Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Srpska književnost >
Branka Jakšić Provči

Kontakt
◦ Kabinet: 315
◦ e-mail: bjprovci@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/485-3957

Akademska karijera
◦ 2007 - Doktorat, Filozofski fakultet u Novom Sadu (naslov disertacije:  Dramski rukopisi Aleksandra Popovića i Dušana Kovačevića)
◦ 1999 - Magistratura, Filozofski fakultet u Novom Sadu (naslov rada: Drama kao književna i scenska umetnost i mogućnosti teatrološkog tumačenja u nastavi)
◦ 1986. - Diploma, Filozofski fakulteta u Novom Sadu, Jugoslovenska i opšta književnost

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ dramska književnost XX veka
◦ metodika nastave književnosti I srpskog jezika
◦ retorika i govorništvo

Bibliografija

 • Jakšić Provči, Branka (2000). Balkanski špijun` Dušana Kovačevića. Scena.XXXVI, br.1-2:87-91.
 • Jakšić Provči, Branka (2001). Mogući nastavni pristupi `Balkanskom špijunu`  Dušana Kovačevića. Književnost i jezik 1-2. XLVIII: 129-138.
 • Jakšić Provči, Branka (2001). Proučavanje didaskalija u nastavnom procesu. Beograd: Književnost i jezik 3-4. XLVIII:77-82
 • Jakšić Provči, Branka (2002). Disov dijalog s PlatonomSrpska književnost u kontekstu evropske književnosti -Naučni sastanak slavista u Vukove dane,MSC.Beograd: 30/2:339-348.
 • Jakšić Provči, Branka (2003). Estetska stvarnost u dramama za decu Aleksandra Popovića. Detinjstvo 3-4. XXIX: 42-47.
 • Jakšić Provči, Branka (2005). Komički ritam u `Profesionalcu` Dušana Kovačevića, Žanrovi srpske književnosti - poreklo i poetika oblika (međunarodni naučni skup). Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine-Filozofski fakultet Novi Sad.  Zbornik radova 3. 481-494.
 • Jakšić Provči, Branka (2006). Kako pristupiti dramskom delu. Školski čas 3-4: 25-42.
 • Jakšić Provči, Branka (2006). Sumnjivo lice u srpskoj drami. Negovanje srpskog jezika i književnosti. Zbornik, Filozofski fakultet. Novi Sad. 152-174.
 • Jakšić Provči, Branka (2007). Odraz stvarnosti u delima dramskih pisaca XX veka. Književnost i stvarnost. Naučni sastanak slavista u Vukove dane,MSC.Beograd: 36/2: 465-474.
 • Jakšić Provči, Branka (2007). Odnos realnog i irealnog u Kovačevićevoj drami“Lari Tompson, tragedija jedne mladosti“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXXII: 691-700.
 • Jakšić Provči, Branka (2007). Na granici veštine i (ili) žanra, beseda `O priči i pričanju` Ive Andrića. Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti. Zbornik radova.  Novi Sad: Filozofski fakultet i Dnevnik I: 273-280.
 • Jakšić Provči, Branka (2007).  Aleksandar Popopović u mogućem nastavnom proučavanju. Unapređivanje nastave srpskog jezika i književnosti. Zbornik radova Centra za usavršavanje nastavnika Filozofskog fakulteta. Novi Sad: 119-131.
 • Jakšić Provči, Branka (2009).  Ideologija i porodica, "Bela kafa" i "Urnebesna tragedija". Radovi br 11. Pale :151-163.
 • Jakšić Provči, Branka (2009).  Tipovi govornih iskaza i njihova funkcija u dramama Dušana Kovačevića.  Sveske br. 94. Pančevo: 25-32.
 • Jakšić Provči, Branka (2010).  Čovek i grad u drami Amerika, drugi deo, Biljane Srbljanović, Zbornik I Symposium Opoliensis, od banity do nomady, Uniwersytet Opoleski, Instytut Filologii Polskiey Katedra Slawistyki, Opole: 212-220.
 • Jakšić Provči, Branka (2010). Tradicionalne vrednosti u dramskom sagledavanju. Prikaz. Scena. Novi Sad: 205-207.
 • Jakšić Provči, Branka (2010). Pristup zbirci "Utopljene duše" Vladislava Petkovića Disa. Metodički vidici. Filozofski fakultet Novi Sad. Novi Sad: 56-63.
 • Jakšić Provči, Branka (2010). Osnovni nastavni problemi u proučavanju tragedije Romeo i Julija. Školski čas 5. Beograd: 44-55.
 • Jakšić Provči, Branka (2010). Mogući pristup Balkanskom špijunu Dušana Kovačevića. Prilozi jezičkom i književnom obrazoanju, priredili: Bosiljka Milić, Veljko Brborić. Društvo za srpski jezik i književnost.Zbornik 3.Beograd: 99-109.
 • Jakšić Provči, Branka (2011). Ep o Gilgamešu u svetlu nastavnog proučavanja. Metodički vidici 2. Filozofski fakultet Novi Sad, 43 – 51.
 • Jakšić Provči, Branka (2012), Hronotop u pripovetkama Vide Ognjenović, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 60/2, Novi Sad:
  509 – 522.                                                                             
 • Jakšić Provči, Branka (2012), Paralele i susretanja – Dušan Kovačević i Aleksandar Popović, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Saopštenja na skupovima:

 • Mesto drame u nastavi jezika i književnosti i različiti pristupi tumačenju - Referat saopšten na XIV kongresu Saveza slavističkih društava Jugoslavije u Budvi, 16-18.10.1997.
 • Disov dijalog s Platonom - Referat saopšten na  30. međunasodnom  naučnom sastanku slavista u Vukove dane, Filološki fakultet, Beograd, 12-17.09.2000.
 • Mogući nastavni pristupi `Balkanskom špijunu` Dušana Kovačevića - referat saopšten na Republičkom zimskom seminaru na Filološkom fakultetu u Beogradu,18.01.2001.
 • Proučavanje didaskalija u nastavnom procesu - referat saopšten na XV kongresu Saveza slavističkih društava na Filozofskom fakultetu u Nišu 2001.
 • Inovacije u nastavi maternjeg jezika – drama – saopštenje na Izbornoj skupštini Podružnice Društva za srpski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad, 9.06.2001.
 • Korelacija motivskih struktura Disove poezije i Platonobog  učenja – saopštenje na seminaru Podružnice Društva za srpski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad, 15.06. 2002.
 • Beseda i savremena škola - referat saopčten na Makedonsko-srpskoj konferenciji u Ohridu,16-17.08.2002.
 • Retoričke osnove područja kulture izražavanja - saopštenje na seminaru Podružnice Društva za srpski jezik i književnost, Filozofski fakultet, Novi Sad, 5.10. 2002.
 • Udžbenik i motivacija učenika za čitanje i tumačenje – 44. zimski seminar za nastavnike i profesore srpskog jezika Društva za srpski jezik i književnost (sa dr Ljiljanom Petrovački), Filološki fakultet, Beograd, 13-15.02.2003.
 • Estetska stvarnost u dramama za decu Aleksandra Popovića- referat saopšten na  savetovanju: Srpska dramska književnost za decu,  Zmajeve dečje igare. Matica srpska, Novi Sad, 11.06.2003.
 • Motiv žrtvovanja u epskoj pesmi «Zidanje Skadra» - saopštenje na Filološkom fakultetu u Beogradu u okviru Programa stručnog usavršavanja nastavnika i profesora srpskog jezika i književnosti, 2003.
 • Metodički pristup epskoj poeziji - saopštenje na Filološkom fakultetu u Beogradu u okviru Programa stručnog usavršavanja nastavnika i profesora srpskog jezika i književnosti, 2003.
 • Žanrovske samoodrednice u dramama Aleksandra Popovića - referat saopšten na  34. međunasodnom  naučnom sastanku slavista u Vukove dane,15-18.09.2004.
 • Kako pristupiti dramskom delu - referat saopšten na 46. republičkom zimskom seminaru za nastavnike i profesore srpskog jezika i književnosti Društva za srpski jezik i književnost, Filološki fakultet, Beograd, 10-12.02. 2005.
 • Komički ritam u `Profesionalcu` Dušana Kovačevića - Skup projekta «Žanrovi srpske književnosti – poreklo i poetika oblika», Filozofski fakultet, Novi Sad, 2005.
 • Sumnjivo lice u srpskoj drami -  Seminar  Centra za usavršavanje nastavnika, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: «Negovanje srpskog jezika i književnosti, Novi Sad, 2005.
 • Odnos realnog i irealnog u Kovačevićevoj drami `Lari Tompson, tragedija jedne mladosti` -  Šesnaesti kongres Saveza slavističkih društava Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, 6-8.10.2005.
 • Odraz stvarnosti u delima dramskih pisaca XX veka,   saopštenje sa 36.međunarodnog naučnog sastanka slavista u Vukove dane, Filološki fakultet, Beograd, 2006.
 • Na granici veštine i (ili) žanra, Beseda o`Priči i pričanju` Ive Andrića, Zbornik radova na Projektu »Dijahronijski i sinhronijski aspekti žanrova srpske književnosti», Filozofski fakultet, Novi Sad (u pripremi)
 • Sumnjivo lice u srpskoj drami, komparativna analiza `Sumnjivog lica` Branislava Nušića i `Balkanskog špijuna` Dušana Kovačevića -  saopštenje na 48. republički seminar za nastavnike i profesore srpskog jezika i književnosti Društva za srpski jezik i književnost, Filološki fakultet u Beogradu, 2007.
 • DrameAleksandra Popopovića u nastavi - Projekat Centra za usavršavanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: «Negovanje srpskog jezika i književnosti», Novi Sad, 2007.
 • Avangardna drama u nastavi – akreditovani Projekat Društva za srpski jezik i književnost, Sremska Mitrovica, 20.10.2007.
 • Tipovi govornih iskaza i njihova funkcija u dramama Dušana Kovačevića. 5. međunarodni naučni skup «Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti», Filozofski fakultet u Novom  Sadu, 6-7. decembar 2007.
 • Ideologija i porodica, Bela kafa A. Popovića i Urnebesna tragedija D. Kovačevića. Međunarodni  skup slavista u organizaciji Hrvatskog filološkog društva - Rijeka, Opatija, 23-25.6.2008.
 • Hronotop u pripovetkama Vide Ognjenović, saopštenje sa 38. međunarodnog naučnog sastanka slavista u Vukove dane, Filološki fakultet, Beograd, 4-7.9.2008.
 • Uticaj Gogoljevog Revizora na savremenu srpsku dramu,XLVII skup slavista Srbije, Slavističko društvo Srbije, Beograd, Filološki fakultet, 12-14. 1.2009.
 • Pristup zbirci Utopnjene duše Vladislava Petkovića Disa, 50.tradicionalni seminar za nastavnike i profesore srpskog jezika i književnosti, Društvo za srpski jezik i književnost, Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Beograd, Filološki fakultet 14 -16.januara 2009.
 • Čovek i grad u drami Amerika, drugi deo, Biljane Srbljanović, I Symposium Opoliensis, od banity do nomady, Uniwersytet Opoleski, Instytut Filologii Polskiey Katedra Slawistyki, Opole, 26-27.03.2009.
 • Slobodan Selenić u nastavnom proučavanju, Sedamnaesti kongres Saveza slavističkih društava Srbije, govorila i predsedavala, Sokobanja, 18-20. septembra 2009.
 • Učešće u promociji knjige Kad je bila kneževa večera, dr Ljiljane Pešikan Ljuštanović, Srpsko narodno pozorište, 20. septembar 2009.
 • Jezik i stil Andrićeve besede O priči i pričanju", akreditovani seminar Funkcionalno povezivanje nastave Srpskog jezika i književnosti (Katalog  programa stručnih usavršavanja zaposlenih u obrazovanju i vaspitanju www.zouv.gov.rs), 16. april 2010.
 • Učešće u promociji knjige Mali rečnik književnih termina, mr Nataše Stanković Šošo, Biblioteka grada Beograda, 14.12.2010.
 • Čehovljeve drame u svetlu srednjoškolske reforme, 52. tradicionalni seminar za nastavnike i profesore srpskog jezika i književnosti, Društvo za srpski jezik i književnost, Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Beograd, Filološki fakultet, 12,13,14. januar 2012.
 • Noć i magla Danila Kiša u osnovnoj školi, Akreditovani seminar  Tumačenje dramskog dela u nastaviZavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš,Beograd, Kragujevac, Kraljevo i Novi Sad, novembar 2011.
 • Romeo i Julija u osnovoj školi, Akreditovani seminar  Tumačenje dramskog dela u nastaviZavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Niš, Beograd, Kragujevac, Kraljevo i Novi Sad, novembar 2011.
 • Ep o Gilgamešu u nastavi, Republički zimski seminar, nastava srpskog jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, Filološki fakultet u Beogradu, Beograd, Filološki fakultet, 13,14,15. januara 2011.
 • Izražajno čitanje i kazivanje, Akreditovani seminar  Stvaralačke aktivnosti u nastavi književnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Beograd, Kraljevo i Novi Sad, novembar 2012.
 • Nušić u nastavnim programima, Akreditovani seminar  Stvaralačke aktivnosti u nastavi književnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Beograd, Kraljevo i Novi Sad, novembar 2012.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu