Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Psihologija >
Ivana Mihić

Kontakt
◦ Kabinet: 137
◦ e-mail: imihic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 485-3919

Akademska karijera
◦ 2007. godine - Izbor u zvanje - asistent, filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Psihologija
◦ 2006. godine - Magistratura, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Razvojna psihologija, (naslov rada: Značaj uverenja o roditeljskim ulogama kao činilaca kvaliteta roditeljstva)
◦ 2002. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Psihologija

Oblast interesovanja i istraživanja
◦ Razvojna psihologija
◦ Afektivno vezivanje
◦ Psihologija roditeljstva
◦ Psihologija porodice

Bibliografija
Poglavlja u knjigama i zbornicima radova
- Lisul (Mihić), I . (2004). Play as Coping Strategy during a Time of Bombing and Destruction. In: Clements, R. L. & Fiorentino, L. (Eds.). The Child ` s Right to play: A Global Approach. Westport : Praeger.
- Došen, L. , Mihić, I . Franceško, M. , Jovanović-Boka, D. , Cvejić-Starčević, N. , Sekulić-Bartoš, O. (2003). Radionice iz poslovne psihologije . Novi Sad: Novosadski humanitarni centar.
- Mihić, I. (2005). Uloga vaspitnog stila roditelja u proceni porodice. U: Franceško, M. i M. Zotović (Ur. ). Ličnost u višekulturnom društvu: Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji . Novi Sad, Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 238-254. (ISBN: 86-80271-23-3

Članci u časopisima međunarodnog značaja
- Mihić I., Kapor Stanulović N. (2002). Cultural influence on the aims of the inclusion of mothers in pre-school children ` s play. Psihologija, 1-2 , 49-64
- Mihić, V., Mihić, I . (2003). P oznajem, prihvatam, poštujem- istraživanje etničke distance kod dece i njihovih roditelja . Psihologija , 2 , 167-182.
- Mihić,I. , Zotović, M., Jerković, I. (2006). Struktura i sociodemografski korelati porodične klime u Vojvodini. Psihologija , 3 , 297-312.

Članak u časopisu nacionalnog značaja
- Mihić I., Zotović M., Petrović J. (2006). Sociodemografske karakteristike porodice,podela posla u kući i vaspitni stilovi roditelja u porodicama na teoritoriji Vojvodine. Pedagoška stvarnost , 1-2, 118-134.

Saopštenja na međunarodnim skupovima
◦ Mihić, V. i I. Lisul (2002): »Importance of learning about different cultures concerning ethnic distance in children age 6-10 in northern Serbia», British Psychological Society`s Social Psychology Section Conference (Huddersfield 11-13 September), book of Abstracts pg. 31
◦ Mihić I. , Kapor-Stanulović N. (2003) The role and principles of father-child play at preschool age in serbian culture. BPS Developmental Psychology Section Annual Conference ( Coventry , UK 11-14 September)
◦ Mihić V. & Mihić I. (2004). “Quality of Life in Multicultural Regions: Stereotypes of Roma in Serbian School-chlidren”. 1 st International Conference Quality of Life and Psychology, ( Thessaloniki 3-5 December), Book of abstracts , 77.
◦ Petrovic, J. Mihić I., Grijak Dj. , Dinic, B. (2004). “Quality of Life of Adolescents-Social Functioning”. 1 st International Conference Quality of Life and Psychology, ( Thessaloniki 3-5 December), Book of abstracts , 78.
◦ Mihić I. , Petrovic, J.,Dinic, B.,Grijak, Dj. (2004). “The correlation of the quality of emotional bonding with family members and dominant child-rearing styles”. 1 st International Conference Quality of Life and Psychology, ( Thessaloniki 3-5 December), Book of abstracts , 78.
◦ Dinic, B., Mihić I. (2004). “Some indicators for reserachnig the expected quality of relationships considering the type of emotional bonding in adulthood”. 1 st International Conference Quality of Life and Psychology, ( Thessaloniki 3-5 December), Book of abstracts , 115.
◦ Grijak, Dj, Petrovic, J., Mihić I. (2004). “Children`s understanding of illness”. 1 st International Conference Quality of Life and Psychology, ( Thessaloniki 3-5 December), Book of abstracts , 121.
◦ Mihić, I. , Mihić,V. (2005). Ethnic Distance and Stereotypes of Roma in Serbian Children, Saopštenje na » 9 th European Congress of Psychology », knjiga rezimea na CD-u (ISBN: 923717-6-5)
◦ Mihić, V., Mihić, I. (2005). European Identity in Norwegian Students. Saopštenje na » 9 th European Congress of Psychology », knjiga rezimea na CD-u (ISBN: 923717-6-5)
◦ Zotović M., Mihić, I., Petrović, J., Kapor-Stanulović N., Jerković I. (2005). Podela rada u porodici: tranzicija polnih uloga. 13. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Osijek, 12-15 listopad. Sažetci radova, 73-74.
◦ Mihić I. (2005). Uloga vaspitnog stila roditelja u razvoju afektivne vezanosti za porodice u adolescenciji.17. Dani Ramira i Zorana Bujasa, 15-17. prosinca. Sažeci priopćenja, 108.
◦ Mihić, I., Zotović, M., Jerković I. (2006). Family climate and adolescent attachment. XV Psychology Days (XV Dani psihologije) , Zadar 25-27 May, Paper summaries (Sažetci radova), 33.
◦ Mihić, I., Zotović, M., Petrović, J. (2006). Povezanost odgojnih stilova roditelja sa percepcijom obiteljske klime u adolescentskoj dobi. XV Psychology Days (XV Dani psihologije), Zadar 25-27 May, Paper summaries (Sažetci radova), 140.
◦ Mihic, I . (2006). Relations between family adaptability and adolescent attachment style. The 2006 International association for relationship research conference, Rethymno,Crete, 6-10 July, Conference program and book od abstracts, 152.

Saopštenja na domaćem skupu
◦ Lisul I., Kapor- Stanulović N. (2001) - Igra kao strategija prevladavanja stresa, Knjiga rezimea 49. Naučno- stručnog skupa psihologa Srbije, Subotica , str.63
◦ Mihić V., Lisul I. (2001) – Informisanost novosadskih gimnazijalaca i njihovih roditelja o marihuani, Knjiga rezimea 49. Naučno- stručnog skupa psihologa Srbije, Subotica , str.64
◦ Lisul I., Mihić V. (2001) – Droga, alkohol, cigarete: bolje sprečiti, nego lečiti, Kreativno vaspitanje, br. 8, str 36-40.
◦ Mihić, V. i I. Lisul (2002): «Etnička distanca kod dece ranog osnovnoškolskog uzrasta i njihovih roditelja», saopštenje na 50. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije (Vrnjačka Banja 16-19 maj), knjiga rezimea str. 81
◦ Lisul, I . i V. Mihić (2002) : «Jedan program prevencije narkomanije za decu školskog uzrasta», poster prezentacija na 50. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije (Vrnjačka Banja 16-19 maj), knjiga rezimea str. 23
◦ Lisul I . (2002)- Uticaj kulture na ispunjavanje nekih aspekata roditeljske uloge , Knjiga rezimea 50. Naučno- stručnog skupa psihologa Srbije, Vrnjačka banja, str.
◦ Mihić, I. , Mihić, V. , Mihaljev-Martinov, J. i Sakač, S. (2002). «Motiv postignuća kod dece migreničara». saopštenje na Trećem jugoslovensko simpozijumu o glavoboljama sa međunarodnim učešćem (Novi Sad 5-7 decembar), knjiga abstrakata na CD- u
◦ Mihić, I . , Mihić, V. , Mihaljev-Martinov, J, Delibašić, N. , Petrovački-Balj, B. Bogdanović, S. (2002). «Neki aspekti kvaliteta odnosa roditelja i dece obolele od migrene». saopštenje na Trećem jugoslovensko simpozijumu o glavoboljama sa međunarodnim učešćem (Novi Sad 5-7 decembar), knjiga abstrakata na CD- u
◦ Mihić, I. , Mihić, V. , Petrovački-Balj, B. Bogdanović, S. , Benjak, M. (2002). «Neki aspekti slike o sebi kod dece obolele od migrene». saopštenje na Trećem jugoslovensko simpozijumu o glavoboljama sa međunarodnim učešćem (Novi Sad 5-7 decembar), knjiga abstrakata na CD- u
◦ Mihić, V. , Mihić, I. , Popov, S. (2003). «Predrasude prema psiholozima kod studenata novosadskog univerziteta». u smeno saopštenje na 51. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije (Banja Koviljača 21-24 maj) , knjiga rezimea str. 88 Beograd: Društvo psihologa Srbije
◦ Mihić, I . (2003). «Neki mentalno zdravstveni aspekti nezaposlenosti». u smeno saopštenje na 51. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije (Banja Koviljača 21-24 maj) , knjiga rezimea str. 40 Beograd: Društvo psihologa Srbije
◦ Mihić, I . (2003). “ Procene potrebe za dodatnom edukacijom i stav prema dodatnoj edukaciji u odraslom dobu ”. u smeno saopštenje na 51. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije (Banja Koviljača 21-24 maj) , knjiga rezimea str. 40 Beograd: Društvo psihologa Srbije
◦ Mihić, I . (2003). “ Mala š kola savremenog poslovanja , velika š ansa za integraciju izbeglog stanovni š tva ”. Poster prezentacija na 51. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije (Banja Koviljača 21-24 maj) , knjiga rezimea str. 110 Beograd: Društvo psihologa Srbije
◦ Mihić I ., Mihić V., Mihaljev-Martinov J. (2003). “Some directions in researching quality of life of children with migraine”. 35 th International Danube Simposium for Neurological Sciencies and Continuing Education ( Belgrade 11-14 September), Book of abstracts , 69
◦ Mihić, V. i Mihić, I . (2004). Kontakt hipoteza na delu-da li blizina znači i bliskost? usmeno saopštenje na 52. naučno-stručnom skupu psihologa Srbije (Kopaonik 26-29. maj), knjiga rezimea str. 50. Beograd: Društvo psihologa Srbije.
◦ Mihić, I., Mihaljev-Martinov, J., Matijević, R. (2006) Neki aspekti kvaliteta odnosa u porodicama adolescenata sa glavoboljom. Usmeno saopštenje, 4. Simpozijum sa međunarodnim ušećem «Glavobolja i bol u neurologiji», Novi Sad, 21-25.septembra.Zbornik radova i sažetaka (Kostić V.,Mihaljev-Martinov J. ur.), str 147.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu