Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Sociologija >
Ana Pajvančić-Cizelj

Kontakt
◦ Kabinet: 249
◦ e-mail: ana.pajvancic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/485-3911

Akademska karijera
◦ 2017. Gostujući istraživač na Institutu za pejzažno planiranje, Univerziteta za prirodne resurse i prirodne nauke (BOKU) u Beču sa stipendijom Austrijske akademije nauka
◦ 2015. Doktorat, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju ("Koncept globalnog grada kao pristup razumevanju savremenih obrazaca globalizacije i urbanizacije")
◦ 2007. – Diploma, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju (Diplomski rad: „Demokratizacija gradskih  instutucija: stepen i oblici participacije građana u donošenju odluka“)
◦ 2008. – Izbor u zvanje saradnice u nastavi, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju
◦ 2009. – Master, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju (Završni master rad: „Društveni razvoj na putu održivosti – rodna perspektiva“)
2009. Izvor u zvanje asistentkinje, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Sociologija grada
◦ Sociologija okruženja
◦ Sociologija roda

Bibliografija

Radovi u naučnim časopisima
Pajvančić – Cizelj, Ana, Maksimov, Katarina (2016). Sociološki aspekti proučavanja i revitalizacije graditeljskog nasleđa. Sociologija i prostor. 54 (2016) 206 (3): 247-263.
Pajvančić – Cizelj, Ana (2015). Sociologija okruženja između klasične sociološke tradicije i nove ekološke paradigme. Sociološki pregled. br 1. 2-24.
◦ Pajvančić – Cizelj, Ana (2015). Javni prostori grada kao preduslovi održivog urbanog razvoja: Slučaj novosadskih parkova. Kultura polisa, br.27: 353-365.
◦ Pušić, Ljubinko, Pajvančić – Cizelj Ana (2012). Kako građani Vojvodine sagledavaju ekološke probleme: prikaz empirijskog istraživanja. Sociologija, Vol. LIV (2012), N° 1: 153-168.
◦ Pajvančič, Ana, Ristić, Dušan (2011). Ekološka svest stanovnika vojvođanskih gradova na Dunavu“. Teme, XXXV Br. 2, april - jun 2011: 549-568
◦ Pajvančić – Cizelj, Ana (2011). Rod i razvoj. Temida, br.1. god. 14, 67-83.
◦ Pajvančić, Ana, Markov Slobodanka (2011). Uloga lokalnog stanovništva u razvoju ekoturizma: Stavovi građana vojvođanskih gradova na Dunavu.  Zbornik matice srpske za društvene nauke, br. 134 (1/2011): 51-67.
◦ Pušić, Ljubinko, Pajvančić, Ana (2010) Odnos građana Vojvodine prema ekološkim problemima, Socijalna ekologija, Vol.19 (2010), No.3, str: 273-293.
◦ Pajvančić, Ana (2010). Neposredno učešće građana u odlučivanju u lokalnoj zajednici: ogled o participaciji u urbanističkom planu.  Pravni život, br.10, tom II, 473-483.
◦ Pajvančić, Ana (2008). Vladavina prava i princip socijalne pravde: Socijalno uključivanje kao deo socijalne politike EU. Pravni život, 14/VI, 385-398.
 
Monografije
◦ Pajvančić – Cizelj, Ana (2017). Globalni urbani procesi: stanja, koncepti i alternative. Novi Sad: Mediterran Publishing.
◦ Pajvančić – Cizelj, Ana, Cvjetanović, Vesna (2017). Rodna perspektiva ličnih priča migrantkinja i migranata. Novi Sad: Kuća rodnih znanja i politika.
◦ Baćanović, Višnja, Pajvančić, Ana (2010). Kapaciteti političkih stranaka u Vojvodini za ostvarivanje rodne ravnopravnosti. Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova.

Radovi u tematskim zbornicima
◦ Pajvančić – Cizelj, Ana (2016). Reprodukcija rodnih nejednakosti kroz urbano planiranje: primer Novog Sada, u: Nada Sekulić i Marija Radoman (ur.) Feministički forum Filozofskog fakulteta: Izabrani radovi iz studija roda. Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu: 64-82.
◦ Pajvančić – Cizelj, Ana (2015). Prostor kao zajedničko dobro. U: Pavle Milenkovic, Snežana Stojšin i Ana Pajvancic-Cizelj. Društvo i prostor. Epistemologija prostora društveni prostor i kulturnoistorijska znacenja. Srpsko sociološko društvo Filozofski fakultet u Novom Sadu Institut za uporedno pravo iz Beograda.
◦ Ristić, Dušan, Pajvančić – Cizelj Ana, Marinković Dušan (2014). Mapiranje društvene geografije interneta. Značenja, materijalnost, moć. Internet i društvo. Niš i Beograd: SSD, Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet: 23-41.
◦ Pušić, Ljubinko, Pajvančić-Cizelj, Ana (2014). Značaj klasifikacije naselja kao osnov za sociološke analize strukturnih promena u savremenim društvima. U: Srđan Šljukić i Dušan Ristić (ur.). Strukturne promene u savremenim društvima. Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za sociologiju: Novi Sad: 74-99.
◦ Ljubinko Pušić, Ana Pajvančić – Cizelj (2013). Održivi razvoj između imperativa globalizacije i značaja baštine. Promene i prepreke. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu: 23-41.
◦ Ljubinko Pušić i Ana Pajvančić Cizelj (2012). Nacionalna strategija održivog razvoja Srbije kao pretpostavka promene društvene strukture, u : Душан Маринковић и Срђан Шљукић (ur.) Промене у друштвеној структури и покретљивости. Нови Сад: Филозофски факултет,Одсек за социологију : 396-422.
◦ Pajvančić – Cizelj, Ana (2012). Značaj i funkcije urbanih javnih prostora. u: Otvoreno o javnim prostorima. Građanske inicijative. Novi Sad: 38-42.
◦ Pajvančić, Marijana, Pajvančić, Ana (2011). Rod i politika., u: Ivana Milojević, Slobodanka Markov (ur). Uvod u rodne teorije. Novi Sad: Mediterran Publishing: 281-295.
◦ Pajvančić – Cizelj, Ana (2011). Migracije u uslovima globalizacije i evropskih integracija: regionalna i urbana perspektiva, u: Srđan Šljukić (ur.). Društvo, struktura, promene, Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad: 198 -224.
◦ Pajvančić, Ana (2008). Ženska multietnička grupa Seleuš-ekonomsko osnaživanje žena na selu, u: Seoske ženske organizacije u Vojvodini, ur. Marina Blagojević, Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, 81- 87.
◦ Pajvančić, Ana (2008): Aktiv žena Padine-žene na selu i očuvanje kulturne baštine, u: Seoske ženske organizacije u Vojvodini, ur. Marina Blagojević, Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, 89-94.
◦ Ana Pajvančić, Pavle Karlečik, Aleksandra Vladisavljević (2008). Rodno budžetiranje u funkciji lokalnog razvoja, sa posebnim osvrtom na preduzetništvo i žensko preduzetništvo u Opštini Stara Pazova. U: Ravnopravne u budžetu. Novi Sad: Asocijacija poslovnih žena i UNIFEM.

Radovi izloženi na međunarodnim naučnim skupovima
◦ Pajvančić – Cizelj, Ana (2015). Reproduction of gender inequalities through urban planning. The case of Novi Sad. 12. Konferencija Evropske sociološke asocijacije (ESA), Differences, Inequalities and Sociological Imagination, Prag.
◦ Pušić, Ljubinko, Pajvančić – Cizelj Ana (2013). Ekološka svijest kao generacijsko određenje. Razvoj i okoliš: perspektive održivosti. Zagreb: FF Press.
◦ Pajvančić Marijana, Pajvančić – Cizelj Ana (2013). Učešće poslanika u zakonodavnom postupku: Primer Zakona o ravnopravnosti polova. Pravna Riječ, Br.39/2014. Banja Luka: 93-107. Oktobarski pravnički dani, Udruženje pravnika Republike Srpske.
◦ Pajvančić – Cizelj Ana (2012). Women in politics: Problems in achieving gender equality in political parties in Vojvodina.  Social Structures and Institutions: The Quest for Social Justice, Inter – University Centre Dubrovnik.
◦ Pušić, Ljubinko, Pajvančić – Cizelj Ana (2011). Recepcija ekoloških problema građana Vojvodine: Prikaz empirijskog istraživanja. Društvo i zaštita životne sredine. Institut za sociološka istraživanja, Beograd.
◦ Pajvančić, Ana (2010). Ekološka svest kao univerzalna evropska vrednost“, u: Evropska zajednica naroda i univerzalne vrednosti, Evropska zajednica naroda i univerzalne vrednosti, NATEF, Sremski Karlovci, str. 198-210
◦ Pajvančić-Cizelj, Ana (2010). Participacija građana u procesu odlučivanja: Ogled o participaciji u odlučivanju o urbanističkom planu. u: Unapređivanje kvaliteta zakonodavnog postupka u narodnoj skupštini, Konrad Adenauer Stiftung, Beograd, 73-81.
◦ Pajvančić, Ana i Dušan Ristić (2009). Environmental attitudes of urban dwellers on the Danube River in Vojvodina: regional aspects, socio-cultural values and social mobilization, 10. Konferencija Evropske sociološke asocijacije (ESA), Lisabon.
◦ Pajvančić Ana, Baćanović Višnja (2008). Seoska udruženja žena: socijalni kapital za razvoj i modernizaciju sela u tranziciji., u Selo u tranziciji ,Vlasinski susreti, Zavod za proučavanje sela, Srbija, Beograd-Vlasotince, 388-407.

Članstvo i naučnim i stručnim organizacijama:
◦ Članica Srpskog sociološkog društva (SSD)
◦ Članica Vojvođanske sociološke Asocijacije (VSA)
◦ Članica Hrvatskog društva sociologa (HSD)

Tokom studija bila članica Nadzornog odbora Evropskog udruženja studenata sociologije (ESSA) i članica kluba studenata sociologije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (SOCIOPOLIS)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu