Novosti
   Događaji
   Projekti
   Razmena studenata
   Mobilnost i stipendije
  JoinEU-SEE
  Basileus
  Campus Europae
  Ceepus
   Galerija
   Linkovi

   

Početna > Međunarodna saradnja > Novosti >

I Z V E Š T A J
O SASTANKU KONZORCIJUMA
ZAJEDNIČKOG STUDIJSKOG PROGRAMA MAS ISTORIJA JUGOISTOČNE EVROPE


            Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu bio je 13. juna 2016. godine domaćin redovnog godišnjeg sastanka Konzorcijuma Zajedničkih master akademskih studija Istorija Jugoistočne Evrope (Joint Master Degree in History of South-Eastern Europe). Zajednički studijski program je rezultat TEMPUS projekta / Project No. 144949-TEMPUS-2008-AT-JPCR (2008-4793) – "Example of Excellence for Joint (Degree) Programme Development in South Eastern Europe". Zajednički studijski program realizuju univerziteti u Gracu, Ljublјani, Klužu i Sofiji, Filozofski fakultet u Novom Sadu je u realizaciju studijskog programa uklјučen kao partner za mobilnost studenata. Isti status u realizaciji programa imaju fakulteti iz Zagreba, Regensburga i Soluna.

            Sastanku su prisustvovali akademski koordinatori zajedničkog studijskog programa iz Graca, Kluža, Ljublјane, Sofije, Zagreba, Regensburga i Novog Sada: prof. dr Karl Kazer, Joana Florea, prof. dr Marko Štuhec, prof. dr Ivan Parvev, prof. dr Marija Baramova, prof. dr Friderike Kind-Kovač, prof. dr Hrvoje Petrić, prof. dr Bilјana Šimunović-Bešlin i prof. dr Zoltan Đere, predstavnici Odseka za istoriju: dr Aleksandra Smirnov-Brkić i Miroslav Pavlović MA i saradnica Kancelarije za međunarodnu saradnju, Ljilјana Siriški. Prisutne je pozdravio zamenik šefa odseka prof. dr Goran Vasin.

Na sastanku su razmatrani aktuelni problemi u realizaciji studijskog programa, potencijalne izmene i dopune ugovora o saradnji, unapređenje kvaliteta promotivnih aktivnosti i komunikacije među članicama konzorcijuma. U toku sastanka su obavlјene i konsultacije sa predstavnicima Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta u Gracu, putem skajp aplikacije. Kao što je i uobičajeno na godišnjim sastancima Konzorcijuma, izvršena je selekcija kandidata koji su se prijavili za upis na studijski program.

Važno je napomenuti da su u završnom delu sastanka, prvi put od početka realizacije zajedničkog studijskog programa, učestvovali studenti upisani na ZMAS Istorija Jugoistočne Evrope i studenti upisani na MAS Istorija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Organizovana je radionica o završnim radovima, koja je izazvala vrlo pozitivne utiske i reakcije studenata i članova Konzorcijuma, kao i prisutnih nastavnika i saradnika Odseka za istoriju. Zaklјučeno je da bi slični oblici saradnje bitno doprineli kvalitetu završnih – master radova, kako studenata upisanih na ZMAS Istorija Jugoistočne Evrope, tako i studenata upisanih na druge studijske programe koje realizuju ustanove članice Konzorcijuma.

Prof. dr Bilјana Šimunović-Bešlin 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu