Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
11. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 11. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 20.12.2013. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

 

1. Informacije dekana i prodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Nastavno-naučnog veća (vidi prilog)
3. Potvrđivanje Odluke o izboru zamenika šefa Odseka za filozofiju (umesto prof. dr Damira Smiljanića izabran je prof. dr Dragan Prole)
4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za istoriju
mr Aleksandar Savić (vidi prilog)

5. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za slavistiku
Kandidat: mr Marina Koprivica, tema: Prozno stvaralaštvo Borisa Pasternaka, Komisija: dr Bogdan Kosanović, prof. emeritus, mentor, dr Nikola Grdinić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, dr Enisa Uspenski, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Jelena Ajdžanović, tema: Priloški predikatski izrazi u književno-naučnom diskursu, Komisija: dr Vladislava Ružić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Nada Arsenijević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Jasmina Moskovljević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Opšta lingvistika, Filološki fakultet, Beograd.

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija

Odsek za komparativnu književnost
mr Ivan Golušin (vidi prilog)

7. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Gordana Lalić-Krstin, tema: Morfemizacija krnjih leksičkih osnova u savremenom engleskom jeziku: leksikološki i leksikografski aspekti, Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Vladimir Ž. Jovanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš, dr Violeta Stojičić, docent za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš.

Kandidat: mr Ana Tripković, tema: Uporedna analiza kolaborativnog i samostalnog pismenog izražavanja u osnovnoškolskoj nastavi engleskog jezika, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Smiljka Stojanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Vesna Šilić, tema: Mentalno zdravlje dece na hraniteljstvu: Značaj kvaliteta staranja o detetu od strane hranitelja, Komisija: dr Ivana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Jasminka Marković, docent za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet, Novi Sad.

Kandidat: mr Olivera Isaković, tema: Efekti percipiranih roditeljskih postupaka prilikom korigovanja neprimerenih ponašanja dece na aktuelna uverenja o disciplinovanju u mlađem odraslom dobu: retrospektvna studija, Komisija: dr Ivana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Jasmina Kodžopeljić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Tatjana Stefanović-Stanojević, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filazofski fakultet, Niš.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Slađana Isaković, tema: Tipovi fantastike u prozi Radovana Belog Markovića, Komisija:dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Aleksandar Jerkov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Stojan Đoriđić, red. prof. Filozofski fakultet, Niš.

8. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Milica Pasula, master (vidi prilog)

Doktorske studije psihologije
Stanislava Popov, master (vidi prilog)

9. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studje metodika nastave
Kandidat: Otilija Velišek-Braško, master, tema: Razvoj kompetencija za inkluzivno obrazovanje u sistemu profesionalnog razvoja nastavnika; Komisija:dr Spomenka Budić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Josip Ivanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagoške nauke, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Kandidat: Snežana Ladičorbić, tema: Problemska nastava u predmetu priroda i društvo, Komisija: dr Spomenka Budić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Jasna Adamovvanr. prof. za užu naučnu oblast metodika nastave hemije, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, dr Stanko Cvjetićanin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Metodika nastave poznavanja prirode, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Milica Andevski, red. red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Kandidat: Mirsada Džaferović, master, tema: Uloga nastavnika u prevenciji konflikata i nasilnog ponašanja učenika mlađeg školskog uzrasta (Efekti primene metodičkih postupaka nenasilne komunikacije) Komisija: dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Spomenka Budić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Gordana Budimir-Ninković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet, Jagodina, dr Šefika Alibabić, red. prof. za užu naučnu oblast Andragogija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Milica Andevski, red. red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

10. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Ana Halas, master (vidi prilog)
Borjanka Đerić, master (vidi prilog)

Doktorske studije pedagogije
Stefan Ninković, master (vidi prilog)

Doktorske studije sociologije
Dušan Ristić, master (vidi prilog)
Aleksej Kišjuhas, master (vidi prilog)

11.Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarskih teza

Odsek za istoriju
Žarko Dimić magistar istorijskih nauka

12. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu magistarskih teza

Odsek za psihologiju
Kandidat: Marija Krsmanović, tema: Validacija instrumenata za procenu rizika od kriminološkog povrata za osuđene na kaznu zatvora do 3 godine, Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblas Psihologija, mentor, dr Bojan Janičić, docent za užu naučnu oblas Psihologija, dr Valentina Baić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd.

13. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo Elizabet Salmore u periodu od 20. decembra 2013. godine do 6. januara 2014. godine.

14. Saglasnosti

Odsek za anglistiku

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se 3. IATIS-ova regionalna prevodilačka radionica za zapadni Balkan na temu obrazovanja usmenih i pismenih prevodilaca uvrsti u prioritetne skupove Filozofskog fakulteta u 2014. godini.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u letnjem semestru školske 2013/14. godine:
1. Dejana Vasin, master, osnovne akademske studije istorije na predmetu Srpski predvodnici u Ugarskoj posle propasti srednjovekovnih država (3+2) pod mentorstvom prof. dr Nenada Lemajića;
2. Jovana Kasaš, master, osnovne akademske studije istorije na predmetu Jugoslavija za vreme i posle Drugog svetskog rata (3+1) pod mentorstvom prof. dr Slobodana Bjelice.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje stručne ekskurzije u Rumuniju od 15. do 20. maja 2014. godine.

Odsek za komparativnu književnost
Odsek za komparativnu književnost obaveštava Nastavno-naučno veće da je studentkinja doktorskih studija ma Jelena Stanojev odustala od angažovanja u nastavi u školskoj 2013/14. godini. Dva časa nastave preuzeo je student doktorskih studija Stevan Bradić.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da novinar Đorđe Randelj 15. januara 2014. godine bude gost predavač na predmetu Novinarski žanrovi 2.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavljivanje Zbornika (sveska 3) pod naslovom Inkluzivno obrazovanje: Razvojni pravci i perspektive. Štampanje Zbornika biće finansirano od materijalnih sredstava projekta Inkluzivno obrazovanje: od pedagoške koncepcije do prakse.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Ivani Mihić za učešće u realizaciji projekta RTV Vojvodine Pundravci, edukativni serijal u okviru programa za decu i mlade o reproduktivnom zdravlju i bliskim odnosima namenjen deci ranog adolescentnog uzrasta. Doc. dr Ivana Mihić bila bi angažovana kao stručni konsultant.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Zoje Karanović Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izdavanje knjige pod naslovom Savremena srpska folkloristika 1, koja predstavlja zbornik radova sa naučnog skupa, održanog na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 4. i 5. oktobra 2013. godine, urednici prof. dr Zoja Karanović i doc. dr Jasmina Jokić. Za recenzente se predlažu prof. dr Snežana Samardžija, Filološki fakultet, Beograd, dr Bojana Jovanović, naučni savetnik, Balkanološki institut SANU, doc. dr Danijela Popović, Filozofski fakultet, Niš. Finansijska sredstva su obezbeđena od strane Ministarstva prosvete i nauke RS i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se knjiga doc. dr Gordane Dragin Govori u slivu Studenice (uvod, fonetika, tekstovi), se obajavi u ediciji E-disertacije. Za recenzente se predlažu: dr Jordan Marković, red. prof. Filozofski fakultet, Niš, dr Radivoje Mladenović, red. prof, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, dr Slobodan Pavlović, vanred. prof.

15. Izmena plana i programa diplomskih akademskih studija Srpska filologija u školskoj 2013/14. godini (vidi prilog)

16. Angažovanja nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2013/14. godini (vidi prilog)

17. Angažovanja nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2014/15. godini

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje sledećih nastavnika prof. dr Snežana Smederevac iz nastavnog predmeta Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti (3+0), prof. dr Dragan Koković iz nastavnog predmeta Medicinska etika i sociologija (3+0), prof. dr Maja Marković iz nastavnog predmeta Fonetika (2+2), prof. dr Zdenka Novović iz nastavnog predmeta Psihologija invaliditeta (3+2), prof. dr Ivan Jerković iz nastavnog predmeta Psihologija razvojnog doba (4+4), prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković iz nastavnog predmeta Veštine komuniciranja (2P+0,67 SIR), doc. dr Dušanka Vujović iz nastavnog predmeta Lingvistika (2+0), doc. dr Jelena Šakotić-Kurbalija iz nastavnog predmeta Psihoterapijski rad sa osobama sa invaliditetom (2+1), doc. dr Jelica Petrović iz nastavnog predmeta Psihološke osnove poremećaja u ponašanju (2+2), doc. dr Ivana Mihić, iz nastavnog predmeta Terapija igrom (2+1) za akreditacioni period počev od školske 2014/15. godine.

18. Zamena članova Komisije za nostrifikaciju na Odseku za germanistiku

1. doc. dr Gordana Ristić (umesto prof. dr Ištvana Bognera) predsednik Komisije
2. doc. dr Nikolina Zobenica (umesto prof. dr Vere Vasić)

19. Razno

Prof. dr Nebojša Majstorović podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću izveštaj sa skupa Campus Europae Subject Committee Teacher Training & Education 25th Meeting koji je održan u Lođu, Poljska od 29.09. do 30.09. 2013. godine (vidi prilog).

Mr Melina Panaotović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom boravku u Moskvi u periodu od 10. novembra do 3. decembra 2013. godine (vidi prilog).


Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu