Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
1. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 1. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 12.2.2016. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 11. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorske disertacije

Odsek za istoriju
mr Vasilј Jovović

Odsek za sociologiju
mr Vladimir Cvetković

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Ivan Dimitrijević

4. Imenovanje komisija za ocenu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Vera Savić, tema: Reading Difficulties in English as a Foreign Language, Komisija: dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Danijela Prošić Santovac, docent za užu naučnu oblast Anglistika, komentor, dr Savka Blagojević, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim grupama, Filozofski fakultet, Niš.

Kandidat: mr Mirna Vidaković, tema: Nov model stručnog usavršavanja profesora poslovnog engleskog jezika u Srbiji: teorijski, metodološki i praktični aspekti, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Tatjana Glušac, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić, Novi Sad.

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Žarko Dimić, tema: Đorđe Stratimirović u Revoluciji i ratu 1848-1849, Komisija: dr Goran Vasin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Dejan Mikavica, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Vladan Gavrilović, red, prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Nenad Ninković, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Radomir J. Popović, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Istorijski institut, Beograd.

Kandidat: mr Gordana Petković, tema: Znameniti članovi porodice Ćirić iz Sremskih Karlovaca, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Slobodan Bjelica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Bilјana Šimunović Bešlin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Goran Vasin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Gordana Drakić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast Istorija države i prava, Pravni  fakultet, Novi Sad.

Odsek za pedagogiju
Kandidat: dr Dragana Malešević, tema: Pedagoški efekti Programa „Korak po korak“ u osnovnim školama u Republici Srbiji, Komisija: dr Jovana Milutinović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Slađana Zuković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Saša Milić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora.

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Jelena Matanović, tema: Značaj demografskih i psiholoških odlika za realno i nameravano ponašanje potrošača, Komisija: dr Nebojša Majstorović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivana Petrović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Ružica Kovač Žnideršić, red. prof. za užu naučnu oblast Marketing, Ekonomski fakultet, Subotica.

Odsek za slavistiku
Kandidat: mr Nataša Ajdžanović, tema: Sistem nastave ruskog jezika na nižem osnovnoškolskom uzrastu u srpskoj govornoj i sociokulturnoj sredini, Komisija:dr Mara Đukić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, komentor, dr Ksenija Končarević, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet, Beograd; komentor, dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika.

Odsek za sociologiju
Kandidat: mr Branislav Filipović, tema: Sociokulturni aspekti amaterske pornografije na internetu, Komisija: dr Dragan Koković, red. prof. u penziji, mentor, dr Žolt Lazar, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, dr Dragolјub Đorđević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Mašinski fakultet, Niš.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Bilјana Babić, tema: Unutarjezičke greške na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog, Komisija: dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Dušanka Zvekić Dušanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, komentor, dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika.

Kandidat: mr Marija Tir Borlјa, tema: Analiza diskurs razgovora u sudu: sudija – optuženi, Komisija: dr Svenka Savić, prof. emeritus, mentor, dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Nevena Petrušić, red. prof. za užu naučnu oblast Građansko pravo, Pravni fakultet, Niš.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Svetlana Milašinović, tema: Romaneskni junak srpske moderne između individualizma i patrijarhalnosti, Komisija: dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slobodan Vladušić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Goran Maksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, Filozofski fakultet Niš.

Kandidat: mr Marija Bjelјac, tema: Dramska i lutkarska aktivnost u nastavnoj i vannastavnoj praksi Srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi, Komisija: dr Branka Jakšić Provči, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Olivera Radulović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Marina Janjić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filozofski fakultet, Niš.

Kandidat: mr Maja Plavšić, tema: Književna disperzija Borislava Mihajlovića Mihiza, Komisija: dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slavko Gordić, profesor emeritus, dr Mihajlo Pantić, red. prof. za užu naučnnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za hungarologiju
Kandidat: mr Ferenc Mak, tema: A magyar irodalom kialakulása és története aBácska és a  Bánság területén (Formiranje i razvoj književnosti Mađara u Bačkoj i Banatu), Komisija: dr Eva Toldi, vanr. prof. za užu naučnu oblast Mađarska književnost sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor, dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Mađarska književnost sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Julijana Išpanović Čapo, vanr. prof. za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku, dr Aniko Novak, docent za užu naučnu oblast Mađarska književnost sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Šandor Bordaš, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti, Viša škola "Jožef Etveš", Institut za pedagogiju, Baja, Mađarska.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
mr Tatjana Gojković

6. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Gabor Crnković, master
Gabrijela Lodi, master
Srđan Orsić, master

Doktorske studije metodika nastave
Tijana Dabić, master

7. Imenovanje komisije za ocenu doktorskih disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Kandidat: Miroslav Pavlović, master tema: Vojno administrativno uređenje Smederevskog sandžaka 1739-1788, Komisija: dr Branko Bešlin, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, predsednik Komisije, dr Ljilјana Čolić, red. prof. za užu naučnu oblast Osmanski jezik, Filološki fakultet, Beograd, dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor.

Kandidat: Aleksandar Horvat, master tema: Etnički identitet vojvođanskih Bunjevaca i Šokacau međuratnoj Jugoslaviji (1918-1941), Komisija: dr Slobodan Bjelica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, predsednik Komisije, dr Dejan Mikavica, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Bilјana Šimunović Bešlin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Saša Marković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor.

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Mina Apić, master tema: L’étrangeroriental danslalittératurefrançaise duXIXesiècle: identité etaltérité (Orijentalna stranost u francuskoj književnosti XIX veka: identitet i alteritet), Komisija: dr Katarina Melić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Francuska književnost i kultura, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, predsednik Komisije, dr Tamara Valčić Bulić, docent za užu naučnu oblast Romanistika, dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika mentor.

Kandidat: Jasna Uhlarik, master, tema: Slovenská a srbská somatická frazeológia (Somatska frazeologija u slovačkom i srpskom jeziku), Komisija: dr Miroslav Dudok, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, predsednik Komisije, dr Juraj Glovnja, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet, Univerziteta Konstantina Filozofa, Nitra, Slovačka, dr Milivoj Alanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Ana Makišova, vanr. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, mentor.
Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: Bojana Perić Prkosovački, master tema: Evaluacija primene edukativnih radionica kao metodičkog modela u nastavi srednje stručne škole, Komisija: dr Spomenka Budić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Snežana Babić Kekez, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, dr Jelica Petrović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Dragana Milutinović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Zdravstvena nega, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Interdisciplinarne doktorske studije
Andrea Ratković, master

Doktorske studije jezik i književnost
Ivana Zorica Samardžić, master

9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske stidije jezik i književnost
Kandidat: Ivana Janjić, master, tema: Fonetska i morfološka analiza grešaka u učenju rumunskog jezika kao stranog jezika, Komisija: dr Marina Puja Badesku, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, predsednik Komisije, dr Daniel Sorin Vintila, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rumunski jezik i književnost, Fakultet za novinarstvo, komunikologiju i moderne jezike, Univerziteta Tibiskus, Temišvar, Rumunija, dr Laura Spariosu, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, mentor.

Kandidat: Galina Lukić, master, tema: Umetnički detalј u novelama Antona Pavloviča Čehova, Komisija: dr Enisa Uspenski, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd, predsednik Komisije, dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Vladimir Gvozden, docent za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, mentor.

Kandidat: Jelena Mandić, master, tema: Problem identiteta u romanima Vilijama Berouza i Aleksandera Trokija/The Problem of Identity in William Burroughs and Alexander Trocchi's Novels, Komisija: dr Ivana Đurić Paunović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, predsednik Komisije, dr Aleksandra Jovanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost Filološki fakultet, Beograd, dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor.

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: Ana Stipančević, master, tema: Efekti primene autentičnih tekstova u nastavi nemačkog jezika, Komisija: dr Emina Avdić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Skoplјe, predsednik Komisije, dr Mara Đukić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Nikolina Zobenica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, mentor.

Doktorske studije pedagogije
Kandidat: Bojana Marković, master, tema: Školski sistemi Kine i Srbije iz komparativne perspektive, Komisija: dr Marijana Kosanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Vera Spasenović, vanr. prof za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

10. Imenovanje komisije za ocenu doktorske disertacije (interdisciplinarne studije Univerziteta u Novom Sadu)

Kandidat: mr Vanja Barišić Joković tema: Kratki govorni izrazi usmenog porekla u skupštinskom govoru – zastuplјenost, značenje, funkcija, Komisija: dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnonsti, mentor, dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, dr Srđan Šlјukić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, dr Lidija Delić, naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija i teorija književnosti, Institut za književnost i umetnost, Beograd, dr Dejan Pralica, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo.

Odsek za slovakistiku, na osnovu zahteva Univerziteta u Novom Sadu, predlaže dr Jarmilu Hodolič, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika za člana Komisije za pisanje Izveštaja o oceni urađene doktorske disertacije kandidata mr Suđi Juraja, tema: Delatnost i uticaj slovačke horske kulture na razvoj i širenje interkulturalnosti u Vojvodini.

11. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze
Odsek za istoriju
Dejan Petakov

12. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Kandidat: Mirjana Karanović, tema: Tipovi i funkcije pripovedača u delu Milice Mićić Dimovske, Komisija: dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Zorica Hadžić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Jovan Delić, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet, Beograd.

13. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Nataše Milivojević Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Konstrukcioni idiomi u engleskom i srpskom jeziku. Za recenzente se predlažu: prof. dr Vladimir Jovanović, Filozofski fakultet, Niš, prof. dr Boban Arsenijević, Filozofski fakultet, Niš, prof. dr Maja Marković. Izdavač monografije biće Filozofski fakultet, a troškove štampanja snosiće autor.

Molba doc. dr Diane Prodanović Stankić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za objavlјivanje monografije pod naslovom Verbalni humor u engleskom i srpskom jeziku uediciji E-disertacija. Za recenzente se predlažu: prof. dr Vera Vasić, prof. dr Bilјana Mišić-Ilić, Filozofski fakultet, Niš i prof. dr Tatjana Đurović, Ekonomski fakultet, Beograd.

Molba mr Nataše Milićević i mr Tatjane Milićev Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost za učešće na projektu Processing Agreement in Conflicted Environments (PACE) pod rukovodstvom prof. dr Endrua Nevinsa, University College London. Planirano je da projekat traje 5 godina.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se 16.4.2016. godine na Fakultetu održi radionica Psiholingvistička, neurolongvistička i kliničkolingvistička istraživanja. Imena učesnika radionice i naslovi izlaganja biće naknadno dostavlјeni.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se objavi elektronski zbornik odabranih radova sa skupa Psiholingvistička, neurolongvistička i kliničkolingvistička istraživanja, održanog na Filozofskom fakultetu 18.4.2015. godine. Urednice zbornika su prof. dr Sabina Halupka Rešetar i Silvija Martinez Fererio, UniversityofGroningen, Holandija. Za recenzente se predlažu: prof. dr Aleksandar Kostić, Filozofski fakultet, Beograd, prof. dr Petar Milin, Eberhard Karls Univerzitet, Tibingen, Nemačka i doc. dr Maja Miličević, Filološki fakultet, Beogradu.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Silvija Martinez Fereiro, University of Groningen, Holandija u periodu od 11. do 15. aprila 2016. godine održi Kurs iz neurolingvistike. Kurs je besplatan, a cilјna grupa su svi studenti i osoblјe Fakulteta i drugih fakulteta u sklopu Univerziteta u Novom Sadu.

Odsek za istoriju
Molba prof. dr Slobodana Bjelice Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj prijavi dugoročni projekat pod nazivom Istorijske osnove autonomije Vojvodine. Projekat bi se realizovao u periodu od 2016. do 2019. godine.

Molba prof. dr Momira Samardžića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj prijavi dugoročni projekat pod nazivom Kultura sećanja na vojvođanskom prostoru od 19. do 21. veka. Projekat bi se realizovao u periodu od 2016. do 2019. godine.

Molba prof. dr Đure Hardija Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj prijavi dugoročni projekat pod nazivom Interakcija kultura, privredni tokovi i socijalne strukture na tlu Vojvodine kao istorijski procesi dugog trajanja (od antike do 16. veka). Projekat bi se realizovao u periodu od 2016. do 2019. godine.

Molba prof. dr Dejana Mikavice, prof. dr Nenada Lemajića, doc. dr Gorana Vasina i doc. dr Nenada Ninkovića Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost da konkurišu kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje štampanja monografije Istorija Srba u Habzburškoj monarhiji 1526-1918. godine.

Molba prof. dr Dejana Mikavice, prof. dr Nenada Lemajića, doc. dr Gorana Vasina i doc. dr Nenada Ninkovića Nastavno-naučnom veću da im da saglasnost da konkurišu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje štampanja monografije Istorija Srba u Habzburškoj monarhiji 1526-1918. godine.

Molba prof. dr Ivana Jordovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da video linkom u aprilu 2016. godine održi predavanje po pozivu na Institute for the History of Ancient Civilizations (IHAC), Northeast Normal University, NR Kina.

Molba prof. dr Ivana Jordovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da 19. jula 2016. godine održi predavanje po pozivu na Universität Bielefeld, Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie, Abteilung Alte Geschichte, Nemačka. Predavanje će se realizovati u vreme korišćenja stipendije fondacije Aleksander fon Humbolt. Obaveze prema studentima preuzeće doc. dr Svetozar Boškov.

Molba Centra za istorijska istraživanja Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Centru da bude suorganizator Dunavske zimske škole u periodu od 16. do 21. marta 2016. godine u saradnji sa Evropskom dunavskom akademijom, Ulm, Nemačka.

Molba Centra za istorijska istraživanja Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje organizovanja Dunavske zimske škole u periodu od 16. do 21. marta 2016. godine u saradnji sa Evropskom dunavskom akademijom, Ulm, Nemačka.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da bude koorganizator 3. međunarodne konferencije na temu Imperijalizam i identiteti na obodima rimskog sveta (Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World). Organizator konferencije je Filozofski fakultet, Beograd, a koorganizator Istraživačka stanica Petnica.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na konkursu kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji za 2016. godinu, za časopis Istraživanja, br. 27.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Istorija Srba u Habzburškoj monarhiji 1526-1918. godine. Autori monografije su: prof. dr Dejan Mikavica, prof. dr Nenad Lemajić, doc. dr Goran Vasin i doc. dr Nenad Ninković. Za recenzente se predlažu: prof. dr Radoš Ljušić, Filozofski fakultet, Beograd, prof. dr Vladan Gavrilović, prof. dr Zoltan Đere i prof. dr Miloš Jagodić, Filozofski fakultet, Beograd. Izdavač monografije će biti Filozofski fakultet.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za održavanje Naučne tribine istoričara u letnjem semestru 2016. godine. Gosti na tribini u februaru i martu 2016. godine biće prof. dr Suzana Rajić, Filozofski fakultet, Beograd, doc. dr Danko Leovac, Filozofski fakultet, Beograd, prof. dr Miloš Jagodić, Filozofski fakultet, Beograd i u junu 2016. godine prof. dr Bernard Collette, Université Laval, Kanada, i Sandra Dučić Collette  The Keats ShelleyHouse Association Institut de Recherche en Histoire Médiévale et de Renaissance, Section d'Histoire, Université Libre de Bruxelles.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da plati godišnju članarinu udruženju ECREA (European Communication Research and Education Association). Članarina će biti plaćena sredstvima Odseka.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da konkuriše za sredstva kod fonda Balkan Trust for Democracy, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Ambasade SAD za organizovanje međunarodnog festivala studenata novinarstva On the Record.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da 27. i 28. maja 2016. godine održi tradicionalnu međunarodnu naučnu konferenciju Mostovi medijskog obrazovanjasa dve podteme:

  • Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene,
  • Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da konkuriše za sredstva na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za organizovanje tradicionalne međunarodne naučne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost saglasnost za organizovanje Međunarodnog festivala studenta novinarstva On the Record. Festival bi bio organizovan 26. i 29. maja 2016. na Filozofskom fakultetu.

Odsek za pedagogiju
Molba prof. dr Jovane Milutinović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Socijalni i kritički konstruktivizam u obrazovanju. Za recenzente se predlažu: dr Sofija Vrcelј, Filozofski fakultet, Rijeka, Hrvatska, dr Bilјana Bodroški Spariosu, Filozofski fakultet, Beograd, prof. dr Radovan Grandić i prof. dr Svetozar Dunđerski. Izdavač monografije biće Filozofski fakultet, a troškove štampanja snosiće autor.

Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Svetlani Kostović, prof. dr Jovani Milutinović, i dr Mileni Letić za učešće u radu na odobravanju programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/17. godinu pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Jasmini Klemenović za učešće u radu na odobravanju programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/17. godinu pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Oliveri Gajić za učešće u radu na odobravanju programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2016/17. godinu i 2017/18. godinu pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu.

Odsek za psihologiju
Molba Isidore Gatarić, studentkinje master akademskih studija Psihologije, Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da se prijavi na konkurs kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje odlaska na internacionalnu konferenciju 17th International Morphology Meeting – IMM17 koja će se održati u periodu od 18. do 21. februara u Beču, Austrija.

Molba doc. dr Velјka Jovanovića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje kratkoročnog projekta pod nazivom Socijalni kapital i kvalitet života u Vojvodini. Projekat bi se realizovao tokom 12 meseci u 2016. i 2017. godini.  Rukovodilac projekta je doc. dr Velјko Jovanović, a učesnici na projektu su prof. dr Vesna Gavrilov Jerković, Dragan Žulјević, istraživač-saradnik angažovan u okviru  student doktorskih studija.

Molba Centra za primenjenu psihologiju Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za organizoavanje prirpemne nastave za upis studije psihologije koja će se održati u dva termina:

  1. od 19.3. do 23.4.2016. godine
  2. od 7.5. do 11.6.2016. godine

Molba prof. dr Ljilјane Mihić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje kratkoročnog projekta pod nazivom Razvoj programa prevencije poremećaja straha i anksioznosti kod mladih. Projekat bi se realizovao tokom 12 meseci u 2016. i 2017. godini. Rukovodilac projekta je prof. dr Ljilјana Mihić, a učesnici na projektu su prof. dr Zdenka Novović, doc. dr Jelena Šakotić Kurbalija i doc. dr Snežana Tovilović.

Molba doc. dr Ivane Mihić Nastavno-naučnom veću za potpisivanje Ugovora o saradnji između nevladine organizacije TerredesHommes i Filozofskog fakulteta, u cilјu unapređenja obučavanja i mogućnosti za učenje u oblasti zaštite dece, što je jedan od aspekata saradnje na projektu Regionalnog resursnog centra za zaštitu dece za Jugoistočnu Evropu.

Molba prof. dr Zdenke Novović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje projekta pod nazivom Prepoznavanje adolescenata i odraslih osoba pod rizikom za razvoj mentalnih poremećaja: Unapređivanje rane detekcije u multikulturnim i multijezičkim uslovima Vojvodine, u periodu od 2016-2019. godine. Rukovodilac projekta je prof. dr Zdenka Novović, a učesnici na projektu su prof. dr Marija Zotović Kostić, prof. dr Ljilјana Mihić, doc. dr Snežana Tovilović, doc. dr Bojan Janičić, doc. dr Bojana Dinić, doc. dr Jelica Petrović, i dr Jelena Srdanović Maraš, Psihijatrija, Klinički centar Vojvodine.

Molba doc. dr Vladimira Mihića Nastavno-naučnom veću da mu verifikuje rad pod naslovom Relation between attitudes toward gender roles and gender prejudices of Serbian students. Rad će biti prezentovan na godišnjem naučnom skupu International Society for Political Psychology, koji će se održati u Varšavi, Polјska, od 13. do 16. jula 2016.

Molba doc. dr Vladimira Mihića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje odlaska na naučni skup International SocietyforPoliticalPsychologykoji će se održati u periodu od 12. do 17. jula 2016. godine u Varšavi, Polјska.

Molba doc. dr Vladimira Mihića Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje odlaska na naučni skup International Society for Political Psychologykoji će se održati u periodu od 12. do 17. jula 2016. godine u Varšavi, Polјska.

Molba prof. dr Dušice Filipović Đurđević Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje odlaska na međunarodnu konferenciju International Meeting of the Psychonomic Society, koja se održati u Granadi, Španija u periodu od 4. do 9. maja 2016. godine.

Molba prof. dr Vesne Gavrilov Jerković Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje kratkoročnog projekta pod nazivom Zdravstvene navike i spremnost za usvajanje zdravih stilova života kod stanovništva Vojvodine. Projekat bi se realizovao tokom 12 meseci u 2016. i 2017. godini. Rukovodilac projekta je prof. dr Vesna Gavrilov Jerković, a učesnici na projektu su doc. dr Velјko Jovanović, Dragan Žulјević, istraživač saradnik angažovan u okviru republičkog projekta, Dragana Brdarić, student doktorskih studija, i Milica Lazić, student doktorskih studija.

Molba Isidore Gatarić, studentkinje master akademskih studija Psihologije, Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da se prijavi na konkurs kod Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu radi finansiranja višenedelјnog studijskog boravka tokom aprila/maja 2016. godine u istraživačkom centru Center for Mind/Brain Sciences (CIMeC), Univerzitet u Trentu, Italija.

Molba prof. dr Sunčice Zdravković Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje odlaska na 39. Evropskukonferencijuza vizuelnu percepcijukoja će se održatiu periodu od 27. avgusta do 1. septembra 2016. godine u Barseloni, Španija.

Molba prof. dr Marije Zotović Kostić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje kratkoročnog projekta pod nazivom Metode asistirane reproduktivne tehnologije (ART) kao činioci rekonceptualizacije porodice i roditelјstva. Projekat bi se realizovao tokom 12 meseci u 2016. i 2017. godini. Rukovodilac projekta je prof. dr Marija Zotović Kostić, a učesnici na projektu su doc. dr Marko Škorić, doc. dr Jelena Šakotić Kurbalija i asistentkinja Ana Bilinović.

Molba doc. dr Jelice Petrović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje kratkoročnog projekta pod nazivom Oblasti, obrasci i kvalitet interakcije roditelјa i dece u porodicama u Vojvodini. Projekat bi se realizovao tokom 12 meseci u 2016. i 2017. godini. Rukovodilac projekta je doc. dr Jelica Petrović, a učesnici na projektu su prof. dr Marija Zotović Kostić i doc. dr Ivana Mihić.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Jelena Branković, sistemski porodični terapeut i koordinator Centra za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima Harmonija, bude gost predavačna Tribini Odseka u martu 2016. godine. Jelena Branković bi održala predavanje na temu Brak na terapiji – izazovi partnerskog savetovanja i psihoterapije.

Odsek za romanistiku
Molba asistentkinje Bojane Kovačević Petrović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na međunarodnom CEEPUS projektu Evropska recepcija moderne latinoameričke književnosti. Slučaj Albanije, Bugarske, Hrvatske, Slovačke, Slovenije, Mađarske, Italije, Polјske, Portugala, češke Rumunije i Srbije (La recepcióneuropea de la literatura latinoamericana moderna. Los casos de Albania, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungaría, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Serbia), čiji je koordinator Mreža hispanista Srednje Evrope.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za saradnju sa "Gimnazijom" u Moskvi. Saradnja bi bila metodičkog karaktera veoma korisna za studente ruskog jezika i književnosti. Od Fakulteta se očekuje tehnička podrška i korišćenje postojeće opreme (kamere i instalacija softvera koji će obezbediti ruska strana).

Odsek za slovakistiku
Molba prof. dr Ane Makišove Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća na konferenciji Prechyl'ovanie: áno – nie? koja će se održati u Bratislavi, Slovačka, 9. februara 2016. godine.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba prof. dr Gordane Štasni Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na rukopis pod naslovom Metodika nastave književnosti – Metodičko modelovanje književnog dela koji treba da bude štampan kao udžbenik za studente četvrte godine Srpskog jezika i književnosti u izdanju Zavoda za izdavanje udžbdženika.

Odsek za srpsku književnost
Molba doc. dr Želјka Milanovića Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da pisac Slobodan Šnajder održi predavanje studentima srpske književnosti na osnovnim i master studijama u drugoj polovini januara 2016. godine.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se doc. dr Zorica Hadžić prijavi na konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje knjige O Milanu Ševiću, koja će se štampati u suizdavaštvu sa Akademskom knjigom.

Odsek za filozofiju
Molba prof. dr Damira Smilјanića Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Aporetika. Nacrt filozofske metodologije. Za recenzente se predlažu: prof. dr Mirko Aćimović, prof. dr Vojislav Božičković, Filozofski fakultet, Beograd, i prof. dr Zoran Arsović, Filozofski fakultet, Banja Luka. Monografija će biti štampana u suizdavaštvu sa Akademskom knjigom, a troškove štampanja snosiće Akademska knjiga.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na konkursima kod Fondacije Laslo Sekereš za sufinansiranje lingvističke konferencije i Fondacije Bethlen Gábor Alap iz Budimpešte za finansiranje izdavačkog programa Odseka.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na konkursu kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje izdavanja časopisa Hungarológiai Közlemények/Hungarološka saopštenja broj 1-4 i Tanumányok/Studije u 2016. godini.

MAS Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje
Molba prof. dr Pavla Sekeruša, koordinatora studijskog programa Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje, prof. dr Maje Marković i doc. dr Borislave Eraković, organizatorke stručne prakse na studijskom programu Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za sklapanje sporazuma o saradnji sa kompanijama Color Media Press i NIS Novi Sad, Odelјenjem za prevođenje Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine i Osnovnim, Višim i Apelacionim sudom u Novom Sadu, u cilјu organizovanja stručne prakse za studente na prevodilačkim predmetima.

Kancelarija za međunarodnu saradnju
Na predlog prof. dr Srđana Šlјukića, Kancelarija za međunarodnu saradnju predlaže Nastavno-naučnom veću da Fakultet potpiše Sporazum sa Institutom za Medijaciju, Moskva, Rusija.

Molba Kancelarije za međunarodnu saradnju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Fakultetu da se uklјuči u saradnju sa Univerzitetom u Banja Luci.

Molba Kancelarije za međunarodnu saradnju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje Devetog međunarodnog interdisciplinarnog skupa Susret kultura, 1. decembra 2016. godine.

Molba Kancelarije za međunarodnu saradnju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Fakultetu da konkuriše kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje organizovanja Devetog međunarodnog interdisciplinarnog skupa Susret kultura, 1. decembra 2016. godine.

Ostalo
Molba doc. dr Bilјane Radić Bojanić, urednice časopisa Metodički vidici, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konkuriše za sredstva za štampanje časopisa.

Molba Milane Medojević, studentkinje doktorskih studija na Fakultetu tehnički nauka, Nastavno-naučnom veću da za potrebe izrade doktorske disertacije sprovede istraživanje na Fakultetu. Cilјna grupa ispitanika su studenti master studija.

14. Odsustva

Odsek za germanistiku
Molba doc. dr Gordane Ristić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 21. februara 2016. godine do 1. marta 2016. godine radi odlaska u Vajngarten i Ludvisburg, Nemačka u okviru projekta Abenteuer Deutch. Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima.

Molba stranog lektora Ditmara Unterkoflera Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 12. do 26. februara 2016. godine radi odlaska na Univerzitet Bolcano, Italija. Časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima.

Odsek za istoriju
Molba doc. dr Gorana Vasina Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 21. do 29. februara 2016. godine radi odlaska na Cetinje, Crna Gora gde će raditi na istraživanju za knjigu Kralј Nikola Petrović i prečanska politika. Obaveze prema studentima preuzeće prof. dr Dejan Mikavica i doc. dr Nenad Ninković.

Molba asistenta Atile Pfajfera Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 8. marta 2016. godine radi odlaska u Budimpeštu gde će u Mađarskom državnom arhivu raditi na istraživanju za doktorsku disertaciju. Obaveze prema studentima preuzeće prof. dr Zoltan Đere.

Molba doc. dr Gorana Vasina i doc. dr Nenada Ninkovića Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 7. do 21. marta 2016. godine radi odlaska u Budimpeštu gde će raditi na istraživanju za knjigu Istorija Budimske eparhije. Sve obaveze prema studentima biće nadoknađene.

Molba prof. dr Ifigenije Radulović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u trajanju do mesec dana počev od 4. aprila 2016. godine radi usavršavanja na nacionalnom institutu za istraživanja – Istorijsko odelјenje za grčku paleografiju, Atina, Grčka. Sve obaveze prema studentima preuzeće doc. dr Snežana Vukadinović i asistentkinja mr Aleksandra Smirnov Brkić.

Molba doc. dr Borisa Stojkovskog Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 31. marta 2016. godine radi naučnog istraživanja u Budimpešti kao stipendista Mađarske akademije nauka u okviru programa stipendiranja Domus Hungarica. Obaveze prema studentima preuzeće prof. dr Đura Hardi.

Odsek za romanistiku
Molba stranog lektora Florijana Fere Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 3. do 10. maja 2016. godine iz porodičnih razloga.

Odsek za sociologiju
Molba prof. dr Pavla Milenkovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 14. do 27. februara 2016. godine radi posete Prince of Songkla University, Faculty of Liberal Arts, Tajland.

15. Saglasnosti - nastava

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u letnjem semestru u školskoj 2015/16. godini na osnovnim akademskim studijama:

  • Predrag Kovačević, na predmetu Engleski jezik B2.2 (0+2) i Engleski jezik B2.4 (0+4), pod mentorstvom doc. dr Danijele Prošić Santovac
  • Nina Ilić i Slađana Stanković, na predmetu Engleski jezik po izboru A2.2 i B1.2 sa fondom od 10 časova nedelјno, pod mentorstvom doc. dr Danijele Prošić Santovac.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u silabusu predmeta Austrijska književnost 20. veka unese izmena u raspodeli predispitnih i ispitnih obaveza.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u letnjem semestru u školskoj 2015/16. godini na osnovnim akademskim studijama:

  • Paulina Čović, master, na predmetu Metodička praksa (0+4)pod mentorstvom prof. dr Dragice Kolјanin,
  • Nebojša Kartalija, master, na predmetima Zapadna Evropau srednjem veku (2+1),Zapadna Evropa i Podunavlјe u srednjem veku (2+2)podmentorstvom prof. dr Đure Hardija,
  • Dejana Vasin, master, na predmetu Srpskipredvodnici u južnoj Ugarskoj posle propasti srpskih srednjevekovnih zemalјa (2+2) pod mentorstvom prof. dr Nenada Lemajića
  • Jovana Kasaš, master, na predmetu, Jugoslavija za vreme i posle Drugog svetskog rata (3+1), pod mentorstvom prof. dr Slobodana Bjelice

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću dâ da saglasnost da se predmet Tokovi kulturne istorije u višenacionalnoj Vojvodini od kraja 17. do kraja 20. veka uvrsti u grupu 8 izbornih predmeta u reakreditovanom programu OAS Žurnalistika. Nosilac predmeta je prof. dr Dejan Mikavica.

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću dâ da saglasnost Odseku za izmenu Plana i programa OAS Rusinskog jezika i književnosti.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću dâ da saglasnost za uvođenje novih izbornih predmeta na osnovnim i master studijama psihologije: Psihodinamika i procena poremećaja ličnosti, prof. dr Vesna Gavrilov Jerković, master akademske studije psihologije, status: izborni, zimski semestar, fond časova 2+2, broj kredita 6 i Kritički pristupi psihologiji, doc. dr Velјko Jovanović, 3. godina osnovnih akademskih studija psihologije, status: izborni, zimski semestar, fond časova 2+0, broj kredita 3.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću dâ da saglasnost za izmenu predmeta na studijskom programu Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću dâ da saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Snežana Savkić angažuje u letnjem semestru u školskoj 2015/16. godini na izbornom kursu Avangardne, neoavangardne i eksperimentalne tendencije u srpskoj književnosti 20. veka sa fondom od 2 časa pod mentorstvom prof. dr Gojka Tešića.

16. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2015/16. godini

Molba Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Sabine Halupke Rešetar i doc. dr Bilјane Radić Bojanić za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Engleski jezik 2 i Engleski jezik 4 u letnjem semestru u školskoj 2015/16. godini.

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Dušana Ristića za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Medicinska etika i sociologija (3+0) na studijskom programu integrisanih akademskih studija Medicine i Stomatologije i izbornog predmeta Socijalna patologija (2+1) na studijskom programu Specijalne edukacije i rehabilitacije u školskoj 2015/16. godini.

17. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2016/17. godini za potrebe akreditacije

Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Olivere Knežević Florić radi izvođenja dela nastave na master akademskim studijama iz predmeta Metodologija pedagoških istraživanja (2+0) u zimskom semestru i doc. dr Dejana Sredojevića radi izvođenja dela nastave na osnovnim akademskim studijama iz predmeta Dikcija sa osnovama srpskog jezika 1 (2+0) u zimskom semestru i Dikcija sa osnovama srpskog jezika 2 (2+0) u letnjem semestru u školskoj 2016/17. godini za potrebe akreditacije studijskog programa Muzička pedagogija.

18. Usvajanje izmena i dopuna Pravilnika o doktorskim studijama i sticanju naučnog stepena doktora nauka

19. Usvajanje izveštaja o samovrednovanju Fakulteta

20. Razno

Miladin Trifković, šef tehničke službe, podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o jednodnevnom seminaru koji je organizovan od strane Udruženja za vanredne situacije Republike Srbije 29. januara 2016. godine (prilog).

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu