Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
10. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 10. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u petak, 16.12.2016. godine, sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Nastavno-naučnog veća i Kolegijuma održanog 24.11.2016. godine

3. Utvrđivanje predloga kvota za upis studenata u prvu godinu OAS, MAS i DAS u školskoj 2017/18. godini (prilog)

4. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Katica Darmanović, tema: Tipologija i funkcija ženskih likova u epskim pesmama Vukove zbirke, Komisija: dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Svetlana Tomin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Jasmina Jokić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Slavica Garonja Radovanac, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, dr Dragolјub Perić, docent, za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

5. Produžetak roka za izradu doktorske disertacije

Odsek za komparativnu književnost
Molba mr Dragane Vujaković Dragelјević Nastavno-naučnom veću da joj rok za izradu doktorske disertacije pod naslovom Ekspresionističko nasleđe u savremenom srpskom pesništvu produži u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Odsek za psihologiju
Molba mr Radeta Damjanovića Nastavno-naučnom veću da mu rok za izradu doktorske disertacije pod naslovom Komorbiditet u okviru grupe poremećaja sa nasilničkim ponašanjem: jedan ili više poremećaja produži u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Odsek za romanistiku
Molba mr Vanje Manić Matić Nastavno-naučnom veću da joj rok za izradu doktorske disertacije pod naslovom Éléménts de civilisation francophone dans l’ enseignement de FLE/Elementi frankofone civilizacije u nastavi francuskog kao stranog jezika produži u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Odsek za srpski jezik i književnost
Molba mr Dragane Isailović Nastavno-naučnom veću da joj rok za izradu doktorske disertacije pod naslovom Antroponimija, patronimija i toponimija Kruševca od 1843. do 1870. godine produži u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

6. Promena mentora za izradu doktorske disertacije

Molba mr Dragane Isailović Nastavno-naučnom veću da joj odobri izradu doktorske disertacije bez mentora. Mentor, prof. dr Ljilјana Nedelјkov, zbog odlaska u penziju više ne ispunjava uslove da bude mentor.

7. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Doktorske studije psihologije:
Kandidat: Ivana Ignjatović, master; tema: Veze psihološke fleksibilnosti sa egzekutivnim funkcijama i osobinama ličnosti: poređenje osoba sa multiplom sklerozom i hroničnim bolom, Komsija: dr Ljilјana Mihić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Čongor Nađ, red. prof. za užu naučnu oblast Neurologija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Milan Cvijanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Neurologija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Zdenka Novović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Doktorske studije jezika i književnosti:
Kandidat: Ivana Janjić, master; tema: Fonetska i morfološka analiza grešaka u učenju rumunskog jezika kao stranog jezika, Komisija: dr Daniel Sorin Vintila, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rumunski jezik i književnost, Fakultet za novinarstvo, kominukologiju i moderne jezike, Univerziteta Tibiskus, Temišvar, predsednik Komisije, dr Marina Puja-Budesku, red. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, dr Laura Spariosu, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rumunistika, mentor.

Kandidat: Katalin Ozer, master; tema: Makrolingvistički aspekti oslovlјavanja u nemačkom, srpskom i mađarskom jeziku, Komisija: dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Hungarologija, predsednik Komisije, dr Dušanka Zvekić Dušanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, dr Zrinjka Glovacki Bernardi, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Zagreb, mentor.

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Vojislav Jovanović, master
Dragan Babić, master
Ivana Pajić, master

Doktorske studije metodika nastave
Maja Jockov, master

Doktorske studije psihologije
Jovana Trbojević, master

9. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezika i književnosti
Kandidat: Jelena Jaćović, master; tema: Semantika i pragmatika glagolskih oblika u francuskom jeziku ekonomske struke u poređenju sa srpskim, Komisija: dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, predsednik Komisije, dr Ljubica Vlahović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, dr Vesna Cakelјić, red. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, dr Selena Stanković, docent za užu naučnu oblast Francuski jezik, Filozofski fakultet, Niš, dr Snežana Gudurić, redovni profesor za užu naučnu oblast Romanistika, mentor i nije član komisije.

Kandidat: Marina Šafer, master; tema: Kondicionalne konstrukcije u standardnom srpskom jeziku, Komisija: dr Vladislava Ružić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, predsednik Komisije, dr Jasmina Moskovlјević Popović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Opšta lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Dušanka Zvekić Dušanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor.

Doktorske studije psihologije:
Kandidat: Ivana Jakovlјev, master; tema: Karakteristike i mehanizam uticaja jezika u procesu diskriminacije boja, Komisija: dr Dušica Filipović Đurđević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Aleksandra Trogrlić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Slobodan Marković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd,  dr Sunčica Zdravković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor i nije član komisije.

Doktorske studije sociologije:
Kandidat: Sonja Pejić, master; tema: Sociološka sinteza biopsihosocionalnih aspekata rituala: integrativni pristup, Komisija: dr Radoš Radivojević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, predsednik Komisije, dr Žolt Lazar, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, dr Marko Škorić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

Doktorske studije istorije:
Kandidat: Relјa Vladimir, master; tema: Razvojačenje Vojne Granice u Austro-Ugarskoj (1867-1881), Komisija: dr Goran Vasin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, predsednik Komisije, dr Nenad Ninković, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Miloš Jagodić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Istorija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Dejan Mikavica, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor.

Kandidat: Miroslav Filipović, master; tema: Politička biografija Jovana Subotića,  Komisija: dr Goran Vasin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, predsednik Komisije, dr Nenad Ninković, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Miloš Jagodić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Dejan Mikavica, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija, mentor.

10. Promena mentora za izradu magistarske teze

Molba Blažana Stjepanovića, Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za promenu mentora za izradu magistarske teze pod naslovom Johan Volfgang Gete u časopisu „Misao“. Umesto prof. dr Julijane Beli Genc za mentora se predlaže prof. dr Nikolina Zobenica.

11. Izbor u naučno zvanje – viši naučni saradnik

Kandidat: dr Predrag Todorović, naučni saradnik; Komisija: dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Vladimir Gvozden, vanr. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, dr Gorana Raičević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Bojan Jović, naučni savetnik, za užu naučnu oblast Opšta književnost i teorija književnosti, Institut za književnost i umetnost, Beograd.

12. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Elizabet Salmor, lektora stranca za engleski jezik, Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 2 do 29. januara 2017. godine radi odlaska SAD. Sve obaveze prema studentima biće nadoknađene.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Ljilјane Mihić Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 13.1.2017. godine do 27.4.2017. godine u svrhu pisanja udžbenika iz predmeta Savremene teorije psihopatologije. Sve obaveze prema studentima preuzeće prof. dr Zdenka Novović i doc. dr Snežana Tovilović.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba doc. dr Želјka Markovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 20.2.2017. godine do 19.2.2018. godine radi odlaska na Univerzitet Hankuk u Seulu, gde će boraviti kao gostujući predavač. Sve obaveze prema studentima u navedenom periodu preuzeće doc. dr Marina Kurešević i asistentkinja Aleksandra Colić.

13. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje 5. radionice Psiholingvistička, neurolingvistička i kliničkolingvistička istraživanja 22. aprila 2017. godine. Plenarni predavači biće akademik SANU Aleksandar Kostić i dr Kristina Manoulidou, Univerzitet u Ljublјani, a učešće u radionici do sada su potvrdili dr Silvia Martinez Fereiro, Univerzitet u Kopenhagenu, dr Aleksandra Perović, UCL, London, dr Dušica Đurđević Filipović, Filozofski fakultet, Novi Sad, i dr Srđan Popov, Univerzitet Groningen.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavlјivanje e-izdanja sa odabranim radovima sa 4. skupa Psiholingvistička, neurolingvistička i kliničkolingvistička istraživanja, održanog na Filozofskom fakultetu 16.4.2016. godine. Urednici publikacije su prof. dr Sabina Halupka Rešetar i dr Silvia Martinez Fererio, Univerzitet u Kopenhagenu. Za recenzente se predlažu prof. dr Aleksandar Kostić, akademik SANU i Filozofski fakultet, Beograd, prof. dr Boban Arsenijević, Filozofski fakultet, Niš, i doc. dr Maja Miličević, Filološki fakultet, Beograd. Odsek moli da Fakultet snosi troškove objavlјivanja izdanja.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje skupa  Novi Sad Linguistic Colloquium 6 (NS LingColl 6)u organizaciji Lingvističkog kolokvijuma Odseka za anglistiku, 27. decembra 2016. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje knjige apstrakata radova sa konferencije Novi Sad Linguistic Colloquium 6 (NS LingColl 6).

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje Priručnika za pripremnu nastavu za studije Nemačkog jezik i književnosti. Urednik priručnika je prof. dr Nikolina Zobenica, a autori su prof. dr Nikolina Zobenica i asistenti Ivana Pajić, Ana Mitrevski, Mirjana Zarifović i Žolt Papišta. Stručni saradnik i lektor je Zoran Velikić. Za recenzente se predlažu: prof. dr Jelena Kostić Tomović, Filološki fakultet, Beograd, doc. dr Ljilјana Aćimović, Filološki fakultet, Banja Luka. Troškove štampanja snosiće Filozofski fakultet.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da gost na kursu Novinarstvo i politika u decembru, bude predstavnik Pokrajinskog zaštitnika građana – pokrajinskog ombudsmana.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Tea Poleščuk, Kancelarija tužilaštva, Ogranak u Hagu, 16. decembra 2016. godine bude gost na predavanju iz nastavnog predmeta Mediji i prava nacionalnih manjina, predmetni nastavnik dr Dinko Gruhonjić.

Molba prof. dr Dubravke Valić Nedelјković Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da se kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odelјenje za koordinaciju školskih uprava, prijavi na Konkurs za izbor savetnika-spolјnih saradnika, za period od 1. februara 2017. do 1. februara 2019. godine.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Fakultetu da se uklјuči u projekat Medijske posete EU.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje ugovora o saradnji sa Play Centrom iFamilylab Centrom u cilјu realizacije stručne prakse studenata i uklјučivanja Odseka u različite aktivnosti kojima se bave ovi centri.

Odsek za psihologiju
Molba doc. dr Jelene Šakotić Kurbalije Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da monografiju pod naslovom Bračni odnosi u Srbiji: povezanost kvaliteta, potencijala za razvod i spremnosti za traženje psihološke pomoći, za koju je Nastavno-naučne veće na sednici održanoj 16.9.2016. godine dalo saglasnost da se objavi kao elektronsko izdanje, štampa kao izdanje Filozofskog fakulteta. Troškovi štampanja biće plaćeni sredstvima sa projekta Efekti egzistencijalne nesigurnosti na pojedinca u Srbiji.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da gost predavač na Tribini Odseka u decembru bude Dragana Brdarić, psiholog iz Psihološkog centra za savetovanje, edukaciju i istraživanje Self. Tema Tribine je Mršavlјenje – šta sad psihologija ima s tim.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje informativnog sastanka za master studente Psihologije, na temu Socijalna inkluzija i socijalna participacija u Srbiji – mreža podrške inkluzivnom obrazovanju. Informativni sastanak bi bio održan u januaru 2017. godine. Na sastanku bi učestvovali studenti master studija psihologije kojima bi ovo bila predispitna obaveza iz predmeta Socijalna inkluzija i psihologija tolerancije, kao i predstavnik Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju. Na sastanak bi bili pozvani studenti master studija svih studijskih programa Filozofskog fakulteta.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Ivani Mihić za učešće na projektu Podrška unapređivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada sa decom sa smetnjama u razvoju – akcioni plan transformacije razvojnih grupa u vrtićima. Ovaj projekat deo je plana saradnje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a u domenu predškolskog vaspitanja i obrazovanja i baziran je na podršci ostvarivanju prava dece sa smetnjama u razvoju na kvalitetno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao i na kreiranju inkluzivne, podsticajne i nediskriminatorne sredine u predškolskim ustanovama.  Realizuje se u saradnji sa predškolskim ustanovama „Zvezdara“, „11. april“, Beograd i „Pčelica“, Sremska Mitrovica i organizacijom „Veliki Mali“ iz Pančeva. Na projektu bi, u periodu od decembra 2016. do aprila 2017. godine, bile angažovane dr Ivana Mihić i student doktorskih studija Milana Rajić, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Ivani Mihić za učešće na projektu Posetite nas – razvoj mentorskog pristupa u praćenju realizacije Specijalizovanog programa kućnih poseta namenjenog obuhvatu dece iz rizičnih grupa. Na projektu bi, u periodu od decembra 2016. do aprila 2017. godine, bile angažovane dr Ivana Mihić i student doktorskih studija Milana Rajić, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad. Projekat finansira Mreža prijatelјa inkluzivnog obrazovanja (Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i Centar za interaktivnu pedagogiju, Beograd), a realizuju ga predškolske ustanove Čukarica, Beograd i Dečja radost, Irig.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se monografija Podrška roditelјima dece sa smetnjama u razvoju i hroničnim bolestima –Praktikum za program „Naša priča“ objavikaoelektronsko izdanje Filozofskog fakulteta. Autori monografije su: doc. dr Tatjana Krstić, Medicinski fakultet, Novi Sad, prof. dr  Ivana Mihić, Milana Rajić, studentkinja doktorskih studija, Jelena Branković, Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“, Novi Sad. Za recenzente se predlažu: prof. dr Špela Golubović, Medicinski fakultet, Novi Sad, prof. dr Slađana Zuković, prof. dr Ljilјana Mihić, prof. dr Jelena Mićević Karanović, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kikinda, i Dragana Koruga, centar za interaktivnu pedagogiju, Beograd.

Molba prof. dr Ivane Mihić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se Filozofski fakultet (Odsek za psihologiju) uklјuči u organizaciju i realizaciju stručne konferencije Saradnja sa hranitelјskim porodicama u vrtiću. Konferencija će biti  realizovana povodom Svetskog dana porodice, u subotu 13.5.2017. godine, a organizatori će biti Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, Udruženje stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova Srbije, Aktiv stručnih saradnika predškolskih ustanova Srema i Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“, Novi Sad.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje Ugovora o saradnji sa Specijalnom bolnicom za psihijatrijske bolesti Kovin.

Odsek za rumunistiku
Molba prof. dr Laure Spariosu Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da monografiju pod naslovom Etimologia numelor de persoană la românii din Banatul Central și de Sud (Etimologija ličnih imena Rumuna u centralnom i južnom Banatu)objavi u ediciji E-disertacije. Za recenzente se predlažu: prof. dr Oliviu Felekan, Filološki fakultet Univerziteta u Baja Mare, Rumunija, prof. dr Sorin D. Vintila, Fakultet za novinarstvo, komunikologiju i moderne jezike Univerziteta "Tibiskus" u Temišvaru, doc. dr Mireva Trajlović Kondan, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizaciju regionalnog takmičenja iz sociologije za učenike srednjih škola. Planirani termin održavanja takmičenja je subota. 18. mart 2017. godine. Organizacioni odbor takmičenja čine doc. dr Dušan Ristić, doc. dr Snežana Stojšin i doc. dr Marica Šlјukić. Članovi komisije su: doc. dr Jovana Čikić, doc. dr Aleksej Kišjuhas i dr Ana Bilinović.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za elektronsko objavlјivanje zbornika Ateizam i moralni progres. Urednici zbornika su prof. dr Marko Škorić i doc. dr Aleksej Kišjuhas. Za recenzente se predlažu: prof. dr Želјko Kaluđerović, prof. dr Damir Smilјanić i doc. dr Slobodan Sadžakov, Učitelјski fakultet, Sombor. Izdavač bi bio Filozofski fakultet.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika Kulturno nasleđe: teorija, percepcija i participacija u izdanju Filozofskog fakulteta. Urednici zbornika su prof. dr Pavle Sekeruš i prof. dr Marko Škorić. Za recenzente se predlažu: prof. dr Jovana Milutinović, prof. dr Žolt Lazar i prof. dr Dejan Janković, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad. Troškovi štampanja biće plaćeni od sredstava pokrajinskog projekta Kulturno nasleđe i identitet u kontekstu modernizacijskih procesa i sociokulturnih i tehnoloških promena.

Molba prof. dr Žolta Lazara Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za elektronsko objavlјivanje udžbenika Sociologija kulture sa elementima kulturne antropologije (Kultúrszociológia kultúrantropológia elemekkel)za potrebe istoimenog izbornog kursa na mađarskom jeziku.Za recenzente se predlažu prof. dr Nikola Božilović, Filozofski fakultet, Niš, prof. dr Alpar Lošonc, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad i prof. dr Marko Škorić.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Centra za srpski jezik kao strani, Odseka za srpski jezik, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje novog 2. izdanja nastavnog kompleta Naučimo srpski 2. Troškove štampanja snosiće Centar za srpski jezik kao strani.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje Kontakt zone, 5. decembra 2016. godine. U okviru programa predstaviće se redakcija časopisa Napút (Sunčani put), glavni urednik i pisac Đerđ Sondi, pesnik Imre Babič i pisci Tamaš Tot Holo i Atila Sabo Paloc.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje predstave studenata Odseka za hungarologiju, 14. decembra 2016. godine, povodom jubileja revolucije 1956.

Ostalo
Molba prof. dr Snežane Gudurić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se tematski zbornik radova Jezici i kulture u vremenu i prostoru 6 štampa u suizdavaštvu sa štamparijom Krimel iz Budisave. Tehničko uređivanje zbornika, lektura i dve korekture biće plalćeni sa projekta Jezici i kulture u vremenu i prostoru, a troškove štampanja snosiće štamparija Krimel.

Molba prof. dr Zorice Kuburić, koordinatora Tempus projekta SHESPSS, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izdavanje prevedenog zbornika radova sa engleskog jezika u okviru Tempus projekta SHESPSS, pod naslovom Socijalna prava i socijalna politika, teorijska i empirijska perspektiva. Urednik Zborinka je Fabrizio Sciacca, koordinator projekta za partnerski Univerzitet u Katanji, Italija. Izdavači su Univerzitet u Novom Sadu i Filozofski fakultet, a troškove štampanje snosi Tempus projekat SHESPSS.

Molba dr Maria Liguoria Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje profesora i pisca Vladimira Pištala sa Univerziteta u Vusteru, 21. decembra 2016. godine.

Molba prof. dr Pavla Sekeruša, koordinator MAS Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje, i prof. dr Maje Maraković Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje prof. dr Marije Omazić sa Filozofskog fakulteta u Osijeku, 15. decembra 2016. godine, kada bi održala predavanje studentima Engleskog jezika i književnosti i MAS Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje na temu Terminology management in conference interpreting.

Molba prof. dr Pavla Sekeruša Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se Jasna Milošević, diplomirani anglista, angažuje kao tehnička podrška na vežbama iz konferencijskog prevođenja – rad u kabini. Jasna Milošević ima bogato iskustvo u svim oblicima prevođenja. Radila je za UN, UNHCR, Savet Evrope, Oebs itd.

Molba Kancelarije za međunarodnu saradnju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Moli se NNV da odobri inicijative za saradnju sa Univerzitetom Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, (Bugarska), Fakultetom komunikacionih nauka Univerziteta u Temišvaru (Rumunija), Univerzitetom u Kopru (Slovenija), Univerzitetom u Ljublјani (Slovenija), Univerzitetom u Bariju Aldo Moro (Italija) i Univerzitetom u Torinu, Odsek za strane jezike, književnosti i modernu kulturu (Italija) u okviru programa ERAZMUS + (klјučna aktivnost 1 – kreditna mobilnost).

Molba prof. dr Branke Jakšić Provči Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za realizaciju deset akreditovanih seminara Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije za 2017. godinu : Elearning u nastavi manjinskih jezika, Inovacije u nastavi književnosti srednjeg veka i renesanse, Interaktivna nastava francuskog jezika kao stranog, Književnost srpske moderne u nastavi srednjih škola, metodički seminar za nastavnike ruskog jezika i književnosti, Nastava mađarskog jezika kao nematernjeg, Obuka i primena obrazovnih tehnologija u nastavi srpskog jezika i književnosti, Obuka nastavnika za podučavanje izgovora u nastavi engleskog jezika – teorijski i praktični aspekti, Savremena istoriografija u nastavi istorije. Metodički pristup i Unapređenje primene testova znanja u nastavi.

Molba prof. dr Branke Jakšić Provči Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje Drugog takmičenja u besedništvu studenata Filozofskog fakulteta, 20. decembra 2016. godine u 19 časova u Kino-sali.

14. Saglasnosti – nastava

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenta doktorskih studija Nebojše Kartalije, mastera, u letnjem semestru u školskoj 2016/17. godini za izvođenje vežbi iz sledećih kurseva: Mediteran u srednjem veku (2+1) i Zapadna Evropa i Podunavlјe u srednjem veku (2+1) pod mentorstvom prof. dr Đure Hardija.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Jovane Kasaš, mastera, u letnjem semestru u školskoj 2016/17. godini za izvođenje vežbi na kursu Jugoslavija za vreme i posle Drugog svetskog rata (3+1) pod mentorstvom prof. dr Slobodana Bjelice.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Pauline Čović, mastera, u letnjem semestru u školskoj 2016/17. godini, za izvođenje vežbi na kursu Metodička praksa (0+4) pod mentorstvom prof. dr Dragice Kolјanin.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Dejane Vasin, mastera, u letnjem semestru u školskoj 2016/17. godini, za izvođenje vežbi na kursu Srpski predvodnici u južnoj Ugarskoj posle propasti srpskih srednjovekovnih zemalјa (2+2) pod mentorstvom prof. dr Nenada Lemajića.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za uvođenje novog izbornog predmeta na 3. godini OAS Psihologije (drugi blok izbornih predmeta), Istorija psihologije, nastavnik doc. dr Velјko Jovanović.

15. Molba za izmenu i dopunu Informatora o polaganju prijemnog ispita na MAS Konferencijsko, stručno i audiovizuelano prevođenje

16. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2016/17. godini

Molba Akademije umetnosti iz Novog Sada Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Marije Zotović Kostić za izvođenje dela nastave na OAS iz predmeta Psihologija sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru.

Molba Filološkog fakulteta u Banja Luci Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Gordane Ristić do 1/3 punog radnog vremena, za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Leksikologija njemačkog jezik i Semantika njemačkog jezika.

Molba Filozofskog fakulteta u Nišu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Nataše Ajdžanović za izvođenje nastave iz predmeta Tvorba reči ruskog jezika sa fondom časova 2+0 i Metodika nastave ruskog jezika sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru.

Molba Alpen-Adria univerziteta u Klagenfurtu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Vesne Lazović na Odseku za engleske i američke studije  za izvođenje nastave iz predmeta Style and Rhetoric in Scholarship sa fondom od 2 časa nedelјno u zimskom semestru.

Molba Filološkog fakulteta u Beogradu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Janka Ramača za izvođenje nastave iz predmeta Ukrajinska kultura 1 i 2 sa fondom od 2 časa nedelјno.

Molba Univerziteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Vladislave Gordić Petković na doktorskim akademskim studijama Rodne studije na predmetu Istraživački metodi u studijama roda sa fondom časova 5+0.

Molba Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin u Zrenjaninu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Snežane Stojšin za realizaciju ispita iz predmeta Sociologija.

17. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2017/18.

Molba Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Damira Smilјanića na osnovnim akademskim studijama za predmete Srednjovekovna renesansna i novovekovna filozofija (2+0) i Filozofske discipline (2+0).

18. Imenovanje interkatedarskog veća studijskog programa OAS i MAS Socijalni rad

Za članove interkatedarskog veća predlažu se prof. dr Slađana Zuković, prof. dr Marko Škorić i prof. dr Vladimir Mihić.

19. Donošenje odluke o imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta

20. Predlog za izmenu i dopunu Statuta Filozofskog fakulteta

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u Statutu Filozofskog fakulteta doda da je Fakultet matičan i za užu naučnu oblast Komunikologija.

21. Predlog recenzenata u okviru procedure profesionalnog priznavanja

Odsek za hungarologiju predlaže dr Evu Toldi i dr Mariju Pastor Kiči za recenzente u okviru procedure profesionalnog priznavanja.

22. Mandat redakcije Zbornika za jezike i književnost

Molba prof. dr Predraga Novakova, glavnog urednika Zbornika za jezike i književnost, Nastavno-naučnom veću da imenuje novu redakciju, glavnog urednika i zamenika glavnog urednika ili da postojećoj redakciji i urednicima produži mandat za još tri godine.

23. Razno

Doc. dr Dragolјub Perić podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 11. Međunarodnom naučnom skupu Srpski jezik, književnost, umetnost, koji je održan u periodu od 28. do 29. oktobra 2016. godine na Filološko umetničkom fakultetu u Kragujevcu.

Doc. dr Snežana Vukadinović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj konferenciji Rewriting, diversity and cultural interference – the Slavic Tower of Babel Translations, interactions and mutal influences koja je održana u periodu od 26. do 28. oktobra 2016. godine u Poznanju, Polјska.

Doc. dr Nataša Kiš podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 9. Simpozijumu Andrićeva Gospođica koji je održan od 17. do 19. novembra 2016. godine u Beogradu.

Bibliotekar Odseka za slovakistiku, Tatjana Pinćir, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o pohađanju kursa u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu.

Prof. dr Srđan Šlјukić podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučno-stručnoj konferenciji Svakodnevni život deteta koju je organizovala Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

Prof. dr Jasmina Grković Mejdžor podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj konferenciji 1stInternational Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor koja je održana u periodu od 3. do 5. novembra 2016. godine na Aristotelovom univerzitetu u Solunu.

Prof. dr Bilјana Radić Bojanić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnoj konferenciji Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era koja je održana u periodu od 11. do 12. novembra 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Prof. dr Marko Škorić i doc. dr Dejan Pajić podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću u radionici za članove etičkih odbora koja je održana 10. i 11. novembra 2016. godine na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Prof. dr Ivana Antonić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 9. Simpozijumu Andrićeva Gospođica koji je održan od 17. novembra 2016. godine u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu.

Prof. dr Nada Arsenijević podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 9. Simpozijumu Andrićeva Gospođica koji je održan od 17. novembra 2016. godine u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu.

Prof. dr Janko Ramač podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Odseku za slavistiku Gdanjskog univerziteta u periodu od 2. do 9. novembra 2016. godine u okviru programa Erasmus+.

Odsek za slovakistiku podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o izletu studenata Filozofskog fakulteta koji je organizovao Odsek za slovakistiku.

Prof. dr Edita Andrić, koordinator Centra za mađarski jezik, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o prevođenju materijala za obaveznu obuku iz prve pomoći za studente prve godine osnovnih i integrisanih studija Univerziteta u Novom Sadu.

Prof. dr Đura Hardi podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj naučnoj konferenciji Rus' and the World of the Nomads (the second of 9th- 16thC) koja je održana u Češkoj u periodu od 23. do 26. novembra 2016. godine.

Prof. dr Đura Hardi podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj naučnoj konferenciji VII mezinárodní balkanistické symposium koja je održana u periodu od 28. do 29. novembra 2016. godine u Brnu, Češka.

Prof. dr Đura Hardi podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj naučnoj konferenciji Ukrajinistika i slovenski svet koja je održana na Filološkom fakultetu u Beogradu 17. novembra 2016. godine.

Prof. dr Vladan Gavrilović, doc. dr Goran Vasin i doc. dr Nenad Ninković podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnom skupu Banjalučki novembarski susreti koji je održan u periodu od 17. do 19. novembra 2016. godine u Banja Luci.

Doc. dr Goran Vasin i doc. dr Nenad Ninković podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o istraživačkom boravku u Beču od 21. do 24. novembra 2016. godine.

Prof. dr Aleksandra Izgarjan podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na konferenciji The XII International Conference on Anglo-American Lierary Studies: renaissance(s) koja je održana u periodu od 15. do 20. septembra 2016 godine u Nikšiću, Crna Gora.

Doc. dr Đorđe Despić podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu Adam Mickejevič u Poznanju, Polјska, u okviru programa razmene Erazmus+ .

Bojana Kovačević Petrović, koordinator CEEPUS Mreže hispanista srednje Evrope za Filozofski fakultet u Novom Sadu, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o gostovanju dr Tibora Berte sa Univerziteta u Segedinu .

Bojana Kovačević Petrović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Haenu, Španija u okviru programa razmene Erazmus+.

Odsek za pedagogiju podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o realizovanoj stručnoj ekskurziji studenata pedagogije u periodu od 4. do 6. novembra 2016. godine .

Upravnik biblioteke Violeta Rakić i bibliotekari Milica Bracić, Ljilјana Matić, Sava Živanović i Blažan Stjepanović podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o prisustvovanju akreditovanom seminaru za stručno usavršavanje bibliotekara .

Prof. dr Ivana Mihić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na projektima za unapređenje primarne zdravstvene zaštite za podršku razvoju dece u ranom detinjstvu .

Prof. dr Ivana Mihić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na projektu Regionalni resursni centar za zaštitu dece u jugoistočnoj Evropi.

Prof. dr Ivana Mihić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na projektu Vrtići bez granica 2.

Doc. dr Tamara Valčić Bulić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću  o boravku u Bukureštu u periodu od 23. do 26. novembra 2016. godine.

Dr Viktorija Krombholc podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću  o boravku na Univerzitetu u Splitu u okviru programa nastavničke mobilnosti Erazmus +.

Isidora Gordić, šef kabineta dekana, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o poseti sajamskim manifestacijama u Beogradu 29. oktobra 2016. godine.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu