Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Sociologija >
Ana Pajvančić-Cizelj

Kontakt
◦ Kabinet: 249
◦ e-mail: ana at nspoint.net
◦ telefon: 021/485-3911

Akademska karijera
◦ 2007. – Diploma, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju (Diplomski rad: „Demokratizacija gradskih  instutucija: stepen i oblici participacije građana u donošenju odluka“)
◦ 2008. – Izbor u zvanje saradnice u nastavi, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju
◦ 2009. – Master, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju (Završni master rad: „Društveni razvoj na putu održivosti – rodna perspektiva“)
◦ 2009. Izvor u zvanje asistentkinje, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Sociologija grada
◦ Sociologija okruženja
◦ Sociologija roda

Bibliografija

◦ Pušić, Ljubinko, Pajvančić – Cizelj Ana (2012). Kako građani Vojvodine sagledavaju ekološke probleme: prikaz empirijskog istraživanja. Sociologija Vol. LIV. N° 1: 153-168
◦ Pajvančić – Cizelj, Ana (2012). Značaj i funkcije urbanih javnih prostora. u: Otvoreno o javnim prostorima. Građanske inicijative. Novi Sad: 38-42.
◦ Pajvančić – Cizelj Ana. Women in politics: Problems in achieving gender equality in political parties in Vojvodina. Social Structures and Institutions: The Quest for Social Justice. Inter – University Centre Dubrovnik. June 2012.
◦ Pajvančić, Ana, Ristić, Dušan (2011). Ekološka svest stanovnika vojvođanskih gradova na Dunavu. Teme. XXXV Br. 2, april - jun 2011: 549-568.
◦ Pajvančić, Ana, Markov Slobodanka (2011). Uloga lokalnog stanovništva u razvoju ekoturizma: Stavovi građana vojvođanskih gradova na Dunavu. Zbornik matice srpske za društvene nauke. br. 134 (1/2011): 51-67.
◦ Pajvančić – Cizelj, Ana (2011). Migracije u uslovima globalizacije i evropskih integracija: regionalna i urbana perspektiva. u: Srđan Šljukić (ur.). Društvo, struktura, promene. Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Novi Sad: 198 -224.
◦ Pajvančić – Cizelj, Ana (2011). Rod i razvoj. Temida. br.1. god. 14: 67-83. M51-3
◦ Pajvančić, Marijana, Pajvančić, Ana (2011). Rod i politika. u: Ivana Milojević, Slobodanka Markov (ur). Uvod u rodne teorije. Mediterran Publishing. Novi Sad: 281-295.
◦ Pajvančić, Ana (2010). Neposredno učešće građana u odlučivanju u lokalnoj zajednici. Pravni život. br.10. tom II: 473-483.
◦ Pušić, Ljubinko, Pajvančić, Ana (2010) Odnos građana Vojvodine prema ekološkim problemima. Socijalna ekologija. Vol.19. No.3: 273-293.
◦ Pajvančić-Cizelj, Ana (2010). Participacija građana u procesu odlučivanja: Ogled o participaciji u odlučivanju o urbanističkom planu. u: Unapređivanje kvaliteta zakonodavnog postupka u narodnoj skupštini. (Zbornik radova sa međunarodnog skupa). Konrad Adenauer Stiftung. Beograd: 73-81
Baćanović, Višnja, Pajvančić, Ana (2010). Kapaciteti političkih stranaka u Vojvodini za ostvarivanje rodne ravnopravnosti. Zavod za ravnopravnost polova. Novi Sad (160 str)
◦ Pajvančić, Ana, Dušan Ristić (2009). Environmental attitudes of urban dwellers on the Danube River in Vojvodina: regional aspects, socio-cultural values and social mobilization. Međunarodni naučni skup European Sociological Association. Lisabon
◦ Pajvančić, Ana, Ristić, Dušan (2008). Istraživanje stavova građana i građanki o ekološkim problemima gradova na Dunavu. VSA. Novi Sad (47str).
◦ Pajvančić, Ana (2008). Vladavina prava i princip socijalne pravde. Pravni život. 14/VI: 385-398.
◦ Pajvančić, Ana (2008). Ženska multietnička grupa Seleuš-ekonomsko osnaživanje žena na selu. u: Seoske ženske organizacije u Vojvodini. ur. Marina Blagojević. Zavod za ravnopravnost polova. Novi Sad: 81- 87.
◦ Pajvančić, Ana (2008). Aktiv žena Padine-žene na selu i očuvanje kulturne baštine. u: Seoske ženske organizacije u Vojvodini. ur. Marina Blagojević. Zavod za ravnopravnost polova. Novi Sad: 89-94.
◦ Pajvančić, Ana (2008). Socijalno uključivanje kao deo socijalne politike EU. u: Evropska Unija i rodna ravnopravnost. ur. Zorana Šijački. Zavod za ravnopravnost polova. Novi Sad: 55-65.
◦ Pajvančić Ana, Baćanović Višnja (2008). Seoska udruženja žena: socijalni kapital za razvoj i modernizaciju sela u tranziciji. u: Selo u tranziciji (zbornik međunarodnog naučnog skupa Vlasinski susreti). Zavod za proučavanje sela. Beograd-Vlasotince: 388-407.

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu