Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
11. sednica Nastavno-naučnog veća

        U odsustvu dekana Fakulteta, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku  saziva 11. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 17.12.2010. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

 

DNEVNI  RED

1.Informacije prodekana
2.Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
                Odsek za pedagogiju:
                               mr Zdenko Kunčak
                Odsek za psihologiju:
                               mr Tanja Nedimović
                Odsek za srpsku književnost:
                               mr Jovana Reba
                Odsek za hungarologiju:
                               mr Marija Pastor-Kiči
4.  Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
Odsek za psihologiju:
Kandidat: mr Živka Mićanović-Cvejić, tema: Afektivna vezanost u anksioznim i depresivnim stanjima, Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Tatjana Stefanović-Stanojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Nišu.
                Odsek za sociologiju:
Kandidat: mr Marko Škorić, tema: „Standardni model društvene nauke“ i noviji pokušaji integracije sociologije, antropologije i biologije, Komisija: prof. dr Dušan Marinković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline, mentor, prof. dr Dragan Koković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline i dr Miloš Marjanović, red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline, Pravni fakultet u Novom Sadu.
5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i metntora za izradu
doktorske disertacije
                Odsek za istoriju:
                               mr Aleksandar Krstić
Odsek za pedagogiju:
                               mr Marta Dedaj
6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije
                Odsek za slavistiku:
Kandidat: mr Nataša Ajdžanović, tema: Sistem nastave ruskog jezika na nižem osnovnoškolskom uzrastu u srpskoj govornoj i sociokulturnoj sredini, Komisija: dr Mara Đukić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Ksenija Končarević, komenot red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu i dr Marija Stefanović, docent za užu naučnu oblast Rusistika.

Kandidat: mr Dragana Popović, tema: Predikati percepcije u ruskom i srpskom jeziku, Komisija: dr Dušanka Mirić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, mentor, dr Predrag Piper, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet u Beogradu, dopisni član SANU i dr Dojčil Vojvodić, docent za užu naučnu oblast Rusistika.
                Odsek za sociologiju:
Kandidat: mr Marica Petrović, tema: Socijalna izopštenost mladih u ruralnim zajednicama, Komisija: dr Srđan Šljukić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline, mentor, dr Milovan Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline, Pravni fakultet u Beogradu i dr Živojin Petrović, docent za užu naučnu oblast Sociološke discipline, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.
7. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)
                Odsek za psihologiju:
                               Nada Padejski
8. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza
                Odsek za pedagogiju:
                               Rita Špajzer (magistar pedagoških nauka)
                Odsek za psihologiju:
                               Gorana Rakić-Bajić (magistar psiholoških nauka)
                Odsek za srpsku književnost:
                               Ivan Golušin (magistar književnih nauka)
                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
                               Gordana Avakumović (magistar filoloških nauka)
9.  Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza
Odsek za istoriju:
               Vasilj Jovović
Odsek za pedagogiju:
               Mira Jovanović
10. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu  magistarske teze
                Odsek za slavistiku:
                               Slobodanka Marković
11. Saglasnost našim nastavnicima i saradnicima za rad na drugim fakultetima u šk. 2010/11. god.
                Odsek za germanistiku:
Molba Roberta Kovača Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za angažovanje na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu do 1/3 punog radnog vremena u šk. 2010/11. godini.
                Odsek za pedagogiju:
Molba Filozofskog fakulteta u Beogradu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Svetozaru Dunđerskom,  za angažovanje do 1/3 punog radnog vremena radi izvođenja nastave iz predmeta: Sistem vaspitanja i obrazovanja, na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju u šk. 2010/11. godini.
                Odsek za slovakistiku:
Molba Filološkog faklteta u Beogradu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Mihalu Harpanju, za angažovanje za izvođenje nastave iz predmeta Slovačka književnost  u šk. 2010/11. godini.     
12. Saglasnost za nagažovanje nastavnika sa drugih fakulteta sa nepunim radnim vremenom u šk. 2010/11. godini
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost dr Ljudmili Popović, red. prof. za angažovanje do 1/3 punog radnog vremena radi izvođenja nastave iz predmeta: Ukrajinski jezik, studentima 2. i 3. godine u šk. 2010/11. godini.
                Odsek za medijske studije:
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da da saglasnsot dr Zoranu Jevtoviću, vanred. prof. Filozofskog fakulteta u Nišu, Odseka za novinarstvo, uža naučna oblast komunikologija, za izvođenje nastave iz predmeta: Savremeni medijski sistemi, na master studijama.

13. Usklađivanje stručnih naziva prema pravilniku o stručnim nazivima
                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
                               Osnovne studije:
1. Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika: diplomirani fololog sribista – srpski jezik i književnost;
2. Srpska filologija u kontaktu s mađarskom / slovačkom filologijom:
    diplomirani filolog srbista u odeljenjima za nacionalne manjine.
Masterske studije
Studijski program ima dva stručna naziva, u zavisnosti od toga da li se student usmerava izbornim predmetima za filološko ili nastavničko usmerenje:
1. master filolog (sribista);
2. master profesor jezika i književnosti (srbista) (uslov: ukupno 30 bodova iz grupe PPM predmeta + 6 bodova metodička praksa).

14. Angažovanje u nastavi studenata 1. godine doktorskih studija psihlogije u zimskom semestru šk.2010/11. godine

15. Saglasnosti                  
Uredništvo časopisa Metodički vidici moli Nastavno-naučno veće da da saglasnost da Filozofski fakultet učestvuje u sufinansiranju časopisa.
Odsek za anglistiku:
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost na prijavu na javni poziv Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za ostvarivanje učešća u sredstvima ministarstva u 2011. godini. Sredstva bi se koristila za sufinansiranje konferencije ELALT koja će se održati 19. marta 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da  da saglasnost na  volonterski angažman lektorima Terensu Mekeneniju i Jagodi Topalov na projektu „Osnaživanje romskih studenata na Univerzitetu u Novom Sadu“ u toku šk. 2010/11. godine.
                Odsek za istoriju:
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da  da saglasnost za učešće na konkursu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja za sufinansiranje izdavanja monografskih i drugih naučnih dela po javnom pozivu za 2011. godinu i to za časopis Istraživanja br. 22 za 2011. godinu.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da  da saglasnost za učešće na konkursu Ministarstva nauke i zaštitu životne sredine za sufinansiranje izdavanja monografskih dela po javnom pozivu za 2011. godinu o to:
Izvori o istoriji i kulturi Vojvodine (147002D)  finansiranog od Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj,

  • dr Duško Kovačević – Bešenovo manastir svetih arhangela Mihaila i Gavrila Suizdavač monografije će biti Istorijski arhiv „Srem“ Sremska Mitrovica.

Odsek za komparativnu književnost:
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da  da saglasnost za objavljivanje monografije dr Pavla Botića pod naslovom: „Slike 18. veka u Seobama i Drugoj knjizi Seoba Miloša Crnjanskog“
Odsek za medijske studije:
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da  da saglasnost za štampanje zbornika radova sa projekta „Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju“. Projekat se realizuje kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za organizovanje ranojesenje škole Mostovi medijskog obrazovanja 2011. godine koja će se održati u periodu od 7-13.9.2011. godine. Takođe Odsek traži saglasnost za štampanje Zbornika sažetka radovo koji će se izlagati na konferenciji u okviru jesenje škole.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje radnog sastanka sa predstavnicima Fakulteta za mas medije Pan-evropske Visoke škole u Bratislavi. Skup bi se održao 21.12.2010. godine, a razgovaralo bi se o mogućoj saradnji.
                Odsek za pedagogiju:
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za sufinansiranje izdavanja Zbornika (sveska 23/24 2009/2010) jer Odsek raspolaže veoma skromnim sredstvima. Ovaj Zbornik izlazi više od dvadeset godina i da se ne bi prekidao kontinuitet molimo vas da odobrite finansiranje od strane Fakulteta.
                Odsek za psihologiju:
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za upotrebu novog udžbenika u nastavi.
Autori udžbenika pod naslovom „Razvojna psihologija“ su prof. dr Ivan Jerković i prof. dr Marija Zotović,  izdavač je „Futura publikacije“.
Recenzenti su: prof. dr Tatjana Stefanović-Stanojević, Filozofski fakultet u Nišu,  prof. dr Jasmina Kodžopeljić
i dr Lada Marinković, profesor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

Molba prof. dr Marije Zotović i prof. dr Ivana Jerkovića Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za objavljivanje monografije pod naslovom „Porodice u Vojvodini: Karakteristike porodica u posebnim uslovima“.
Za recenzente monografije predloženi su:
prof. dr Tatjana Stefanović Stanojević, Filozofski fakultet u Nišu,
doc. dr Slađana Zuković, Odsek za pedagogiju
prof. dr Jasmina Kodžopeljić, Odsek za psihologiju

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za organizaciju skupa „Savremeni trendovi u psihologiji“ koji će se održati od 14. do 16. 10.2011. godine na Filozofskom fakultetu.
Saglasnost je potrebna radi konkurisanja za sredstva kod Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.
                Odsek za romanistiku:
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavljivanje seminara pod naslovom Interaktivna nastava francuskog jezika kao stranog kod Zavoda za unapređenje nastave, čiji su autori prof. dr Snežana Gudurić i prof. dr Svetlana Kostović.
                Odsek za sociologiju:
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da  da saglasnost za suizdavačstvo Žurnala za sociologiju, zajedno sa Vojvođanskm sociološkom asocijacijom.
Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da  da saglasnost za učešće na konkursu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za finansiranje izdavanja časopisa Prilozi proučavanju jezika. 

Molba doc. dr Dušanke Zvekić-Dušanović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za sufinansiranje štapanja monografije pod naslovom Modalnost: Motivaciona modalnost u srpskom i mađarskom jeziku.

Molba doc. dr Dušanke Zvekić-Dušanović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da Filozofski fakultet bude izdavač monografije pod naslovom Modalnost: Motivaciona modalnost u srpskom i mađarskom jeziku.
                Odsek za hungarologiju:
Molba doc. dr Eleonore Kovač-Rac Nastavno-naučnom veću da joj odobri učešće na konkursu za sufinansiranje kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj za štampanje rukopisa odbranjene doktorske disertacije pod naslovm Nyelvi Attitűdök a vajdasági magyarsáag körében (Jezičko opredelenje prema maternjem jeziku i dvojezičnosti mađarske zajednice u Vojvodini.)
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učestvovanje na konkursu kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, za sufinansiranje izdavanja naučnih monografija i drugih naučnih dela pod naslovom Vajdaság Gelységeinek Földrajzi nvei 15 – Báanaát földrajzi neveinek adattára (Toponimi Vojvođanskih naselja  15. – Baza  podataka toponima Banata).

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu Pedagoškog zavoda Vojvodine za akreditaciju programa stručnog usavršavanja profesora mađarskog jezika i književnosti. Naziv programa je: Teorija – model – pristup.

16. Gostovanja
                Odsek za medijske studije:
Odsek za Medijske studije obaveštava Nastavno-naučno veće da su na predavanjima gostovali:

  • 25.11.2010. godine na vežbama iz predmeta: Izveštavanje u kriznim i ratnim uslovima, veterani iz Centra za ratnu traumu;
  • 2.12.2010. godine na predavanju iz predmeta: Radijsko novinarstvo, zamenica Ombudsmana Vojvodine, Danica Todorov.

Odsek za psihologiju:
Molba Odseka za psihologiju da Nastavno-naučno veće odobri gostovanje prof. dr Rodgera Solomona i dr Vesne Bogdanović, iz Centra za ratnu traumu, Novi Sad da u okviru edukacije EMDR 21.12.2010. godine održe predavanje.
                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje prof. dr Dunje Jutronić (Hrvatska) u okviru CEEPUS programa kao predavača i na Odseku za srpski jezik i lingvistiku gde bi održala više predavanja.

17. R a z n o

Odsek za medijske studije:

Molba za odobrenje održavanja promotivne akcije u sklopu regionalnog projekta „Interpukcija korupcije“ koju finansira Evropska komisija.

Odsek za medijske studije obaveštava Nastavno-naučno veće da su na Odseku od 17.11. do 1.12.2010. godine  gostovali na predavanjima i vežbama: dr Danica Aćimović, Milena Jerkov novinarka, Marija Stokuća novinarka i Predrag Novaković, novinar.
                Odsek za srpsku književnost:
Izveštaj prof. dr Nikole Grdinića o boravku u Pekingu u periodu od 18. do 24.11.2010. godine.

               Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

 

                                                                          Za Dekana Filozofskog fakulteta
                                                              prodekan za međunarodnu saradnju i nauku

                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš, s.r.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu