Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Slovakistika >
Miroslav Dudok

Kontakt
◦ Kabinet: 244
◦ e-mail: miroslav.dudok@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/485-3894

Akademska karijera
◦ 1993. godine - Izbor u zvanje - redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Slovački jezik
◦ 1987. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Filološke nauke, (naslov rada: Glutinácia textu v slovenčine a v srbochorvátčine (Glutinacija teksta u slovačkom i srpskom i hrvatskom jeziku))
◦ 1979. godine - Magistratura, priznat doktorat filozofije Filozofskog fakulteta, Bratislava
Oblast: Slovački jezik
◦ 1976-1979. godine - Specijalizacija, Filozofski fakultet, Bratislava
Oblast: Slovački jezik
◦ 1976. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Bratislava
Slovački jezik i književnost

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Lingvistika teksta i analiza diskursa
◦ Kontrastivna lingvistika i primenjena lingvistika
◦ Sociolingvistika i ekolingvistika
◦ Istorija slovakistike
◦ Književna kritika
◦ Teorija i praksa prevodenja
◦ Bibliografija

Bibliografija
Monografije, priređene knjige, udžbenici
1. Lásky bez ohlasu. Antológia ľúbostnej poézie vojvodinských Slovákov. Novi Sad: Obzor 1983.
2. Nemački jezik. Lektira. Deutches lesenbuch. Novi Sad 1981. (Nemačko slovački rečnik, s. 104 - 117)
3. Govorne i jezičke karakteristike nekih emisija Radio Novog Sada i televizije Novi Sad na slovačkom jeziku. Novi Sad 1982. 100 s. (u koautorstvu sa M. Tirom, A. Marić i J. Turčanom, 25%)
4. Glutinácia textu v slovenčine a srbochorvátčine. Novi Sad: Obzor 1987. 150 s.
5. Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania. 1. izd. Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika 1982. 120 s. 2. izd. 1991. 3. izd. Beograd 1994, 4. izd. 1996, 5. izd.1998, 6. izd. 2000, 7. izd. 2002, 8. izd. 2004.
6. Vývin slovakistiky. Štúdie z dejín jazykovednej slovakistiky v Juhoslávii. - 18. a 19. storočie. Novi Sad: Spolok vojvodinských slovakistov 1997. 100 s.
7. Úvod do textiky. Novi Sad: Kultura 1998. 100 s.
8. Náveje. Prolegomena do liter(m)árnosti textu. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2001. 160 s.
9. Bibliografia jazykoznawstwa slawisticznego za rok 1996. Varšava: PAN 2001, 862 str. (koautor)
10. Zachránený jazyk. State o enklávnej a diasporálnej slovenčine. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko 2008. 205 s.
11. Encyklopédia Beliana. 3. Bratislava: Veda 2003.  (nekoliko odrednica)
12. Encyklopédia Beliana. 6. Bratislava: Veda 2010. (odrednice, konzultant)

Studije i ogledi, poglavlja u knjigama
- "Teoretické východiská k výskumu slovosledu v slovenskom a srbochorvátskom jazyku". Nový život, 29, 1977, str. 464 - 479.
- "Činnosť "Sládkoviča" v školskom roku 1967-68 - 1970-71 a spolupráca s inými kultúrnymi inštitúciami u nás". Samovzdelávací krúžok Sládkovič. Nový Sad 1978, str. 91 - 95.
- "Re-kreácia je nie rekreácia, alebo nad jedným prekladom do slovenčiny". Nový život, 30, 1978, str. 325, 330.
- "Otázky slovosledu v slovenskom a srbochorvátskom jazyku v rovine gramatickej stavby výpovede". Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 1, 1979, str. 87 - 104.
- "Niekoré otázky slovosledu v časopise Dolnozemský Slovák". Výročie vzniku časopisu Dolnozemský Slovák. Nový Sad 1979, str. 175 - 177.
- "Razmeštaj kontekstualnih reči u slovaekom i srpskohrvatskom jeziku". Kontrastivna jezička istraživanja. Novi Sad 1980, str. 137 - 142.
- "Podobnosť vlastnosti (substantíva vlastnosti v slovenskom a srbochorvátskom jazyku)". Nový život, 33, 1981, str. 55 - 59.
- "O pripravovanom Srbochorvátsko-slovenskom slovníku". Správy Spolku vojvodinských slovakistov. Mimoriadne číslo. 1981. 27 str. (u koautorstvu s M. Mijavcovom)
- "Aktuálne členenie v slovenčine a srbochorvátčine". Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 3,1981,str. 59 - 88.
- "Konfrontiranje semantičkih sistema leksike u slovačkom i srpskohrvatskom jeziku". Godišnjak Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije, 6, 1982, str. 75 - 80.
- "Preklady Jána Labátha". Nový život, 35, 1983, str. 83 - 87.
- "Otázky textu a metatextu v srbochorvátčine". Nový život, 35, str. 1983, str. 89 - 91.
- "Prešruktúrovanie štruktúr". Nový život, 35, 1983, str. 186 - 194.
- "Slovački nadrealisti". Letopis Matice srpske 159, 1983, knj. 432, sv. 5. str. 612 - 615.
- "Slovenskí nadrealisti v srbochorvátčine". (Sedam slovačkih nadrealista. Izbor i prevod V. Hronjec. Predgovor M. Harpanj, Novi sad 1981.) Nový život, 35, 1983, str. 550 - 554.
- "Prevodjenje nadrealističke poezije". Prevodilačke spone, kopča 3, Novi Sad 1983, str. 193 - 197.
- "Slovnikárske pokusy Jána Mičátka". Zborník Spolku vojvodisnkých slovakistov 5, 1983, str. 83-95.
- "Od jazyka a reči k lingvistike textu". Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 6 - 7, 1984 - 1985, str. 81 - 93.
- "Konektory v slovenčine a srbochorvátčine". Nový život, 37, 1985, str. 144 - 150.
- "Otázky nadvetnej syntaxe v rozhlasových a televíznych prejavoch". Nový život, 37, 1985, str. 624 - 629.
- "Prevodjenje dečije radio-drame". Prevodilačke spone, kopča 5, Novi Sad 1985, str. 91 - 95.
- "Imenice na -osť/-ost i -ník/-nik u slovačkom i srpskohrvatskom jeziku". Prevodjenje i nastava stranih jezika. Beograd 1986, str. 109 - 115.
- "Ján Labáth ako prekladateľ". Nový život, 38, 1986, str. 534 - 538.
- "K textácii a interpretácii poviedky". Nový život, 39, 1987, str. 210 - 212.
- "Vnútrotextový rámec v teórii textu". Nový život, 39, 1987, str. 396 - 408.
- "Adverzatívne konektory". Nový život, 40, 1988, str. 477 - 481.
- "Slovenské botanické názvoslovie dr. Bartolomeja Godru". Nový život, 40, 1988, str. 768 - 772.
- "Úvaha o prehodnocovaní figúr z aspektu textovej lingvistiky". Nový život, 40, 1988, str. 124 - 127.
- ""Konexia " a konexia v dramatickom texte". Vladimír Hurban Vladimírov - tvorca modernej slovenskej drámy . Nový Sad 1988, str. 151 - 157.
- "Lingvistické práce Gustáva Maršalla-Petrovského". Život a dielo Gustáva Maršalla-Petrovského . Nový Sad 1989, str.153 - 161.
- "Nadväzovanie v básnickom texte". Nový život, 41, 1989, str. 193 - 200.
- "Pitanja stilske diferencijacije poveznih sredstava teksta". Uporabno jezikoslovje. Ljubljana 1989, str. 141 - 146.
- "Poézia a výrazové preostriedky Pavla Mučajiho". Nový život, 41, 1989, str. 455 - 458.
- "Od častí k celku". Nový život, 41, 1989, str. 708 - 711.
- "Egzaktno proučavanje mikrosistema sekvencijske gramatike teksta i njegova primena u stilistici teksta". Matematička i računarska lingvistika - teorija i praksa. Beograd 1990, str. 225 - 231.
- "Názory Michala Godru na jazykovú kultúru". Slovenská reč (Bratislava) 55, 1990, s. 65 - 74.
- "Jazyk Samuela Borovského - autora prvého šlabikára Slovákov vo Vojvodine". Nový život, 42, 1990, str. 401 - 405.
- "Inverzija konektora u slovačkom i srpskohrvatskom jeziku". IV simpozijum Kontrastivna jezička istraživanja. Zbornik radova. Novi Sad 1990, str. 336 - 339.
- "Slovakistické témy v Zborníku Matice srbskej pre slavistiku (1970 - 1989)". In: Srpsko-slovačke književne i kulturne veze. Novi Sad - Martin 1991, s. 163 - 172.
- "Izgradnja pesničkog teksta i žanr". Stih i žanr. Red. S. Petrović. Novi Sad, Vojvodjanska akademija nauka i umetnosti 1991, str. 43 - 48.
- "Funkcija i struktura slovačkih i srpskohrvatskih orijentatora teksta". Zbornik Matice srpske za slavistiku , 41, 1991, str. 89 - 99.
- "Otázky dynamickosti a tvorivosti poázie Paľa Bohuša". Nový život, 43, 1991, str. 180 - 185.
- "Sekvencijska gramatika teksta i orijentatori teksta". Naučni sastanak slavista u Vukove dane 21/2. Referati i saopštenja. Beograd 1992, str. 166 - 170.
- "Piatok zlý začiatok (v interpretácii Martina Jonáša)". In: Martin Jonáš: Piatok zlý začiatok. Nový Sad - Kovačica 1993.
- "Prostriedky mikrokompozície textu v slovenčine a srbčine". Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 15, 1993, s. 41 - 51.
- "Textovolingvistický rozbor poviedok Víťazoslava Hronca". Nový život, 46, 1994, 7 - 9, s. 16 - 20.
- "Paradox literárnej znášanlivosti zo stanoviska skúseností z Vojvodiny". Variácie 13, Bukurest 1994, s. 83-84.
- "Literárna dynamickosť v podmienkach enklávneho vývinu". In: Texty a kontexty. Bratislava 1995, str. 19 - 20.
- "Jazykovedná situácia a členenie slovenčiny v juhoslovanskej Vojvodine". Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Sociolinguistica Slovaca 1. Zost. S. Ondrejovič - M. Šimková. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1995, str. 216 - 226. Bratislava 1995.
- "Čo je to štýl?" In: Tekst i styl . Varšava - Krakov - Opole 1995, str. 291 - 297.
- "Divadelné implikácie u Michala Filipa" In: 125 rokov ochotníckeho života Slovákov v Juhoslávii. Nový Sad 1995, str. 277 - 280.
- "Poznámky na text postmodernej prózy". Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad 1995, str. 32 - 33.
- "K jazykovej situácii slovenčiny v Rumunsku". Variácie 14, Bukurešt 1996, str. 70 - 88.
- "Tekst, intertekst, žanr" In: Žanrovi u folkloru. Folklor u Vojvodini, 9, 1996, str.91 - 97.
- "Raslojenost funkcionalnih stilova u bilingvalnim uslovima". V simpozijum Kontrastivna jezička istraživanja . Novi Sad 1996, str. 197 - 201.
- "K začiatkom slovenskej jazykovedy vo Vojvodine". In: 250 rokov života Slovákov vo Vojvodine . Red. M. Dudok. Nový Sad - Belehrad 1996, str. 155 - 163.
- "K jazykovej situácii slovenčiny v Rumunsku". Variácie 14, Bukurešť 1996, str. 70 - 88.
- "Termin i tekst". In: Standardizacija terminologije. Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 1996, str. 17 - 20.
- "Slovakistika v Juhoslávii, súčasný stav a jej perspektívy". Nový život, 50, 1998, 3-4, str. 83--86.
- "Slovenské urbanonymá v Hložanoch" In: Hložany 2 -- zborník prác. Red. S. Fekete. Miestne spoločenstvo v Hložanoch 1998, s. 173--181. (Rezime. Summary)
- "Michal Godra pri zakladaní slovenskej odbornej terminológie". Zborník Spolku vojvodinských slovakistov 14.
- "Stav slovenčiny v Juhoslávii a jej výskum". In: Slovenčina na konci dvadsiateho storočia, jej normy a perspektívy. Zostavil S. Ondrejovič. Bratislava, Vydavateľstvo SAV Veda 1997, s. 199-205.
- "Zurbanonymie Selenče". In: Selenča 1758--1998 . Red. J. Gašparovský. Selenča - Petrovec, Slovan - Kultúra 1998, str. 154--161.
- "Aspekty textiky". Pange Lingua. Na počesť Viktora Krupu. Bratislava: Veda 1999, s. 215--227.
- "Jazyky v kontakte /konflikte a detská reč". In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Ed. Slavo Ondrejovič. Sociolinguistoca Slovaca 4. Bratislava: Veda 1999, str. 134--142.
- "Kontrastivna analiza zoonima, fitonima i antroponima izvedenih od naziva za boje i njihova tekstualizacija u slovačkom i srpskom jeziku: bela". In: Kontrastivna jezička istraživanja VI. Red. R. Šević, Novi Sad 1999, str. 272--276.
- "Jazyková situácia a členenie slovenčiny vo Vojvodine".In: Kultúrne bariéry. Úvahy o vyučovaní materinského jazyka a jeho používania v každodennom živote. (Aspekty pedagogické, metodické, historické a sociologické). Red. K. Šebová-Maružová -- Š. Tóth. Segedín: Segedínska slovenská menšinová samospráva 1999. str. 83--99.
-"Jazykový diskurz a jazykové postoje v časopise Nový život". - In: Vydavateľsko-tlačiarenská činnosť Slovákov v Juhoslávii. Zborník materiálov z medzinárodného sympózia Vydavateľsko-tlačiarenská činnosť Slovákov v Juhoslávii uskutočneného 10. a 11. septembra 1999 v Báčskom Petrovci a z medzinárodnej vedeckej konferencie Časopis juhoslovanských Slovákov Nový život v kontexte slovenskej kultúry uskutočnenej 28. a 29. októbra 1999 v Bratislave. Red. I. Čáni. Bratislava, Dom zahraničných Slovákov - Literárne informačné centrum 2000, str. 270 - 273.
- "Jazykové podoby mesta". In: Mesto a jeho jazyk. Sociolinguistica Slovaca 5. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 2000, str. 94 -- 102.
- " Spoločenský diskurz a kontaktové jayzky". In: Zborník Spolku vojvodinských slovakistov 16 -- 18 (1994--1997). Red. D. Dudok. Nový Sad: Spolok vojvodinských slovakistov 2000, str. 63 -- 70. Rez. srb., angl.
- "Jazykovedné dielo Michala Godru". Nový život 53, 2001, č. 3--4, str. 141--149.
- "K dvojstému výročiu narodenia jazykovedca Michala Godru (24.1.1801-1.3.1874)". Slovenská reč . 66, 2001, č. 1, str. 5-13.
- "Zásluhy P.J. Šafárika na regulovaní právno-politickej terminológie v slovanských jazykoch". Slovensko-české vzťahy a súvislosti . Ved. red. J. Hvišč. Bratislava : T.R. I. Média 2000, str. 179--188.
- "Lexikálne mikrosystémy v slovenčine, srbčine a chorvátčine. (Aplikácia modelu Jána Horeckého)." In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počeť profesora Jána Horeckého. Ed. K. Buzássyová. Bratislava: Veda 2000, s. 397--401.
- Kultúrna identita a vlastné meno. In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 6.--8. júla 2000. Red. J. Krško a M. Majtán. Bratislava -- Banská Bystrica: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV -- Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB 2000, s. 21--25.
- "Kompromisna replika u uslovima jezičke dijaspore" - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku , 43, 2000, s. 201 - 204.
- "Disciplinárne členenie jazykovednej slovakistiky vo Vojvodine". Slováci v Juhoslávii. Zborník materiálov z odborného seminára Slováci v Juhoslávii na konci milénia. Zost. L. Čáni. Bratislava : Dom zahraničných Slovákov 2001, str. 58--61.
- "Prevzaté slová a inovačné procesy v slovinskej a slovenskej lexike". Slovinsko-slovenské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy. Philologica LIII . Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2001, str. 195--199.
- "O mlčaní v slovnikárskom diskurze" - In: Lexicographica ' 99. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. Rd. S. Ondrejovič - M. Považaj. Bratislava : Veda 2001, str. 126 - 132.
- "Jazykovedné dielo Michala Godru". Biografické štúdie. 28, 2001, str. 63--70.
- "Pluricentrický vývin modernej slovenčiny". In: Studia Academica Slovaca 31. Prednášky 28. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 2002, str. 42 - 50.
- "Kompromisnaja replika v kontekste mežkuľturnych kontaktov (na primere kontaktov meždu slovackim i serbskim jazykami)" In: Vstreči etničeskich kuľtur v zerkale jazyka v sopostaviteľnom lingvokuľturnom aspekte. Moskva: Rossijskaja akademija nauk 2002, str. 341 - 352.
- "Razvoj slovakističke misli na jugoslovenskim prostorima" Slavistika 6. Beograd 2002, str. 225 - 230
- " Jazykovedné normy a normovanie jazyka (kroatistické skúsenosti)" Jazykovedný časopis 53 , 2002, str. 45 - 56.
- "Ján Petrikovich a Slovenská reč" Obzory. Príloha Hlasu ľudu 19 , 26.9.2002, č. 9 (220), str. 1 - 2.
- "Pluricentrický vývin modernej slovenčiny" Nový život 54 , 2002, 7 - 8, str. 349 - 353.
- "Paralelné štandardizačné procesy v slovenčine (Michal Godra a štúrovci)" Studia Academica Slovaca 32. Prednášky 39. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava : Stimul 2003, s. 169 - 179.
- " Jazykové domény, gramatika diskurzu a diskurz gramatiky". In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Ed. M. Šimková. Bratislava : Veda 2003, s. 19 - 23.
- "Ján Petrikovich a Slovenská reč" In: Slovenská reč 1932 - 2002. Vedecká konferencia. Bibliografia . Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2003, str. 93 -- 98.
- " Funkcie spisovnej slovenčiny v Rumunsku" In: 200 rokov života Slováákov v Nadlaku. Zborník materiálov z rovnomennej medzinárodnej konferencie venovanej dvestému výročiu príchodu Slovákov do Nadlaku, ktorú usporiadala Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a miestna organizácia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a ktorá sa uskutočnila 22. -- 24. novembra 2002 v Nadlaku . Zost. O. Štefanko. Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko 2003, str. 111 -- 116.
- "Leksikalne inovacije u zapadoslovenskim i južnoslovenskim jezicima". CD Kontrastivna, teorijska i primenjena jezička istraživanja. Novi Sad : Jugoslovensko društvo za primenjenu lingvistiku 2003.

[Ostala bibliografija u Behýlová, J. – Smetanová, Y. Slovenskí jazykovedci. Súborná bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001 – 2005). Bratislava: Veda 2009. i u Behýlová, J. – Smetanová, Y. Slovenskí jazykovedci. Súborná bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2006 – 2010). Bratislava: Veda 2013.]

Prevodi (knjige/članci)
1. Vasiljević, Dušan: Jar sa vracia. Divadelná hra. Nový Sad 1982.
2. Solovič, Ján: Zlatno zvonee. Kulturen život 1982, 6, str. 57 - 67 (Sa M. Trajkovim)
3. Atanasković, Borisav: Záhrada dobrej nádeje. Nový Sad 1983.ň
4. Mallarmé, Stephane: Vrh kockami nikdy nevylúči náhodu. Nový život, 35, 1983, s. 58 - 64 (sa G. Dudkovom)
5. Pavković, Vasa: Kaleidoskop. Nový život, 35, 1983, str. 488 - 491.
6. Charms, Danil: Prípady. Nový život, 42, 1990, str. 151 - 155.
7. Charms, Danil: Prípady. Dotyky (Bratislava) 1990.
8. Charms, Danil: Z príležitosti úmrtia Kazimíra Maleviča. Nový život, 42, 1990, str. 159.
9. Mihaljčić, R. - Sparavalo, Lj. - Ćirković, S.: Dejepisná čítanka pre 6. ročník základnej výchovy a vzdelávania. Nový Sad 1986.
10. Puškin, A.S.: Rozprávka o rybárovi a rybke a Rozprávka o cárovi Saltanovi. Nový Sad 1986. Prevod didaktičkog materijala.
11. Andersen, Ch. H.: Palculienka. Nový Sad 1986. Prevod didaktičkog materijala.
12. Ćopić, B.: Orly včas vyletujú. Nový Sad 1986. Prevod didaktičkog materijala.
13. Djurišin, Dioniz: Šta je svetska književnost. Sremski Karlovci - Novi Sad 1993.
14. Sajfert, Jaroslav: Pesme. Letopis Matice srpske 1984.??
15. Seifert, Jaroslav: Básne. Nový život, 1984. ??
16. Peter Pišćanek: Drug Bozonča - idealna radna snaga. Polja XLVI, 2001, br. 418, str. 90 - 92.
17. Dušan Taragel: Predstava je obnaženi mač. Polja XLVI, 2001, br. 418, str. 93 - 95.
18. Rado Olos: Leopoldov i nazad. Polja XLVI, 2001, br. 418, str. 95 - 104.
19. Vladimir Bala: Finacial Times. Polja XLVI, 2001, br. 418, str. 105 - 105.
20. Vaclav Pankovčin: Čovek iz bolnice i kraj njegove priče. Polja XLVI, 2001, br. 418, str. 107. 109.
21. Marek Vadas: Dovoljno je mrdnuti prstom. Polja XLVI, 2001, br. 418, str. 110 - 112.

Umetničke knjige
- Schody do básne. Kulpín 1975.
- Svetelný korbáč. Nový Sad, Obzor 1977.
- Pečať. Nový Sad, Obzor 1980.
- Multo plus. Nový Sad 1982.
- Ruberoid. Nový Sad, Obzor 1984.
- Posuvná hranica. Nový Sad, Obzor 1995.
- Krátky dych. Bratislava, Esa 1995.
-Celebes, Celebes. [Zostavil a doslov napísal A. Svetlík]. Bačsky Petrovec, Sloveneské vydavateľské centrum 2012.

Zastupljenost u antologijama
- DESPOTOVIĆ, M. - PETROVIĆ, LJ. - LATINOVIĆ, B.: Ptice u plavetnilu. Požega 1991.
- DESPOTOVIĆ, M.: Grana koja maše. Požega 1991.
- Susreti. Novi Sad 1986.
- ZIVLAK, J.: Pesništvo razlike. Pančevo 1978.
- HRONEC, V. - LIPKA, F.: Súčasne. Bratislava 1990.
- HARPÁŇ, M.: Rodisko hmiel. Bratislava 1981.
- HRONJEC, V.: Slovo po koži. Novi Sad 1975.
- HRONEC, V.: Mélyföld. A jugoszláviai szlovák költészt antológiája. Prev. L. Koncsol. Ujvídek 1981.
- HRONEC, V.: Zajedničko oko - Spoločné oko. Vršac - Nový Sad 1985.
- DELIĆ, J. i kol: Savremena poezija Vojvodine. Bijelo Polje 1984.
- FUHL, I.: Čiernobiela mozaika - Fekete-fehér mozaik. Budapest 1986.
- FUHL, I.: Vyzliecť slová - Levetkztetni a szavakat. Budapest. 1991.
- VUJADINOVIĆ, M.: Zvuci i komešanja. Beograd 1989.
- RADULOVIĆ, S. - LEŽIMIRAC, H.: Savremeno pesništvo u Vojvodini 1945 - 1990. Novi Sad 1990.
- GRUJIČIĆ, N.: Auh, što život ušima striže! Novi Sad 1989.
- DEMÁK, M.: Dejiny trávy. Nový Sad 1989.
- TAUFER, V.: Vilenica 89. Ljubljana 1989.
- DAN, M.: Arhipelagul dantelat. Antologia tinerilor poeti din Serbia. Pančevo 1988.
- NENADOVIĆ, Sv.: Medja pevanja. Šid 1994.
- [ANDRUŠKA, P.]: Biele slnko. Antológia slovenských básnikov z Vojvodiny. Senica 1995.
- Calatorind in tara fagaduintei. antologie de poezike slovaca contemporana. Selectie si traducere O. Štefanko. Nadlac 1997. itd.

Dramski tekstovi
- Dejiny zápaliek. Premijera 2.3.1983 u Novom Sadu.
- Oslobádzanie slobody. Rozhlasová hra. Premijera 26.11.1983 u Radio Novom Sadu.
- Dejiny zápaliek. TV adaptacija, premijera na TV NS 13.12.1983.
- Divadlo s veľkým D. Rozhlasová hra pre deti. Premijera na Radio Novom Sadu 1983

Antologije, izbori
- Lásky bez ohlasu. Antológia slovenskej vojvodinskej ľúbostnej poézie. Nový Sad 1983.
- Mučaji, Pavel: Vzdušnou čiarou. Nový Sad 1989. (Výber básní a doslov)

Urednik, član redakcije
- Nový život, 1982 - 1989 urednik 1990 - 1993 glavni i odgovorni urednik
- Rays, urednik 1986 - 1989
- Prevodilačke spone, 1982 - 1987 član uređivačkog tima
- Ľudový kalendár, urednik 1986
- Vzlet, 1970 - 1972 urednik
- Most, 1994 - 1995 član uredništva
- Kultúra, 1995 - član izdavačkog kolegija
- Dolnozemský Slovák, 1995 - 1998, član izdavačkog saveta
- Stil. Medjunarodni časopis, od  2001, član redakcije
- 250 rokov Slovákov vo Vojvodine, od 1996 - glavni i odgovorni urednik
- TEP 1996 - glavni urednik publikacija Društva slovakista Vojvodine
- Slovenská reč (Bratislava) od 2000 - član uredništva
- Bibliografska komisija pri Međunarodnom komitetu slavista (kooptirani član 2001.g.)
- Slovakistický zborník. – od 2006.  član  redakcije


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu