Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Medijske studije >
Dejan Pralica

Kontakt
◦ Kabinet: 200
◦ E-mail: pralica@ff.uns.ac.rs
◦ Telefon: 455-602

Akademska karijera
◦ 2011. Docent za užu naučnu oblast Novinarstvo (komisija za izbor: van. prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, prof. emeritus dr Svenka Savić, van. prof. dr Rade Veljanovski)
◦ 2010. Asistent za užu naučnu oblast Novinarstvo (komisija za izbor: van. prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, van. prof. dr Rade Veljanovski i van. prof. dr Mirko Miletić)
◦ 2010. Diploma doktora političkih nauka (novinarstvo), Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu – Odeljenje za novinarstvo i komunikologiju (doktorska disertacija: „Lokalni radio u višejezičnoj sredini: primer Autonomna Pokrajina Vojvodina“, mentor:  van. prof. dr Rade Veljanovski)
◦ 2007. Asistent za užu naučnu oblast Novinarstvo (komisija za izbor: doc. dr Dubravka Valić-Nedeljković, doc. dr Rade Veljanovski i van. prof. dr Mirko Miletić)
◦ 2005. Diploma magistra lingvističkih nauka, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu - Odsek za srpski jezik i lingvistiku (magistarska teza: „Diskursne osobine poslanica“, mentorka: prof. dr Svenka Savić)
◦ 2005. Asistent-pripravnik za naučnu oblast Novinarstvo (komisija za izbor: prof. dr Svenka Savić, doc. dr Dubravka Valić-Nedeljković i doc. dr Mirko Miletić)
◦ 2004. Stručni saradnik u nastavi na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na vežbama iz predmeta: Komunikologija 1, Uvod u novinarstvo i Novinarski žanrovi
◦ 2001. Diploma profesora srpskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Odsek za srpski jezik i lingvistiku (diplomski rad: „Sociolingvističke prilike na srpskohrvatskom jezičkom prostoru tokom druge polovine 20. veka“, mentorka: doc. dr Ivana Antonić)

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Žurnalistika
◦ Radijsko novinarstvo
◦ Analiza medijskog diskursa
◦ Neverbalna komunikacija
◦ Medijski sistem
◦ Verske zajednice i mediji

Bibliografija
(selektivna bibliografija ažurirana  15.04.2013.)

Monografija (M42)

Rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značaja (M13)

 • Pralica, Dejan (2013). Globalizacija medija i jezička politika. Jezici i kulture u vremenu i prostoru – tematski zbornik 1. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet. str. 547-553.
  COBISS.SR-ID :277062663

Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja (M14)

 • Pralica, Dejan (2012). Uticaj digitalizacije medija na kvalitet informisanja. Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene –zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja. Novi Sad: Filozofski fakultet. 45-54. COBISS.SR.ID: 276169479
 • Pralica, Dejan; Milinkov, Smiljana (2012). Internet portali radio-stanica Vojvodine u svetlu globalizacije i digitalizacije medija. Vjerodostojnost medija – izazovi globalizacije i specifičnosti regiona – zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. Sarajevo: Fakultet političkih nauka i Institut za društvena istraživanja. 199-212.  COBISS.BH.ID: 20221446
 • Barović, Vladimir; Pralica, Dejan (2012). Digitalization and Contemprorary Issues of Media Ethic in Reporting in Crisis Situations. Knowledge, Education, Media 2, Sremski Karlovci: Faculty of Management. pp. 97-105. COBISS.SR.ID: 276442119
 • Barović, Vladimir; Popović, Virđinija; Pralica, Dejan (2012). Značaj medija u sistemu suzbijanja uzroka i posledica krivolova i lovokrađe. Zbornik radova sa naučnog skupa lovstva i lovnog turizma sa međunarodnim učešćem, Žagubica, 9. i 10.06.2012. Žagubica: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu. str. 157-166. COBISS.SR.ID: 275480839
 • Pralica, Dejan; Barović, Vladimir (2012). Novinarstvo (ne)zatvorena profesija. Nauka i savremeni univerzitet 1 međunarodni naučni skup– Kriza i perspektiva znanja i nauka – tematski zbornik radova. Niš: Filozofski fakultet. 391-400. COBISS.SR.ID: 194768652
 • Pralica, Dejan (2011). Analiza medijskog diskursa vojvođanske dnevne štampe o aktuelnim temama u zemljama regiona. Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju – zbornik radova, knjiga 8. Novi Sad: Filozofski fakuzltet – Odsek za medijske studije. str. 45-56. COBISS.SR-ID: 515746148
 • Pralica, Dejan (2011), Informing People about the Television Digitisation Process in Serbia. Knowledge education media. Novi Sad: Faculty of management. pp. 114-118. COBISS.SR.ID: 267050247
 • Pralica, Dejan (2011), Perspektive medijske pismenosti u Srbiji. Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene – zbornik sa međunarodne naučne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja. Novi Sad: Filozofski fakultet. str. 211-225. COBISS.SR.ID:268811271
 • Pralica, Dejan (2011). Analiza medijskog diskursa siromaštva i socijalne isključenosti u vestima javnih, komercijalnih i lokalnih radio-stanica. Conference Media, Poverty and Social Exclusion 7th May 2011. zbornik radova sa međunarodne konferencije. pp. 77-91. COBISS.SR-ID: 515855716
  http://odsek.medijskestudije.org/wp-content/uploads/2011/03/media-discourse.pdf
 • Pralica, Dejan (2010). Analiza medijskog diskursa stranih radijskih programa Bi-Bi-Si i Dojče vele na srpskom jeziku. Peti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura 1.12.2009. (zbornik radova), knjiga 1. Filozofski fakultet. Novi Sad. str. 99-106. COBISS.SR-ID 253588743
 •  Pralica, Dejan (2010). Analiza medijskog diskursa odabranih štampanih medija o transformaciji vojvođanskih lokalnih radio-stanica. CM – časopis za upravljanje komuniciranjem, god. 5, br. 16. Novi Sad – Beograd: Protokol – Fakultet političkih nauka.. str. 89-104. COBISS.SR-ID: 514960996
  http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2010/09/CM16.pdf  

Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom (M24)

 • Pralica, Dejan (2011). Studentski radijski programi i perspektive novinarske saradnje u regiji. Medijske studije. Vol. 2, br 3-4. Univerzitet u Zagrebu – Fakultet političkih nauka i Hrvatsko komunikacijsko društvo. Zagreb. str. 157-171. ID: 000813684
   http://hrcak.srce.hr/file/130768

Radovi u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51)

Radovi u časopisu nacionalnog značaja (M52)

 • Barović, Vladimir; Pralica, Dejan (2011). Širenje nacionalsocijalističke propagande na teritoriji Dunavske banovine tokom 1940. Vojno delo, jesen 2011, godina 63. Beograd: Uprava za odnose s javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije. str. 453-465.  COBISS.SR-ID:188748044
  http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/vojno_delo_2011_jesen.html
 • Pralica, Dejan (2010). Mediji crkava i verskih zajednica. Religija i tolerancija – naučni časopis, Vol VIII, No. 13. Novi Sad: Centar za empirijsko istraživanje religije. str. 145-155. COBISS.SR-ID :174303244
  http://www.ceir.co.rs/download/religija%20i%20tolerancija%20br.13.pdf
 • Pralica, Dejan (2010). Uloga višejezičnog radija u podsticanju multikulturalizma u Vojvodini. Primenjena lingvistika br. 11. Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije i Filozofski fakultet. str. 99-108.
  COBISS.SR-ID:177394444
 • Pralica, Dejan (2006). Religijski i ideološki diskurs u poslanicama Srpske pravoslavne crkve. Religija i tolerancija – naučni časopis, Vol. IV , No. 5. Novi Sad: Centar za empirijsko istraživanje religije.str. 41-52. COBISS.SR-ID:136740620
  http://www.ceir.co.rs/download/Religija%20i%20tolerancija%20br.5.pdf
 • Pralica, Dejan (2003). Relativna klauza u religijskom diskursu tipa poslanica. Prilozi proučavanju jezika br. 34. Novi Sad: Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta. str. 81-92.
  COBISS.SR-ID:200222215
 • Pralica, Dejan (2002). Leksičke osobine poslanica patrijarha Pavla. Prilozi proučavanju jezika br. 33. Novi Sad: Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta. str. 123-132.
  COBISS.SR-ID:165173260
 • Pralica, Dejan (1999-2001). Sociolingvističke prilike na srpskohrvatskom jezičkom prostoru tokom druge   polovine XX veka. Prilozi proučavanju jezika br. 30-32. Novi Sad: Katedra za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta. str. 13-36. COBISS.SR-ID:103688460

Radovi u tematskom zborniku nacionalnog značaja (M45)

 • Pralica, Dejan (2012). Digitalizacija elektronskih medija u Srbiji i publika. Radiodifuzija u Srbiji – sadašnjost i budućnost – zbornik sa naučnog skupa. Beograd: Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa. str. 89-102. COBISS.SR-ID:195500044
 • Pralica, Dejan (2010). Analiza medijskog diskursa srpske štampe o smrti i izboru patrijarha. Religijska imaginacija i savremeni mediji – zbornik radova. Novi Sad: Centar za empirijsko istraživanje religije. str. 137-153. COBISS.SR-ID:255607303
  http://www.nikodimljutic.com/ceir/2010%20zbornik%20radova.zip
 • Pralica, Dejan (2010). Štampa u regionu o multikulturalizmu. Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju – zbornik radova, knjiga 7. Novi Sad: Filozofski fakuzltet – Odsek za medijske studije. str. 25-34. COBISS.SR-ID:514423908
 • Pralica, Dejan (2010). Analiza specijalizovane emisije pokrajinskog javnog servisa o lovu i ribolovu. Peti međunarodni naučni skup o lovstvu, Žagubica, 2010. (zbornik radova). Beograd:Lovački savez Srbije. Beograd, str. 212-221. COBISS.SR-ID:181766156
 • Pralica, Dejan (2008). Analiza radio emisije na srpskom jeziku „O selu za selo“. Mediji o svakodnevici : monitoring javnog servisa Vojvodine i regionalnih televizija – zbornik radova. (Edicija Medijska sfera, br. 2). Novi Sad: Novosadska novinarska škola. str. 71-79.
  COBISS.SR-ID:513633892
  http://www.novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2010/07/ZBORNIK_MEDIJSKA_SFERA_2.pdf
 • Pralica, Dejan (2008). Analiza emisije „Spektar” u radijskom programu na srpskom jeziku. Mediji o svakodnevici : monitoring javnog servisa Vojvodine i regionalnih televizija – zbornik radova. (Edicija Medijska sfera, br. 2). Novi Sad: Novosadska novinarska škola. str. 133-142.
  COBISS.SR-ID:513676644
  http://www.novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2010/07/ZBORNIK_MEDIJSKA_SFERA_2.pdf
 • Baćanović, Višnja; Pralica, Dejan i ostali (2008). Zastupljenost žena političarki u predizbornoj kampanji u maju 2008. godine u elektronskim i pisanim medijima na srpskom jeziku. Kandidatkinje : monitoring prisustva žena kandidatkinja u medijima tokom predizbornih kampanja za lokalne i pokrajinske izbore u 2008 – zbornik radova. (Edicija Medijska sfera, br. 3). Novi Sad: Novosadska novinarska škola i Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova. str. 24-66. COBISS.SR-ID:513675876
  http://www.novinarska-skola.org.rs/NNS2/pdf/Izvestaj%20srpski%20%20mediji.pdf

Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M61)

 • Pralica, Dejan (2009). Slovački radio u Vojvodini. Zborník príspevkov zo sympózia Slovenské vojvodinské novinárstvo vo víre mediálnych dianí v Srbsku. Nový Sad - Báčsky Petrovec, 23.-24. októbra 2009. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateĺské centrum; Nový Sad: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku; Kulpín: Asociácia slovenských novinárov, str. 59-75.
  COBISS.SR-ID:514524260
 • Pralica, Dejan (2008). Domaća žurnalistika – naredna dekada Multimedije. Knjiga za medije, mediji za knjigu – zbornik sa naučnog skupa održanog na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, 14. septembra 2007, priredila prof. dr Divna Vuksanović. Beograd: Klio. str. 54-60. COBISS.SR-ID:151323148

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)

 • Pralica, Dejan (2007). Značaj regionalne saradnje medija na primerima Radio-televizije Vojvodine i Radija 021 iz Novog Sada/A regionális médiumok együttműködésének jelentősége a Vajdasági Rádió es Televízió, és az újvidéki Radio 021 példáján bemutatva. Audiovizuelna obuka novinara na Univerzitetima u Segedinu i Novom Sadu/Audiovizuális újságíró-oktatás a Szegedi és az Újvidéki egyetemen – zbornik radova. Katedra za kommunikaciju i medijske studije, Univerzitet u Segedinu/Szegedi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. Szeged. Hungary. str. 122-129 (na srpskom), odnosno 124-130 (na mađarskom).
  COBISS.SR-ID:512178532(srpski) ; COBISS.SR-ID:514693220(mađarski)

Saopštenje sa međunarodnog skupoa štampano u izvodima (M33)

 • Pralica, Dejan; Barović, Vladimir (2012). Izveštavanje o izborima – žanrovska problematika između dva svetska rata i u digitalnom dobu. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Nauka i savremeni univerzitet 2 – knjiga sažetaka. Niš: Filozofski fakultet. 16-17.11.2011. str. 261-262.
 • Barović, Vladimir; Pralica, Dejan (2012). Digitalization and Contemprorary Issues of Media Ethic in Reporting in Crisis Situations. Zbornik sažetaka sa međunarodnog naučnog skupa Znanje, obrazovanje, mediji. Sremski Karlovci: Fakultet za menadžment. str. 12    
 •  Pralica, Dejan (2012). Kultura u informativnom programu Radio-televizije Vojvodine uoči procesa digitalizacije medija. Međunarodni interdisciplinarni simpozijum Filozofija medija, Opatija, Hrvatska 19-22.9.2012. Zbornik sažetaka. Zagreb: Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja. str.  84. 
 • Pralica, Dejan (2012). Poverty and Social Exclusion in the Media Discoruse of Serbian Radio Stations. Conference Media, Poverty and Social Exclusion – Book of Abstracst. Novi Sad: Faculty of Philosophy .p. 16
 • Pralica, Dejan; Milinkov, Smiljana (2012). Web-sites of Vojvodina Radio Stations in the Context of Media Globalization and Digitization. 3rd International Conference Media Accuracy – Challenges of Globalization and Specific of the Region – Book of Abstracts. Sarajevo: Faculty of Political Sciences. p. 35
 • Pralica, Dejan (2012). The Impact of Media Digitization on the Quality of Informing and Education. Mostovi medijskog obrazovanja/The Bridges of Media Education(knjiga sažetaka sa međunarodne naučne konferencije16.09.2012). Novi Sad: Faculty of Philosophy. p. 22.
 • Barović, Vladimir; Popović, Virđinija; Pralica, Dejan (2012). Značaj medija u sistematskom suzbijanju uzroka i posledica krivolova i lovokrađe. Zbornik sažetaka sa Međunarodne naučne konferencije o lovu i lovnom turizmu u Žagubici. Novi Sad: Prirodno-matamatički fakultet u Novom Sadu, str. 40.
 • Pralica, Dejan (2011). Analysis of media discourse about poverty and social exclusion in radio newscasts on public, commercial and local radio. Conference Media, Poverty and Social Exclusion 7th May 2011 - Book of Abstracts. Novi Sad:Faculty of Philosophy. Novi Sad. p. 8.
 • Pralica, Dejan (2011). Odnos javnosti i nezavisnog regulatornog tela prema rijaliti programima u Srbiji: studija slučaja Dvor. Međunarodni interdisciplinarni simpozijum Filozofija medija Cres, 16-18.09.2011. Zbornik sažetaka. Zagreb: Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja i Hrvatsko filozofsko društvo. str. 50
 • Pralica, Dejan (2011). Public Control of the Government: ’’Istinomer’’ Website Case Study. Mostovi medijskog obrazovanja/The Bridges of Media Education(knjiga sažetaka sa međunarodne naučne konferencije October 2011). Novi Sad: Faculty of Philosophy. p. 35.
 • Pralica, Dejan; Barović, Vladimir (2011). Novinarstvo (ne)zatvorena profesija. Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 1 – knjiga rezimea 10-11.11.2011. Niš: Filozofski fakultet,. str. 135.
 • Pralica, Dejan (2011). Globalizacija u medijima Srbije. Jezici kulture u vremenu i prostoru – međunarodna konferencija, 26.11.2011 - zbornik sažetaka Novi Sad. Filozofski fakultet. str. 46.
 • Pralica, Dejan (2011). New Reality TV Formats in the Service of Media Education. The 6th International Interdisciplinary Symposium Susret kulutra, 1st December 2011, Book of Abstracts Novi Sad: Filozifski fakultet. p. 78 .
 • Pralica, Dejan (2010). Analiza medijskog diskursa vojvođanske dnevne štampe o aktuelnim temama u zemljama regiona/ Analysis of Media Discourse of Vojvodina Daily Newspapers on Current Topics in the Countries of the Reion. Mostovi medijskog obrazovanja/The Bridges of Media Education(knjiga sažetaka sa međunarodne naučne konferencije). Novi Sad: Filozofski fakultet. str.74-75.
 • Pralica, Dejan (2010). Analiza medijskog diskursa zajedničke emisije „Svet u dva“ Radija B92 i Radija Bi-Bi-Si. Zbornik apstrakata sa međunarodnog naučnog skupa „Treći crnogorski medijski dijalozi – Mediji i globalizacija“ u Herceg-Novom 4-6.6.2010. Podgorica: Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije. str. 43.
 • Pralica, Dejan (2010). Interculurality and community radio in multilingual communities. Cross-Cultural and Trans-National Perspectives. Book of abstracts. The 2nd International Conference on Linguistic and Intercultural Education (CLIE2). Herceg-Novi: The Centre for Research and Inovation in Linguistics Education. p. 96. 
 • Pralica, Dejan (2009). Mediji o medijima/ Media about media. Mostovi medijskog obrazovanja/The Bridges of Media Education (knjiga sažetaka sa međunarodne naučne konferencije). Novi Sad: Filozofski fakultet. str. 45-46.

Saopštenje sa skupa nacionalog značaja štampano u izvodu (M64)

 • Pralica, Dejan (2009). Analiza diskursa informativnog programa javnog radijskoh servisa Vojvodine. Knjiga izvoda iz saopštenja sa 4. naučno-stručnog skupa „InterRegioSci 2009“. Novi Sad (sažeci na osnovu radova dobijenih u okviru projekata koje je sufinansirala Vlada AP Vojvodine). str.70.
 • Pralica, Dejan (2008). Radio u višejezičnoj Vojvodini. Knjiga izvoda iz saopštenja sa 3. naučno-stručnog skupa „InterRegioSci 2008“. Novi Sad (sažeci na osnovu radova dobijenih u okviru projekata koje je sufinansirala Vlada AP Vojvodine). str. 63.

Stručni radovi štampani u celini

 • Pralica, Dejan (2012). Afirmacija građanskog aktivizma. Link, br. 98, str. 13. COBISS.SR-ID 516080996
 • Pralica, Dejan (2011). Stiže medijska pismenost. Link, br. 96, str. 34-35. COBISS.SR-ID 516103524            
 • Pralica, Dejan (2011). Globalizacija – modernizacija – jezik medija. Link, br. 95, str. 5. COBISS.SR-ID 515709540 
 • Prаlicа, Dejаn (2010). Mostovi medijskog obrаzovаnjа. Link, br. 94, oktobаr,  str. 45. COBISS.SR-ID 514975844
 • Prаlicа, Dejаn (2010). Funkcionаlni stil i ciljnа grupа. Link, br. 93, septembаr,  str. 16-17. COBISS.SR-ID 514837348
 • Prаlicа, Dejаn (2010). Religijа, mediji i kulturа. Link, god. 9, br. 90-92,  str. 28-29.  COBISS.SR-ID 514777700 Prаlicа, Dejаn (2010). (Ne)školovаni novinаri. Link,, br. 89, mаj, str. 20. COBISS.SR-ID 514656868
 • Prаlicа, Dejаn (2010). Studentskа rаdijskа emisijа. Link, br. 88, аpril, str. 39. COBISS.SR-ID 514566756
 • Prаlicа, Dejаn (2010). Prvoаprilskа šаlа nа rаdiju. Link, br. 87, mаrt, str. 41. COBISS.SR-ID 514465124
 • Prаlicа, Dejаn (2010). Dnevnik Rаdijа S. Link, br. 86, februаr, str. 40-41. COBISS.SR-ID 514385508
 • Prаlicа, Dejаn (2009/2010). Novosti dаnа Rаdio Beogrаdа. Link, br. 84-85, decembаr/jаnuаr, str. 42-43. COBISS.SR-ID 514251620
 • Prаlicа, Dejаn (2009). Ponovo Novosti Rаdio Novog Sаdа.  Link,  br. 83, novembar,  str. 37. COBISS.SR-ID 514190180
 • Prаlicа, Dejаn (2009). Mostovi medijskog obrаzovаnjа. Link, br. 82, oktobаr,   str. 48. COBISS.SR-ID 514115172
 • Prаlicа, Dejаn (2008). Rodno smo (ne)osetljivi. Link, br. 82, oktobаr, str. 35. COBISS.SR-ID 514114916
 • Prаlicа, Dejаn (2009). Televizijski rаdio progrаm. Link, br. 79-80, jul/аvgust, str. 21. COBISS.SR-ID 513942372
 • Prаlicа, Dejаn (2009). Rаdio u vаnrednim situаcijаmа. Link,  br. 78, jun, str. 44. COBISS.SR-ID 513840996
 • Prаlicа, Dejаn (2009). Servisne informаcije. Link, br. 77, mаj, str. 40. COBISS.SR-ID 513713508
 • Prаlicа, Dejаn (2009). Centrаlnа informаtivnа emisijа. Link, br. 76, аpril, str. 42-43. COBISS.SR-ID 513638244
 • Prаlicа, Dejаn (2009). Istrаživаčko novinаrstvo nа rаdiju. Link, br. 75, mаrt, str. 22-23. COBISS.SR-ID 513680228
 • Prаlicа, Dejаn (2009). Rаdijski progrаmski tok. Link, br. 74, februаr, str. 38-39. COBISS.SR-ID 513681508
 • Prаlicа, Dejаn (2008/2009). Demistifikаcijа. Link, br. 72-73, decembаr/jаnuаr, str. 18.  COBISS.SR-ID 513682276
 • Prаlicа, Dejаn (2008). Rаdijskа emisijа. Link, br. 71, novembаr, str. 35. COBISS.SR-ID 513683556
 • Prаlicа, Dejаn (2008). Novinаri o obrаzovаnju. Link, br. 70, oktobаr, str. 35. COBISS.SR-ID 513692260
 • Prаlicа, Dejаn (2008). Ovde Tuzlа. Link, br. 69, septembаr, str. 37. COBISS.SR-ID 513746532
 • Prаlicа, Dejаn (2008). Život sа nаmа. Link, br. 67-68, jul/аvgust, str. 35. COBISS.SR-ID 513750628
 • Prаlicа, Dejаn (2008). Formаtirаni novinаri. Link,  br. 66, jun, str. 29. COBISS.SR-ID 513752164
 • Prаlicа, Dejаn (2008). Evroregionаlnа sаrаdnjа. Link, br. 65, mаj, str. 34. COBISS.SR-ID 513754468
 • Prаlicа, Dejаn (2008). Rаdio u trendu. Link, br. 64, аpril, str. 33. COBISS.SR-ID 513755236
 • Prаlicа, Dejаn (2008). Od Evrope sigurnа Evrovizijа. Link, br. 62, februаr, str. 5. COBISS.SR-ID 513759332
 • Prаlicа, Dejаn (2007). Rаdiovizijа. Link, god. 6, br. 50, str. 31-33. COBISS.SR-ID 219718151
 • Prаlicа, Dejаn (2007/2008). Zvuk je vizijа. Link, br. 60-61, decembаr/jаnuаr, str. 28. COBISS.SR-ID 513766756
 • Prаlicа, Dejаn (2007). Podmlаđivаnje. Link, br. 59, novembаr, str. 21. COBISS.SR-ID 513767524
 • Prаlicа, Dejаn (2007). Pаr - nepаr. Link, br. 58, oktobаr, str. 27. COBISS.SR-ID 513774948
 • Prаlicа, Dejаn (2007). Jesenje pro(v)etrаvаnje. Link, br. 57, septembаr, str. 29. COBISS.SR-ID 513777252
 • Prаlicа, Dejаn (2007). Jedаn zа sve. Link, br. 55-56, jul/аvgust, str. 31. COBISS.SR-ID 513781348
 • Prаlicа, Dejаn (2007). Alternаtivni rаdio. Link, br. 54, jun, str. 33. COBISS.SR-ID 513783140
 • Prаlicа, Dejаn (2007). Rаdio iz komšilukа. Link,  br. 53, mаj, str. 29. COBISS.SR-ID 513784164
 • Prаlicа, Dejаn (2007). Zаbаvа. Link, br. 52, аpril, str. 29. COBISS.SR-ID 513791076
 • Prаlicа, Dejаn (2007). Vesti. Link, br. 51, mаrt, str. 30. COBISS.SR-ID 513792612
 • Prаlicа, Dejаn (2006/2007). Zvezdа sа rаdijа. Link, br. 48-49, decembаr/jаnuаr, str. 33. COBISS.SR-ID 513794660
 • Prаlicа, Dejаn (2006). Multimedijаlni žurnаlistа. Link, br. 47, novembаr,  str. 17. COBISS.SR-ID 513795940
 • Prаlicа, Dejаn (2006). Nаrod je ušаo u Skupštinu. Link, br. 46, oktobаr, str. 29. COBISS.SR-ID 513799524
 • Prаlicа, Dejаn (2006). Furаjmo stаndаrdni žаrgon. Link, br. 45, septembаr, str. 28. COBISS.SR-ID 513805156
 • Prаlicа, Dejаn (2006). TV tugа. Link, br. 43-44, jul/аvgust, str. 7. COBISS.SR-ID 513805412
 • Prаlicа, Dejаn (2006). Kogа je ubilа televizijа. Link, br. 42, jun, str. 23. COBISS.SR-ID 513809252
 • Prаlicа, Dejаn (2006). Mojа drugа ljubаv. Link, br. 41, mаj, str. 25. COBISS.SR-ID 513814116
 • Prаlicа, Dejаn (2006). Dilemа sаpunice. Link, br. 39, mаrt, str. 30. COBISS.SR-ID 513817188
 • Prаlicа, Dejаn (2006). Rаdijski diskurs. Link, br. 39, mаrt, str. 26. COBISS.SR-ID 513819748
 • Prаlicа, Dejаn (2006). Pornovizijа. Link, br. 38, februаr, str. 32. COBISS.SR-ID 513821284
 • Prаlicа, Dejаn (2005/2006). Gej (ni)je OK. Link, br. 36-37, decembаr/jаnuаr, str. 10. COBISS.SR-ID 513821540
 • Prаlicа, Dejаn (2005). Big brаdr te gledа. Link, br. 35, novembаr, str. 5. COBISS.SR-ID 513825124
 • Prаlicа, Dejаn (2005). Nevidljivi i moćni. Link, br. 34, oktobаr, str. 7. COBISS.SR-ID 513826148
 • Prаlicа, Dejаn (2005). Kogа servis servisirа. Link, br. 33, septembаr, str. 6. COBISS.SR-ID 513826660
 • Prаlicа, Dejаn (2005). Lideri i mediji. Link, br. 32, mаj, str. 16. COBISS.SR-ID 513829220

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama

 • Rаdio 021 (1997 -  ), nаjpre zаposlen, а potom sаrаdnik
 • Zlаtnа gredа, čаsopis Društvа književnikа Vojvodine (2003 - ) sаrаdnik
 • Novosаdskа novinаrskа školа (2005 -   ) sаrаdnik
 • Link, čаsopis zа profesionаlnce u medijimа (2005 -   ) sаrаdnik
 • Nezаvisno društvo novinаrа Vojvodine (2007-    ) člаn
 • Crveni krst Grаdа Novog Sаdа (2008 - ) volonter sаrаdnik
 • Društvo zа primenjenu lingvistiku Srbije (2009 - ) člаn
 • Euroacademia (2013 - ) pridruženi član

Ostalo

 • Komentor studentimа i studentkinjаmа:
 • zа tri nаgrаđenа rаdijskа pаketа nа 3. i 4. Regionаlnom rаdijskom festivаlu u Neumu 2007. i Tuzli 2008;
 • zа nаjbolji rаdijski pаket mlаdog novinаrа  u 2008, 2009. i 2010. koji dodeljuje Legаt Milenа Blаgojević iz Beogrаdа;
 • zа Izuzetnu nаgrаdu zа nаučno-stručni rаd Univerzitetа u Novom Sаdu 2009;
 • zа glаvnu nаgrаdu Grаnd pri Lаzа Kostić nа 15. Međunаrodnom festivаlu reportаže INTERFER u Somboru 2010.
 • Dobitnik Plаkete Crvenog krstа Grаdа Novog Sаdа zа izuzetаn doprinos u ostvаrivаnju ciljevа i zаdаtаkа Crvenog krstа (zа 2010. godinu)
 • Člаn žirijа nа Regionаlnom rаdijskom festivаlu zа kаtegoriju „Nаjboljа rаdijskа reportаžа“, Tuzlа (BiH) 2008.
 • Člаn žirijа Novosаdske novinаrske školа zа dodelu nаgrаde „Nаjbolji mlаdi rаdijski novinаr u Novom Sаdu“, Novi Sаd 2008. i 2011.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu