Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
  JoinEU-SEE
  Basileus
  Campus Europae
  Ceepus
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Projekti >
SHESPSS: osnovni podaci o projektu

Izveštaj evaluacije studijskog programa WP4
Terapija seksualnih zlostavljača – kazna ili pomoć?
Zbornik: Savremeni pristup filozofskim temama
Knjiga: Socijalna prava i socijalna politika: teoretska i empirijska perspektiva
Vdeo: Akciono učenje i novi studijski programi
Knjiga: Sistemi socijalne sigurnosti

U okviru Tempus projekta SHESPSS održana je 23. i 24. marta 2017. godine završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati rada na projektu, a oni se odnose na uvođenje novih studijskih programa BA socijalni rad; MA socijalni rad i MA sociologija u socijalnoj zaštiti.
Fotografije
28.03.2017.

Slika sa sastanka s Đordanom Bruno na Univerzitetu u Novom Sadu.

Evaluacija Master studijskog programa - Sociolog u socijalnoj zaštiti na Univerzitetu u Novom Sadu (pdf)

Ljiljana Ćumura Žižić, studentkinja Master akademskih studija na Odseku za sociologiju, dobitnica nagrade „Dimitrije Frušić“ koju dodeljuje Društvo novinara Vojvodine, za seriju novinskih članaka.

Sajt SHESPSS projekta: http://www.shespss.ni.ac.rs/sr/

Zbornik radova: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2015/978-86-499-0202-2

Prezentacija WP4 Piloting, evaluation and revision of developed study programmes and courses
Prezentacija WP4 Piloting, evaluation and revision of developed Piloting, evaluation and revision of developed study programmes and courses

Tempus projekat: „Jačanje visokog obrazovanja za razvoj socijalne politike i pružanja socijalnih usluga“ (Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery – SHESPSS). Koordinator u realizaciji ovog projekta je Univerzitet u Nišu, a u realizaciji projekta učestvuju sledeće institucije i organizacije:
- Univerzitet u Beogradu,
- Univerzitet u Novom Sadu,
- Univerzitetski koledž Zeland iz Danske (University College SJÆLLAND),
- Univerzitet Katanija iz Italije (University of Catania),
- Institut za obrazovanje, Univerzitetski koledž London iz Velike Britanije (University College London),
- Republički zavod za socijalnu zaštitu iz Beograda,
- Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije iz Beograda,
- Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije i
- Asocijacija centara za socijalni rad Srbije.

U pitanju je projekat koji je u poslednjem ciklusu Tempus projekata odobren od strane Izvršne agencije Evropske Unije za obrazovanje, audio-vizuelne medije i kulturu (EACEA – Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency). Projekat pripada grupi projekata koji se odnose na reforme kurikuluma i uvođenje novih nastavnih programa na nivou visokog obrazovanja. Projekat traje tri godine (Decembar 2013-Novembar 2016).

Glavni cilj projekta je jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalnog rada kroz razvoj novih studijskih programa i unapređenje postojećih, kao i kroz uspešno povezivanje studijskih programa sa potrebama u domenu socijalne zaštite i potrebama na tržištu rada.

Cilj projekta treba da bude ostvaren kroz realizaciju sledećih specifičnih zadataka:

 1. Uvođenje novih studijskih programa i kurseva iz područja socijalne politike i socijalnog rada (nivo osnovnih studija i master nivo),
 2. Unapređenje postojećih studijskih programa iz područja socijalne politike i socijalnog rada (osnovne studije, master studije i doktorske studije),
 3. Unapređenje obrazovanja u domenu socijalne politike, socijalnog rada i socijalne pedagogije koje treba da omogući osposobljavanje studenata za rad sa različitim društvenim grupama kojima je potrebna socijalna pomoć i zaštita,
 4. Iniciranje i priprema materijala za utvrđivanje profesionalnih standarda u navedenim oblastima.
 5. Zajedniko kreiranje studijskih programa iz područja socijalne politike i socijalnog rada na tri univerziteta u Republici Srbiji treba da omoguci horizontalnu i vertikalnu mobilnost na ovim programima

Aktivnosti na projektu obuhvataju:

 • istraživanje potreba na tržištu rada za stručnjacima iz oblasti socijalne zaštite (socijalni radnici, socijalni pedagozi, analitičari mera socijalne politike, psiholozi, pedagozi, pravnici, andragozi, specijalni pedagozi),
 • ispitivanje usluga koje se u većoj ili manjoj meri pružaju u institucijama sistema socijalne zaštite osetljivim kategorijama stanovništva,
 • mapiranje postojećih studijskih programa radi utvrdjivanja u kojoj meri postojeći nastavni programi na tri najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Nišu) mogu ponuditi adekvatna znanja i kompetencije budućim zaposlenim profesionalcima u oblasti socijalne zastite,
 •  analiza mobilnosti studenata na srpskim univerzitetima i univerzitetima u najblizem okruzenju, kao na partnerskim evropskim univerzitetima,
 • utvrđivanje budućih kvalifikacionih standarda i jedinstvenih obrazovnih ishoda u obrazovanju profesionalaca u oblasti socijalne politike, socijalnog rada i socijalne zaštite,
 • jačanje kapaciteta univerziteta u Srbiji za razvoj postojećih i uvođenje novih kurikuluma (obrazovanje i treninzi za istraživače i učesnike na projektu),
 • uvođenje novih studijskih programa i kurseva i njihova akreditacija,
 • diseminaciju rezultata projekta i druge organizacione i upravljačke aktivnosti,
 • pilotiranje novih studijskih programa i kurseva.

U okviru projekta planirano je:

 • uvođenje studijskog programa Socijalne politike i socijalnog rada na Univerzitetu u Nišu (240 ETCS),
 • restrukturiranje kurikuluma i osposobljavanje studenata za rad sa osetljivim društvenim grupama i implementaciju mera socijalne politike – Univerzitet u Beogradu (70 ETCS),
 • uvođenje dva nova kursa za profesionalce i državne službenike (rad sa osetljivim društvenim grupama i implementacija mera socijalne politike), Univerzitet u Beogradu (2 kursa x 5 ETCS).

Na nivou master studija:

 • uvođenje studijskog programa iz Socijalnog rada na Univerzitetu u Nišu (60 ETCS),
 • uvođenje studijskog programa iz Socijalne pedagogije na Univerzitetu u Nišu (60 ETCS),
 • uvođenje studijskog programa iz Sociologija u socijalnoj zaštiti (Sociology for Social Welfare) na Univerzitetu u Novom Sadu - Filozofski fakultet (60 ETCS),
 • restrukturiranje i unapređenje kurikuluma na Univerzitetu u Beogradu (17 ETCS),
 • uvođenje tri nova kursa za profesionalce/državne službenike na Univerzitetu u Beogradu (10+5+5 ETCS).

Na nivou doktorskih studija:

 • restrukturiranje i unapređenje kurikuluma – Univerzitet u Beogradu (20 ETCS),
 • uvođenje novog kursa iz oblasti socijalne politike i specifične istraživačke metodologije (5 ETCS) – Univerzitet u Beogradu.

Na početku realizacije projektnih aktivnosti došlo je do proširenja ciljeva projekta i to na zahtev Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Sprovedena analiza potreba tržišta rada za socijalnim radnicima u različitim opštinama i regionima u Republici Srbiji pokazala je da će u narednom petogodišnjem periodu nastati značajan deficit ovog kadra. S tim u vezi, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu podneo je 5. maja 2014. godine zahtev koordinatoru projekta, prof. dr Jelisaveti Todorović sa Univerziteta u Nišu, da se u okviru ovog projekta akredituju i osnovne studije Socijalnog rada na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Predlog o proširenju projektnih ciljeva usvojen je od strane Upravnog odbora projekta 4. juna 2014. godine i o tome je obaveštena EACEA. Odgovor kojim se potvrđuje prihvatanje zahteva Univerziteta u Novom Sadu u vezi sa dopunom ciljeva projekta zvanično je dobijen 25. 11. 2014. godine.

Prezentacija SHESPSS projekta (ppt)

Prof. dr Zorica Kuburić i prof. dr Jelisaveta Todorović
Novi Sad, 31. avgust 2015. godine.


 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu