Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Srpska književnost >
Slobodan Vladušić

Kontakt
◦ Kabinet: 312
◦ e-mail: svladusic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/485-3957

Akademska karijera
◦ 2005. godine - Magistratura, Filozofski fakultet, Novi Sad
(tema: Dezintegracija motiva mrtve drage u sr. poeziji XX veka)
◦ 1998. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Srpska književnost i jezik

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Srpska moderna i postmoderna književnost
◦ Studije kulture

Bibliografija
Priređenje knjige i predgovori
- Vladislav Petković Dis, Izabrane pesme, Sremski Karlovci, Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2003, ISBN:86-7543-073-6 (predgovor: “Rasprava o pesničkom metodu”)
- Svetislav Basara, Fama o biciklistima, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, NIN, Beograd, 2005 (pogovor “Između postmoderne i romantizma”)
- Sava Damjanov, Glosolalija, 2 izdanje, Orfeus, Novi Sad, ISBN 86-83887-79-0, 2007 (predgovor: “Postmoderni bajronizam”)

Ogledi
- Evgenije Onjegin i moda - Zbornik Matice srpske za slavistiku. – ISSN 0352-5007. - 58/59 (2000), str. 139-150, UDK 882.09
- Motivacija lika doktora Paškovića u Đakonu Bogorodične crkve: modernistička sinteza i ekspresionistička analiza - Isidorijana. - ISSN 0354-8767. - God. 7/8, br. 10/11 (2001/2002), str. 42-49. UDK: 821.163.41.09-31
- Pekićeva apoteka: motiv viđenja u Pekićevoj antropološkoj trilogiji, Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. - 178, 469, 4 (april 2002), 534-551.
- Početak i prekid pisanja – (memoari Simenona Piščevića), Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, sveska 3/2003
- Rasprava o pesničkom metodu - Letopis Matice srpske, ISSN 0025-5939. -God. 179, knj. 472, sv. 1/2 (jul-avg. 2003), str. 194-216, UDK:821.163.41.09
- Crnjanski, London, Pekić - Koraci - ISSN 0454-3556. - God. 37, knj. 34, sv. 1/2 (2004), str. 141-152. UDK: 821.163.41.09
- Između mrtve drage i mrtvog pesnika, Nasleđe. - ISSN 1820-1768. - God. 1, br. 2 (2004), str. 81-91.
- Međuzavisnost organizacije zbirki »Đulića uvelaka« i »Utopljenih duša« u kontekstu motiva »mrtve drage« ; » Žanrovi srpske književnosti, poreklo i poetika oblika«, Filozofski fakultet - Orfeus, Novi Sad, 2005, ISBN 86-83887-39-1
- Pripitomljeni monster : šta jedna književnost treba da uradi da bi njeni čitaoci preživeli, Stanje stvari, ISSN 1450-8737. - Br. 10 (jesen 2005)
- Mrtva književnost i živi književnici, Stanje stvari, ISSN 1450-8737. - Br. 11 (zima 2005)
- London melting pot, zbornik “Susret kultura” – IV međunarodni interdisciplinarni simpozijum, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2006
- Wetware grad – grad sigurnosti, Zlatna greda, ISSN 1451-0715 br. 59, septembar, 2006
- Portret hermeneutičara u tranziciji, Književi list, Beograd, ISSN 1451-2122, br. 50 god. 5. oktobar, 2006
- Doktor Subota, provincija, književnost, Gradina, ISSN 0436-2616, br13/2006
- Četiri novosadska romana Gradina, ISSN 0436-2616, br14/2006
- Od moderne veštice do anahrone starice: Uspon i pad Rajke Radaković, Nasleđe, Kragujevac, br.5, 2006, (ISSN 1820-1768)
- Retorika žanrova u Andrićevoj pripoveci Put Alije Đerzeleza, Zbornik «Žanrovi srpske književnosti» br.3, Filozofski fakultet, Orfeus, Novi Sad, 2006
- The 'flaneur' and the 'citizen' in the modern sloven short story, Ljubljana Filozofska fakulteta, 2006, (Obdobja, Metode in zvrsti;23)
- Diskurs istorije u romanu Kako upokojiti vampira, Liceum 11, Centar za naučna istraživanja SANU – Univerzitet u Kragujevcu, 2007

Prikazi stručne literature
- Susreti (Milivoj Nenin, Suočavanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1999) Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. - ISSN 0543-1220. - 48, 2-3 (2000), str. 586-588. UDK:886.1.09-4
- Jedna uspešna kolonizacija (Jasmina Lukić, »Metaproza čitanje žanra« , Stubovi kulture, Beograd, 2001) Književna istorija. - ISSN 0350-6428. - God. 34, br. 118 (2002), str. 360-363.
- Dučić ili/i metoda? (Vladimir Gvozden, »Jovan Dučić putopisac« Novi Sad 2003) Letopis Matice srpske. - ISSN 0025-5939. -God. 180, knj. 474, sv. 1/2 (jul-avg. 2004), str. 215 - 220.
- Govor samih tekstova (Bojana Stojanović-Pantović, »Morfologija ekspresionističke proze« , Beograd, 2003) Zlatna greda. - ISSN 1451-0715. - God. 4, br. 36 (okt. 2004), str. 69-70.
- Šta nam govori Crnjanski (Milo Lompar, »Apolonovi putokazi«, Beograd, 2005) Književni list. - ISSN 1451-2122. - God. 4, br. 32 (2005), str. 7.
- Istražni postupak, naopačke, (Dragan Bošković, «Islednik, svedok, priča», Beograd 2004) Beograd, Književnost. - ISSN 0023-2408. - God. 60, knj. 114, br. 2, 2005
- Buka žanrova, (Zbornik Žanrovi srpske književnosti, Novi Sad, 2005) Književna istorija. - ISSN 0350-6428. - God. 37, br. 125/126 (2005)
- Dobro obavljen posao, (Gorana Raičević, Esej Miloša Crnjanskog, Novi Sad, 2006) Koraci, ISSN 0454-3556. - Knj. 36, God. 39, sv. 7/8 (2006)

Prevodi
- Paul de Man, »Generacija nutrine«, Luča. - ISSN 0354-7787. - 9, 18 (2000), str.29-35. UDK 820(73)-4
- Bill Readings »Postmoderne figure istorije: anahroizam i nesećanje«, Luča. - ISSN 0354-7787. - 9, 2 (2000), str. 45-50. UDK:130.2

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu