativno ponašanje?
Mentor: doc. dr Bojana Dinić
Predsednik komisije: prof. dr Ljilјana Mihić
Članovi komisije: prof. dr Sunčica Zdravković i doc. dr Petar Čolović

Tema 2: Uticaj grandioznog i vulnerabilnog narcizma na strategije samohendikepiranja
Mentor: asistent dr Bojana Bodroža
Predsednik komisije: prof. dr Vladimir Mihić
Članovi komisije: prof. dr Dušanka Mitrović i doc. dr Bojana Dinić

Tema 3: Efekti osobina "Mračne tetrade" i negativnih životnih iskustava na antisocijalno ponašanje adolescenata
Mentor: doc. dr Bojana Dinić
Predsednik komisije: prof. dr Dušanka Mitrović
Članovi komisije: prof. dr Zdenka Novović i prof. dr Marija Zotović

16. Zahtev pravnog zastupnika dr Spomenke Budić za izuzeće predsednika Etičke komisije doc. dr Dejana Pajića i člana prof. dr Damira Smilјanića

17. Razno

Doc. dr Jasmina Dražić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Institutu za slavistiku Vroclavskog univerziteta u okviru razmene nastavnog osoblјa Erazmus + (prilog).

Doc. dr Jelena Ajdžanović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Institutu za slavistiku Vroclavskog univerziteta u okviru razmene nastavnog osoblјa Erazmus + (prilog).

Asistent dr Ana Bilinović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o sastanku u Varšavi u okviru Erazmus projekta School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro (Trans2Work) (prilog).

Prof. dr Snežana Gudurić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku nastavnika sa Univerziteta u Ljublјani po bilateralnom projektu Slovenija-Srbija (prilog).

Prof. dr Ivana Đurić Paunović i prof. dr Marko Škorić podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću u radionicama na Univerzitetu Koventri (prilog).

Doc. dr Boris Stojkovski podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o studijskom istraživčkom boravku na Univerzitetu Palacki, Olomoc, Češka, i izveštaj o učešću na dve konferencije u Budimpešti (prilog).

Prof. dr Vladislava Gordić Petković podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću sa predstavlјanja zbornika Sećanje i zaborav u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu (prilog).

Kristina Ivšić, saradnica za međunarodnu saradnju, podnela je Nastavno-naučnom veću izveštaj sa razmene na Univerzitetu Sofija Antipoli, Nica, Francuska (prilog).

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu