Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
10. sednica Nastavno-naučnog veća

U odsustvu dekana Fakulteta, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku  saziva 10. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 12.11.2010. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI  RED

1.Informacije prodekana
2.Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
                Odsek za anglistiku:
                               mr Sonja Filipović-Kovačević
                Odsek za komparativnu književnost:
                               mr Vladimir Gvozden
                Odsek za srpsku književnost:
                               mr Rajka Uljmanski
                Odsek za pedagogiju:
                               mr Svetlana Lazić
                Odsek za psihologiju:
                               mr Nataša Cvejić Starčević
4.  Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
                Odsek za pedagogiju:
Kandidat: mr Zdenko Kunčak, tema: Potreba i mogućnosti verskog obrazovanja i vaspitanja dece slovačke nacionalnosti u Vojvodini, Komisija: dr Emil Kamenov, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Pedagogija, (mentor) dr Slađana Zuković, docent za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Prvoslav Janković, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Somboru.
Odsek za psihologiju:
Kandidat: mr Tanja Nedimović, tema: Vršnjačko nasilje u školama: pojavni oblici, učestalost i faktori rizika, Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, i Grozdanka Gojkov, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija Učiteljski fakultet u Beogradu.
                Odsek za srpsku književnost:
Kandidat: mr Predrag Jašović, tema: Religioznost i kosovski motivi u poeziji srpskih modernista (Aleksa Šantić, Jovan Dučić, Milan Rakić, Sima Pandurović, i Vladislav Petković-Dis), Komisija: dr Nikola Strajnić, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost, mentor, dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Jovan Delić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
5. Imenovanje Komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije
                Odsek za istoriju:
Kandidat: mr Miloš Savin, tema: Srpska liberalna stranka u Ugarskoj 1884-1912, Komisija: dr Dejan Mikavica, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Vladan Gavrilović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Suzana Rajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija srpskog naroda u novom veku, Filozofski fakultet u Beogradu.
                Odsek za slovakistiku:
Kandidat: mr Marina Šimak-Spevakova, tema: Slovenský vojvodinský román  Sovački roman u Vojvodini), Komisija: dr Adam Svetlik, docent za užu naučnu oblast Slovakistika, mentor, dr Mihal Harpanj, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika i dr Katarina Maružova-Šebova, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Visoka pedagoška škola u Segedinu.
6. Imenovanje Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)
                Odsek za psihologiju:
Kandidat: Nada Padejski, tema: Faktori vulnerabilnosti i rezilijentnosti za traumatski poremećaj kod žrtava partnerskog zlostavljanja, Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandra Nedić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
7. Predlog člana Komisije za doktorsku disertaciju iz  interdisciplinarne oblasti Teorije države i prava i Teorija književnosti pod naslovom: Narativna dimenzija prava kandidatkinje  mr Biljane Knežević
8. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza
                Odsek za psihologiju:
                               Vera Poljak (magistar psiholoških nauka)
                Odsek za srpsku književnost:
                               Zlatomir Gajić (magistar književnih nauka)
                                Aleksandra Đurić-Bosnić (magistar književnih nauka)
9.  Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza
Odsek za psihologiju:
               Gorana Rakić
10. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu  magistarske teze
                Odsek za filozofiju:
                               mr Radoslava Stevanov
11. Imenovanje Komisije za ocenu  podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze
                Odsek za slavistiku:
Kandidat: Slobodanka Marković, tema: Funkcija transmisije kulture u udžbenicima i priručnicima ruskog jezika za osnovnu školu, Komisija: dr Marija Stefanović, docent za užu naučnu oblast Rusistika, mentor, dr Ksenija Končarević, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Pravoslavno bogoslovski fakultet u Beogradu i dr Dušanka Mirić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika.
12. Angažovanje lektora-stranca u šk. 2010/11. godini
Saglasnost za angažovanje Temistokle Gumasa lektora-stranca za grčki  jezik u šk. 2010/11. godini.
13. Saglasnost našim nastavnicima i saradnicima za rad na drugim fakultetima u šk. 2010/11. god.
Molba Univerziteta u Novom Sadu Nastavno-nučnom veću za saglasnost za angažovanje u okviru (ACIMSI) u šk. 2010/2011. godini sledećih nastavnika i saradnika:
prof. dr Đere Zoltan (Rodne studije – master)
prof. dr Olivera Knežević-Florić (Rodne studije – master, Menadžment - master)
prof. dr Dragan Koković (Menadžment – master)
prof. dr Svetlana Kostović (Menadžment – master)
prof. dr Dušan  Marinković (Menadžment – master)
prof. dr Božo Milošević (Menadžment – master)
prof. dr Ljubinko Pušić (Menadžment – master)
doc. dr Momir Samardžić (Evropske studije – master)
prof. dr Marija Zotović (Rodne studije – master)
Asistent dr Aleksandra Trogrlić (Rodne studije – master)

Molba Akademije umetnosti iz Novog Sada Nastavno-naučnom veću za angažovanje sledećih nastavnika u šk. 2010/11. godini:
dr Slobodan Jauković, docent za nastavni predmet: Savremena estetika na osnovnim akademskim studijama sa nedeljnim findom časova (2+0) i master akademskim studijama sa nedeljnim fondom časova (2+0).
dr Dragan Prole, docent za nastavne predmete: Uvod u filozofiju i Osnovi estetike na osnovnim akademskim studijama sa nedeljnim fondom časova (2+0) i Teorija medija na master akademskim studijama sa nedeljnim fondom časova (2+0).
dr Lazar Žolt, docent za nastavni predmet Mediji masovne komunikacije na osnovnim akademskim studijama sa nedeljnim fondom časova (2+0).
dr Željko Kaluđerović, docent za nastavni predmet Osnovi estetike na osnovnim akademskim studijama sa nedeljnim fondkom časova (2+0).
Mario Liguori, strani lektor za nastavni predmet Italijanski jezik na osnovnim akademskim studijama sa nedeljnim fondom časova (4+0).

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada Nastavno-naučnom veću za angažovanje sledećih nastavnika u šk. 2010/11. godini:
dr Jovana Milutinović, docent za izvođenje nastave iz pedagoške grupe predmeta: na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

dr Vesna Manojlović-Nikolić, docent za izvođenje nastave iz predmeta:

  • „Arheologija 3“ u zimskom semestru, dok će u letnjem semestru obavljati konsultacije i održavati ispite iz navedenog predmeta.

dr Petar Milin, vanred. prof. za izvođenje nastave iz predmeta:

  • „Razvojna i pedagoška psihologija 3“ u zimskom semestru
  • „Psihologija obrazovanja (m) 3“ u letnjem semestru.

dr Nebojša Majstorović, docent za izvođenje nastave iz predmeta:

  • „Psihologija u turizmu 2“ u zimskom semestru dok će u letnjem semestru obavljati konsultacije i održavati ispite iz navedenog predmeta.

Molba Medicinskog fakulteta iz Novog Sada Nastavno-naučnom veću za angažovanje sledećih nastavnika u šk. 2010/11. godini:
Katja Juršić-Huzjan, viši lektor, predmet: Ruski jezik
mr Aleksandar Ševo, nastavnik jezičkih veština predmet: Ruski jezik
Prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković, za izvočđenje nastave na doktorskim studijama,  iz predmet: Veština komuniciranja, predavanja na srpskom jeziku.

Molba Ekonomskog fakulteta iz Subotice Nastavno-naučnom veću za angažovanje mr Nataše Ajdžanović, lektora za predmet: Ruski jezik da izvodi nastavu u šk. 2010/11. godini.
Odsek za pedagogiju:
Molba  Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ u Vršcu Nastavno-naučnom veću za angažovanje prof. dr Radovana Grandića u periodu od 1.11.2010. do 30.10.2011. godine.
                Odsek za slovakistiku:
Molba prof. dr Jarmile Hodolič Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za angažovanje na Pedagoškom fakultetu u Somboru (za nastavu na slovačkom jeziku, istureno odeljenje u Bačkom Petrovcu) radi izvođenja nastave iz predmeta Metodika nastave iz slovačkog jezika i književnosti u šk. 2010/11. godini.

Molba doc. dr Ane Makišove Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za angažovanje na Visokoj školi stukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu sa nepunim radnim vremenom u šk. 2010/11. godini.

Molba Filološkog fakulteta u Beogradu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost dr Juraju Glovnji, red. prof.  za angažovanje radi izvođenja nastave iz predmeta: Slovački jezik u šk. 2010/11. godini.
                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
Molba Fakulteta tehničkih nauka Nastavno-naučnom veću da da saglasnost doc. dr Slobodanu Pavloviću, za angažovanje radi izvođenja nastave iz predmeta: Akademske pisane i govorne komunikacije na srpskom jeziku, 1 čas nedeljno.

 

14. Saglasnosti                  
Molba prof. dr Nikole Strajnića Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavu na bilateralni projekat sa Grčkom „Grčko-srpske kulturne veze kroz istoriju“.
Odsek za anglistiku:
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da dozvolu da se kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja prijavi na konkurs za akreditaciju seminara za obuku nastavnika osnovnih i srednjih škola sa seminarom pod nazivom „Kultura u učionici – učionica u kulturi“. Ukoliko se akredituje seminar bi se održavao tokom šk. 2011/12. godine. Autor seminara bi bila dr Biljana Radić-Bojanić.

Molba dr Biljane Radić-Bojanić, asistenta i mr Jagode Topalov, lektora  Nastavno-naučnom veću da im se da saglasnost za izdavanje praktikuma u okviru izdavačkog programa Filozofskog fakulteta i korišćenje praktikuma u nastavi pod naslovom Varieties of English – An Activity Book for Students koji će se finansirati sa podračuna Odseka za anglistiku.
Predloženi recenzenti su:
prof. dr Tvrtko Prćić  i  doc. dr Jovana Dimitrijević-Savić.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da doc. dr Aleksadri Izgarjan odobri konkurisanje za dodelu stipendije u okviru Fulbrajtovog programa stipendiranja mobilnosti naučnih radnika pod nazivomFulbright Visiting Scholar Program.
                Odsek za germanistiku:
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću Fakulteta da da saglasnost za orgazizovanje seminara iz nemačkog jezika koji će se održati u periodu od 29.11. do 1.12.2010. godine.
                Odsek za pedagogiju:
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za izdavanje monografske publikacije dr Spomenke Budić pod naslovom Strukturiranje znanja u nastavi.
Recenzenti su: Prof. dr Milica Andevski,  prof. dr Olivera Gajić i prof. dr Mirjana Segedinac.
Odsek za psihologiju:
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavljivanje na konkurs Ministarstva omladine i sporta za projekte ili programe koji su usmereni ka istraživanju položaja i potreba mladih u Srbiji.
Rukovodilac projekta je prof. dr Jasmina Kodžopeljić, a ostali učesnici su: prof. dr Mikloš Biro, prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Dušanka Mitrović, mr Petar Čolović i mr Boris Popov.
                Odsek za rusinistiku:
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje naučnog skupa povodom „Dana Mikole M. Kočiša“.

Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za osnivanje naučnog časopisa pod radnim naslovom Rusinistika.
15. Preuzimanje kursa na doktorskim studijamastudijskog programa jezik i književnost
                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
Na doktorskim studijama, kurs pokojnog profesora Šandora Pala Manjinska književnost u Vojvodini (modul: Književnost) preuzeće doc. dr Julijana Išanović-Čapo.
16. Imenovanje novog šefa Odseka za filozofiju
                Odsek za filozofiju:
Umesto prof. dr Milenka Perovića, za novog šefa Odseka za filozofiju bira se doc. dr Željko Kaluđerović.
17. Izbor novog rukovodioca projekta
                Odsek za sociologiju:
Umesto prof. dr Gordane Vuksanović za novog rukovodioca projekta 149034 (Uloga studenata u reformi visokog obrazovanja) predložen je prof. dr Božo Milošević.

18. Predlog novog člana uredništva Godišnjaka Filozofskog fakulteta
                Odsek za srpsku književnost
                               Umesto prof. dr Marije Kleut predložena je prof. dr Gorana Raičević.
19. Predlog pravilnika za objavljivanje monografija u Ediciji E-disertacija (vidi prilog)
20. Predlog za izmenu i dopunu Pravilnika o usklađivanju ranije stečenih stručnih i akademskih naziva
21. Odsustva
                Odsek za germanistiku:
Molba doc. dr Nikoline Zobenice za plaćeno odsustvo u periodu od 22.11. do 3.12.2010. godine radi boravka na Odseku za nemački jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Frajburgu (Nemačka).

Molba mr Gordane Ristić za plaćeno odsustvo u periodu od 21.11. do 3.12.2010. godine radi boravka na Odseku za nemački jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Frajburgu (Nemačka).
                Odsek za romanistiku:
Molba prof. dr Ljiljane Matić za plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 5. decembra 2010. godine radi odlaska na Prvi međunarodni frankofoni skup koji organizuju Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet i Odsek za romanske studije pod naslovom („Francuski u različitosti: jezik i kultura u prostoru komunikacije“).
22. R a z n o
Odsek za srpsku književnost:
Izveštaj o boravku u Gracu na Institutu za slavistiku sledećih nastavnika: prof. dr Ivana Antonić,  dr Milivoj Alanović, doc. dr Dušanka Vujović, asist. mr Milan Ajdžanović i asist. mr Strahinja Stepanov.

               Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

 

                                                                             Za Dekana Filozofskog fakulteta
                                                              prodekan za međunarodnu saradnju i nauku

                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš, s.r.

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu