Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Srpski jezik >
Žarko Bošnjaković

Kontakt
◦ Kabinet: 332
◦ e-mail: zarko.bosnjakovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/485-3850

Akademska karijera
- 2014. godine – Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Srpski jezik i lingvistika
- 2009. godine - Izbor u zvanje - vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Srpski jezik i lingvistika
- 2004. godine - Izbor u zvanje - docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Srpski jezik i lingvistika
- 2004. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Filološke nauke, (naslov rada: Govor smederevskog podunavlja)
- 1986. godine - Specijalizacija, Filološki fakultet, Skopje
Oblast: Makedonski jezik
- 1984. godine - Magistratura, Filološki fakultet, Beograd
Oblast: Filološke nauke, (naslov rada: Pastirska terminologija Srema)
- 1978. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Profesor južnoslovenskih jezika

Oblasti interesovanja i istraživanja
- Dijalektologija
- Leksikologija i leksikografija
- Balkanologija
- Makedonski jezik

Bibliografija

1. Dijalektologija:
- Žarko Bošnjaković, Dijalekatski tekstovi iz Srema i Banata, PPJ 21, Novi Sad 1985, 153-164.
- Pavle Ivić, Žarko Bošnjaković, Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta, Prva knjiga: Uvod i Fonetizam, SDZb XL, Beograd 1994.
- Pavle Ivić, Žarko Bošnjaković, Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta, Druga knjiga: Morfologija, Sintaksa, Zaključci, Tekstovi, SDZb XLIII, Beograd 1997.
- Žarko Bošnjaković, Inventar i distribucija prozodema u govoru sela Mihajlovca, ZbFLMS XLII, Novi Sad 1999, 369-477.
- Žarko Bošnjaković, Treće lice množine prezenta u govorima Smederevskog Podunavlja i dela Jasenice, JF LVI /1-2, Beograd 2000, 131-137.
- Žarko Bošnjaković, Prozodijski sistem Batovca i njegov odnos prema susednim govorima, Srpski jezik 8/1-2, Beograd 2003, 315-328.
- Žarko Bošnjaković, Jedna prozodijska paralela, Srpski jezik 9/1-2, Beograd 2004, 59-66.
- Žarko Bošnjaković, Govori Smederevskog Podunavlja (fonologija i morfologija), 2004 [teza u rukopisu 678 str. + 26 lingvističkih karata].
- Žarko Bošnjaković, Dijalekatski tekstovi iz Batovca, PPJ 36, Novi Sad 2005, 235-268.
- Žarko Bošnjaković, Jedna prozodijska paralela, Srbistički prilozi. Zbornik radova u čast profesora Slavka Vukomanovića, Beograd 2005, 59-66.
- Žarko Bošnjaković, Značaj dijalektologije u reformisanom sistemu obrazovanja, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXXI, Novi Sad 2006, 347-354.
- Žarko Bošnjaković, Fonetske osobine govora istočne Šumadije, SDZb LV, Beograd 2008,1-321.
-Žarko Bošnjaković, O jezičkoj interferenciji istraživača narodnih govora i informatora, Anali Filološkog fakulteta XXI, Beograd 2009, 129-140.
- Žarko Bošnjaković, Iz morfosintakse govora sela Batovca (kod Požarevca), ZbMSFL LII/2, Novi Sad 2009, 37-56.
- Žarko Bošnjaković, Prenošenje akcenta na proklitiku, Govor Novog Sada. Sveska 1: Fonetske osobine, Lingvističke sveske 8, Novi Sad 2009,79-109.
- Žarko Bošnjaković, Fonema /h/ u govoru Novog Sada, Govor Novog Sada. Sveska 1: Fonetske osobine, Lingvističke sveske 8, Novi Sad 2009, 268-286.
- Žarko Bošnjaković i Dragana Radovanović, Fonetske varijacije u govoru izbeglica u Novom Sadu, Govor Novog Sada. Sveska 1: Fonetske osobine, Lingvističke sveske 8, Novi Sad 2009, 310-338.
- Žarko Bošnjaković i Danka Urošević, Finalne vokalske grupe -AO, -EO, -UO u govoru Novog Sada, Govor Novog Sada. Sveska 1: Fonetske osobine, Lingvističke sveske 8, Novi Sad 2009, 246-267.
- Žarko Bošnjaković i Dragana Radovanović, Stepen ispitanosti šumadijsko-vojvođanskog dijalekta, Južnoslovenski filolog LXV, Beograd 2009, 229–265.
- Žarko Bošnjaković, Odlike dijalekatske književnosti na primeru romana Kobajagi Đoke Filipovića, Dijalekat – dijalekatska književnost, Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Leskovačkom kulturnom centru 25. i 26. septembra 2008. godine, Leskovac 2009, 55–68.
- Gordana Štasni i Žarko Bošnjaković, O leksičkim i semantičkim dijalektizmima u romanu Kobajagi Đoke Filipovića, Dijalekat – dijalekatska književnost, Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Leskovačkom kulturnom centru 25. i 26. septembra 2008. godine, Leskovac 2009, 84–100.
- Žarko Bošnjaković, Banat: Govori; Baranja: Govor; Bačka: Govori. Srpska enciklopedija, Tom I, Knjiga 1 A – Beobanka, Novi Sad – Beograd 2010, 541-543; 594; 643-644.
- Žarko Bošnjaković, Značaj dijalekatskog teksta, Srpski jezik XV, Beograd 2010, 369-389.
- Žarko Bošnjaković, Govor Novog Sada u jeziku Koste Trifkovića i Zmaja, Govor Novog Sada. Sveska 2: Morfosintaksičke, leksičke i pragmatičke osobine, Lingvističke sveske 9, Novi Sad 2011, 644-664.
- Žarko Bošnjaković i Dragana Radovanović, Sintetički pogled na tvorbu aorista i areal nastavaka u štokavskom narečju, ZbMSFL LIV/1, Novi Sad 2011,181–204.
- Žarko Bošnjaković i Ivan Knjižar, Značaj ispitivanja jezičkih stavova makedonske nacionalne manjine u Srbiji, Zbornik radova projekta Srpska književnost i jezik u južnoslovenskom kontekstu (ur. Mihailo Pantić), Beograd  2011, 122–155.
- Žarko Bošnjaković, Morfološke osobine govora istočne Šumadije. Srpski dijalektološki zbornik LIX. SANU i Institut za srpski jezik SANU. Beograd: 2012, 1−381.
- Žarko Bošnjaković i Biljana Sikimić, Bunjevci: etnodijalektološka istraživanja 2009. Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine − Matica srpska. Subotica − Novi Sad: 2013.

2. Dijalekatska leksikologija:
- Gordana Vuković, Žarko Bošnjaković, Ljiljana Nedeljkov, Vojvođanska kolarska terminologija, Novi Sad 1984.
- Gordana Vuković, Žarko Bošnjaković, Ljiljana Nedeljkov, Nazivi za zaprežnu opremu na terenu Vojvodine, Leksikografija i leksikologija, Novi Sad – Beograd 1984.
- Žarko Bošnjaković, Pastirska terminologija Srema, Novi Sad 1985.
- Isti autori, O nazivima zaprežnih kola u Vojvodini, PČESA 1986, knj. 2, 1986, 43-44.
- Isti autori, Imena konja u Vojvodini, PČESA 1987, knj. 3, 64-69.
- Žarko Bošnjaković, Iz ratarske terminologije Srema, PČESA 1988, knj. 4, 109-115.
- Žarko Bošnjaković, Iz ratarske terminologije Srema (nomina instrumenti), SDZb XXXVII, Beograd 1991, 71, 1-740 + 8 karata.
- Gordana Dragin, Žarko Bošnjaković, Lingvogeografski pogled na ratarsku leksiku jugoistočne Srbije ( Zea mays ), Zbornik referata sa naučnog skupa Govori prizrensko-timočke oblasti i susednih dijalekata ( Niška Banja, 17-20. 6. 1992.), Niš 1994, 377-393 +11 karata.
- Žarko Bošnjaković, Struktura i motivacija ratarskih fitonima u Sremu, Prilozi iz fitolingvistike II (Zbornik radova), Niš 1998, 50-59 + 3 karte.
- Žarko Bošnjaković, Leksikološko-leksikografski pristup specifičnoj leksici, U: Jordana Marković (ur.). Putevi i dometi dijalekatske leksikografije. Zbornik radova sa istoimenog međunarodnog naučnog skupa [održanog od 12. do 13. aprila 2013. godine u Nišu]. Niš 2013: 49-66.

3. Onomastika:
1. Žarko Bošnjaković, Iz onomastike Jarka i Šašinaca, PPJ 13-14, Novi Sad 1977-1978, 167-178.
2. Žarko Bošnjaković, Onomastika Srema (I deo: Severni Srem), Onomatološki prilozi VIII, Beograd 1987, 305-447 + 1 karta.
3. Žarko Bošnjaković, Zoonimi kao motivaciona osnova u hidronimiji, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, Novi Sad, Tršić, 15-20.9.1992, knj. 22/2, 301-310.
4. Žarko Bošnjaković, Struktura i motivacija mikrohidronima u severnom Sremu, ZbFLMS XXXVII/ 1-2, Novi Sad 1994, 83-96.
5. Žarko Bošnjaković, Fitonimi u mikrotoponimiji Srema, Prilozi iz fitolingvistike III, Zbornik radova. Filozofski fakultet u Nišu, Studijska grupa za srpski jezik i književnost, Niš 2000, 21-28.

4. Sintaksa i semantika:
- Žarko Bošnjaković, O upotrebi izraza za internu rečeničnu modifikaciju, PPJ 16, Novi Sad 1980, 17-25.
- Žarko Bošnjaković, O ponavljanju rečeničnih konstituenata, ZbFLMS XLIII, Novi Sad 2000, 65-72.
- Žarko Bošnjaković i Danka Urošević, Padeži u funkciji temporalnog determinatora inkluzivnog tipa u govoru Smederevskog Podunavlja, Zbornik Instituta za srpski jezik SANU I. Posvećeno dr Dragu Ćupiću povodom 75-godišnjice života (ur. Sreto Tanasić), Beograd 2008, 101-127.
Žarko Bošnjaković i Danka Urošević, Padeži u funkciji temporalnog determinatora ekskluzivnog tipa u govoru Smederevskog Podunavlja, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Posebno izdanje povodom 50-godišnjice osnivanja Filozofskog fakulteta posvećeno prof. dr Milosavu Vukićeviću, Kosovska Mitrovica 2010, 29-46.
- Žarko Bošnjaković i Danka Urošević, Padeži u funkciji temporalnog determinatora frekventivnog tipa u govoru Smederevskog Podunavlja, Anali Filološkog fakulteta XXII, Beograd 2010, 253–272.
- Žarko Bošnjaković i Danka Urošević, Padeži u funkciji temporalnog determinatora ingresivnog i terminativnog tipa u govoru Smederevskog Podunavlja, ZbMSFL LIII/1, Novi Sad, 2010, 163-176.
- Žarko Bošnjaković, Signali za raščlanjivanje dijalekatskog teksta, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 39/1, Beograd 2010, 445–456.
Žarko Bošnjaković i Danka Urošević, Padeži u funkciji temporalnog determinatora longitudinalnog tipa u govoru Smederevskog Podunavlja, Srpski jezik XVI, Beograd 2011, 243-268.

5. Balkanologija
- Žarko Bošnjaković, Leksička i gramatička sredstva kojima se imenuje sukcesija godina u slovenskim i balkanskim jezicima, Problem de Filologie Slavă, Problemi slovenske filologije XIV, Universitatea de vest din Timişoara. Facultatea de litere, istorie şi teologie. Catedra de limbi şi literaturi slave, Timişoara 2006, 27-40.
- Žarko Bošnjaković, O upotrebi imena godišnjih doba u dinamičkim konstrukcijama mocionog i iterativnog tipa u južnoslovenskim i balkanskim jezicima, Jezikovna predanost. Akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici, Zora 44, Maribor 2006, 191-204.
-Žarko Bošnjaković, Kako je kir-Geras Paskalis postao Đerasim Paskaljević? Gramatika i leksika – Deskriptivni i normativni pristup, Naučni sastanak slavista u Vukove dane 37/1, Beograd 2008, 275-286.
- Gordana Štrbac i Žarko Bošnjaković, Funkcija grcizama i grčkog jezika u pripoveci Kir Geras Stevana Sremca, Riječ 16/1, Rijeka 2010, 127-143.
- Žarko Bošnjaković, Mihaj N. Radan, Dosadašnja istraživanja o uticaju rumunskog jezika na leksiku srpskih govora rumunskog dela Banata, JF LXVI, Beograd 2010, 135-161.

6. Makedonski jezik:
- Žarko Bošnjaković, Makedonski jezik, čitanka* rečnik*gramatika, Novi Sad 1986.
- Žarko Bošnjaković, Imenske konstrukcije za označavanje vremena u makedonskom, bugarskom i srpskohrvatskom jeziku, XIII Naučna diskusija (Ohrid, 25-28.8.1986.) Skopje 1987, 57-79.
- Žarko Bošnjaković, Osnovni tipovi diferencijalne makedonsko-srpskohrvatske leksike, ZbFLMS XXX/1, Novi Sad 1987, 145-151.
- Žarko Bošnjaković, Zajedničke i diferencijalne osobine dopuna glagola percepcije u srpskom i makedonskom prevodu jevanđelja po Marku i po Jovanu, Niš 2004 (Nedeljku Bogdanoviću), 55-74.
- Žarko Bošnjaković, S makedonskim u svet, Gramatika, Poslovni makedonski, Kompjuteri, Putovanja, Fraze i izrazi, Izgovor, Beograd 2005.
- Žarko Bošnjaković, Kako Makedonci govore srpski? Fonetske karakteristike (Poreklo informatora: Kriva Palanka/Veles : novo mesto življenja: Srem ), Referat pročitan na Šesnaestom kongresu Saveza slavističkih društava Srbije i Crne Gore u Vrnjačkoj Banji, 6-8. oktobra 2005, ZbMSFL XLVIII/1-2, Novi Sad 2005, 257-266.
- Жарко Бошњаковић, Некои особености на јазикот на Македонците во Србија (Што сочувале Македонците од својот јазик?), Научна конференција на XXXVIII меѓународен семинар на македонскиот јазик, литература и култура (Охрид, 15. VIII – 17. VIII 2005), ЛИНГВИСТИКА, Скопје 2006, 119-135.
- Vladislava Petrović i Žarko Bošnjaković, Veznici u izričnim rečenicama (srpsko-makedonske paralele), ZbMSFL XLVIII/1-2, Novi Sad 2005, 233-240.
- Žarko Bošnjaković, Poštujući tuđe, čuvamo svoje!, Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti, Zbornik radova (ur. Julijana Vučo), Beograd 2007, 406-411.
- Žarko Bošnjaković i Stanislav Stanković, Srpski jezik kao strani u Makedoniji, Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi (ur. Milorad Dešić), Beograd 2007, 319-324 .
- Жарко Бошњаковић, Какви речници се потребни за изучување на македонскиот јазик во Србија?, XXXIII Научна конференција на XXXIХ меѓународен семинар на македонскиот јазик, литература и култура, Скопје 2007, 271-282.
- Žarko Bošnjaković i Aleksandar Nikolić, Makedonsko-srpski i srpsko-makedonski rečnik, Beograd 2008.
- Žarko Bošnjaković, Karakteristike makedonsko-srpskog bilingvizma, JF LXIV, Beograd 2008, 21-33.
- Жарко Бошњаковиќ, Зборови во евангелието според Матеј за изразување на односот на зборувачот кон содржината на исказот, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду XXXIV/1, Нови Сад 2009, 7-16.
- Žarko Bošnjaković, Pregled makedonsko-srpskih kontrastivnih i srodnih istraživanja, Kontrastivna proučavanja srpskog jezika: pravci i rezultati, Beograd 2010, 61-99.
- Žarko Bošnjaković, Ivan Knjižar, Neki od pragmatičkih i estetskih stavova makedonske nacionalne manjine u Srbiji o makedonskom i srpskom jeziku. Dijalekti – dijalekatska književnost. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Leskovačkom kulturnom centru 18.12.2010. godine. Leskovac 2011: 72–83.

7. Kritike, prikazi i hronike:
- Žarko Bošnjaković, Wanda Herniczek Morozowa, Terminologija polskiego pasterstwa gorskiego, Polska akademia nauk Instytut jezyka polskiego, Wroclaw, Warsza, Krakow, Gdansk, 1 (1975), 2-3 (1976), ЗбФЛМС XXIV /2, Нови Сад 1981, 185-188.
- Žarko Bošnjaković, Znanstveni skup Dijalekatska geografija i dijalektološka leksikologija i leksikografija, Zagreb 18. 19. i 20. 03. 1982, ЗбФЛМС XXVI/1, Нови Сад 1983, 189-193.
- Žarko Bošnjaković, Naučni skup Problemi srpskohrvatske leksikologije, Novi Sad, 21-23. aprila 1983, Književni jezik 12/3, Sarajevo 1983, 169-174.
- Žarko Bošnjaković, Milan Moguš i Josip Vončina: »Salo debeloga jera libo azbukoprotres« Save Mrkalja. (Zagreb 1983, 1-83), Књижевност и језик 2, Београд 1984, 194-195.
- Žarko Bošnjaković, Znanstveni skup Povijesna dijalektologija, Zagreb 15-17. 03. 1984, ЈФ XLI, Београд 1985, 199-202.
- Žarko Bošnjaković, Gordana Vuković i Ljiljana Nedeljkov: Rečnik prezimena Šajkaške (XVIII i XIX vek), Institut za južnoslovenske jezike, Filozofski fakultet, Novi Sad 1983, Književni jezik 14/1, Sarajevo 1985, 60-63.
-Žarko Bošnjaković, Трајко Стаматоски, Борба за македонскиот литературен јазик (Мисла, Скопје, 1986, 241 стр.), ЗбФЛМС XXXI, Нови Сад 1987, 213-218.
- Жарко Бошњаковић, Стојка Бојковска ... (и др.), Македонскиот јазик во јавното општење во Република Македонија (Скопје 1995. 395 стр.), ЗбФЛМС XLI /2, Нови Сад 1998, 200-204.
- Žarko Bošnjaković, Sećanje: Akademik Božidar Vidoeski, ZbFLMS XLI /2, Novi Sad 1998, 165-166.
- Žarko Bošnjaković, Dani srpskog duhovnog preobraženja IV, O srpskim narodnim govorima, Naučni skup, Despotovac, 21-22. 08. 1996, Despotovac 1997, 269 str., Književnost i jezik 2-4 , Beograd 1998, 120-123.
- Mr Maja Đukanović, mr Željko Marković, Osnovi gramatike slovenačkog jezika, Izdavač: Filološki fakultet, Beograd 2001, 146 str., ZbMSFL XLV/1-2, Novi Sad 2002, 414-416.
-Dr Žarko Bošnjaković, Predstavnici "Novosadske lingvističke škole", Naučno-stručni skup "Najznačajniji lingvisti nacionalnih zajednica u Vojvodini" 25.02. 2005, Multijezički bilten MOST 2, Društva za jezike, književnost i kulturu, Novi Sad 2005, 5-8.
- Žarko Bošnjaković, Jedna preka potreba: Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, ЗбФЛМС XLIX/1, Novi Sad 2006, 323-328.
- Žarko Bošnjaković, Tri zbornika vredna naše pažnje: Наставата по македонски јазик како странски: состојби и перспективи, ЗбФЛМС XLIX/1, Нови Сад 2006, 319-323.
- Žarko Bošnjaković, Vjara Maldžijeva, Zuzana Topolinjska, Maja Đukanović i Predrag Piper, Južnoslovenski jezici: Gramatičke strukture i funkcije, U redakciji Predraga Pipera, Beograd: Beogradska knjiga, 2009, 552 str., Zbornik Matice srpske za slavistiku 77, Novi Sad 2010, 98–104.
- Žarko Bošnjaković: Govori vlasotinačkog kraja u svetlu lingvističke geografije (Stanislav Stanković, Granice prizrensko-timočkih govora u vlasotinačkome kraju), Naše stvaranje LVII /1–2, Leskovac 2010: 225–227.

8. Projekti OLA
1. У 3. и 4. тому фонетско-граматичке серије ОЛА (Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 б, Рефлексы *ъ и *ь вторичные гласные, Скопје 2003) урађени су: индекс, легенда, карта и коментар за следеће лексеме: F 250 * veprјь (4б, карта бр. 48, стр. 120-121), F 880 * rъvalъ (4б, карта бр. 5, стр. 34-35); FP 2242 *gostьјь, FPM 1280 *ljudьјь (са др Г. Драгин); * vьrtjo8 (карта бр. 8, страна 40-41, са др Д. Петровићем).
2. ОЛА (Серия фонетико-грамматическая, Выпуск 4 а, Рефлексы *ъ и *ь. Загреб 2006, карта бр. 53, стр. 131 * ljudьjь (Жарко Бошњаковић и Гордана Драгин); карта бр. 54, стр. 133 *gostьjь (Жарко Бошњаковић).

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu