Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Medijske studije >
Vladimir Barović

Kontakt
◦ Kabinet: 200
◦ e-mail: barovic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 455-602

Akademska karijera
◦ Diplomirao 2004. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za istoriju, odbranivši rad „Srbija kao vojni faktor u stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca“, sa ocenom deset, dok je prosečna ocena ostvarena na studijama 8,95;
◦ Magistrirao 2007. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za istoriju (smer Istorija Jugoslavije) i odbranio tezu „Uticaj nacionalsocijalističke ideologije i značaj medija na politička zbivanja među vojvođanskim Nemcima između dva svetska rata“ sa ocenom deset, dok je opšti uspeh ostvaren na postdiplomskim studijama 9,98;
◦ školske 2006/2007. godine angažovan kao postdiplomac za saradnika u nastavi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za medijske studije na predmetu „Desk i redakcije“;
◦ izabran 1. 10. 2007. u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Novinarstvo.
◦ Doktorirao je 07.07.2010. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu „Izveštavanje u kriznim situacijama i etika novinarstva”.
◦ U zvanje docenta izabran je marta 2011. godine, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je zaposlen na Odseku za medijske studije.

Profesionalna biografija
U Radiodifuznom preduzeću „021“ obavljao je poslove novinara kao honorarni saradnik od 1998. godine, a od 2000. do 2004. u kablovsko-difuznoj mreži „Pro-electro“ bio u stalnom radnom odnosu u zvanju portparola, referenta za odnose sa javnošću.
Od 2004. do 2007. stalno je zaposlen u Radio-difuznoj ustanovi Vojvodine, Radio televiziji Vojvodine, na radnom mestu: novinara, novinara-izveštača, novinara-reportera i urednika emisije.
Na Radio televiziji Vojvodine osmislio, uređivao i vodio autorsku emisiju „Tragovi“, koja se jednom mesečno emituje u polučasovnom terminu sa složenom strukturom informativno-dokumentarnog tipa. Učestvovao u više medijskih projekata od kojih posebno treba istaći koprodukcijski film „Vojvođanski identitet“ kao i više međunarodnih autorskih projekata: „Borba sa poplavama 2006“, „Demonstracije u Budimpešti“, „Taban – Budim koga više nema“, „Saradnja Vojvodine i Istre – put u budućnost“.
U stručnom mesečnom časopisu „Lorist“ koji obrađuje lovni turizam i lovstvo obavlja poslove konsultanta i saradnika za pitanja informisanja lovaca, afirmacije etičkog kodeksa i kreiranja pozitivnog medijskog trenda u našem lovstvu.
Kao student-postdiplomac bio je urednik časopisa na srpskom i engleskom jeziku „Gesta“, koji je pokrenut sredstvima Izvršnog veća Vojvodine i Univerziteta u Novom Sadu. Časopis je namenjen studentima postdiplomskih studija humanističkih nauka i otvoren je za saradnike koji poseduju navedeni nivo metodološko-naučnih znanja i koji zadovoljavaju kriterijume akademskih master i magistarskih studija.
Saradnik je časopisa „Kultura polisa“ od 2006. godine, a, prema kategorizaciji Ministrastva nauke Republike Srbije, navedena publikacija klasifikovana je kao časopis od nacionalnog značaja.

Bibliografija
Monografije
     - Dimitrije Boarov, Vladimir Barović (2011). Velikani srpske štampe,  Službeni glasnik: Beograd, 298 strana.
      - Vladimir Barović (2011). Mediji u lovstvu i lovnom turizmu, Show me doo: Novi Sad, 119 strana.
    - Vladimir Barović (2012). Medijsko izveštavanje u kriznim situacijama, Filozofski fakultet u Novom Sadu: Novi Sad, 306 strana.

Poglavlje u monografiji
- Vladimir Barović (2008). Informativni program CIPE, poglavlje u monografiji: dr Vladimir Radenković (2008). Radio i televizijska produkcija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka: Novi Sad, 51 - 56.

Selektivni izbor radova u naučnim časopisima
- Vladimir Barović (2007). Izvorni aspekti nacionalsocijalističke ideologije, ideologije SS-a, Kultura polisa, 6 – 7: Novi Sad, 277 - 297.
  - Vladimir Barović (2007). Mediji u Trećem rajhu, CM, broj 5, decembar 2007: Beograd, 119 - 132.
- Vladimir Barović (2008). Savremene medijske perspektive i tendencije u izveštavanju sa požara kao kriznih situacija visokog rizika, Zbornik radova: 1. međunarodna naučna konferencija Bezbednosni inžinjering i 11. međunarodna konferencija Zaštite od požara i eksplozije, Visoka tehnička škola: Novi Sad, 123 – 129.
 - Ph.D. Zoran Ristic, Vladimir Markovic, Vladimir Barovic, Ph.D. Milutin Djordjevic (2009). Basic parameters of artificial production of pheasant (Phasianus Colchicus L.) with the measures proposal, Contemporary Agriculture 58 ( 1 – 2 ): Novi Sad, 120 – 127.
 - Vladimir Barović (2008). Odnos i perspektive savremenog medijskog sistema i lovnog turizma u Vojvodini, Zbornik naučnog skupa 1, Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji: Novi Sad, 173 - 177.
- Zoran Ristić, Vladimir Barović (2008). Istorijat, analiza i sinteza specijalističkih lovačkih medija na prostoru Autonomne pokrajine Vojvodine, Republike Srbije i bivše SFRJ, Kultura polisa, broj 8/9/10: Novi Sad, 163 - 192.  
 - Vladimir Barović (2008). Teorijske pretpostavke za izveštavanje elektronskih medija iz regiona zahvaćenih ratnim dejstvima, CM, broj 9: Beograd, 143 - 155.
 - Vladimir Barović (2009). Dimitrije Davidović – večiti savremenik, Zbornik radova „Dimitrije Davidović – večiti savremenik 1789 - 2009. Doprinos srpskog novinarstva razvoju demokratije od Novina serbskih 1813. do savremenih tokova“, Službeni glasnik: Beograd, 27 - 40.
 - Vladimir Barović (2009). Značaj i uloga regionalne saradnje pri izveštavanju u kriznim situacijama, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knjiga XXXIV-2: Novi Sad, 111 - 124.
- Vladimir Barović (2009). Mediji i unapređenje bezbednosti u lokalnoj zajednici, Revija za bezbednost, broj 12: Beograd, 52 - 58.
-  Vladimir Barović; Sonja Barović (2009). Slobodan Jovanović – velikan srpskog književnog i istorijskog portreta, Kultura polisa, broj 11/12: Novi Sad, 255 – 274.
- Vladimir Barović (2010). Izveštavanje u kriznim situacijama i primeri nepoštovanja medijske etike u štampanim medijima, Zbornik radova „Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju“: Novi Sad, 35 - 46.
- Vladimir Barović (2010).Bezbednosni izazovi novinarskog izveštavanja sa građanskih okupljanja kao kriznih situacija visokog rizika, Bezbednost, broj 2: Beograd, 134 – 148.
- Vladimir Barović, Zoran Ristić, Vladimir Marković, Živan Kolarski (2010). Konfigurisanje medijskog prostora u oblasti specijalizovanih lovačkih medija, Zbornik radova 5. Međunarodnog naučnog skupa o lovstvu: Žagubica, 188-198.
- Vladimir Barović (2010). Dobrovoljno učešće u oružanim snagama Kraljevine Srbije kao mogući model profesionalizacije oružanih snaga Republike Srbije, Vojno delo, broj 2: Beograd, 348-360.
- Vladimir Barović (2010).Sociološke paralele u delu „Fudbalska biblija“ kao doprinos savremenom poimanju igre i sporta u društvu, Teme, jesen 2010: Niš, 562-575.
- Perinić Jadran, Vladimir Barović (2010). Društvena odgovornost medija u izvještavanju o akcidentima i kriznim situacijama, Mediji i turizam, Zbornik radova sa Međunarodnog znanstvenog skupa: Zadar – Nin, 2010, 129-144.
- Vladimir Barović (2010). Uticaj oca srpskog novinarstva Dimitrija Davidovića na nastanak i razvoj rubriciranja i žurnalističkih žanrova u srpskoj štampi, Rad Muzeja Vojvodine: Novi Sad, 223-231.
- Vladimir Barović (2010). Pisanje međuratnog dnevnog lista „Dan“ o međunacionalnim odnosima u Vojvodini tridesetih i četrdesetih godina prošlog veka, Zbornik radova sa „Petog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma – Susret kultura“, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Knjiga 1: Novi Sad,107-114. 
- Vladimir Barović (2011). Odnos bezbednosno – obaveštajnih službi i medijskih sistema sa aspekta novinarske etike, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, broj 134, 1/2011: Novi Sad, 81 – 93.
- Vladimir Barović (2011). Istraživanje: Komparativna analiza izveštavanja o siromaštvu i socijalnoj isključenosti na radiju i štampanim medijima, Zbornik radova „Media Discourse of Poverty and Social Exclusion“, Faculty of Philosophy of Novi Sad: Novi Sad, 109-129.
- Vladimir Barović (2011). Media Digitalization and Reporting in Crisis Situations, „Knowledge, Education, Media“, Faculty of Management: Sremski Karlovci-Novi Sad, 35-41.
-  Vladimir Barović (2011). Medijsko izveštavanje sa poplava kao visokorizičnih kriznih situacija, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Novi Sad, 105-113.
- Vladimir Barović, Dejan Pralica (2011). Širenje nacionalsocijalističke propagande na teritoriji Dunavske banovine tokom 1940. godine, Vojno delo, jesen 2011: Beograd, 453-465.
- Zoran A. Ristic, Vladimir Markovic, Vladimir Barovic and Djordjije A. Vasiljevic (2012). Loss Calculation Model of Brown Hare (Lepus europaeus Pall) and its Application in the Hunting Grounds of Vojvodina region (North Serbia), Pakistan journal of zoology, vol. 44 (1), 2012., pp. 1 – 5.                                                                                                       
-  Pralica, Dejan; Barović, Vladimir (2012). Novinarstvo (ne)zatvorena profesija. Međunarodni naučni skup „Nauka i savremeni univerzitet 1 – Kriza i perspektiva znanja i nauka – tematski zbornik radova“. Filozofski fakultet u Nišu: Niš,391-400.
- Barović Vladimir; Barović Sonja (2012). Neostvareni novinarski projekti Laze Kostića. Zbornik radova „Laza Kostić-vizionar“, UNS: Beograd, 139-152.
- Barović Vladimir (2012).  O novinarskom radu Branislava Nušića - prilog proučavanju razvoja žanrova u istoriji srpske žurnalistike. U: Gudurić, S. (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru I. izdavač: Filozofski fakultet u Novom Sadu: Novi Sad, 541-546.   

Učešće na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima
-„Media role of the public service in the work of hunting tourism and hunting organisations in the province of Vojvodina“, International scientific symposium, Contemporary trends in tourism, hotel managment and gastronomy, 11 and 12.10.2007. Novi Sad, Serbia.
- „Contemporary media prospectives and tendencies in reporting on fires as crisis situations of high risk“, International scientific symposium, 11th International Conference on Fire and Explosion Protection and 1st International Scientific Conference on Safety Engineering, October 7-11,2008., Novi Sad, Serbia.
              - „The relations and perspectives of contemporary media systems and hunting tourism in Vojvodina“, International scientific symposium, Contemporary trends in tourism, hotel managment and gastronomy, October 8-9 2008., Novi Sad, Serbia.
             - „Social responsibility of the media in reporting on accidents and crisis“, International Scientific Conference „Media and Tourism“, Zadar, March 20th – 22nd.,2009, Croatia.
               - „Role and Importance of Regional Cooperation in Reporting Crisis Situations“, The Fourth Scientific-Tehnical Meeting „InterRegioSci 2009“, Novi Sad, april 2009, Serbia.
                - „Intelligence agencies and media“, The Bridges of Media Education, September 7-14, 2009., Univerrsiti of Novi Sad, Faculty of Philospohy, Novi Sad, Serbia.
               -  „Media ethics and coverage in crisis situations“, 18th Days of Frane Petrić, Main Theme: Philosophy and Media, Cres, , September 20-23,2009., Croatia. 
              - „Interethnic Relations in Vojvodina in 1930s and Early 1940s in the Articles of Dan, an Interwar Daily Newspaper“, Fifth International Interdisciplinary Symposium, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 1st December 2009., Serbia.
             - „Medijska edukacija menadžera u lovnom turizmu“, International scientific symposium „Contemporary trends in tourism, hotel managment and gastronomy“, Zbornik naučnog skupa 2, Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji 2009, Novi Sad, 2009, 191 - 194. (Drugi autor je ass. Vladimir Marković, Prirodno - matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo).
- „Media & Disaster Management“, International  Scientific Meeting „From Vulnerability to Resilience in Disaster Risk Management“, Institute for Environment and Human Security – United Nations University, Novi Sad, 28 September – 3 October 2009., Serbia.
- „Media, Crisis and Climatic Change“, 2nd CEE/SEE Regional Colloquium Capacity Building on Global Governance and the United Nations System, Teaching Climate Change and the United Nations System, Faculty of Law, Belgrade, May 17th-18th, 2010.
- „Castles in the Vojvodina emerged in late nineteenth and early twentieth century, as well as objects used for hunting representative“ 2nd International Conference „Castles in the development of cultural tourism“, Kastel Ecka Hunting Manor, Serbia, May 28-29, 2010.
- „Concept and Definition of Crises Situations from the Media Pesrpective“, The Bridges of Media Educations, 12 - 20. september 2010., Novi Sad.
     -  V Međunarodno savetovanje o lovstvu „Žagubica 2010“, 10 -14. april 2010., Žagubica.
- Međunarodni naučni skup „U spomen na Lazu Kostića“, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 12.02.2011. Novi Sad.
- „Teorijska i praktična obuka novinara za izveštavanje sa kriznih situacija“, Međunarodna naučna konferencija „Verodostojnost medija – Dometi medijske tranzicije“, Fakultet političkih nauka, Beograd, 17. – 18. 06. 2011.
- VI Međunarodni naučni skup o lovstvu i lovnom turizmu, 15-17. 04. 2011., Žagubica.
      -   “Comparative analysis of reporting on poverty and social exclusion on radio and in print media”, Poverty and Social Exclusion, International Conference, Faculty of Philosophy, Novi Sad, 7 May, 2011.
- „Digitalizacija medija i izveštavanje u kriznim situacijama“, 9. međunarodna naučno-stručna konferencija „Na putu ka dobu znanja“, Sremski Karlovci, 23. – 24. 09. 2011.
- „The Importance of Education of Hunters as a Means of Hunting Promotion of Vojvodina“, International Conference - Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, Novi Sad, 29th & 30th September 2011.
- „The German Media in Vojvodina since 1918. to 1933.“, International Conference Cultures and Borders, Institute of Ethnography, Serbian Academy of Sciences and Arts, Beograd – Vršac, 6th – 8th October 2011.
- „Novinarstvo (ne)zatvorena profesija“, Nauka i savremeni univerzitet, Zbornik radova naučnog skupa „Nauka i savremeni univerzitet“, Niš, 10 – 11. novembar 2011, 135.
- „Dimitrije Davidović’s Contribution in the Formation of the Modern Serbian Society“, Sixth Interdisciplinary Symposium „Encounter of Cultures“, 1st december 2011., Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia.
- „Digitalization and contemporary issues od media ethics in reporting in crisis situations“, Knowledge, Education, Media, Faculty of Managemnt, Sremski Karlovci, 28. – 29. September 2012.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu