Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Slovakistika >
Marina Šimak-Spevakova

Marina Simak

Kontakt
◦ Kabinet: 246
◦ e-mail: marina.simak@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/485-3892

Akademska karijera
◦ 2015. godine – Izbor u zvanje – docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2014. godine -  Doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Književne nauke (naslov rada: Intertextualita v diele Víťazoslava Hronca)
◦ 2009. godine – Magistratura, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Književne nauke (naslov rada: Stvarnost  fiktivnog. Saga o Lutrovima od Vićazoslava Hronjeca)
◦ 2002. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Slovački jezik i književnost
◦ 2001. godine - Diploma Specijalističkih akademskih studija iz tematske oblasti Slovačka nacionalna zajednica u multikulturnom regionu
◦ 2000. godine - Diploma Specijalističkih akademskih studija iz tematske oblasti Multikulturalizam i komparatistika

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Teorija književnosti
◦ Književna kritika
◦ Književna komparatistika
◦ Moderna slovačka književnost
◦ Prevođenje

Bibliografija
Studije, članci
◦ ŠIMÁKOVÁ, Marína : Irónia v próze Pavla Vilikovského (1). In : Nový život, 54 , br. 9–10, 2002, str. 482-491.
◦ ŠIMÁKOVÁ, Marína : Irónia v próze Pavla Vilikovského (2) . In : Nový život, 54 , br. 11-12, 2002, str. 591-602.
◦ ŠIMAK , Marina : Čitanje (literarne) stvarnosti u prozi mlađih slovačkih autora . In: Slavistika, 2006, Knjiga X, str. 268-274.
◦ ŠIMÁKOVÁ, Marína: Kríza či nový pocit skutočnosti? In: Romboid, 2006, XXXXI , 3, str. 65-69.
◦ ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína : Literárna kritika a dejiny literárnej kritiky. In. Slovakistický zborník 2, Novi Sad: Slovakististická vojvodinská spoločnosť 2007. s.
◦ ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Víťazoslav Hronec – autor outsider. In: Podoby outsiderstva v umeleckej literatúre. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008, str. 63-73.  ISBN 978-80-8083-578-1
◦ ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Smrť v zbierke Dýchať pod vodou Kataríny Hricovej. In. Nový život, 2008, roč. 60, č. 9-10, str. 53-56
◦ ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Viackontextovosť menšinovej literatúry. In. Susret kultura. Zbornik radova sa petog međunarodnog simpozijuma. Knjiga II. 2010, str. 1013-1019
◦ ŠIMAK-SPEVAKOVA, Marina. Деконструкција традиције у новелама Амарна од Вићазослава Хроњеца. У: ANĐELKOVIĆ, Maja (ur.). Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са II научног скупа младих филолога Србије одржаног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 2. Крагујевац: Филум Филолошко-уметнички факултет, 2011, стр. 249-255.
◦ Marína Šimáková Speváková: Prievan ako súčasť ságy o Lutrovovcoch. In. Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2011, XXXVI-1, str. 247-255
◦ ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Víťazoslav Hronec a Thomas Stearns Eliot. In. Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi. Zbornik radova. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, 2012, str. 237-251
◦ Marína Šimáková Speváková (2015): A vajdasági tér és a Szlovák irodalom. In: Hungarológiai Közlemények, Filozofski fakultet u Novom Sadu, broj 2, str. 31 – 39
◦ Marina Šimak Spevakova, Ružena Šimonji Černak (2015): Bilingualism, Biliteracy, Identity: An interdisciplinary approach to Slovak-Serbian bilingualism in Vojvodina, Serbia. The Inetrnational Conference Beliefs and Behaviours in Education and Culture, West University of Timisoara: 25.6. – 27.6. 2015, Timisoara.
◦ Marína Šimáková Speváková (2015): Aspekty postmodernizmu v zbierke Prázdna streda od Víťazoslava Hronca. In: K poetologickým a axiologickým aspektomslovenskej literatúry po roku 2000 III, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, str. 93 – 109
◦ Marína Šimáková Speváková (2014): Problém žánrového zatriedenia postmodernistickej prózy z aspektu intertextuality (na príklade prózy Víťazoslava Hronca). In: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. 2, Filozofski fakultet u Novom Sadu, str. 203-216
◦ Marína Šimáková Speváková (2013): Samota tvorcu v poézii Víťazoslava Hronca. In. Literárne variácie samoty a osamelosti. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, str. 112-124
◦ Marína Šimáková Speváková (2013): Zánik hrdinu v románe Plný ponor od Víťazoslava Hronca. In Susret kultura. Zbornik radova sa šestog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma. Knjiga II. str. 1165-1173.

Recenzije, publicistički tekstovi (izbor)
◦ ŠIMÁKOVÁ, Marína : Osvrt na razvoj i rad Katedre za slovakistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. In : Informator, br. 8–9, 2000, str. 32–34.
◦ ŠIMÁKOVÁ, Marína : Naši spisovatelia v celoslovenskom kontexte . In : Nový život, 53, br. 3-4, 2001, str. 214-216. (Prikaz Rečnika slovačkih pisaca)
◦ ŠIMÁKOVÁ, Marína : Román bez príbehu . In : Hlas ľudu (Obzory – podlistak za kulturu, nauku, književnost i umetnost), 59, br. 39, 2002, str. 7. (Prikaz romana Poslednji konj Pompeja od Pavela Vilikovskog)
◦  ŠIMÁKOVÁ, Marína: Letokruhy Jána Labátha . In: Nový život, 2006, 58 , 10-12, str. 59-60 (prikaz knjige Letokruhy od Jana Labata)
◦ ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Príspevok k analýze a interpretáciám slovenskej medzivojnovej novelistiky. In: Nový život, 2012, roč. 64, č. 7-8, str. 59
◦ ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Kniha o potrebe kontextového zaradenia „literárnej margíny“ do dejín slovenskej literatúry. In: Nový život, 2012, roč. 64, č. 7-8, str. 61.

Monografije
1. Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca, 2015, Novi Sad: Fondacija akademika Bohumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, strana 208


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu