Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
1. sednica Nastavno-naučnog veća

U odsustvu dekana prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta saziva 1. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 8.02.2013. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Utvrđivanje predloga studijskih programa fakulteta

a) Osnovne akademske studije
b) Master akademske studije

3a) Planirani broj studenata za koji se studijski program akredituje i spisak stručnih i akademskih naziva koje student stiču po završetku studijskog programa (prilog će biti dostavljen na samoj sednici)

4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za germanistiku
mr Gordana Ristić

Odsek za pedagogiju
mr Marta Dedaj
mr Daliborka Popović
mr Aleksandra Anđelković

Odsek za romanistiku
mr Ivan Jovanović

5. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Vasilije Milinović, tema: Pitanje tradicije u kontekstu srpske avangarde, Komisija: dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Mirjana Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Slobodan Vladušić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Dragan Bošković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac.

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
mr Edita Klimenta
mr Mirna Vidaković

Odsek za istoriju
mr Vasilj Jovović
mr Strahinja Radaković

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Biljana Babić

Odsek za srpsku književnost
mr Bojana Popović

Odsek za hungarologiju
mr Aniko Utaši

7. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Dragana Bedov, tema: Misao Nikolaja Timčenka o srpskoj književnosti 20. veka, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Milo Lompar, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

8.Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
ma Tijana Dabić

Doktorske studije jezika i književnosti
ma Radmila Djaković

9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije metodike nastave
Kandidat: ma Olivera Cekić-Jovanović, tema: Efikasnost primene multimedijalnih sadržaja u nastavi prirode i društva, Komisija: dr Olivera Gajić, vanred. prof. za zžu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Danimir Mandić, red. prof. za užu naučnu oblast Obrazovna tehnologija, Učiteljski fakultet, Beograd, dr Tomka Miljanović,red. prof. za užu naučnu oblast Metodika nastave biologije, ekologije i zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakulte, Novi Sad, dr Spomenka Budić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: ma Danka Urošević, tema: Relativna rečenica u šumadijsko-vojvođanskom dijalektu, Komisija: dr Sofija Miloradović, naučni savetnik za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Institut za srpski jezik SANU, predsednik komisije, dr Vladislava Ružić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Žarko Bošnjaković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Slobodan Pavlović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor.

Kandidat: ma Jelena Redli, tema: Padeži kvalifikativnog značenja u standardnom srpskom jeziku, Komisija: dr Dušanka Zvekić-Dušanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, predsednik Komisije, dr Jasmina Moskovljević, vanred. prof za užu naučnu oblast Opšta lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Nada Arsenijević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor.

Kandidat: ma Panajiotis Asimopulos, tema: Rekcija glagola u grčkom i srpskom jeziku: grčko-srpski rečnik glagolske rekcije, Komisija: dr Nada Arsenijević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika predsednik Komisije, dr Žarko Bošnjaković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, komentor, dr Vladislava Ružić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor

10. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za filozofiju
Radoslava Stevanov

11. Usvajanje Pravilnika o standardizaciji časopisa čiji je izdavač Filozofski fakultet u Novom Sadu

12. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-načnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Biljani Radić-Bojannić u periodu od 29. marta do 1. aprila 2013. godine radi učešća na naučnom skupu „Innovation-Motivation-Education“ 34th Annual TESOL Greece International Convention, koji će se održati u Atini, Grčka, od 30.3 do 31. 3.2013. godine

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-načnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Sabini Halupki-Rešetar u periodu od 12. do 15. marta 2013. godine radi učešća na naučnom skupu 35th Annual Conference of the German Linguistic Society (DGfS), koji se održava Potsdamu, Nemačka.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Zoji Karanović u periodu od 24. januara do 14. februara 2013. godine radi odlaska na seminar Genres of Belief from Folkloristic Perspective: An International Workshop in Mayong, Assa and Raid Maion Meghalaya, Indija, kao i terenska istraživanja u toj oblasti.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Čili Utaši u periodu od 28. januara do 1. februara 2013. godine radi istraživanja za međunarodnu konferenciju Irodalom, művészet, barokk reprezentάció Esterhάzy Pάl udvarάban (Književnost, umetnost i barokna reprezentacija u dvoru Pala Esterhazija), koja će se održati između 22. i 25. maja u Kesegu, Mađarska. Istraživanje će biti sprovedeno u Budimpešti u Biblioteci Sečanj i Nacionalnom arhivu Mađarske.

13. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za odlazak na razmenu studentu Engleskog jezika i književnosti Srđanu Gavriloviću u periodu od 01.10.2012. do 15.02.2013. godine na Alpen Adria Univerzitet u Klagenfurtu, Austrija.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za odlazak na razmenu studentkinji Engleskog jezika i književnosti Tatjani Jovanović u periodu od 15. 9.2012. godine do 20.2.2013. godine na Filozofski fakultet Univerziteta u Mariboru.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost da se rukopis monografije Strategije za razumevanje metaforičkog vokabulara prihvati za štampu kao izdanje Filozofskog fakulteta. Sve troškove oko publikovanja monografije snosiće autor doc. dr Biljana Radić-Bojanić. Za recenzente se predlažu: prof. dr Nadežda Silaški, Ekonomski fakultet, Beograd, doc. dr Mihailo Antović, Filozofski fakultet, Niš i doc. dr Tatjana Glušac, Visoka škola akademskih studija „Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za video snimanje časova Engleskog jezika po izboru na nivoima A2 i B2 kod predavača Maje Bjelice, Ane Halas, Jagode Topalov i Viktorije Krombholc u periodu od 25. februara do 25. maja 2013. godine. Snimljeni materijal je deo korpusa koji se skuplja za potrebe bilateralnog projekta A Comparative Study of Approaches to the Development of Oral English Communication Skills Adopted by Universities in EFL sa Univerzitetom u Hat Jaiju, Tajland. Za snimanje je već dobijena pismena saglasnost studenata koji pohađaju grupe koje će se snimati.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za održavanje dvodnevne radionice prof. emeritusa Darka Suvina sa Univerziteta Mekgil u Montrealu, radionica iz oblasti naučne fantastike, sa obradom tema iz romana američke književnice Ursule Le Guin Čovek praznih šaka, održala bi se 14. i 15. marta u terminu od 14:30 do 18:30 pod naslovom How To Read Utopian Science Fiction: The Canonic Example of U.K Le Guin, The Dispossessed. Profesor Darko Suvin učestvovaće i na međunarodnoj konferenciji ELALT 2 u svojstvu plenarnog govornika.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za organizovanje Nedelje nemačkog filma u periodu od 25.02. do 01.03.2013. godine. Te nedelje bi se u kino-sali Fakulteta u terminima od 18:00 do 21:00 prikazivao po jedan film nemačke kinematografije, kako bi se studentima i nastavnicima Filozofskog fakulteta približili nemački jezik i kultura.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost da student Nikolaus Fense sa Univerziteta u Beču obavlja metodičku praksu na Odseku za germanistiku u letnjem semestru 2012/2013. godine, a u okviru saradnje sa austrijskom službom za razmenu (ÖAD),koju koordinira austrijski lektor na Odseku za germanistiku mr Ditmar Unterkofler uz dogovor sa prof. dr Renate Faištauerom sa Univerziteta u Beču.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Sunčici Zdravković da konkuriše za učestvovanje u projektu Network Sensory Research ׳
čiji je pilot projekat počeo 2012. godine finansiran od strane Kanadskog Social Sciences and Humanities Research Council. U projektu učestvuju Univerzitet u Torontu, UK London, Harvard i MIT.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje međunarodnog naučno-stručnog skupa pod nazivom Savremeni trendovi u psihologiji, koji će se održati od 11. do 13. oktobra 2013. godine na Filozofskom fakultetu u organizaciji Odseka za psihologiju.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za dobijanje sredstava za sufinansiranje štampanja naučnog časopisa Prilozi proučavanju jezika, koji izdaje Odsek za srpski jezik i lingvistiku.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Centru za srpski jezik kao strani za učešće na konkursu za sufinansiranje programa i projekata Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine, kako bi se obezbedila sredstva za finansiranje smeštaja i ishrane određenog broja polaznika (stipendista i polustipendista) Međunarodne letnje škole srpskog jezik, kulture i istorije 2013. godine.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje Međunarodne letnje škole srpskog jezika, kulture i istorije u organizaciji Centra za srpski jezik kao strani, u periodu od 6. do 28. jula 2013. godine. Nastava bi se izvodila na Filozofskom fakultetu svakodnevno od ponedeljka do petka, u terminima od 8:30 do 13:00 časova i od 17: do 18:30 časova.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za sledeće aktivnosti Odseka u letnjem semestru školske 2012/2013. godine:

  • Raspisivanje konkursa za pisanje eseja - 16. januara
  • Vanredni čas-kontaktzona 28. februara (gosti: Oto Fenjveši i Geza Seč, pesnici, dr Janoš Geci profesor, pisac i pesnik, dr Ištvan Ladanji, profesor)
  • Takmičenje u besedništvu Kazinci-između 10. i 15.marta
  • Proslava nacionalnog praznika mađarskog naroda (1848/49) 15. marta
  • Program dana pesništva i saopštenje rezultata konkursa za pisanje eseja - 11. aprila.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje za sufinansiranje izdavanja časopisa Hungarológiai Közlemények-Hungarološka saopštenja.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje grupe studentske elite iz Collegiuma Talentuma, Budimpešta, koja će održati informativno predavanje i performanse onlajn umetničkog časopisa Jelfolyam, 20. februara u 10 sati.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na sledećim konkursima kod Fondacije Laslo Sekereš, Subotica, kod Fondacije Bethlen Gábor Alap, Budimpešta, kod Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i kod Grada Novog Sada,  za razne studentske programe (takmičenje u besedništvu i konkurse za pisanje eseja), za sufinansiranje izdavanja časopisa, odnosno finansiranje stručnih i kulturnih programa na Odseku.

Molba prof. dr Edit Katone Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izdavanje knjige pod naslovom Metafora és vidéke (Metafora i njena područja) u okviru javnog poziva Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja za realizaciju naučnih projekata. Za recenzente se predlažu prof. dr Eva Hoža, prof. dr Edit Andrić i doc. dr Marija Pastor Kiči.

Molba doc. dr Julijane Išpanović Čapo Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za prijavu na konkurs Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za sufinansiranje monografskih i drugih naučnih dela. Rukopis je referentno delo pod naslovom Bibliografija mađarske književnosti u Jugoslaviji u 2004. godini. Bibliografija je deo jedne serije, prethodne tri knjige objavljene 2009., 2010., i 2011. godine su rezultat projekta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pod naslovom Kod, književnost, kultura, regija. Za  recenzente se predlažu prof. emeritus Katalin Kaić, prof. dr Eva Hoža i doc. dr Hargita Horvat-Futo.

Molba Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje akreditovanog seminara za stručno usavršavanje bibliotekara 7. i 8. februara 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Bibliotekarskog društva Srbije čije je član Biblioteka Filozofskog fakulteta. Troškovi padaju na teret Bibliotekarskog društva Srbije.

Molba Kolegijuma za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Fakultet postane suizdavač magazina za visoko obrazovanje Studium na mađarskom jeziku. Magazin od 2009. godine izlazi dva puta godišnje u klasičnom ili onlajn izdanju (u zavisnosti od materijalnih mogućnosti). Glavni urednik magazina je prof. dr Eržebet Čanji.

Molba Fakulteta Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkurusu za dobijanje sredstava od Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja radi štampanja 38. broja časopisa Godišnjak Filozofskog fakulteta.

14. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta u školskoj 2013/2014. godini

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Tatjane Starodubcev sa Akademije umetnosti u Novom Sadu u školskoj 2013/14. godini za izvođenje nastave na osnovnim akademskim studijama iz izbornih predmeta iz oblasti Istorija umetnosti.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Josipa Ivanovića sa Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice u školskoj 2013/14. godini za izvođenje nastave iz predmeta Interaktivna pedagogija (2+1) i Didaktika (2+0).

15. Angažovanje gostujućih profesora u školskoj 2013/14. godini

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje gostujućih profesora doc. dr Tene Perišin sa Fakulteta političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, za nastavni predmet Televizijsko novinarstvo (2+0) na OAS, treća godina letnji semestar i doc. dr Marka Milosavljevića sa Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani za nastavni predmet Novinarstvo u štampanim medijima (2+0) na OAS letnji semestar i Internetsko novinarstvo (1+0) na OAS letnji semestar.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje gostujućeih profesora dr Ante Čovića sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu za predmete Bioetika i Savremena etika i praktična filozofija, dr Lina Veljaka sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu za predmete Savremena filozofija marksizma i Strukturalizam i dr Amira Muzura sa Medicinskog fakulteta  Univerziteta  u Rijeci  za predmete Filozofija rada i Filozofija obrazovanja na Doktorskim studijama filozofije.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje gostujućeg profesora doc. dr Rože Bertok sa Filozofskog fakulteta u Pečuju, Mađarska, u školskoj 2013/14. godini za izvođenje nastave iz predmeta Osnovi filozofije (2+0) i Hermeneutika (2+0).

16.Angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Jovane Kasaš, studentkinje druge godine doktorskih studija, u letnjem semestru školske 2012/2013. godine na predmetu Jugoslavija za vreme i posle Drugog svetskog rata (3+1), pod mentorstvom doc. dr Slobodana Bejlice.

17. Razno

Prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta
Prof. dr Biljana Šimunović-Bešlin s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu