Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Slavistika >
Draginja Ramadanski

Kontakt
◦ Kabinet: 227
◦ e-mail: ramadanski@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/459-627

Akademska karijera
◦ Izbor u zvanje: vanredni profesor, 2014, Filozofski fakultet, Novi Sad.
◦ Izbor u zvanje: docent, 1992; 2009, Filozofski fakultet, Novi Sad.
Oblast: ruska književnost; rusistika
◦ 1992. godine, doktorat, Filozofski fakultet Novi Sad, Parodijski plan romana Selo Stepančikovo F.M. Dostojevskog. Oblast: nauka o književnosti
◦ 1985. godine, magistratura, Filološki fakultet, Beograd, Konstruktivne osobine proze V.V. Rozanova. Oblast: nauka o književnosti
◦ 1977. godine – Diploma, Filološki fakultet, Beograd , Ruski jezik i književnost

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Ruska književnost 19. i 20. veka
◦ Savremena ruska poezija i proza
◦ Ruska književna parodija
◦ Prevođenje sa ruskog i mađarskog

Bibliografija

Оригинални радови
Књиге
-Пародија у роману Село Степанчиково Ф.М. Достојевског, Филозофски факултет, Нови Сад, 2013 (електронска дисертација)
-Снешко у тропима, Службени гласник, Академска књига,  Београд, Нови Сад, 2012
-У потрази за фигурама, zEtna, Сента, 2012 (коаутор)
-Figurak utan kutat, превео И. Беседеш,  zEtna, Сента, 2012

Чланци
- Грешке без покрића, Копча, Зборник радова Преводилачких спона, Институт за јужнословенске језике, Филозофски факултет, Нови Сад, 1983/2, стр. 17-2
- Још једна метафора љубавног раскида, реферат за 12. Конгрес савеза славистичких друштава Југославије, Књижевност и језик , Београд, 1988/2, стр. 186-193
- Тема лудила код Бродског и Пушкина, Летопис Матице српске, Нови Сад, 1988/октобар, стр. 439-445
- Конструктивне особине прозе В.В. Розанова, Летопис Матице српске, Нови Сад, 1992/јуни, стр. 1004-1024
- Библиотека колоније руских избеглица у Сенти, Руска емиграција у српској култури 20. века, Зборник радова, Београд, Филолошки факултет у Београду, 1993, Други том, стр. 40-49
- Поетика оксиморона, Зборник Матице српске за славистику , Нови Сад, 1993/43, стр. 167-174
- Кривица Мајаковског кроз оптику поеме Пацоловац М. Цветајеве, Летопис Матице српске, Нови Сад, 1994/март, стр.339-346
- У сусрет крају, о поетици циклуса Б. Пастернака, Летопис Матице српске, Нови Сад, 1995/ фебруар, стр. 308-313
- Пародија као критика, Летопис Матице српске, Нови Сад, 1995/јуни, стр. 1033-1048
- Поговор уз књигу Ф. Сологуб, Сеновите причe, Соларис, Нови Сад, 1995, стр. 145-147
- Поговор уз Дневник М. Башкирцеве, Матица српска, Нови Сад, 1996, стр. 509-616
- Комични роман за comeback, у : Научно дјело академика Милосава Бабовића, Зборник радова, ЦАНУ, Подгорица , 1996, стр. 166 - 176
- Рекреирана стварност, приказ књиге Ј. Шалго, Летопис Матице српске, Нови Сад, 1996/јун
- Белешке уз рукопис Дневника Ш. Мараија , 1944, Луча, Суботица, 1998/11-12
- Језик призивања, приказ књиге Пут у Биробиџан Ј. Шалго, Дневник, Нови Сад, 22. априла 1998
- Немезис поезије, поговор уз књигу М. Цветајеве Пацоловац, Уметничка радионица Кањишки круг, Кањижа, 1998, стр. 131-141
- Данило Киш или ауторство које траје, поговор књизи С. Бабића Бокорје Данила Киша, Орбис, Кањижа, 1998, стр. 70-75
- Преводилац између текста и контекста, Преводилац, Часопис Удружења научних и стручних преводилаца, Београд, 2001, стр. 43-47
- Red Bread, The Slavic and East European Journal, Vol . 46, No . 1 (Spring, 2002)
- Копродукција смисла, Преводна књижевност, Зборник радова 23-26 Међународних београдских преводилачких сусрета, Београд, 2002, стр. 676- 883
- Трио, мала игра, Руковет, Суботица, 2003 (преписка Рамадански, Бабић, Беседеш)
- Правила високе игре, о причама М. Павића, Улазница, Зрењанин, 2003 / 18 4-185
- Гомологон человеческой души, поговор књиге: Милорад Павич, Ящ ик дл я письменных принадлежностей, СПб., Азбука-Классика, 2003, стр.208-215, (у преводуна руски Дмитрија Стукалина)
- Дневничка слагалица А. С. Суворина, Преводна књижевност, Зборник радова 27-28 Међународних београдских преводилачких сусрета, Београд, 2005, стр. 65-70
-Вечити модернизам или жудња за изгубљеним језиком, zEtna, Сента, 2005, http://zetna.org.yu
- Жизнеописание, пальпация, Февраль, уред. Света Литвак, Москвa, Зверевский центр современного искусства 2005 /26 (у преводу на руски Дмитија Стукалина)
- Подмена полинника, Стороны света, New York, 2006 / 3 , стр. 1- 2, http://stosvet.net/3/
- Немезис поэзии, Стороны света, New York, 2006 /4, стр.1-7, http://stosvet.net/4/
- Крокодил коме су пресушиле сузе, ка политици превођења, Нова зора, Билећа-Гацко, 2006/10, стр. 332-341
- Од снимка до тумачењa, приказ антологије руске приче 20. века, Летопис Матице српске, Нови Сад, 2006/јануар- фебруар, стр. 206-209
- Кула од земље, камена и речи, Стваралачка оставштина Н. А. Љвова, Зборник Матице српске славистику, Нови Сад, 2008, бр.74, стр. 19-24
- Лицом  клицу с переводчиком, Стороны света, NewYork, 2008/9, http://stosvet.net/9/
- Руска књижевност, фрагментарно и пристрасно, Златна греда, Нови Сад, 2008 / новембар - децембар
- Песник као преводилац, Преводна књижевност, Зборник радова 29-30 Међународних београдских преводилачких сусрета, Београд, 2008, стр.198-202
- Вечити модернизам, Magyar Napl ó ( тематски број посвећен Мараију ), Budapest, 20009/април, превод на мађарски: Borbély János
-Утицај учитаних нивоа метафоризације на коначни облик превода, Нова зора, 2009/22-23
-Павићевски флор Пушкина, Мостови, Београд, 2010/147
-On the Translator’s Retouch, Stosvet-Cardinal Points, New York, 2009/12
-Авангарда као адут културе, Летопис Матице српске, 2010, април
-Уроборос или круг, поводом јубилеја Пастернака, Златна греда, 2010/ 100
-Вентилятор (интервју), Воздух, Москва 2010/2
-Milorad Pavić Puskini fleurje, Létünk, 2010/4 (preveo na mađarski  Oskar Roginer)
-Forditás az egyéniség és a másság között, Létünk, 2010/5 (prevela na mađarski Pásztor Kicsi Mária)
-Уфачловани у чипку јуначке песме, Летопис матице српске, јун 2011/487
-Лексикограф без домовине, Књижевни магазин, 2011/115-116-117
-Утешительный круг,  Дети Ра, Москва, 2011/6 (80)
-Смрћу против смрти, Златна греда,  2011/113-14
-Útmutató az uroborosz etetéséhez, Како нахранити Уробороса, Еx Szimposion, 2011/75
-A felvilágosdás postalova(i), Beszédes István fordítása, Létünk, 2011/2,
-A hősi ének cshipkéjébe kötözve, Létünk, 2011/3,
-Како нахранити уробороса, Златна греда, 2012/јануар, 123/124
-Béke is világ is, Létünk, 2012/2
-A szavakat elszálni hagyni(Romoda Renata forditása), Létünk, 2012/3
-Тачке пресека, Златна греда, 2012/127/128
-Листая два карманных словаря, Слова, 2012/11, Москва
-Преводи без оригинала, Руковет, Суботица, 2012
-Последнее стихотворение Г. Р. Державина, http://tsutmb.ru/nu/nauka/index.php/razdel/meropr/-2011.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=28&sobi2Id=510
- Kultúrák áthatása-forditás eredeti nélkül, Létünk, 2012/4
-Желите ли бомбону? Поља, 2012/478
-Како превести хијероглиф (традуктолошка белешка), Славистика, XVI,  Београд, 2012
-Nosce te ipsam, Emlékkönyv poétikájа, Létünk, 2013/2
-Nosce te ipsam, poetika devojačkog spomenara, Polja, Novi Sad, 2013/483
-Муке транзитаили скаска о очевима, Руковет/Кишобран, 2013/4,5,6
-Слова и словоподобия, Слова, Смоленск, 2013/12,
http://slova.name/slova-12/draginya-ramadanski.html
-Бранко Радичевић акмеист, Зборник радова научног саветовања, ДКВ,  Нови Сад, 2013
-Продолжение следует, Слова,Смоленск, 2013/13,
http://slova.name/slova-13/draginya-ramadanski.html

- Сусрет са манускриптом у дигиталном окружењу /неки аспекти рукописне аутобиографије Терез Милер/, Кораци, Крагујевац, 2013/4-6
- Робови непостојеће слободе, предговор књизи  Руски сплин, 2013, Утопиа, Београд. ISBN 978-86-87929-14-2
-Мистични ветроваљ, предговор књизи Кишињевска ружа Ота Толнаија,  Академска књига, Нови Сад, 2013
-Дечја соба Волође Набокова, Нова зора, 2013/37-38
-Атентат на традицију (есеј о арту), Нова зора, 2013/39
-Књижевна мистификација као стилогени alter ego дате епохе, Славистика, XVII, Београд, 2013
-Текст versus реaлност, Златна греда, 2013/143-144
-Библиотека у малом, приказ књиге Словенска читанка Зорана Ћерића, Златна греда, 2014
-Чежња за изгубљеним рајем, приказ књиге  Јулијана Тамаша  Десет љубавних заповести, Летопис Матице српске, 2014, јуни
-Волкующий голубь, Стороны света/15, StoSvet Press,  Нью Йорк, 2014
-Постскриптум, Стороны света/15, StoSvet Press,  Нью Йорк, 2014
-Како откључати причу, предговор књизи Нандора Гиона Једноухи човек, Спомен кућа Нандора Гиона, Србобран, Прометеј, Нови Сад,  2014
-Освета уметности, 8. Међународна научна конференција Бајка, прича и њени контексти, Суботица, 26. септембар 2014, Зборник радова ISBN 978-86-87095-50-2
-Посвајање авангарде, научни симпозијум о авангарди, УКВ, Нови Сад, 26. август 2014, Златна греда, 2014/157-158
-Муке транзитаили скаска о очевима, Нова зора, 2014/40-41
-Thе Quest for Peace Eternal, VII Международной научной интернет-конференции "Общество, общности, человек: в поисках "вечного мира", ТГУ имени Г.Р. Державина, Тамбов
 http://www.tsutmb.ru/obshhestvo,-obshhnosti,-chelovek-v-poiskax-vechnogo-mira
-Тамо где је море постало краста или клијање крила, поговор књизи: Радивој Шајтинац, Ди?, Житиште, 2014, Библиотека „Бранко Радичевић“
-Метарeализам као чежња за светском натуром, Славистика, 2014/XVIII, с. 385-391, Београд, 2014 ISSN 1450-5061
-Књижевне коњушнице, Нова зора, 2014/43/43/44, Билећа, Гацко
-Одржавање ватре, поглавље у књизи Други о Братићу, Просвета, Филип Вишњић, Београд, 2015, стр.  239-243
-Из сенке изопштеничке осећајности, предговор књиге: А. Тишма, Кривице, Без крика, Академска књига, 2015
-Irodalmi (ló)istáló (a fordító jegyzetfüzetéből), A magyar nyelv és az indoeurópai nyelvek, Nemzetközi tudományos konferencia, Filozofski fakultet Novi Sad, Katedra za mađarski jezik i književnost, 22. oktobar 2014. Hungarológiai Közlemények 2015/1ISSN: 2406-3266, pp. 103-109
-Drága Teó! -  Avagy a kultúra érzékisége, Létünk, 2015/4
-Опрека свог и туђег унутар песничког дела. Белешка преводиоца С. 126-130 Культурные коды в сознании и языке: Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии/Под ред. Е.Е.Стефанского. Самара: Изд-во СаГА, 2015.
-Драги Тео или о еротичности културе, Кораци, 2016, 1-3
-Egyén és társadalom, Létünk, 2016/2, 275-277
-Az irodalomértés horizontjai Kovács Árpád műhelyében, sa Hargitom Horvat Futo, Irodalmi szemle, 2016/6 (juni)
-Царева кухиња. Ка формалистичкој текстуализацији тела, Сусрет културе, Зборник радова, 2016
-SovietBookoftheDead, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, Македониjа, Воронешки државен универзитет, Русиjа, Первая международная научная конференция Ф И Л К О,  Сборник статей, 18-19 март 2016, Штип. http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1699/1522
-Трагом богиње Клио, Летопис Матице српске, Нови Сад, новембар 2016

Књиге преведене са руског језика:
- Ф. Сологуб, Сеновитеприче, Соларис, Нови Сад, 1995 (150 стр.)
- М. Башкирцева , Дневник 1873-1884, Матица српска, Нови Сад, 1996 (516 стр.)
- M. Цветајева, Пацоловац, Орбис, Кањижа, 1998 (141 стр.)
- А. Генис, Америчкаазбука, Црвенихлеб, Геопоетика, Београд, 1999 (160 стр.)
- А. Генис, Довлатовиоколина, Геопоетика, Београд, 2000 (207 стр.)
- А. Генис, T амаитишина, Геопоетика, Београд, 2000 (143 стр.)
- М. Епштејн, Очинство, Аурора, Нови Сад, 2001 (221 стр.)
- М. Епштејн, Новосекташтво, Аурора, Нови Сад, 2001 (217 стр.)
- В. Јерофејев, Енциклопедијарускедуше, Геопоетика, Београд, 2001 (213 стр.)
- П. Крусанов, Уједанђела, Геопоетика, Београд, 2002 (223 стр.)
- А. Генис, Кулававилонска, Пејзажи, Колоплет, Геопоетика, Београд, 2002 (398 стр.)
- В. Јерофејев, Пет река живота, Геопоетика, Београд, 2003 (265 стр.)
- А. Генис, Вести из Едена, Геопоетика, Београд, 2003 (296 стр.)
- А. Генис, Сточићу постави се, Геопоетика, Београд, 2004 (170 стр.)
- В. Јерофејев, Добри Стаљин, Геопоетика, Б eo г рa д , 2005 (360 стр.)
- В. Козлов, Непознати СССР, сукоби народа и власти 1953-1985 , Институт за историју, Београд, 2006 (400 стр.)
- В. Јерофејев, De Profundis, Геопоетика, Београд, 2007 (110 стр.)
- В. Сорокин,  Дан опричника, Геопоетика, Београд, 2008 (177 стр.)
- Ј. Шиферс, Смрћу смрт уништи, Дерета, Београд, 200 9 (200 стр.)
- Узводно од суза, преводна антологија, Академска књига, Нови Сад, 200 9 ( 300 стр.)
- А. Бушков, Владимир Путин, Од пуковника до капетана, Euro-Giunti, Београд, 2009 (400 стр.)
- А. Генис, Храна, тло и крв, Геопоетика, Београд, 2009 (130 стр.)
- Седов, В.В. Словени у прадавна времена, Академска књига, Нови Сад, 2012 (копреводилац)

Књиге преведене са мађарског језика:
- К. Ладик, Икарова сенка, Оrpheus, Нови Сад, 2004 (копреводилац) (стр. 171)
- Ј. Сивери, Распуклина, Друштво књижевника Војводине, Нови Сад, 2005 (стр.55)
- И. Конц, Одабране песме, zEtna, Сента, 2007 (стр. 155)
-Ј. Богдан, Латице, трн, Библиотека Нови Кнежевац, 2009 (150 стр.)
- Т. Милер, Истинита прича, Академска књига, Нови Сад,  2011
 - И. Беседеш. Ц. Михаљи, Е. Рајшли, У потрази за фигурама,  zEtna, 2012
- Ото Толнаи, Кишињевска ружа, Академска књига, Нови Сад, 2014
-Бендер,  Пал, Пре првих мразева, Адреса, Нови Сад, 2014
-Лакатош, Иштван, Коцкоград, Одисеја, Београд, 2016 (стр. 268)
-Беседеш, Иштван, Кокон, Библиотека  Карло Бијелицки, Сомбор, 2016

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu