Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Srpski jezik >
Šandor Pal

Kontakt
◦ Kabinet: 324
◦ e-mail: pallbps at sezampro.rs
◦ telefon: 021/485-3850

Akademska karijera
- 2004. godine - Izbor u zvanje - vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Kulture u kontaktu
- 1988. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Srpsko-mađarske književne i kukturne veze, (naslov rada: Jugoslovenske teme i ličnosti u mađarskim listovima, časopisima i beletrističkim knjigama 1780-1825 )
- 1977. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Jugoslovenske književnosti

Oblasti interesovanja i istraživanja
- Jugoslovensko-mađarske književne i kulturne veze (posebno u 18. i 19. veku),
- Problemi teorije, prakse i istorije prevođenja, te kolektivna prava nacionalnih manjina

Bibliografija
KNJIGE
1. Dvojica u istoj koži (prikazi, eseji) - N. Sad, Stražilovo, 1988.
2. Bečejska bibliografija - Besce bibliográfiája, Sveska 1, Füzet - Bečej-Becse, Gradski muzej i galerija - Városi Muzeum és Képtar, 1989.
3. Stare bečejske razglednice - Bečej, Gradski muzej i galerija, 1985.
4. Univerzal 1964-1984 (Iz istorijata trgovine Bečeja i njegove okoline). - Bečej, Gradski muzej i galerija, 1984.
5. Udruženje samostalnih zanatlija Bečej 1885-1985. - Bečej, Gradski muzej i galerija Bečej, 1985 (Koautor Jovan D. Medurić).
6. Ištvan Seli: Istorijske i književne paralele . - Novi Sad, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti - Institut za mađarski jezik, književnost i hungorološka istraživanja, 1987.
7. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije. O učešću hortijevske mađarske u napadu i okupacji Jugoslavije 1941-1945. - Beograd-Budimpešta, Vojnoistorijski institut, 1986. (Koautor Konstantin Pavlović.)
8. Laslo Lenđel: Konzervacija restauracija i zaštišta bojenog etnološkog drvenog
materijala. - Bečej, Gradski muzej i galerija, 1985.
9. Pal Šurjan-Ištvan Sabo: Svinjarstvo u slici i reči . Prevod sa mađarskog dr Šandor Pal. - Beograd, Nolit, 1990.
10. Csuka Zoltán: Egy égbolt alatt . (Válogatott versek és versfordítások.Szerkesztette: Harmat Béla és dr. Páll Sándor. Az előszót írta: dr. Páll Sándor. Utószó: Harmat Béla).- Érd, Érdi Újság, 2001, 219.
11.Csuka Zoltán: Szines szalag az írógépen . Tanulmányok, publicisztikai írások. Válogatta,szerkesztette és az utószót írta dr. Páll Sándor.- U štampi.

DOKTORSKA DISERTACIJA (neobjavljena)
1. Jugoslovenske teme i ličnosti u mađarskim listovima, časopisima i beletrističkim knjigama 1780-19825 . - U štampi. Izdavač Matica srpska,potvrda broj: 11211-733/ 03 od 29. jula 2003.

ISTORIJA KNJIŽEVNOSTI, ISTORIJA PREVODA, KRITIKA PREVODA, ESEJI, SITNIJI PRILOZI
- Jedno novo čitanje "Hasanaginice" . - Narodne novine, Budimpešta, god. XXXV, br. 3, 17. januar 1980, str. 2.
- Lujijan Mušicki i njegovi savremenici u mađarskoj književnosti - Zbornik MS za književnost i jezik, N.Sad, 1980, knj. XXVIII, sv. 1/1980, str. 79-86.
- O ekranizaciji literarnih dela, a povodom serije "U registraturi" - Narodne novine, Budimpešta, god. XXXV, br. 50, 11. decembar 1980, str. 2.
- "Új Symposion" i jugoslovenske književnosti. - (Odlomak iz većeg rada). I deo: Narodne novine, Budimpešta, god. XXXVI, br.9, 26. februar 1981, str. 2. II deo: Narodne novine, Budimpešta, god. XXXVI, br. 10, 5. mart 1981. str. 2.
- Dobre pisce ne smemo amaterski prevoditi . - Rukovet, Subotica, 1981, god. XXVII, knj. LV, sv.6, novembar-decembar 1981, str. 680-686.
- "Új Symposion" i jugoslovenske književnosti. - Književna istorija, Beograd, god. XIII, 1981, br. 52. str. 645-665.
- Zoltan Čuka na terazijama vremena . (Povodom njegovog osamdesetog rođendana). - Letopis Matice srpske, N.Sad, 1981, god. 157, knj. 428, sv. 6, decembar 1981, str. 954-960.
- O "Rodoljupcima" i funkciji mađarskog jezika u ovoj Sterijinoj komediji . - Zbornik MS za književnost i jezik, N.Sad, 1981, knj. XIX, sv. 2/1981, str. 389-394.
- O "Rodoljupcima" i funkciji mađarskog jezika u ovoj Sterijinoj komediji . - Zbornik MS za književnost i jezik, N.Sad, 1981, knj. XIX, sv. 2/1981, str. 389-394.
- Naša periodika o mađarskom književniku Janošu Aranju . - Mostovi, Beograd, 1982. god. XIII, br. 51-52, jul-decembar 1982, sv. 3 i 4, str. 228-234.
- Izgubili smo prijatelja, pisac je besmrtan . (Pregled pisanja mađarske štampe povodom smrti Miroslava Krleže). - Forum JAZU, Zagreb, 1982. god. XXI, knj. XLIV, br. 10-12, zima 1982, str. 961-969.
- Još jednom o imenima i prezimenima . - Narodne novine, Budimpešta, god. XXXVIII, br. 42, 20. oktobar 1983, str. 7.
- Zaboravljeni Babits . Povodom stogodišnjice rođenja istaknutog mađarskog književnika. (Pročitano na "Prevodilačkim sponama 83" održanim u N.Sadu 22. oktobra 1983. Biće objavljeno u Kopči br. 3.)
- Kranjčević-Zmaj-Petőfi , avagy egy vélemeny újravizasgálásának kiserlete. (Részlet). - Magyar Szó, N. Sad, 1984. II. 4, 13. old (Kilato, VII. évf, 5. sz.)
- A Novine serbske jubileuma . (150 éve jelent meg az első szerb újság). - Magyar Szó, (Kilátó), 1984. március 3, 15. old.
- Pesmarica Vasilija Petrovića (1842) . - Neobjavljeno.
- 50 bibliografskih jedinica na Malu enciklopediju Prosveta . (Između ostalog: Tibor Č ereš, Magda Sabo, Geza Otlik, Ištvan Erkenj, Đula Hernadi, Mikloš Hubai, Andraš Šite, Đerđ Šomljo, Geza Beremenji, Peter Esterhazi, Književnost Južnih Slovena u Mađarskoj, Jugoslavistika u Mađarskoj, Laslo Hadrovič, Ištvan Pot, Stojan D.Vujičić, itd.) Izlazi tokom 1985.g.

- Rát Mátyás o prekomurskim Slovencima u "Magyar Hirmondóu", prvom mađarskom listu. - Neobjavljeno
- "Serbskij narodni list" i mađarski pfenigmagazini . - In: Teodor Pavlović i njegovo doba . Zbornik radova. - N. Sad, Matica srpska, 1988, 65-77.
- Početak rada lektorata srpskohrvatskog jezika na Univerzitetu "J.A.Komensky" u Bratislavi . - Slavica Slovaca, Bratislava, (u štampi).
- Prva balkanska pesmarica građanskog pesništva . - Zbornik Matice srpske za književost i jezik, N. Sad, knj. XXXVI/1, 1988, 127-146.
- Mađarska štampa s kraja XVIII i početka XIX veka o Istri, Primorju i Dalmaciji. - Zadarska revija, Zadar, br. 4, srpanj-kolovoz 1988. god. XXXVII, 317-332
- Pesme u Balogovoj drami o Karađorđu . - Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, N. Sad, br. 4-5, 1989, 237-250.
- Crnjanski Örökös vándorlásának magyar (és agyúttal első) fordításáról . - Üzenet, 1986, XVI. évf, 1. sz. január-február 1986, 42-45.
- Lukačeve autobiografije . - Ideje, Beograd, br. 1-2/1985, 5-14.
- Štamparstvo u Bečeju . - Rad Vojvođanskog muzeja, N. Sad, sv. 31. 1988-1989, 333-338.
- Bibliografija Bečejske štampe . - Rad Vojvođanskog muzeja, 1988-1989, 339-342.
- Sarmati, nekoliko etimološko-istorijskih napomena . - In: Sarmatski nalazi iz fondova Gradskog muzeja i galerije Bečej . - Bečej, 1989, 2-3.
- Južnoslovenske teme mađarske štampe predvukovskog doba (1780-1825) . - Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, N. Sad, knj. XXXVII/2, 1989, 193-210.
- "Serbskij vožd Georgij Petrovič inače narečenij Crnij ili otjatije Beograda od Turaka" - posrba, prevod, adaptacija, prerada ? - Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, N. Sad, 1990, 85-100.
- A nemzetiségi önszerveződésröl Vajdaságban . - Létünk, Újvidék, 6. sz, 1990, 658-666.
- Teze za rešavanje pitanja nacionalnih manjina u Srbiji . - Dijalog, Beograd, br. 1-2, proleće-leto 1996, 29-30.
- Koncept mađarske samouprave Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara . - ln: Položaj manjina u Saveznoj Republici Jugoslaviji . - Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 11, 12. i 13. januara 1995. Urednici: Miloš Macura i Vojislav Stanovčić. - Beograd, Srpska akademija nauka i umetnosti, 1996, 437-446.
- Mađarska štampa o svršetku Prvog srpskog ustanka 1812/13 . - Referat sa naučnog skupa "Završne godine Prvog srpskog ustanka", Istorijski institut SANU (6-7. jun 1995.). - U štampi.
- Petőfi-Zmaj-Kranjčević avagy egy vélemeny ujravizsgálásának kisérlete . - Neobjavljeno.
- Dositej i njegova mađarska literaturna sabraća . - Referat sa medjunarodnog naučnog skupa "Dositej Obradović-čovek i delo među narodima", Međunarodni slavistički centar (17-20.9.1989). - Bg, MSC, Zbornik 19/2, 1990. 471-480.
- Osnovni pravci i karakteristike samoorganizovanja narodnosti u SAP Vojvodini. - Neobjavljeno.
- Znameniti Bečejci (pisci, naučnici, muzičari) . - Neobjavljeno.
- (Zdravstvo u Bečeju) . Projekat. - Neobjavljeno.
- (Mađarska štampa o Prvom srpskom ustanku) . Projekat - Neobjavljeno.
- Mit kell csinálni ? Elhangzott a Jugosláviai Magyar Müvelödési Társaság 1990. június 24-én megtartott alapító közgyülésén. - Neobjavljeno.
- Madjarska štampa i istoriografija o austrijsko-turskom ratu 1788-1791 . Projekat. - Neobjavljeno.
- Kulturna istorija . (Mogućnosti i potrebe izučavanja kulturne istorije naroda Južne Ugarske 1683-1914.). - Neobjavljeno.
- Treća rehabilitacija Imrea Nadja je neizbežna . - Neobjavljeno.
- Lukijan Mušicki és magyar kortársai . - Neobjavljeno.
- Madjarske enciklopedije o Crnoj Gori i Crnogorcima . - Neobjavljeno.
- Srpska književnost . Enciklopedija svetske književnosti, Obzor, Bratislava. - U štampi.
- Crnogorska književnost . Enciklopedija svetske književnosti, Obzor, Bratislava. - U štampi.
- Književnost Bosne i Hercegovine. Enciklopedija svetske književnosti. Obzor, Bratislava - U štampi.
- Mađarske istorije jugoslovenske/ srpske književnosti .- MSC,u štampi.
- Postoji li manjinska književnost ?- U štampi.
- Vitković(i?) o srpskoj književnosti i jeziku .- U knjizi: Iz istorije srpsko-mađarskih kulturnih veza. Glavni urednici: prof. dr Božidar Kovaček i prof. dr Radomir Lastić.-Novi Sad-Budimpešta, 2003, 189-199.
- Vitkovics(ok?) a szerbusi vagyis rácz nyelvről és literatúráról .- U knjizi: A szerb- magyar kulturális kapcsolatok történetéből. Főszerkesztők: prof. dr. Božidar Kovaček és prof. dr. Radomir Lasti ć .-Újvidék-Budapest, 2003, 201-211.
- A műfordító árnyékában . (Predgovor knjizi pod br. 10.)

- Csuka Zoltán: A visszatért Délvidék - új szempontok hatvan évvel később .- Aracs,Szabadka,III.évf.,4sz.,85-93.
- Az irodalomszervez ő megszólal .- (Pogovor knjizi pod br. 11.)
- B.Kova ček - Š.Pal: Mađarska javnost i Srpska revolucija 1804-1815. U knjizi: Evropa i Srpska revolucija 1804-1815. Urednik: Čedomir Popov.- Platoneum, Novi Sad, 2004, 543-561.

PRIKAZI, KRITIKE
- Uspešan početak. (Premijerna predstava Amaterskog pozorišta iz B.P. Sela) - Bečejske novine, Bečej, god. XVIII, br. 739, 6. decembar 1975. str. 5.
- Čvrsti temelji uzajamnosti .- Letopis Matice srpske, god. 155, knj. 424, sv. 5. (novembar 1979), str. 1602-1613. /dr. Andraš David: Mostovi uzajamnosti. - N. Sad, R. ]irpanov, 1977. /
- Ispravljena nepravda . - Dnevnik, N. Sad, 10. januar 1980. (Dodatak: kultura, nauka, umetnost; god. II, br. 4, str. IV.) /Dela Mihajla Vitkovića na mađarskom i srpskohrvatskom jeziku - Vitkovics Mihaly magyar és szerb írasai. Budimpešta, Evropa 1978. Pogovor i beleške Stojan D. Vujičić./
- Knjiga od snova. - Narodne novine, Budimpešta, god. XXXV, br. 10, 6. mart 1980. str. 2. /Milorad Pavić: Ruski hrt. - Beograd, Slovo Ljubve, 1979./
- Oborene tarabe . - Dnevnik, N. Sad, 24. jul 1980. (Dodatak: kultura, nauka, umetnost; god. II, br. 30, str. VI.) /Sava Babić: Neuspeo pokušaj da se tarabe obore . - N. Sad, Strašilovo, 1980./
- Novinarska svedočenja . - Politika, Beograd, 30. januar 1981, str. 15. /Eva i Robert Njaradi: Šest godina u Jugoslaviji. - Budimpešta, Košut, 1980, 138./
- Život Đerđa Lukača . - Politika, Beograd, 28. mart 1981, str. 12. /Eva Fekete i Eva Karadi: Lukacs György elete kepekben es dokumentumokban./
- /Bez naslova/. - Polja, god. XXVII, 1981, br. 267, maj 1981, str. 253-4. /Fried Istvan: A delszlav nepköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jokaiig. - Budapest, Akademiai, 1979./
- Vredan doprinos jugoslovensko-mađarskoj književnoj uzajamnosti. - Književna reč, Beograd, god X, br. 171, 25. jul. 1981, str. 2. /Helikon, god. XXV, 1979, br. 4./
- Dolnjozemaljski časovnik . - Narodne novine, Budimpešta, god. XXXVI, br. 35, 27. avgust 1981, str. 2./ Đorđe Lebović: Dolnja zemlja, SNP u N. Sadu/
- Značajan prilog razvoju svalistike u Mađarskoj. - Rukovet, Subotica, 1981, god. XXVII, knj. LV, sv. 4, jul-avgust 1981, str. 502-504. /Ištvan Njomarkai: Morfološka i sintaksička adaptacija stranih reči u srpskohrvatskom jeziku. - Budimpešta, 1979./
- Večiti dramski pisac. - Politika, Beograd, 28. avgust 1981, str. 10. /o.M. Krleži/
- U senci dobrih knjiga. Rukovet, Subotica, 1982, god. XXVIII, knj. LVII, sv. 4-5, jul - oktobar 1982, 435-437. /Sava Babić: U senci knjiga . - N. Sad, Stražilovo, 1981./
- "Krleža je i naš pisac". - Oko, Zagreb, god. X, br. 276, 14-28. oktobar 1982,12. /Spiró György: Miroslav Krleža. - Budapest, Gondolat, 1981./
- Miloš Crnjanski njim samim. - Narodne novine, Budimpešta, god. XXXVIII, br. 1, 6. januar 1983,7. /Vladimir Bunjac: Dnevnik o Crnjanskom. - Beograd, BIGZ, 1982, 201./
- Hungarika Miroslava Krleže. - Oko, Zagreb, god. XI, br. 286, 3-17. mart 1983,19.
- Subjektivna šetnja promenadama Krležinog života . - Narodne novine, Budimpešta, god. XXXVIII, br. 12, 24. mart 1983, 7. /Enes Č engić: Krleža. - Zagreb, Mladost, 1982, 610./
- Őszi virágzás: kacérkordás a halállal. - Magyar Szó, N. Sad (Kilátó), 1984. április 14, 17. old. /Csuka Zoltán: Eszenszko cutenye (Őszi virágzás). Válogatott versek.- Szkopje, Ogledalo, 1983./
- Značajan prilog periodizaciji i revalorizaciji srpske književnosti. Studia Slavica, Budimpešta, tomus XXIX, 1983, 276-285, /Milorad Pavić: Istorija klasicizma i predromantizma - klasicizam. - Nolit, Beograd, 1979./
- Od fikcije do stvarnosne proze. - Narodne novine, Budimipešta, 14. februar 1985,7.
/Predrag Stepanović: Malogradske i druge priče. - Budimpešta, Pred. za izd. udžbenika, 1984./
- Čari čitanja. - Rukovet, Subotica (u štampi). / Đorđe Zelmanović: Kadet Krleža. Školovanje Miroslava Krleže u mađarskim vojnim u čilištima.-Zagreb,1987. /

PREVOD
- Laslo Gerold: Nekoliko karakteristika jedne sezone u dva mađarska pozorišta, - Scena, N. Sa, god. XV, knj. II, br. 5, septembar-oktobar 1979, 13-17.
- Laslo Gerold: Dva reditelja-četiri predstave. - Scena, god. XVI, knj. II, br. 5, septembar-oktobar 1980, 19-22.
- Tamaš Koltai: Pozorišno pismo iz Budimpešte.; Scena, N. Sad, god. XVI, knj. I, br. 1-2, januar april 1980, 98-106.
- Bela Garai: Gostovanje novosadskog Srpskog narodnog pozorišta u Subotici 1982, godine. - Pozorište, N. Sad, god. XLVIII, br. 1-2, 16. februar 1981, 14,
- Mađarska autonomija. Inicijativa za ostsvarivanje samouprave Mađara u Republici Srbiji. - Neobjavljeno.

ZAKONSKI PROJEKTI, AMANDMANI
- Predlog Odluke o izmenama Poslovnika Narodne skupštineRepublike Srbije , 5. mart 1993.
- Predlog Odluke o izmena i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Prečišćen tekst, 12. oktobar 1993, (ponovljeno 25.1.1994.)
- Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije - Prečišćen tekst, 25. februar 1994.
- Predlog Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, 12.11.1994.
- Predlog zakona o lokalnoj samoupravi. (Amandmani), 10.3.1995.
- Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. (Amandmani),30.5.2003.
- Predlog zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji. (Amandmani),31.5.2001.
- Predlog zakona o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu, stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti. (Amandmani), 24.4.2001.
- Predlog preporuke Narodne skupštine Republike Srbije o pravilima ponašanja javnih funkcionera i službenika. (Amandmani), 26.4.2001.

LOKALNA ISTORIJA
- Počeci kinematografije u Bečeju. - Bečejske novine, 13. april 1985, 5.
- Kada je krenuo prvi autobus iz Bečej? -Bečejske novine, 20. april 1985,5.
- Stare Bečeje razglednice (1-10).-Bečejske novine 11. maj-13. jul 1985,5.
- Dva stara autobusa. -Bečejske novine,20. jul 1985,5.
- "Gospodinu Arseniju Georgijeviću u Bečej". -Bečejske novine, 27. jul 1985,5.
- Udruženje Bečejskih samostalnih pekara. -Bečejske novine, 3. avgust 1985,5.
- Bačko-industrijsko i trgovačko deoničarsko društvo. -Bečejske novine 10. avgust 1985,5.
- Bečejskim cehovima. -Bečejske novine, 17. avgust 1985,5.
- Opštinski pašnjak u Bačkom Petrovom Selu .-Bečejske novine, 24. avgust 1985,5.
- Bioskop u Udruženju zanatlija. - Bečejske novine, 31. avgust 1985, 5.
- Osnivanje Udruženja zanatlija. - Bečejske novine, 7. septembar 1985, 6.
- Proslava pedesetogodišnjice Udruženja zanatlija. - Bečejske novine, 14. septembar 1985, 5.
- Dom zanatlija. - Bečejske novine, 21. septembar 1985, 5.
- Starobečejska zanatska škola. - Bečejske novine, 28, septembar 1985, 5
- "Arendalni ugovori". Bečejske novine, 9. novembar 1985, 5.
- Još jedno pismo Dositeja Obradovića. - Bečejske novine,16. avgust 1986, 5.
- Štamparstvo u Bečeju (1879-1946). Bečejske novine, 11. oktobar 1986.
- Bibliografija Bečejske štampe 1884-1961. - Bečejske novine, 11. okt.1986.
- Učitelj bečejski Joakim Vujić. - Bečejske novine, 21. novembar 1987, 5.
- Petar Konjović, horovođa zanatlijskog pevačkog društva. Bečejske novine, 5. decembar 1987, 5.
- Kapela baronice Eufemije Jović. Bečejske novine, 19. decembar 1987, 5.
- Zvrcalo; list za šalu. - Bečejske novine, 9. januar 1988, 5.
- Domaći kalendar. - Bečejske novine, 16. januar 1988, 5.
- Prosvetna i dobrotvorna zadruga. - Bečejske novine, 23. januar 1988, 5.
- Prva poetska zbirka. - Bečejske novine, 30. januar 1988, 5.
- Iz srpskih pesnika. - Bečejske novine, 13. februar 1988, 5.
- Vodne zadruge. - Bečejske novine, 12. mart 1988, 5.
- Dva stara taksenika. - Bečejske novine, 19. mart 1988, 5.
- Sto deset godina streljaštva. - Bečejske novine, 16. april 1988, 5.
- Muva na aždajinom oku. - Bečejske novine, 7. maj 1988, 5.
- Skupština se raspustila. - Bečejske novine, 7. maj 1988, 5.
- Udruženja trgovaca. - Bečejske novine, 11. jun 1988, 5.
- "Domaći kalendar" Vladimira Radosavljevića. - Sveske Matice srpske, br. 10, (Serija društvenih nauka, sv. 4.), 1989, 34-37.
- Duboki koreni u XVIII veku. (Privilegije dištrikta iz 1774. i 1800. godine) - Bečejske novine, 1. jul 1989.
- Privilegija dištrikta iz 1751. godine. - Bečejske novine, 15. april 1989.
- Još jedan stari kalendar. - Bečejske novine, 4. februar 1989.
- Kako (ne) čitamo istoriju. - Bečejske novine, 17. decembar 1988.
- Čitaonica. - Bečejske novine, 10. septembar 1988.
- Kada će biti kiše? - Bečejske novine, 20. avgust 1988.
- Kolera u Bečeju. - Bečejske novine, 13. avgust 1988.
- Pesnik duše i srca. - Bečejske novine, 6. avgust 1988.
- Zaštita od vazdušnog napada. - Bečejske novine, 30. jul 1988.
- Vinogradarska pravila. - Bečejske novine, 23. jul 1988.
- Bačvanske pesme. - Bečejske novine, 16.jul 1988.

NOVINSKI ČLANCI
- Pesnik u senci prevodioca. - Dnevnik, N.Sad, 3. april 1980. (Dodatak: kultura, umetnost, nauka; god. II, br. 16, str. IV.)
- Šansona živi na sceni. - Dnevnik N.Sad, 9. oktobar 1980. (Dodatak: kultura, nauka, umetnost; god. II, br. 41. str. VI)
- Ono što smo preživeli ... Politika, Beograd, 13. novembar 1980, 13. (O filmovima Krunski svedok i Čontvari).
- Aukcija starih knjiga. - Politika, Beograd, 23. maj 1981, 11.
- Koneski na mađarskom. - Politika, Beograd, 23. maj 1981, 11.
- Još o "Centileni" ... - Vjesnik, Zagreb, (Sedam dana), br. 257, 12. mart 1982, /0 najstarijoj pesmi na hrvatskom jeziku Cantileni pro Sabatho iz 1385. g./
- Živa umjetnost . Meštrovićeva stogodišnjica rođenja u Nađarskoj. - Oko, Zagreb, 1983. god. XI. br. 300. 15-29. septembar 1983. 26.
- "Dobro posrbiti, ali ne obezmađariti". - Naučno savetovanje u Novom Sadu o J.J. Zmaju i mađarskoj književnosti. - Narodne novine, Budimpešta, god. XXXIX, br. 9, 1. mart 1984,7.
- J.J. Zmaj i Janoš Aranj. (Povodom stopedesetgodišnjice rođenja). -Bečejske novine, 7. januar 1984. 5.
- Zoltan Čuka (1901 - 1984). - Bečejske novine, 31. mart 1984. 5.
- Zoltan Čuka (1901 - 1984). - Književna reč, Beograda, br. 233. god. XII, 10. maj 1984. 2.
- Crne slutnje povratka. - Neobjavljeno/Josip Gujaš - Džuretin: Povratak u Podravinu. Pesme. - Budimpešta, Pred. za izd. udžbenika, 1977./
- Dostojna prezentacija.- Nova Makednonija, Skoplje, 1983. god. XXXIX, br. 1302, 22. april 1983, 6. /O knjigama Taška Georgijevskog i Mila Nedelkovskog koje su objavljene u Budimpešti/
- Granica je nebo. (Razgovor sa slikarom Milivojem Mirićem). - Narodne novine, Budimpešta, god. XXXIX, br. 41, 11. oktobar 1984., 7.
- Protest pisaca i saradnika "Stražilova". - Dnevnik, N. Sad. 22. decembar 1989,13.
- Sorvaáds ellen. (Intervju). - Dolgozook, 1990. junúius 21, 17.
- Hallgattassék meg a másik fél is. - Magyar Szó, Közös íróasztalunk, 1991. zeptember 1, 13
- Ellenállni az árnak. (Intervju). - Magyar Szó, 1992. februar 3, 7.
- Parlament nemál cit pre otázky nacionálnych menštin. (Intervju).- Hlas l 'udu, 20.novembar 1993,2.
- Doktor nauka kao odgajivač koza. (Intervju). - Politika, 17. april 1993. 10.
- Sudar traktora i crvenog "Stojadina". - Naša boeba, 11. februar 1994.
- Ko će pred Lazara? - Dnevni telegraf, 1. februar 1996. 2.
- A ridegek és merevek ellen. - Szabad Hét Nép, 1996. augusztus 8, 6.
- Izborna klizavica. - Dnevni telegraf, 15. novembar 1997.
- Projekt JUL je sistematičan, pravljen na duge staze, a ima dobru prođu na političkom tržištu. - Nedeljni telegraf, 8. 5. 1996, 19-21.
- Koliko Mađara, toliko partija. - Dnevni telegraf, 8. mart 1997.
- Ez nem autonómia.- Magyar Szó, 2002.február 26.
- Csak demokratikus választásokkal. In: Sorskérdéseink.- Újvidék, M.Szó,2003, 261-262.
- Ko je ovaj čovek? - Glas javnosti,15. jul 2000.
- Savet nije legalan, Skupština da se izvini.- Glas javnosti, 21. jul 2003.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu