Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Srpski jezik >
Jasmina Grković-Mejdžor

Kontakt
◦ Kabinet: 329
◦ e-mail: jgrkovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/485-3850

Akademska karijera
- 2015 - redovni član SANU
- 2009 - dopisni član SANU
- 2000. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Srpski jezik i lingvistika
- 1990. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Filološke nauke, (naslov teze: Jezik Psaltira iz štamparije Crnojevića)
- 1984. godine - Magistratura, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Filološke nauke, (naslov teze: Sofijska služba svetom Savi. Paleografska, ortografska i jezička ispitivanja)
- 1981. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Profesor južnoslovenskih jezika

Oblasti interesovanja i istraživanja
- Staroslovenski jezik
- Srpskoslovenski jezik
- Uporedna gramatika slovenskih i indoevropskih jezika
- Istorijska sintaksa
- Istorijska semantika i leksikologija

Bibliografija
Књиге
1. Софијска служба светом Сави. Палеографска, ортографска и језичка испитивања, Нови Сад: Филозофски факултет, 1986.
2. Језик Псалтира из штампарије Црнојевића, Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица 1993.
3. Списи Димитрија Кантакузина и Владислава Граматика, Београд: Просвета – Српска књижевна задруга, 1993 (уводне студије о Д. Кантакузину и В. Граматику, преводи, коментари).
4. Ђурађ Црнојевић, јеромонах Макарије, Октоих првогласник, I-II, Књижевност Црне Горе од XII до XVIII вијека, Цетиње: Обод, 1996 (уводна студија, превод, коментари).
5. Питања из старословенске синтаксе и лексике, Лингвистичке свеске 1, Нови Сад: Филозофски факултет, 2001.
6. Списи из историјске лингвистике, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2007.
7. Историјска лингвистика. Kогнитивно-типолошке студије, Сремски Карловци - Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2013.

Књиге (уредник)
1. Синтаксичка истраживања (синхроно-дијахрони план) (коуредник са В. Ружић), Лингвистичке свеске 6, Нови Сад: Филозофски факултет, 2007.
2. Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду (коуредник са Г. Јовановић, З. Костићем, В. Савићем), Београд: САНУ, 2009.
3. Diachronic Slavonic Syntax. Gradual Changes in Focus (коуредник, предговор са Б. Хансеном), Wiener Slawistischer Almanach (Sonderband 74), München – Berlin – Wien, 2010.
4. Теорија дијахронијске лингвистике и проучавање словенских језика (коуредник, предговор са М. Радовановићем), Београд: САНУ, 2010.
5. Теолингвистичка проучавања словенских језика (са Ксенијом Кончаревић), Београд: САНУ, 2013.
6. Miklosichianabicentennalia.  Зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича (са Александром Ломом), Београд: САНУ, 2013.

Преводи
1. Андре Мартине, Индоевропски језик и "Индоевропљани", Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 1987.
2. Едвард Сапир, Језик, Нови Сад: Дневник, 1992.
3. Питер Херити, Језичка разматрања, Студије о Србима, Београд – Нови Сад: Вукова задужбина – Матица српска – Орфелин, 1999.
4. Преводи студија и радова у књизи: Павле Ивић, О фонологији (прир. Драгољуб Петровић), Целокупна дела Павла Ивића X/1 (ред. Милорад Радовановић), Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1998: Роман Јакобсон и развој фонологије (35-78), Фонолошке разлике и правила преписивања (407-412), О природи прозодијских феномена (117-120), Неке паралеле између холандских и словенских дијалеката у области развоја вокализма (220-222), Функционално оптерећење прозодијских обележја у системима српскохрватских говора (293-308).
5. Александар Албијанић. Прилози српском предвуковском књижевном језику. Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике – Матица српска – Вукова задужбина, 2010.

Приређене књиге
1. Павле Ивић, Студије из српске средњовековне писмености (прир. Ј. Грковић-Мејџор), Целокупна дела Павла Ивића VI (ред. М. Радовановић), Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2008.
2. Герхард Невекловски. Српске и јужнословенске теме, Студије о Србима, 18, Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике – Матица српска – Вукова задужбина, 2010. (коредактор, "Поговор редакторâ", са М. Радовановићем, 218–220).

Радови (часописи и зборници радова)
1. Систем личних глаголских облика у Јеванђељу из Мркшине цркве, Прилози проучавању језика 16, 1980, 27-37.
2. Деклинација именица у Јеванђељу из Мркшине цркве, Прилози проучавању језика 17, 1981, 137-154.
3. Глаголски вид и грађење футура Јеванђељу из Мркшине цркве, Прилози проучавању језика 18, 1982, 99-107.
4. Прилог познавању дијалекатске лексике Шумадије, Прилози проучавању језика 18, 1982, 1982, 127-153.
5. Систем личних глаголских облика у Цветном триоду штампара Мардарија из Мркшине цркве, Прилози проучавању језика 19, 1983, 5-14.
6. Деклинација именица у Цветном триоду штампара Мардарија из Мркшине цркве, Прилози проучавању језика 20, 1984, 101-114.
7. Активни партиципи у Цветном триоду штампара Мардарија из Мркшине цркве, Прилози проучавању језика 21, 1985, 23-32.
8. Фонетске одлике Београдског јеванђеља и Јеванђеља из Мркшине цркве, Прилози проучавању језика 23, 1987, 5-11.
9. Јован Хаџић, Хомер учитељ, Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 1987, 33-93.
10. Martine i indoevropeistika danas, уводна студија у књизи: Андре Мартине, Индоевропски језик и "Индоевропљани", Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 1987, 1-26.
11. Једно сведочанство о узајамним везама међу редакцијским писменостима, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске. Јеванђеља (ред. Вера Јерковић), Нови Сад: Матица српска, 1988, 83-94.
12. Деклинација именица, придева и бројева у Јеванђељу из Мркшине цркве, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXXI/2, 1988, 31-39.
13. Псалтир Црнојевића у светлу ресавке реформе, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXXIII, 1990, 83-88.
14. Апсолутне инфинитивне конструкције у Матичином апостолу, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске. Апостоли (ред. Вера Јерковић), Нови Сад: Матица српска, 1991, 35-39.
15. Синтаксички грецизми у Псалтиру Гаврила Тројичанина из 1643, Псалтир Гаврила Тројичанина из 1643, Нови Сад: Матица српска, 1992, 129-137.
16. Корелати грчког темпоралног инфинитива у српским псалтирима XVI века Библиотеке Матице српске, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске. Псалтири (ред. Вера Јерковић), Нови Сад: Матица српска, 1993, 133-140.
17. Имперсоналне конструкције у делима светог Саве, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXXVII/1-2, 1994, 197-201.
18. Фонетске црте Октоиха првогласника из штампарије Црнојевића, Црнојевића штампарија и старо штампарство, Подгорица: ЦАНУ, 1994, 13-22.
19. О сложеном футуру у старословенском језику, Проучавање средњовековних јужнословенских рукописа, Београд: САНУ, 1995, 127-132.
20. Најстарија словенска писменост и адаптација библијских имена у источној и западној традицији, Основни принципи превођења религијске терминологије, Нови Сад, 1995, 29-36.
21. О синтаксичким одликама Житија св. Симеона од св. Саве, Научни састанак слависта у Вукове дане 25/2, 1996, 43-56.
22. О грчким изворима за историју српског језика у Serbische Lesekörner П. Ј. Шафарика, Павел Јозеф Шафарик (1795-1995), Нови Сад: Матица српска, 1996, 53-60.
23. Синтаксичке одлике Стихологије Кипријана Рачанина, Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, VI, Стихологија Кипријана Рачанина (ред. Вера Јерковић), Нови Сад: Матица српска, 1996, 149-173.
24. Партиципи у српскословенском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XL/1, 1997, 21-39.
25. Хиландарски пуни апракос из XIII века, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XL/2, 1997, 69-81.
26. Инфинитив у Хиландарском типику светога Саве, Спаљивање моштију Светога Саве, 1549-1994, Београд: Издање Светог архијерејског синода СПЦ, 1997, 55-64.
27. Сербская редакция старославянского языка, Проблемы сравнительно-исторического языкознания в сопряжении с лингвистическим наследием Ф. Ф. Фортунатова, Тезисы докладов, Москва, 1998, 29-30.
28. Medieval Slavic Studies in Yugoslavia, извештај на панел-дискусији међународне конференције The Fourth International Hilandar Conference, Columbus, 1998.
29. Slavic Studies in Vojvodina / Yugoslavia, извештај на међународном скупу State and Problems of Slavic Studies in Central Europe, Праг, 1998.
30. О испитивању средњовјековног писаног насљеђа Црне Горе, Средњовјековна историја Црне Горе као поље истраживања, Подгорица: Историјски институт Републике Црне Горе, 1999, 27-34.
31. О приступу испитивању сложеница у српскословенском језику (на грађи рукописа РР I 28), Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске. Акатисти, стихологије, богородичници, Нови Сад: Матица српска, 1999, 178-188.
32. Хиландарска апокалипса Јована Богослова (ХИЛ 474), Јужнословенски филолог LVI/1-2, 2000, 311-320.
33. Слово о Александру Тројанском у Велешком зборнику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLIII, 2000, 143-147.
34. О лексици Архијерејског чиновника из Рачанског скрипторија, Рачански зборник 7, 2002, 61-79.
35. Понављање предлога у старосрпском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLV/1-2, 2002, 67-81.
36. Прасловенски глаголи стања на индоевропском плану, Зборник Матице српске за класичне студије 4-5, 2002-2003, 87-94.
37. Предикативни герунд у старосрпском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVI/1, 2003, 23-34.
38. Compounds in Varlaam and Ioasaph (HIL MS 422), Monastic Traditions. Selected Proceedings of the Fourth International Hilandar Conference (eds. Charles E. Gribble & Predrag Matejic), Bloomington: Slavica, 2003, 129-141.
39. Имперсоналне конструкције у старосрпском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 33-1, 2004, 249-261.
40. Диглосија у старосрпској писмености, Живот и дело академика Павла Ивића, Београд – Нови Сад – Суботица: САНУ – Матица српска – Филозофски факултет, Градска библиотека, Суботица – Институт за српски језик САНУ, 2004, 391-401.
41. Увод у историјску синтаксу, Предавања из историје језика, Лингвистичке свеске 4, Нови Сад: Филозофски факултет, 2004, 103-144.
42. Развој хипотактичког ДА у старосрпском језику, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVII/1/2, 2004, 185-203.
43. Инфинитив у Вуковом преводу Новог завета, Научни састанак слависта у Вукове дане 34/1, 2005, 89-102 (у коауторству са М. Курешевић).
44. Индоевропска "esse" предикација поседовања на словенском плану, Јужнословенски филолог LXI, 2005, 33-50.
45. Семантичка промена као одраз сусрета култура (пагански и хришћански културни модел код Словена), Сусрет култура, Нови Сад: Филозофски факултет, 2006, 481-491.
46. Развој синтаксичке транзитивности, Зборник Матице српске за славистику 71-72, 2007, 417-435.
47. Апсолутни датив у српскословенском преводу романа "Варлаам и Јоасаф" (у поређењу са рускословенским преводом), Многократните преводи в южнославянското средновековие (ред. Л. Тасева, Р. Марти, M. Йовчева, Т. Пентковская], София: ГорексПрес, 2006, 343-360.
48. Из језичке баштине Словена: прав и крив као појмовне метафоре, Анали огранка САНУ у Новом Саду 1 (2004-2005), 2006, 72-82.
49. Знати и семантички примитив ''знати'' у дијахроној перспективи, Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика (ур. П. Пипер), Београд: САНУ, 2006, 85-97.
50. О методологији проучавања црквенословенског језика, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVIII/1/2, 2005, 11-20.
51. Писари златних слова, Глас Српске, Бања Лука, 9. фебруар 2006.
52. Настанак и рана историја словенске писмености, Летопис Матице српске, октобар, 2006, 723-733.
53. Развој анафорског објекта: старословенски у индоевропској перспективи, Јужнословенски филолог LXII, 2006, 39-52.
54. Etymology and Historical Syntax, Словенска етимологија данас (ур. А. Лома), Београд: САНУ, 2007, 93-106.
55. О суплетивној компарацији придева у индоевропским језицима (на примеру "добар"), Зборник Матице српске за класичне студије 9, 2007, 41-49.
56. О праиндоевропском компаративу у светлу језичке типологије, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику L, 2007, 167-174.
57. Ка реконструкцији прасловенске синтаксе, Зборник Матице српске за славистику 73, 2008, 71-83.
58. Језик српске средњовековне писмености: достигнућа и задаци, Шездесет година Института за српски језик САНУ, I, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, 250-266.
59. Indoevropska "esse" predikacija posedovanja na slovenskom planu (Indo-European "esse" predication of possesion in Slavic.) Južnoslovenski filolog. 61: 33-50, Linguistic Abstracts 22/4, Oxford: Blackwell Publishing, 2007, 1156.
60. Development of the anaphoric object: Old Church Slavonic in the Indo-European perspective (Razvoj anaforskog objekta: staroslovenski u indoevropskoj perspektivi.) Južnoslovenski filolog. LXII: 39-52, Linguistic Abstracts 23/3, Oxford: Blackwell Publishing, 2007, 882-883.
61. Кратак приказ резултата синтаксичких истраживања на пројекту Историја српског језика (2005-2007), Синтаксичка истраживања (дијахроно-синхрони план), Лингвистичке свеске 6, Филозофски факултет, Нови Сад 2007, 7-12.
62. О глаголима визуалне перцепције у старословенском и грчком, Европске идеје, античка цивилизација и српска култура, Београд: Друштво за античке студије Србије – Службени гласник, 2008, 60-71.
63. Jasmina Grković-Major, O praindoevropskom komparativu u svetlu jezičke tipologije (On the Proto-Indo-European comparative in the light of language typology. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. 50: 167-174, Linguistisc Abstracts, 24/2, Oxford: Blackwell Publishing, 2008, 569-270.

64. О когнитивним основама семантичке промене, Семантичка проучавања српског језика (ур. М.д Радовановић, П. Пипер), Београд: САНУ, 2008, 49-63.
65. Tipološka slavistička problematika, Lingvistika Milke Ivić (ur. P. Piper, M. Radovanović), Beograd: XX vek, 2008, 83-98.
66. Формуле с придевом cělь у старосрпским повељама, Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика (ур. П. Пипер, Љ. Раденковић), Београд: САНУ, 2008, 139-146.
67. О семантици старословенских придева dobrъ и blagъ, Јужнословенски филолог LXIV, 2008, 51-60.
69. Превод грчког tacuv, tacevw" у старословенским јеванђељима, Зборник Матице српске за класичне студије 10, 2009, 187-193.
70. О старословенском ћириличком писму у светлу издавања текстова, Стандардизација старословенског ћириличког писма и његова регистрација у Уникоду (ур. Г. Јовановић, Ј. Грковић-Мејџор, З. Костић, В. Савић), Београд: САНУ, 2009, 69-76.
71. О доприносу језичке типологије етимолошким истраживањима, Studia etymologica Brunensia 4 (ed. I. Janyšková, H. Karliková), Praha, 2009, 113-121.
72. Тhe role of syntactic transitivity in the development of Slavic syntactic structures Diachronic Slavonic Syntax. Gradual Changes in Focus (eds. B. Hansen, J. Grković-Major). Wiener Slawistischer Almanach (Sonderband 74). München – Berlin – Wien, 2010, 63–74.
73. Павле Ивић – оснивач пројекта Историја српског језика. Зборник Матице српске зафилолофију и лингвистику LII/1, 2009, 61–66.
74. Димитрије Кантакузин, Српски биографски речник 4, Нови Сад: Матица српска, 2009, 812–813.
75. Когнитивни аспекти развоја транзитивности. Грковић-Мејџор, Јасмина, Милорад Радовановић (ур.). Теорија дијахронијске лингвистике и проучавање словенских језика (ур. Ј. Грковић-Мејџор, М. Радовановић). Београд: САНУ, 2010, 43–62.
76. О глаголима аудитивне перцепције у старословенском преводу јеванђеља, Зборник Матице српске за класичне студије 12, 2010, 37–46.
77. О конструкцији акузатива с партиципом, Јужнословенски филолог LXVI, 2010, 187–204.
78. О прасловенским формулама заклињања у старосрпским повељама, Susret kultura, 2, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2010, 451–461.
79. Појам здравља у индоевропским језицима, Анали Огранка САНУ 6, 2011, 26–37.
80. Semantika glagola čulne percepcije u staroslovenskom jeziku, Slavisticna revija 59/1 2011, 11–20.
81. У спомен на академика Александра Младеновића, Славистика XV, 2011, 35–39.
82. Отисци језичке прошлости у делима Лазе Костића, Лаза Костић (1841-1910-2010) (ур. Љ. Симовић), Београд: САНУ, 2011, 59–68.
83. Праиндоевропски датив + инфинитив: порекло и словенски развој, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LIV/1, 2011, 27–44.
84. Свети Сава и језик средњовековне писмености, Голија, Никшић: Голијски сабор културе, год. VIII, бр. 15, 2011, 21–25.
85. Развој предикативне посесије у српском језику, Граматика и лексика у словенским језицима. Зборник радова с међународног симпозијума (ур. С. Танасић), Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ, 2011, 361–377.
87. Тhe development of predicative possession in Slavic languages. The Grammar of Possessivity in South Slavic Languages: Synchronic and Diachronic Perspectives (ed. M. Nomachi), Slavic Eurasian Studies, No 24, 2011, 35–54.

88. O формирању српске редакције старословенског језика. Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија. Беране - Београд: Епископија будимљанско-никшићка – Институт за историју уметности Филолошког факултета у Београду – Полимски музеј Беране – Институт за теолошка истраживања, 2011, 41–51.
89. Одреднице „Брзопис” (536–537), „Буквари” (646), „Булатова” (658). У: Чедомир Попов, Драган Станић (гл. ур.). Српска енциклопедија. Том I. Књига 2. Београд –Буштрање. Нови Сад – Београд: Матица српска – САНУ – Завод за уџбенике, 2011.
90.Скрипторије и штампарије код Срба у средњем веку, Летопис Матице српске, књ. 488, св. 5, новембар 2011, 925-940.           
91. Проф. др Милорад Радовановић, Збoрник Матице српске за филологију и лингвистику LV/1, 2012, 9–12.
92. Развој футура у старосрпском језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвитистику LV/1, 2012, 83–104.
93. Образац српског „боли ме глава” као синтаксички архаизам, Глас CDXIX САНУ, Одељење језика и књижевности, књ. 28, 2012, 43–60.
94. On Proto-Slavic Oath Formulas, Slověne. International Journal of Slavic Studies 1/1 2012, 7-26.
95. On the development of the future tense in Old Serbian: groundwork. Ilona Janyšková & Helena Karlíková (eds.),TheoryandEmpiricisminSlavonicDiachronicLinguistics, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 413-422.
96. О функционалностилској раслојености српскословенског језика. Кирило-Методиевски студии 21 (= Средновековни текстове, автори и книги. Сборник в чест на Хайнц Миклас), София: Българска академия на науките, Кирило-Методиевски научен център, 2012, 288-299.
97. Средњовековно језичко наслеђе Босне и Херцеговине. Слободан Реметић (прир.). Језик и писмо у Републици Српској, Бања Лука: АНУРС, 2012, 17-35.
98. Функционалностилске одлике предговора и поговора из штампарија Ђурђа Црнојевића и Божидара Вуковића. Јелица Стојановић (гл. ур.), Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас. Никшић – Нови Сад: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори – Матица Српска, 2012, 27-36.
99. Прилог историји лексичко-семантичке групе -gryh-. Јасмина Грковић-Мејџор, Ксенија Кончаревић, Теолингвистичка проучавања словенских језика, Београд: САНУ, 2013, 369-388.
100. Поводом Миклошичеве студије о реченицама без субјекта. Јасмина Грковић-Мејџор, Александар Лома (ур.), Miklosichianabicentennalia.  Зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича, Београд: САНУ, 2013, 293-310.
101. О синтаксичкoj архаизацији у Животу деспота Стефана  Константина Филозофа: партикула да, Митолошки зборник 29 (Професор доктор Гордана Јовановић) (2013): 135–147.
102. В. Српска енциклопедија. Том 2. В–Вшетечка, Нови Сад – Београд: Матица српска – САНУ – Завод за уџбенике, 2013, 33.
103. Вуканово јеванђеље. Српска енциклопедија. Том 2. В–Вшетечка, Нови Сад – Београд: Матица српска – САНУ – Завод за уџбенике, 2013, 866–867.
104. Врана, Јосип. Српска енциклопедија. Том 2. В–Вшетечка, Нови Сад – Београд: Матица српска – САНУ – Завод за уџбенике, 2013, 744.

Прикази
1. В. А. Дыбо, Славянская акцентология, Москва 1981, Јужнословенски филолог XL, 1984, 177-185.
2. Laszlo Desző, Typological Studies in Old Sеrbo-Croatian Syntax, Budapest 1982, Књижевност и језик 13/1, 1984, 45-49.
3. Milorad Radovanović, Yugoslav General Linguistics, Amsterdam – Philadelphia 1989, Писац II/1, 1990, 40-41.
4. Милка Ивић, О језику Вуковом и вуковском, 1991, Писац III/4, 50.
5. Н. И. Толстой, История и структура славянских литературных языков, Москва 1988, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXXV/2, 1992, 208-210.
6. Нове књиге у едицији Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Годишњак Матице српске за 1996, 1997, 125-130.
7. Љубинко Раденковић, Симболика света у народној магији јужних Словена, Београд / Ниш 1996, Зборник Матице српске за славистику 52, 1997, 311-313.
8. Каталог ћирилске рукописне књиге у Збирци Библиотеке Матице српске од XIII до XVIII века, Зборник Матице српске за књижевност и језик XLVIII/1, 1999, 143-148.
9. Alexander M. Schenker, The Dawn of Slavic. An Introduction to Slavic Philology, New Haven – London 1995, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLII, 2000, 549-553.
10. Професор Бошковић као компаративиста, Зборник Матице српске за књижевност и језик XLVIII/2-3, 2000, 612-615.
11. В. Г. Скляренко, Праслов΄янська акцентологія, Киів 1998, Зборник Матице српске за славистику 61, 2001, 184-189.
12. Ágnes Kacziba, Budimpeštanski rukopis Hristofora Račanina (paleografski opis i pravopis), Szeged 1999, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLIV/1/2, 2001, 278-280.
13. О индоевропском виду и времену из угла когнитивне лингвистике, Зборник Матице српске за класичне студије 3, 2001, 139-142.
14. Љиљана Суботић, Историјска лингвистика, Нови Сад 2002, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLV/1/2, 2002, 383-385.
15. Лили Лашкова, Увод в сравнителната граматика на славянските езици, София 2000, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVI/1, 2003, 280-282.
16. Milan Mihaljević, Slavenska poredbena gramatika, 1. dio: Uvod i fonologija, Školska knjiga, Zagreb 2002, str. 242, Јужнословенски филолог LX, 2004, 221-225.
17. У част великану српске лингвистике (Живот и дело академика Павла Ивића, зборник радова, Суботица-Нови Сад-Београд, 2004, 756 стр), Славистика X, 2006, 358-361.
18. O једном јубилеју, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVIII/1/2, 2005, 370-374.
19. Слово искона, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVIII/1/2, 2005, 375-378.
20. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, I. svezak (a - vrydq), Staroslavenski institut, Zagreb, 2000, 576 str., Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 72, 2007, 185-187.
21. Словенска етимологија данас, Београд 5-7. септембар 2006, Зборник Матице српске за класичне студије 9, 2007, 262-263.
22. Српскословенски речник јеванђеља. Огледна свеска [саставио Виктор Савић, ур. Огледне свеске Гордана Јовановић], Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007, стр. 136, Зборник Матице српске за књижевност и језик LVI/2, 2008, 463-464.
23. Александар Младеновић, Историја српског језика. Одабрани радови, Чигоја штампа, Београд 2008, стр. 535, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LII/1, 2009, 264–270.
24. The Romance Balkans. Collection of papers presented at the international conference The Romance Balkans, 4–6 November 2006, edited by B. Sikimić, T. Ašić, Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, Institute for Balkan Studies, 2008, pp. 386, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LII/1, 2009, 270–273.
25. Филолошки и издавачки подухват. Александар Младеновић, Повеље и писма деспота Стефана. Текст. Коментари. Снимци, Чигоја штампа, Београд 2007, стр. 511, Зборник Матице српске за књижевност и језик 57/2, 2009, 458-460.
26. Осветљавање словенско-византијских културних веза". Зборник Матице српске за класичне студије 11, 2009, 281–283.
27. Exemplis discimus. Зборник Матице српске за класичне студије11, 2009, 315–320.
28. О раду Његошевог одбора, Летопис Матице српске, књ. 486, св. 5, 2010, 874–876.
29. Александар Младеновић (1930–2010), Годишњак САНУ за 2010 CXVII (2011): 637–639 (некролог).

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu