Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Medijske studije >
Dinko Gruhonjić

Kontakt
◦ Kabinet: 280
◦ e-mail: dinko.gruhonjic@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 485-3928

Akademska karijera
◦ 2017. - izabran u zvanje docenta
◦ 2016. doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na Odseku za novinarstvo. Naziv doktorske teze: "Odnos novinarskih žanrova na tradicionalnom radiju i na radiju na internetu"
◦ 2015. - izabran u zvanje nastavnika veština-višeg predavača 
◦ 2012. - izabran u zvanje nastavnika veština-višeg predavača 
◦ 2011. - prijavio doktorsku tezu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu
◦ 2010. - magistrirao na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Magistarska teza „Diskurs agencijske vesti”
◦ 2005 - 2011 - stručni saradnik za užu naučnu oblast novinarstvo, predmeti Agencijsko novinarstvo, Istraživačko novinarstvo, Novinarski žanrovi I, Novinarstvo i politika
◦ 2007. - upisao postdiplomske studije na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
◦ 1995. - diploma profesora jugoslovenskih književnosti i srpskohrvatskog jezika, Filozofski fakultet, Novi Sad

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Agencijsko novinarstvo
◦ Novinarski žanrovi
◦ Analiza medijskog diskursa
◦ Radijsko novinarstvo
◦ Internetsko novinarstvo
◦ Novinarstvo u štampanim medijima
◦ Menadžment medija
◦ Novinarstvo i politika
◦ Izveštavanje o drugom
◦ Mediji i prava nacionalnih manjina

Bibliografija
Naučni i stručni radovi
Radovi u međunarodnim zbornicima (M10)
-
Gruhonjić, Dinko (2016). Deset godina REKOM-a: Istorijat najveće civilne inicijative na postjugoslovenskom prostoru. U: Knežević, Nikola et al. (ur.) Mediji, religija, nacionalizam i tranziciona pravda. Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 316.774:[2+323.1(497.11)(082). ISBN: 978­86­89419­06­1 M14 = 4
- Gruhonjić, Dinko (2014). Mediji i REKOM: Aspekt žrtve u medijskoj interpretaciji presuda Haškog tribunala. U: Knežević, Nikola et al (ur.) Zbornik Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu 2. (175-187). Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 316.774(497-15)(082). ISBN: 978-86-6065-317-0  M14 = 4
- Gruhonjić, Dinko (2014). Dvadeset godina kasnije: Aleksandar Vučić u Sarajevu - medijsko izveštavanje u Srbiji i Bosni i Hercegovini. U: Valić Nedeljković, Dubravka et al. (ur.) Zbornik Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu. (213-222). Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 316.774(497-15) (082). ISBN: 978-86-6065-263-0. M14 = 4
- Gruhonjić, Dinko (2012). Javno zagovaranje inicijative za formiranje REKOM-a: REKOM i političari. U: Gavrilović, Darko (ur.) Zbornik radova o srpsko-hrvatskim odnosima. (71-80) Petrovaradin: Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad, Udruga za povijest, suradnju i pomirenje - Golubić (Obrovački). UDK 316.48(487.1). ISBN: 978-86-88983-09-7 M14 = 4
- Gruhonjić, Dinko (2012). Anonimni komentari na internetu - za i protiv: studija slučaja: Romi i "Mekdonalds". U: Valić Nedeljković, Dubravka i Barović, Vladimir (ur.) Zbornik radova Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 2. (91-100) Novi Sad: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-6065-147-3. COBISS.CG-ID 276169479. M14 = 4
- Gruhonjić, Dinko (2011). Presuda Gotovini - karakter rata u Hrvatskoj kroz medijsku prizmu, 20 godina posle. U: Gavrilović, Darko (ur.). Zbornik radova Hrvatsko-srpski odnosi u 20. veku: 20 godina posle rata u Hrvatskoj. (180-192). Novi Sad : Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje; Golubić : Udruga za povijest, suradnju i pomirenje. UDK 323.1(497.11:497.5)"19"(082). ISBN: 978-86-86601-18-6.  M14 = 4
- Gruhonjić, Dinko (2010). Mediji i suočavanje s prošlošću – kako dalje? U: Gavrilović, Darko (ur.) Zbornik Hrvatsko-srpska saradnja u politici i kulturi u 20. veku. (138-148). Petrovaradin: Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje – Novi Sad, Udruga za povijest, suradnju i pomirenje - Golubić (Obrovački). UDK 316.77:355.01 M14 = 4
- Gruhonjić, Dinko (2009). Izveštavanje listova Politika i Vjesnik o godišnjici operacije Oluja, u avgustu 2009. U: Gavrilović, Darko (ur.) Zbornik radova o srpsko-hrvatskim odnosima. (83-88) Sremska Kamenica: Fakultet za evropske pravno-političkestudije. UDK94(497.11:497.5)"19"(082) 323.15(=163.41/=163.42)"19"(082). ISBN: 978-86-87143-13-5 M14 = 4
 
Radovi u zbornicima sa međunarodnih skupova (M30)
- Gruhonjić, Dinko (2016). Mit o povlačenju države iz vlasništva u medijima. U: Zbornik sažetaka sa Međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog simpozija „Filozofija medija – Mediji i imaginacija“, Cres 2016. ISBN 978-953-56314-6-0.
- Drašković, Brankica; Gruhonjić, Dinko (2015). Ownership transformation and digitization of local media in Serbia – Facts , fears and expectations. U: Zbornik sažetaka Conference The bridges of media Education/ Book of abstracts. Mostovi medijskog obrazovanja / Knjiga sažetaka IV. UDK 316.774(082)(048.3) 659.3(082)(048.3) ISBN: 978-86-6065-318-7. COBISS.SR-ID 296633607 M34 = 0,5
- Gruhonjić, Dinko; Drašković, Brankica (2015). Ownership Transformation and Digitization of Local Media in Serbia - Facts, Fears And Expectations. The Bridges of Media Education, Book of Abstracts VII. Conference The bridges of Media education. Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 654.19(497.11-2):338.246.025.88 ISBN: 978-86-6065-318-7 M34 = 0,5
- Gruhonjić, Dinko (2014). Journalism and anti-journalism. Book of Abstracts from Eight International Interdisciplinary Symposium Encounter of Cultures. Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 316.7(048.3) ISBN 978-86-6065-287-6 M34 = 0,5
- Gruhonjić, Dinko; Kleut, Jelena (2013). Hidden political persuasion in Serbian mass media. In: Kasarda, Martin et al. (eds.), Masmédia a marketing: nová autenticita mediálneho priestoru. (153-159). Bratislava: Fakulta masmédií Paneurópska vysoká škola v Bratislave. UDK 316.774:32.019.51](497.11). ISBN: 978-80-89447-92-3  M33 = 1
- Gruhonjić, Dinko (2013). Mediji i REKOM: Aspekt žrtve u medijskoj interpretaciji presuda Haškog tribunala. Zbornik sažetaka radova sa međunarodne konferencije Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu. Novi Sad: Filozofski fakultet. Centar za istraživanje religije, politike i društva. UDK 316.4 : 316.774 (497) (048.3). ISBN: 978-86-6065-189-3 M34 = 0,5
- Gruhonjić, Dinko (2012). Deep prejudice and discrimination: „Roma and McDonald’s“ in the internet readers’ comments. In: Book of Abstracts The Bridges of Media Education (21). Novi Sad: Faculty of Philosophy. UDK 316.774:81‘42(048.3) 659.3:81’42(048.3). ISBN 978-86-6065-122-0. COBISS.SR-ID 274597383. M34 = 0,5
- Gruhonjić, Dinko (2009). Interculturalism in Vojvodininian Media. In: Valić Nedeljković, Dubravka; Kleut, Jelena (eds). Book of Summaries/Knjiga sažetaka The Bridges of Media Education/Mostovi medijskog obrazovanja. Novi Sad: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-6065-029-2. M34 = 0,5
- Gruhonjic, Dinko (2008). Talks with Luis Moreno-Ocampo (ed. Bec-Neumann, Janja). Edition Listen/Talk/Reflect/Trust. (81-90) Sarajevo: University of Sarajevo. Center for Interdiscplinary Postgraduate Studies. UDK 341.3:323.2](497.6:82)(047.53) ISBN 978-9958-704-23-9 COBISS.SR-ID 16677126 M33 = 1
- Gruhonjic, Dinko (2007). Talks with Richard Goldstone (ed. Bec-Neumann, Janja). Edition Listen/Talk/Reflect/Trust. (39-47) Sarajevo: University of Sarajevo. Center for Interdiscplinary Postgraduate Studies. ISBN 978-9958-704-22-2. COBISS.BH-ID 15750406 M33 = 1
- Gruhonjic, Dinko (2004). Freedom of information and access of information in Southeastern Europe - Experiences from practical daily work. In: The 3rd Frankfurt Days on Media Law, 21/22. oktobar 2004. European University Viadrina. Frankfurt/or. M35 =  0,3
 
Domaće monografije i radovi u tematskih zbornicima (M40)
- Gruhonjić, Dinko. (2016). Tabloidno suočavanje s prošlošću – studija slučaja Informer. U: Veljanovski, Rade (ur.) Zbornik Indikatori profesionalnog izveštavanja. (125-135). Fakultet političkih nauka. Beograd. UDK 174:659.3/4./(497.11)(082) 179.1(497.11)(082) 32.019.5:17(497.11)(082) ISBN 978-8684031-90-9 COBISS.SR-ID 220495884. M45 = 1,5
- Gruhonjić, Dinko (2015). Mediji: interkulturanost ili multikulturalni nacionalizam?, U: Đurić Bosnić, Aleksandra (ur.) Zbornik tekstova Zatvoreno-otvoreno (društveni i kulturni kontekst u Vojvodini 2000-2013). (35-44) Petrovaradin: CINK. UDK 316.7-029:088(497.113)"2000/2013"(082). ISBN: 978-86-89835-00-7 M45 = 1,5
- Gruhonjić, Dinko (2015). Javni radijski servis i javni interes. U: Zbornik Upoznajte bolje RTV. Novi Sad: RTV. UDK 316.774(497.113 Novi Sad)(036) (str. 58-60) M45 = 1,5
- Gruhonjić, Dinko (2015). Regionalizacija kao političko-medijska farsa. U: Đurić Bosnić, Aleksandra i Đurić, Milorad (ur.) Zbornik tekstova Socio-kulturni aspekti regionalizacije Srbije (u kontekstu evrointegracija). (148-157). Petrovaradin: CINK. UDK 342.25:316.7(497.11)(082). ISBN: 978-86-89835-03-8 M45 = 1,5
- Gruhonjić, Dinko (2011). Diskurs agencijskog novinarstva. Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 070(070.431.2) ISBN 978-86-6065-074-2 COBISS.SR-ID 265206791 M42 = 5
- Gruhonjić, Dinko (2009). Sloboda izražavanja u novinarstvu u uslovima ekonomskog ropstva.  U: Todorov, Danica (ur.) Sloboda izražavanja i ljudska prava novinara u Vojvodini: rezultati istraživanja o položaju novinara i novinarske profesije u Vojvodini. (40-43). Novi Sad: Pokrajinski ombudsman. UDK 342.727 (497.113) 432.7:070(4971.113). ISBN 978-86-907911-6-3 M45 = 1,5
 
Radovi u domaćim časopisima (M50)
- Gruhonjić, Dinko (2014). Medijska manipulacija kontekstom: fenomen izostavljenog i/ili pristrasnog bekgraunda. U: Interkulturalnost. Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije. br.7 mart 2014 (63-69). Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine. UDK 316.653:316.46.058.5]:316.774. ISSN: 2217-4893 M52 = 2
- Gruhonjić, Dinko, Đurić Bosnić, Aleksandra (2014). Nacionalistička priča je vrlo pogodna za lenje ljude. Interkulturalnost. Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije. br. 8. oktobar 2014. (171-176). Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine. UDK 004:316.774 070. ISSN: 2217-4893  M52 = 2
- Gruhonjić, Dinko (2014). Novi mediji, ciklon vesti i relevantnost novinarske profesije. Interkulturalnost. Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije. br. 8 oktobar 2014. (14-21).Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine. UDK 004:316.774 070. ISSN: 2217-4893  M52 = 2
- Drašković, Brankica; Gruhonjić, Dinko (2015). Svojinska transformacija medija u Srbiji - primer lokalnih medija. Godišnjak Filozofskog fakulteta XL-(2) (107.-121).ISSN: 16115714, UDK347.23:659.3(497.11), COBISS.RS:ID 16115714 M51 = 3
- Gruhonjić, Dinko (2016). Hribridizacija novinarskih žanrova i budućnost radija.  U: Godišnjak Filozofskog fakulteta. Novi Sad: Filozofski fakultet. 1+80/82(058). ISSN: 0374-0730 (Štampano izdanje). ISSN 2334-7236 (Online). COBBIS.SR.ID 16115714 M51 = 3 
 
Radovi u zbornicima sa domaćih skupova (M60)
- Gruhonjić, Dinko. (2015). O verodostojnosti medija ili kako spasiti novinarstvo. U: Dijana Subotički Miletić (ur.). Zbornik Kultura i etika u medijima 2014. (27-29).Novo Miloševo: Banatski kulturni centar. 27-30. UDK 316.77(497.11)”2014”:174. ISBN 978-86-6029-235-5. COBISS.SR-ID 297733895 M63 = 1
- Gruhonjić, Dinko (2014). Tabloidno nasilje nad medijima. Savremeni oblici nasilja (nasilje u kulturi i kultura nasilja). Međunarodna naučna konferencija u organizaciji Zavoda za kulturu Vojvodine i Trećeg programa Radio Beograda. Novi Sad. M65 = 0,2
- Gruhonjić, Dinko (2009). Sloboda medija u Srbiji – Zakonski okvir i primena medijskih zakona. U: Đorđević, Ljubica; Popović. Aleksandra. Zbornik referata i izlaganja sa stručnog skupa Vladavina prava – odgovornost i kontrola vlasti (47-57). Beograd: Konrad Adenauer Stiftung. ISBN 978-86-86661-33-3 M63 = 1
- Gruhonjić, Dinko (2009). Mediji i interkulturalnost. Zbornik radova sa simpozijuma Slovačko novinarstvo u Vojvodini. (161-170). Novi Sad: Nacionalni savet Slovaka. Asocijacija slovačkih novinara. ISBN 978-86-7103-342-8 M61 = 2
- Gruhonjić, Dinko. (2007), Novinarstvo između prava i politike, U: Ćorić, Dragana i Ćutilo, Duško (ur.) Odgovorno novinarstvo između prava i politike. (95-97) Novi Sad: Pravni fakultet. ISBN 978-86-7774-024-5; 96-97. M63 = 1
- Gruhonjić, Dinko (2006), Mediji izveštavaju neprofesionalno o odnosima između Srbije i Crne Gore. U: Valić Nedeljković, Dubravka (ur.). Zbornik tekstova Naša stvarnost i nemačka iskustva (106-109). Novi Sad: Novosadska novinarska škola. UDK 323(497.11)(082) ISBN 86-904505-7-2 COBISS.SR-ID 219566343 M63 = 1  
              
Uređivanje zbornika i časopisa
- Interkulturalnost - Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, br. 11 (2016). Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine. UDK 316.72. ISSN 2217-4893. COBISS.SR-ID 261430535. M56 = 1
- Zbornik radova (2014) Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu. urednik. Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 316.774(497-15)(082). ISBN: 978-86-6065-317-0 M36 = 1
- Zbornik radova (2015) Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu 2. urednik. Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 316.774(497-15)(082). ISBN: 978-86-6065-317-0 M36 = 1
- Zbornik radova (2016) Mediji, religija, nacionalizam i tranziciona pravda. urednik. Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 316.774:[2+323.1(497.11)(082). ISBN: 978­86­89419­06­1 M36 = 1
 
Doktorska i magistarska teza
- Gruhonjić, Dinko (2016). Odnos novinarskih žanrova na tradicionalnom radiju i radiju na internetu. Doktorska teza odbranjena u februaru 2016. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. M71 = 6
- Gruhonjić, Dinko (2010). Diskurs agencijske vesti. Magistarska teza odbranjena u junu 2010. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. M72 = 3

Naučne monografije:
- Gruhonjić, Dinko (2011), Diskurs agencijskog novinarstva. Filozofski fakultet. Novi Sad. UDK 070(070.431.2) ISBN 978-86-6065-074-2

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama:
- ECREA – European Communication Research and Education Association
- Nezavisno društvo novinara Vojvodine
- Nezavisno udruženje novinara Srbije
- International Federation of Journalists

Učešće u radu organa i tela fakulteta i Univerziteta
- Savet Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu, od 2016.
 
Učešće u organizaciji i vođenju skupova, konferencija, manifestacija
- Politike sećanja i „zamrznuti konflikt”: Postjugoslovenski prostor i širi kontekst, programski koordinator, 2016.
- Mediji, religija, nacionalizam i tranziciona pravda, član Organizacionog odbora, 2015.
- Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu 2, programski koordinator, 2014.
- Eight International Interdisciplinary Symposium Encounter of Cultures, član Izvršnog komiteta, 2014.
- Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu, programski koordinator, 2013.
- Skupovi, konferencije, tribine, manifestacije, seminari u organizaciji Nezavisnog društva novinara Vojvodine , programski koordinator, 2004-2016.
 
Učešće u radu odbora, zakonodavnih tela i drugo
- Predsednik Komisije Ministarstva za kulturu i informisanje za ocenjivanje medijskih projekata, 2014-2016.
- Predsednik/član Komisije Pokrajinskog sekretarijata za informacije za ocenjivanje medijskih projekata, 2006-2015.
- Predsednik/član Komisije Pokrajinskog sekretarijata za kulturu za ocenjivanje projekata, 2009-2011.
- Član ekspertskog tima za izradu Predloga strategije razvoja javnog informisanja u AP Vojvodini i Akcionog plana razvoja informisanja, Pokrajinskog sekretarijata za informacije, ekspertiza na izradi strategije, 2010.
- Član Radne grupe Saveta za štampu Srbije za izradu kodeksa onlajn medija, ekspertiza na izradi kodeksa, 2016.
- Predsednik Rotari kluba Novi Sad-Dunav, 2014-2015.
 
Učešće i rukovođenje naučnim i drugim projektima
- naziv projekta: Politike sećanja i „zamrznuti konflikt”: Postjugoslovenski prostor i širi kontekst
finansiran (od koga): Pokrajinski sekretarijat za nauku, fondacija NED
vrsta projekta: naučni
period: 2016.
rukovodilac: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, dr Nikola Knežević
- naziv projekta: Mediji, religija, nacionalizam i tranziciona pravda,
finansiran (od koga): Pokrajinski sekretarijat za nauku, fondacija Traduki
vrsta projekta: naučni
period: 2015.
rukovodilac: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, dr Nikola Knežević
- naziv projekta: Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu
finansiran (od koga): Pokrajinski sekretarijat za nauku, fondacija Traduki
vrsta projekta: naučni
period: 2014.
rukovodilac: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, dr Nikola Knežević
- naziv projekta: Eight International Interdisciplinary Symposium Encounter of Cultures
finansiran (od koga): Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
vrsta projekta: naučni
period: 2014.
rukovodilac: prof. dr Ivana Živančević Sekeruš
- naziv projekta: Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu
finansiran (od koga): Pokrajinski sekretarijat za nauku, fondacija Traduki
vrsta projekta: naučni
period: 2013.
rukovodilac: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, dr Nikola Knežević
- naziv projekta: Lokalne samouprave u Vojvodini
finansiran (od koga): Fondacija braće Rokfeler
vrsta projekta: istraživački
period: 2012-2013.
rukovodilac: dr Dinko Gruhonjić
- naziv projekta: Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE)
finansiran (od koga): Fondacija braće Rokfeler
vrsta projekta: istraživački
period: 2014-2016.
rukovodilac: dr Dinko Gruhonjić
- naziv projekta: Monitoring medija u vreme predsedničkih izbora
finansiran (od koga): Fondacija Fridrih Nauman
vrsta projekta: istraživački
period: 2002.
rukovodilac: dr Dinko Gruhonjić
- naziv projekta: Projekti Nezavisnog društva novinara Vojvodine
finansiran (od koga): gradske, pokrajinske i državne institucije, inostrane fondacije i ambasade, Evropska unija
vrsta projekta: istraživački
period: 2004-2016.
rukovodilac: dr Dinko Gruhonjić, Nedim Sejdinović

Novinarska karijera:
- Šef dopisništva Novinske agencije Beta za Vojvodinu, od 1997. godine
- Dopisnik Radija Dojče vele od 2000. godine
- Glavni urednik Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra (VOICE, www.voice.org.rs), od 2015. godine 
- Urednik internetskog portala www.autonomija.info, od 2009. godine
- Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, od 2004. do 2016. godine
- Programski urednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, od 2016. godine
- U karijeri radio i za Rojters, AFP, Radio Slobodna Evropa, listove Nezavisni, Bulevar, Reporter, NIN, Novi prelom, portal E-novine, IWPR, portal bojkot.info, Građanski list, Radio 021, Radio Pančevo, Televiziju Crne Gore.

Nagrade i priznanja:
- Novinar godine agencije Beta za 2005. godinu
- Nagrada Pokrajinskog ombudsmana za Nezavisno društvo novinara Vojvodine, u radu na promociji ljudskih prava za 2008. godinu, povodom 60. godišnjice Univerzalne deklaracije UN o ljudskim pravima
- Nagrada za antidiskriminaciono izveštavanje koju dodeljuje Koalicija protiv diskriminacije, 2009. godine
- Nagrada za toleranciju koju dodeljuje Skupština Vojvodine, 2010. godine
- Nagrada "Dušan Bogavac" za novinarsku etiku i hrabrost, 2011. godine

Civilni sektor:
- od 2007. član Koordinacijskog veća Inicijative nevladinih organizacija za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše SFRJ (REKOM). Javni zagovarač za REKOM od 2012. godine.
- 2007-2009. član ekspertne Radne grupe IREX-a za praćenje indeksa održivosti medija u Srbiji
- od 2005. član pokreta nevladinih organizacija iz regiona Igmanska inicijativa
- 2006. jedan od osnivača koalicije nevladinih organizacija Građanska Vojvodina
- 2008. član stručnog žirija Novosadske novinarske škole za izbor najboljeg mladog novinara
- 2009. član stručnog žirija za izbor najboljeg lokalnog novinara, asocijacije Lokal press

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu