Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
10. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 10. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 6.11.2015. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana
1a. Izbor novog šefa i zamenika šefa Odseka za slavistiku

Odsek za slavistiku predlaže da se umesto prof. dr Marije Stefanović za novog šefa Odseka imenuje doc. dr Anžela Prohorova, a za novog zamenika šefa Odseka se umesto doc. dr Anžele Prohorove predlaže mr Maja Krstić.

1b. Imenovanje novog člana Nastavno-naučnog veća sa Odseka za slavistiku

Za novog člana Nastavno-naučnog veća, umesto prof. dr Marije Stefanović, Odsek za slavistiku predlaže doc. dr Radoslavu Trnavac.

2. Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Nastavno-naučnog veća i Kolegijuma održanog 13.10.2015. godine

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorske disertacije

Odsek za pedagogiju
mr Jelena Petrović,

4. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Jagoda Topalov, tema: Metakognicija i kognitivne strategije u razumevanju teksta u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika, Komisija: dr Bilјana Radić Bojanić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor, dr Predrag Novakov, red., prof., za užu naučnu oblast Anglistika, dr Vesna Pilipović, vanr., prof., za užu naučnu oblast Anglistika, Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić, Novi Sad.

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Žarko Dimić, tema: Đorđe Stratimirović u Revoluciji i ratu 1848-1849, Komisija: dr Goran Vasin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Dejan Mikavica, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Vladan Gavrilović, red., prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Drago Nјegovan, viši naučni saradnik za naučnu oblast Istorija modernog doba, Muzej Vojvodine Novi Sad.

Kandidat: mr Aleksandra Smirnov Brkić, tema: Religijska slika rimske provincije Panonia Secunda u 4. veku nove ere, Komisija: dr Ifigenija Radulović, docent za užu  naučnu oblast Klasične nauke, dr Đura Hardi, vanr., prof., za užu naučna oblast Medijevistika, dr Žarko Petković, vanr., prof., za užu naučnu oblastKlasične nauke; Filozofski fakultet Beograd, dr Vojin Nedelјković, vanr., prof., za užu naučnu oblastKlasične nauke; Filozofski fakultet Beograd.

Odsek za sociologiju
Kandidat: mr Vladimir Cvetković, tema: Ekonomska kultura u Srbiji: kulturni obrasci, institucije i legitimizacijski mehanizmi, Komisija: dr Dragan Koković, red. prof., u penziji za užu naučnu oblast Sociologija, mentor, dr Božo Milošević, red. prof., u penziji za užu naučnu oblast Sociologija, dr Dušan Mojić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Đokica Jovanović, red., prof., za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Ivan Dimitrijević, tema: Verbalizacija koncepta časti i poštenja u srpskom jeziku, Komisija: dr Gordana Štasni, vanr., prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Gordana Štrbac, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Stana Ristić, naučni savetnik, Institut za srpski jezik SANU, Beograd.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Ivana Ikonić, tema: Srpska humorističko-satirička periodika druge polovine 19. i početka 20. veka, Komisija: dr Sava Damjanov, red., prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Radoslav Eraković, vanr., prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Goran Maksimović, red., prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Niš.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
mr Milanka Stankić
mr Zdravko Petrović

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Jasmina Pivnički, tema: Lirske narodne pesme u školskim programima, Komisija: dr Olivera Radulović, red., prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor,dr Ljilјana Pešikan Ljuštanović, red., prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Zona Mrkalј, vanr., prof., za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

7. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Borjanka Đerić, master

8. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: Tijana Dabić, master, tema: Potrebe studenata informacionih tehnologija u nastavi engleskog jezika u Srbiji, Komisija: dr Tatjana Đurović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Međunarodni ekonomski odnosi – Engleski jezik za ekonomiste, Ekonomski fakultet, Beograd, dr Jasmina Đorđević, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Niš, dr Bilјana Radić Bojanić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, mentor.

9. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
Gordana Rackov, master

10. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Ivana Zorica-Samardžić, master, tema: Kontrastivna analiza tekstne vrste –poslovno pismo na nemačkom i srpskom jeziku, Komisija: dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika, predsednik Komisije, dr Strahinja Stepanov, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Zrinjka Glovacki Bernadi, red. prof., za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, mentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Bilјana Otašević, master, tema: Ispitivanje latentne strukture ponašanja definisanih glagolima u srpskom jeziku, Komisija: dr Petar Čolović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Lazar Tenjović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Snežana Smederevac, red., prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

11. Usvajanje izvešataja o oceni podobnosti kandidata i teme za izradu magistarske teze

Odsek za srpsku književnost
Berina Milović

12. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Elizabet Salmor, lektora stranaca za Engleski jezik, Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 30. oktobra do 9. novembra 2015. godine.

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Sunčice Zdravković Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 17. do 23. decembra 2015. godine radi učešća na sastanku Organizacionog odbora Evropske konferencije za vizuelnu percepciju koji će se održati u Liverpulu, Velika Britanija.

Odsek za germanistiku
Molba prof. dr Nikoline Zobenice i asistentkinje Ane Stipančević Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 12. decembra 2015. godine radi odlaska na Julijus Maksimilijan Univerzitet u Vircburgu, Nemačka u okviru programa Erasmus+.

Odsek za romanistiku
Molba lektora stranca Maria Liguorija Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 10. do 13. novembra 2016. godine radi odlaska u Stokholm, Geteborg i Linćeping, Švedska, gde će se održati promocija njegovih knjiga Prva lјubav i Napoli e poi muori.

Odsek za slavistiku
Molba doc. dr Radoslave Trnavac Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 23. decembra 2015. godine do 18. januara 2016. godine radi putovanja u Kanadu. Svi časovi biće nadoknađeni.

13. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje kolokvijuma pod naslovom Novi Sad Linguistic Colloquium26. decembra 2015. godine u svečanoj sali Fakulteta.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje nemačkog pisca Klemensa Majera u četvrtak 29. oktobra 2015. godine u seminarskoj biblioteci Odseka za germanistku.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Vesni Manojlović Nikolić za angažovanje na realizaciji  izložbe i skupa srednjovekovne sekcije Srpskog arheološkog društva u pomen arheologu Marinu Brmboliću. Organizator izložbe i skupa je Zavičajni muzej „Paraćin“, a planirana je za septembar 2016. godine.

Molba Centra za istorijska istraživanja Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u okviru Naučne tribine istoričara 3. decembra 2015. godine organizuje predavanje prof. dr Miroslave Mirković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu na temu: Nauka, metod i popularizacija nauke. U okviru predavanja održaće se i promocija knjige Istorija rimske države. Od Romula, 753. godine pre Hrista do smrti Konstantina, 337. godine pre nove ere u izdanju Službenog glasnika.

Molba Centra za istorijska istraživanja Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Centru da u saradnji sa Centrom za usavršavanje nastavnika, kao organizatorom, učestvuje na konkursu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja za školsku 2016/17. i 2017/18. godinu kao realizator programa sa temom Savremena istoriografija u nastavi istorije. Metodički pristup.

Molba Centra za istorijska istraživanja Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Centru za učešće na konkursu kod pokrajine Baden-Virtemberg, za organizaciju međunarodnog naučnog skupa pod naslovom Migracije u Dunavskom regionu – prošlost, sadašnjost, EU perspektive.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da na jednom času u zimskom semestru 2015/16. godine u okviru predmeta Radijsko novinarstvo, doc. dr Ana Martinoli sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, održi predavanje na temu Komercijalni radio i formiranje programa. Termin predavanja će biti naknadno dostavlјen.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da za potrebe realizacije vežbi iz predmeta Mediji i prava nacionalnih manjina u zimskom semestru školske 2015/16. godine, gosti budu: Ivan Sabadoš, veb redakcija RTV na mađarskom jeziku, Boris Varga, Ruten pres, Atila Marton, urednik programa na manjinskim jezicima RTV, Jelena Tumbas, hrvatska redakcija RTV, Vladimira Dorčova, Hlas lјudu, Jelica Nikolić, Roma education fund, Martina Olar, rumunska redakcija RTV, Aleksandra Živković, rusinska redakcija – TV produkcija. Termini gostovanja biće naknadno dostavlјeni.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost, da se u cilјu pobolјšanja organizacije i kvaliteta rada na doktorskim studijama Metodika nastave, ovaj program ubuduće organizuje i realizuje pri Odseku za pedagogiju.

Odsek za pedagogiju predlaže Nastavno-naučnom veću da se za upravnika Pedagoškog centra imenuje dr Stanislava Marić Jurišin.

Odsek za psihologiju
Molba doc. dr Ivane Mihić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za angažovanje na projektu Vrtić bez granica 2 – kvalitetno, inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji, koji realizuju UNICEF u Srbiji i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj. Angažovanje na projektu bi trajalo od novembra 2015. godine do aprila 2016. godine.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za prezentaciju Filozofskog fakulteta u gimnaziji Jan Kolar sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, 19. novembra 2015. godine.

Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje pisaca Petra Šuleja iz Bratislave i Petra Balka iz Lučenca 18. novembra 2015. godine.

Odsek za sociologiju
Molba Ane Pajvančić Cizelј, master Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće u istraživačkom projektu koji predstavlјa deo obimnijeg projekta pod nazivom Izrada Menadžment plana Petrovaradinske tvrđave, a koji sprovodi Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada.

Molba Centra za sociološka istraživanja Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Centru da učestvuje na projektu Izrada Menadžment plana Petrovaradinske tvrđave koji sprovodi Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje. Rukovodilac projekta je Slobodanka Babić, a na projektu bi učestvovali Ana Pajvančić Cizelј i deset studenata četvrte godine sociologije.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za organizovanje osmog po redu regionalnog takmičenja srednjoškolaca iz sociologije 12. marta 2016. godine, kao i organizaciju republičkog takmičenja srednjoškolaca iz sociologije koje bi bilo održano 26. marta 2016. godine.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Ljilјane Pešikan Ljuštanović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da povodom obeležavanja stogodišnjice rođenja Branka Ćopića, predavanje s kursa Književnost za decu Refleksi usmene književnosti u „Bašti slјezove boje“ održi za javnostod 19 časova 21. oktobra 2015. godine.

Molba doc. dr Želјka Milanovića Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Vidosav Stevanović, poznati srpski pisac, održi predavanje studentima srpske književnosti na osnovnim i master studijama u drugoj polovini novembra 2015. godine.

Molba prof. dr Ljilјane Pešikan Ljuštanović, rukovodilac projekta Fruška gora u književnosti, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavlјivanje knjige Ilije Ognjanovića Abukazema, Đački dnevnik (1862-1863) koju su u toku rada na projektu Fruška gora u književnosti, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, priredili prof. dr Milivoj Nenin i doc. dr Zorica Hadžić. Za recenzente se predlažu prof. dr Gorana Raičević i prof. dr Radoslav Eraković. Sredstva za objavlјivanje knjige obezbeđena su u okviru materijalnih troškova projekta. Izdavač bi bio Filozofski fakulte, suizdavač Akademska knjiga.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje akreditovanog stručnog usavršavanja Interpretacija romana i razvijanje kompetencije u savremenoj školi za nastavnike mađarskog jezika iknjiževnosti, 21. novembra 2015. godine.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za prijavu na konkurs Pedagoškog zavoda Vojvodine za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/17. godinu i 2017/18. godinu, koji se odnose na obrazovno-vaspitnni rad koji se izvodi na jezicima nacionalnih manjina. Naziv seminara Net generacija – kreativno pisanje i čitanje za nastavnike mađarskog jezika i književnosti.

Molba prof. dr Milivoja Alanovića, upravnika Centra za jezike, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se programi za građanstvo održavaju neradnim danima, odnosno subotom i nedelјom.

Molba prof. dr Milivoja Alanovića upravnika Centra za jezike Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se za izvođenje nastave za građanstvo, u školskoj 2015/2016. godini, angažuju spolјni saradnici, i to:
            1. Una Belušević, profesor japanskog jezika,
            2.  Marija Vranešević, profesor italijanskog jezika,
            3. Duška Nemčev Kojić, profesor nemačkog jezika.

Molba prof. dr Branke Jakšić Provči, upravnice Centra za usavršavanje nastavnika, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Centru za učešće na konkursu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja za programe stručnog usavršavanja nastavnika i da bude nosilac dva programa stručnog usavršavanja: Socijalno neprihvaćeno dete – načini identifikacije, uzroci, posledice i Socijalno neprihvaćeno dete – podrška i integracija u vršnjačku grupu. Na programu bi bili angažovani nastavnici i saradnici Odseka za psihologiju i pedagogiju: doc. dr Jelica Petrović, doc. dr Vladimir Mihić, dr Bilјana Lungulov i asistent Stefan Ninković kao i zaposleni iz prakse Katarina Majkić, pedagog, Jelena Crnomarković, stručni saradnik-pedagog, OŠ Dušan Radović Novi Sad, Maja Kečkeš, stručni saradnik-psiholog, Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju ŠOSO Milan Petrović sa domom učenika, Novi Sad.

14. Saglasnosti-nastava

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se reakreditovani studijski program MAS Engleskog jezika i književnosti dopuni kursom: Teorija prevođenja doc. dr Borislave Eraković

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za izmenu i dopunu osnovnih akademskih studija Komparativne književnosti i master akademskih studija Komparativne književnosti

Odsek za pedagogiju
Odsek za pedagogiju predlaže Nastavno-naučnom veću da se za koordinatora doktorskih studija Pedagogije umesto dosadašnjeg koordinatora prof. dr Svetlane Kostović imenuje prof. dr Jovana Milutinović, a da se za koordinatora doktorskih studija Metodika nastave umesto prof. dr Mare Đukić imenuje prof. dr Svetlana Kostović.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Marine Oros u nastavi u školskoj 2015/16. godini za sledeće predmete:

  • Razvojna psihologija za studente Pedagogije, (zimski semestar, OAS, fond časova 1 čas vežbi nedelјno), pod mentorstvom doc. dr Jelice Petrović
  • Razvojna psihologija za studente Filozofije, Anglistike, Slavistike, Srpske filologije, Srpske filologije u kontaktu, Srpske književnosti, Slovakistike i Romanistike (zimski semestar, OAS, fond časova 1 čas vežbi nedelјno), pod mentorstvom prof. dr Ivana Jerkovića i doc. dr Jelice Petrović
  • Razvojna psihologija za studente Rusinistike, Sociologije, Istorije i Filozofije (letnji semestar, OAS, fond časova 1 čas vežbi nedelјno), pod mentorstvom prof. dr Marije Zotović i doc. dr Jelice Petrović.

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Natalije Šarko Golubović u nastavi u školskoj 2015/16. godini za sledeće predmete: Ukrajinska književnost sa opštom književnošću – proza sa fondom 2 časa i Ukrajinska književnost sa opštom književnošću – poezija sa fondom 2 časa, pod mentorstvom prof. dr Stevana Konstantinovića.

Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Ane Rimar u nastavi u školskoj 2015/16. godini za sledeće predmete: Uvod u lingvistiku, fond 1 čas, Rusinska književnost 20 veka – poezija fond 1 čas, Rusinska književnost – kritika i nauka o književnosti sa fondom 2 časa, Rusinska književnost 20 veka – narativna i dramska književnost, fond 1 čas i Rusinska književnost za decu, fond 1 čas, pod mentorstvom prof. dr Stevana Konstantinovića.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za uklјučivanje doc. dr Nataše Kiš i doc. dr Strahinje Stepanova, u nastavu, na kurs Sintaksa i semantika standardnog srpskog jezika čiji je nosilac prof. dr Ivana Antonić

15. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2015/16. godini

Molba Pravnog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Marije Zotović Kostić za izvođenje dela nastave i ispita iz predmeta Socijalni rad sa pojedincima sa fondom od 3 časa predavanja u zimskom semestru, doc. dr Ivane Mihić za izvođenje dela nastave i ispita iz predmeta Socijalni rad sa porodicom, u zimskom semestrudoc. dr Jelice Petrović za izvođenje dela nastave i ispita iz predmeta Socijalni rad sa pojedincima sa fondom od 3 časa predavanja u zimskom semestru, prof. dr Slađane Zuković, za izvođenje dela nastave i ispita iz predmeta Socijalni rad sa porodicom, u zimskom semestru na master akademskim studijama Socijalni rad u školskoj 2015/16. godini.

Molba Filološkog fakulteta u Beogradu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Adama Svetlika radi izvođenja nastave iz predmeta Slovačka književnost 5 sa fondom od 2 časa predavanja i vežbanja nedelјno i Slovačka književnost 7 sa fondom od 2 časa predavanja i vežbanja nedelјno, prof. dr Janka Ramača radi izvođenja nastave iz predmeta Ukrajinska književnost 1 sa fondom od 2 časa predavanja i vežbanja nedelјno i Ukrajinska kultura 1 i 2 2 časa predavanja i vežbanja nedelјno i prof. dr Edite Andrić radi izvođenja nastave iz predmeta Mađarski jezik 1 i 2 u školskoj 2015/16. godini.

Molba Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Nataše Milivojević radi izvođenja nastave iz predmeta Kontrastivna lingvistika (srpski-engleski) na Doktorskim akademskim studijama filologije u školskoj 2015/16. godini sa predviđenim nedelјnim opterećenjem od 0,4 časa na nivou godine.

Molba Fakulteta tehničkih nauka u Zrenjaninu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Dragane Drobnjak za realizaciju ispita iz predmeta Francuski i Italijanski jezik, pismena i usmena komunikacija i doc. dr Snežane Stojšin za realizaciju ispita iz predmeta Sociologija u školskoj 2015/16. godini.
Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Snežane Milenković radi izvođenja dela nastave iz nastavnih predmeta Psihologija stvaralaštva 1 (2+0) u zimskom semestru i Psihologija stvaralaštva 2 (2+0) u letnjem semestru, prof. dr Marije Zotović Kostić radi izvođenja dela nastave iz predmeta Razvojna psihologija (2+0) i doc. dr Dejana Sredojevića radi izvođenja dela nastave iz predmeta Ortoepija standardnog srpskog jezika (2+0) u zimskom i letnjem semestru i izbornog predmeta Dikcija sa osnovama srpskog jezika (2+0) u zimskom semestru, u školskoj 2015/16. godini.

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Tanje Jevremov, doc. dr Dejana Pajića i doc. dr Petra Čolovića na studijskim programima doktorskih akademskih studija Klinička istraživanja, Pretklinička istraživanja, Javno zdravlјe i Biomedicinski inženjering, iz nastavnog predmeta Statističke metode u medicini (30+30), u zimskom semestru u školskoj 2015/16. godini.

16. Angažovanja nastavnika na Filozofskom fakultetu u školskoj 2015/16. godini

Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Julijana Tamaša, red. prof., u penziji na master akademskim studijama Rusinskog jezika i književnosti za predmete rusinske i ukrajinske književnosti
i na doktorskim akademskim studijama Jezik i književnost za kurs Priroda proučavanja književnosti.

17. Izmena i dopuna Pravilnika o polaganju ispita na osnovnim i master studijama koje realizuje Filozofski fakultet

18. Dodela zvanja profesora emeritusa za školsku 2015/16. godinu

19. Razno

Odsek za psihologiju
Prof. dr Ivan Jerković podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 29. konferenciji Evropskog udruženja zdravstvene psihologije koja je održana u periodu od 1. do 5. septembra 2015. godine u Limasolu, Kipar

Prof. dr Vesna Gavrilov Jerković i doc. dr Velјko Jovanović podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 36th Annual Conference of the Stress and Anxiety Society koja je održana u periodu od 29. juna do 6. jula u Tel Avivu, Izrael

Kristina Ivšić, saradnica za međunarodnu saradnju, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na Nacionalnom Erasmus + informativnom danu koji je održan u Beogradu 20. oktobra 2015. godine

Nataša Pešić, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na Obuci i konferenciji za profesore kineskog jezika iz centralne i istočne Evrope koja je održana u Budimpešti u periodu od 2. do 6. oktobra 2015. godine

Isidora Gordić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju u Dekanatu, i doc. dr Nevena Varnica, podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o Danu otvorenih vrata Univerziteta koji je održan 17. oktobra 2015. godine

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu