Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
11. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 11. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u ČETVRTAK 17.12.2015. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Nastavno-naučnog veća i Kolegijuma održanog 17.11.2015. godine

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Jagoda Topalov

Odsek za istoriju
mr Aleksandra Smirnov Brkić

Odsek za srpsku književnost
mr Ljilјana Vico
mr Ivana Ikonić

4. Imenovanje komisije za ocenu doktorske disertacije

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Vasilј Jovović, tema: Srednjovjekovne istorijske teme u periodici Crne Gore od 1835. do 1941. godine, Komisija: dr Snežana Božanić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Đura Hardi, vanr. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Goran Vasin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Katarina Mitrović, naučni saradnik za užu naučnu oblast Medijevistika, Centar za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju, Filozofski fakultet, Beograd. 

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
mr Jasmina Knežević

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Tatjana Gojković, tema: Semantičko-pragmatički aspekti apstrakata i rezimea u radovima iz oblasti istorije na srpskom i engleskom jeziku: uporedna kritička analiza, Komisija: dr Olga Panić Kavgić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Savka Blagojević, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim grupama, Filozofski fakultet, Niš.

7. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodike nastave
Radmila Suzić, master

Doktorske studije psihologije
Tanja Bošković, master

8. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Srđan Orsić, master, tema: Lik stranca u srpskom romanu 19. veka, Komisija: dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Želјko Milanović, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Goran Maksimović, red. prof za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, Filozofski fakultet, Niš, dr Radoslav Eraković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Dragan Žulјević, master, tema: Klijentovo očekivanje ishoda psihološkog tretmana kao faktor psihološke promene, Komisija: dr Jelena Šakotić Kurbalija, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Vesna Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, dr Vesna Gavrilov Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

9. Usvajanje izveštaja o ceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Ljilјana Bajac, master
Snežana Kesić, master

Doktorske studije psihologije
Bilјana Otašević, master

10. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Interdisciplinarne doktorske studije u oblasti društveno-humanističkih nauka
Kandidat: Andrea Ratković, master, tema: Hermeneutička kritika jezika medija, Komisija: dr Divna Vuksanović, red. prof. za užu naučnu oblast Teorija kulture i Estetika, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, predsednik Komisije, dr Dejan Pralica, docent za užu naučnu oblast Novinarstvo, dr Damir Smilјanić, vanr. prof. za užu naučnnu oblast Filozofske nauke, mentor.

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Stefan Pajović, master, tema: Poetska toponimija Šejmusa Hinija, Komisija: dr Bojana Vujin, docent za užu naučnu oblast Anglistika, predsednik Komisije, dr Radojka Vukčević, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor.

11. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (interdisciplinarne doktorske studije)

Kandidat: mr Juraj Suđi, tema: Delatnost i uticaj slovačke horske kulture na razvoj i širenje interkulturalnosti u Vojvodini, Komisija: dr Žolt Lazar, vanr. prof za užu naučnu oblast Sociologija, mentor, dr Slađana Zuković ,vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija.

Kandidat: mr Izabela Huber, tema: Problemi svesti u filozofiji duha i psihoterapiji, Komisija: dr Damir Smilјanić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor dr Una Popović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, dr Goran Golubović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Niš.

12. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze

Odsek za istoriju
Kandidat: Dejan Petakov, tema: Srpska politička javnost prema razvojačenju Vojne granice 1871-1881, Komisija: dr Duško Kovačević, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Dejan Mikavica, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Mihael Antolović, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Goran Vasin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.

13. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za romanistiku
Kandidat: Slavica Stupar, tema: Francuska književnost i kultura u delu Zorana Mišića, Komisija: doc. dr Tamara Valčić Bulić, docent za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

14. Odsustva

Odsek za komparativnu književnost
Molba prof. dr Bojane Stojanović Pantović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 15. februara 2016. godine do 1. juna 2016. godine radi pisanja knjige.

15. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se monografija doc. dr Tatjane Glušac pod naslovom Međusobno obučavanje kolega kao oblik stalnog stručnog usavršavanja za profesore engleskog jezika, objavi u ediciji E-disertacija. Za recenzente se predlažu: prof. dr Predrag Novakov, prof. dr Vesna Pilipović, Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić idr Radmila Popović, SIT Graduate Institute.

Odsek za istoriju
Molba Centra za istorijska istraživanja Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu kod Erste banke za dobijanje sredstava za dva projekta Centra: Učimo istoriju – društvene igre za predškolsku i školsku decu i Živa istorija – pokretanje časopisa za popularizaciju istorije kao nauke.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje Naučne tribine istoričara u decembru 2015. godine. Na tribini će učestvovati prof. dr Radoš Ljušić, Filozofski fakultet u Beogradu, a tema će biti promocija knjige Vujkina vrata 2, 22. decembra 2015. godine i Darko Kovačević, master, Centar za pomorsku arheologiju i podvodno kulturno blago, Univerzitet u Aleksandriji, Egipat, a tema će biti Pomorstvo u antici, 21. decembra 2015. godine.

Molba prof. dr Đure Hardija Nastavno-naučnom veću da prihvati izveštaj o postignutim rezultatima na Pokrajinskom projektu pod nazivom Srednjovekovna naselјa na tlu Vojvodine, istorijski procesi i događaji.

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da u toku 2016. godine prof. dr Tihomir Brajović i prof. dr Andrijana Marčetić sa Filološkog fakulteta u Beogradu održe po jedno predavanje studentima Odseka.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da prof. dr Noemi Mena Montes sa Univerziteta Rej Huan Karlos 1 u Madridu, Španija, bude gost na predavanju iz predmeta Novinarstvo i politika 24. novembra 2015. godine.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da 4. decembra 2015. godine organizuje razgovor o knjizi Međunarodno komuniciranje u informacionom društvu. U razgovoru će učestvovati autori prof. dr Mirolјub Radojković, prof. dr Branimir Stojković i asistent mr Aleksandar Vranješ, kao i predmetni nastavnici  prof. dr Zoran Jevtović i doc. dr Jelena Kleut.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dopisnica Radio Beograda Bojana Karavidić 2. decembra 2015. godine bude gost na predmetu Novinarski žanrovi 2.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država aplicira za finansiranje projekta Međunarodni festival studenata novinarstva On the Record 2016. Festival bi trebalo da se održi od 21. do 23. maja 2016. godine.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje 3. Međunarodne konferencije studenata pedagogije – PEDAGO. Plan je da se realizuje u aprilu 2016. godine.

Molba prof. dr Mare Đukić Nastavno-naučnom veću da prihvati godišnji i finansijski izveštaj za 2015. godinu za projekat pod nazivom Od pedagoške koncepcije do prakse koji delimično finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da doc. dr Valentina Baić, nastavnik na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Zemunu održi predavanje 11. decembra 2015. godine u okviru predmeta Principi psihološkog profilisanja na master akademskim studijama Psihologije.

Molba prof. dr Snežane Smederevac, koordinatora Centra za bihejvioralnu genetiku, Nastavno-naučnom veću dâ saglasnost da se za novog koordinatora Centra imenuje doc. dr Petar Čolović.

Molba prof. dr Mikloša Bira Nastavno-naučnom veću da prihvati završni izveštaj četvorogodišnjeg projekta pod naslovom Prilagođavanje psihodijagnostičkih instrumenata kulturalnim i etničkim specifičnostima populacije Vojvodine, koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.

Molba prof. dr Mikloša Bira Nastavno-naučnom veću da prihvati završni izveštaj za kratkoročni projekat pod nazivom Razvijanje programa prepoznavanja i prevencije vršnjačkog nasilјa u osnovnim školama, koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.

Molba doc. dr Velјka Jovanovića Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Psihologija subjektivnog blagostanja. Za recenzente se predlažu: prof. dr Marija Zotović Kostić, prof. dr Vesna Gavrilov Jerković, prof. dr Ljilјana Kaliterna Lipovčan, naučni savetnik, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska, i dr Zvjezdana Prizmić Larsen, istraživač, Washington University in St Louis, SAD. Izdavač će biti Filozofski fakultet, a troškove štampanja monografije snosiće autor.

Molba doc. dr Jelice Petrović Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Konflikti u adolescenciji: od socijalne adaptacije do destrukcije. Za recenzente se predlažu: prof. dr Marija Zotović Kostić, prof. dr Tatjana Stefanović Stanojević, Filozofski fakultet, Niš, prof. dr Sanja Opsenica, Pedagoški fakultet, Bjelјina, Bosna i Hercegovina. Izdavač će biti Filozofski fakultet, a troškove štampanja monografije snosiće autor.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje mini-konferencije iz političke psihologije u oktobru 2016. godine. Skup će biti organizovan uz finansijsku podršku organizacije International Society for Political Psychology. Planirano je da skup traje dva dana.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije Lingvokulturološki triptih. Autori monografije su prof. dr Dragana Drobnjak i doc. dr Ksenija Šulović. Za recenzente se predlažu: prof. dr Snežana Gudurić, prof. dr Oktavija Nedelku, Univerzitet u Bukureštu, i prof. dr Anđelka Pejović, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac. Izdavač će biti Filozofski fakultet, a štampanje će se finansirati sa projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika radova Društvo i prostor koji je nastao kao rezultat Međunarodne konferencije Društvo i prostor koja je održana na Filozofskom fakultetu 25. i 26. septembra 2015. godine. Izdavači zbornika biće Srpsko sociološko društvo, Filozofski fakultet u Novom Sadu i Institut za uporedno prvao iz Beograda. Urednici zbornika su prof. dr Pavle Milenković, doc. dr Snežana Stojšin i asistentkinja Ana Pajvančić Cizelј. Za recenzente se predlažu dr Olga Vladimirovna Nečiporenko, Institut filozofije i prava Novosibirsk, Rusija, Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, Hrvatska, dr Miloš Marjanović, red. prof Pravnog fakulteta u Novom Sadu u penziji, Radoš Radivojević, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, i prof. dr Ljubinko Pušić. Troškove štampanja snosiće Srpsko sociološko društvo.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika Regioni i regionalizacija: sociološki aspekti 3, nastao kao rezultat rada na projektu Regioni i regionializacija: komparativna analiza, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Za recenzente se prelažu: doc. dr Jovana Čikić, doc. dr Isidora Jarić, Filozofski fakultet, Beograd i doc. dr Dejan Janković, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na izveštaj o radu na projektu Regioni i regionalizacija: komparativna analiza za 2015. godinu koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizaciju naučne konferencije Kolektivno pamćenje i zaborav koja bi se održala 15. i 16. maja 2016. godine na Fakultetu u organizaciji Centra za empirijska istraživanja i Odseka za sociologiju. Sredstva za organizovanje konferencije su obezbeđena od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva pravde – Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije Vodič kroz ideologije 2, autora doc. dr Marka Škorića i doc. dr Alekseja Kišjuhasa. Izdavač će biti Alternativna kulturna organizacija, Novi Sad. Za recenzente se predlažu: doc. dr Dejan Janković, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad, doc. dr Natalija Perišić, Fakultet političkih nauka, Beograd i prof. dr Valentina Sokolovska. Fakultet neće snositi troškove štampanja monografije.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje 46. broja časopisa Prilozi proučavanju jezika. Za recenzente se predlažu prof. dr Jasmina Grković Mejdžor, prof. dr Vladislava Ružić, prof. dr Ivana Antonić i prof. dr Milivoj Alanović. Izdavač je Filozofski fakultet. Troškovi štampanja padaju na teret Filozofskog fakulteta.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Svetlane Tomin Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da dr Monika Fin sa Univerziteta u Padovi na Odseku za srpsku književnost, na kursu Poetika srednjovekovne književnosti, održi dva predavanja pod naslovom: Venecija i srpsko štamparstvo šesnaestog veka, 10. decembra 2015. godine i Žitije Gerasima Zelića u komparativnom kontekstu, 14. januara 2016. godine.

Molba prof. dr Ljilјane Pešikan Ljuštanović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na konkursu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja za akreditaciju stručnog i naučnog skupa pod naslovom Nastava starijih književnosti u osnovnoj i srednjoj školi – problemi, izazovi, mogućnosti koji bi bio namenjen stručnom usavršavanju nastavnika u osnovnoj i srednjoj školi. Skup bi, se ukoliko bude akreditovan, održavao kao jednodnevni dva puta, u aprilu 2016. (okvirno subota 9. april) i u junu 2016. godine (okvirno subota 11. jun).

Molba prof. dr Snežane Gudurić, rukovodioca projekta Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje tematskog zbornika Jezici i kulture u vremenu i prostoru 5 u suizdavaštvu sa štamparijom Krimel iz Budisave. Za recenzente se predlažu: prof. dr Dragan Koković, prof. dr Oktavija Nedelku, Univerzitet u Bukureštu i David Astoria, Univerzitet u Parmi, Italija. Troškove štampanja će podeliti štamparija Krimel i Filozofski fakultet (projekat 178002).

16. Saglasnosti-nastava

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u zimskom semestru u školskoj 2015/16. godini za časove vežbi Engleskog jezika po izboru A2.1 i B1.1, angažuju studentkinje doktorskih studija Nina Ilić i Slađana Stamenković pod mentorstvom doc. dr Danijele Prošić Santovac.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za dopunu tekućeg programa MAS Istorije u izbornom bloku kurseva, kursom Rimski svet i varvari pod rukovodstvom prof. dr Vesne Manojlović Nikolić

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za dopunu tekućeg studijskog programa OAS Istorije u izbornom bloku kursevima Arheologija Kelta u 7 semestru i Arheologija Avara u 8 semestru, pod rukovodstvom prof. dr Vesne Manojlović Nikolić

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za dopunu tekućeg studijskog programa DAS Istorije u izbornom bloku kursevima, Urbana istorija Srbije u dvadesetom veku i Nacionalno pitanje u socijalističkoj Jugoslaviji pod rukovodstvom prof. dr Slobodana Bjelice

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za dopunu tekućeg programa MAS Istorije u izbornom bloku 2 predmet Društvena i kulturna istorija Srba u 20. veku pod rukovodstvom prof. dr Bilјane Šimunović Bešlin

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za nove kurseve na doktorskim studijama Jezik i književnost: Evropski kontekst dubrovačke književnosti koji je prijavila prof. dr Gordana Pokrajac i Topologija Prustovog „Traganja za izgublјenim vremenom“ koji je prijavio doc. dr Pavle Botić

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmenu akreditovanog studijskog programa DAS Sociologije

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se kurs Srpska kulturno specifična leksika na doktorskim akademskim studijama Jezik i književnost, čiji je nosilac doc. dr Jasmina Dražić, premesti iz izbornog bloka 5 u izborni blok 1, budući da svojim sadržajem pripada domenu leksikoloških ispitivanja savremene leksike u kulturnim okvirima.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se doc. dr Jasmina Dražić isklјuči sa kursa Metodika srpskog jezika i Metodička istraživanja u nastavi srpskog jezika i književnosti na doktorskim akademskim studijama Jezik i književnsot

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Jelene Ajdžanović na doktorskim studijama Jezik i književnost na predmetu Sintaksička sintagmatika čiji je nosilac prof. dr Nada Arsenijević

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se doc. dr Nevena Varnica, doc. dr Đorđe Despić, prof. dr Gojko Tešić, prof. dr Jasmina Jokić, doc. dr Nataša Polovina, prof. dr Nikola Grdinić i doc. dr Sanja Paripović Krčmar, prof. dr Slobodan Vladušić, doc. dr Želјko Milanović, prof. dr Milivoj Nenin i doc. dr Zorica Hadžić uklјuče na doktorske studije

Molba prof. dr Save Damjanova Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost, da zbog velikog interesovanja studenata doktorskih studija, studenti upisani na doktorske studije po programu od 2008. godine, mogu da izaberu kurs Pavić koji je akreditovan kurs programa od 2015. godine.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmenu studijskog programa Mađarskog jezika i književnost OAS za školsku 2015/16. godinu. Usled nedostatka predmetnog nastavnika briše se izborni predmet Rečenice govora u 6 semestru.

17. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u škkolskoj 2015/16. godini

Molba Filozofskog fakulteta u Tuzli Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Snežane Božanić u letnjem semestru za predmet Opšta istorija srednjeg vijeka 2 sa fondom od 4 časa.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Marice Šlјukić na OAS Fizike za izvođenje nastave iz predmeta Sociologija obrazovanja (2+0) u zimskom semestru u školskoj 2015/16. godini.
                                                                                                                           
Molba Pravnog fakkulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Dušana Marinkovića za izvođenje nastave na master akademskim studijama Socijalni rad za izborne predmete Sociologija socijalnih problema u zimskom semestru sa fondom časova 3+0 i Socijalna patologija i socijalna kontrola u zimskom semestru sa fondom časova 3+0 u školskoj 2015/16. godini.

18. Dopis Društva za srpski jezik i književnost u vezi sa predlogom Plana udžbenika osnovnog i srednjeg opšteg  i umetničkog obrazovanja i vaspitanja

19. Imenovanje doc. dr Dejana Pralice za koordinatora studijskog programa Interdisciplinarne doktorske studije  

20. Usvajanje Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

21. Izmene i dopune Statuta Filozofskog fakulteta

22. Razno

Doc. dr Dejan Pajić, doc. dr Aleksandar Kavgić i asistent Bojana Kovačević Petrović podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o specijalnoj sesiji o IKT obrazovanju: ABCD HERE, koja je održana u Beogradu 4. novembra 2015. godine

Prof. dr Dojčil Vojvodić podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 5. konferenciji Komisije za aspektologiju Međunarodnog slavističkog komiteta  Aspektualna semantička zona: tipologija sistema i scenariji dijahronog razvoja, koja je održana u periodu od 13. do 15. novembra 2015. godine u Kjotu, Japan

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu