Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Komparativna književnost >
Sonja Veselinović

Sonja Veselinovic

Kontakt

◦ Kabinet: 311
◦ e-mail: sonja.veselinovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/458-659


Akademska karijera

◦ 2016. godine – Izbor u zvanje docenta, Odsek za komparativnu književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad.
Oblast: Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti.
◦ 2014. godine – Odbranjena doktorska teza “Recepcija modernog anglo-američkog pesništva u srpskoj književnosti druge polovine XX veka”. Filozofski fakultet, Novi Sad.
◦ 2009. godine - Izbor u zvanje - asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti
◦ 2009. godine – odbranjena magistarska teza “Funkcionalno dvojstvo prevodilačke i pesničke poetike u delu Ivana V. Lalića”, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti
◦ 2005. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad,
Oblast: Komparativna književnost sa teorijom književnosti


Oblasti interesovanja i istraživanja
- Komparativna izučavanja svetske i srpske književnosti XX veka
- Teorija i poetika prevođenja

Bibliografija
Monografske publikacije

- Ivan V. Lalić, priredila Sonja Veselinović, Izdavački centar Matice srpske, Novi Sad, 2015.
- Prevodilačka poetika Ivana V. Lalića, Akademska knjiga, Novi Sad, 2012.
- Odrednice „Slovenska antiteza“, „Književna vrsta“, „Genotekst“, „Dekontekstualizacija – kontekst“, „Dijahronija“, „Imitacija“, „Impuls, podsticaj“, „Intertekstualnost, intertekst“, „Metoda uporednih odlomaka“, „Posrednik, posredovanje“, „Pozajmica“, „Reminiscencija“, „Sinhronija“, „Spoljašnji pristup“, „Unutrašnji pristup“, u: Pregledni rečnik komparatističke terminologije u književnosti i kulturi, ur. Bojana Stojanović Pantović, Miodrag Radović, Vladimir Gvozden, Akademska knjiga, Novi Sad, 2011.

Studije i ogledi (časopisi od nacionalnog i međunarodnog značaja)
- “Intertekstualni potencijal Deset soneta nerođenoj kćeri Ivana V. Lalića”, Letopis Matice srpske, knj. 396, sv. 1-2, jul-avgust 2015, str. 105-122.
- „Evropski putevi i raskrsnice u romanu Ruski prozor Dragana Velikića”, Nasleđe, XII, br. 30, 2015, str. 47-55.
- „O recepciji pesništva Silvije Plat u našem duhovnom prostoru”, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXVIII-1, 2013, str. 151-160.
- „Lirski postupak u osnovi nekoliko Andrićevih novela“, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Filološki fakultet, Međunarodni slavistički centar, Beograd, 41/2, 2012, str. 171-178.
- „Vistan Hju Oden u savremenoj srpskoj poeziji i misli o književnosti“, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Filološki fakultet, Međunarodni slavistički centar, Beograd, 40/2, 2011, str. 551-561. 
- „Pesnička individualnost i prevodiočev stil: Volt Vitman u prevodu Ivana V. Lalića“, Književna istorija, god. 43, br. 143/144 (2011), str. 159-179.
- „Dvostruki stvaralac, pesnik i prevodilac Ivan V. Lalić“, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 58, sv. 1 (2010), str. 143-154.
- „Strukturalistička kritika u srpskoj književnosti 70-ih godina XX veka“, Gradina, br. 28, april 2009, str. 194-206.
- „Rastko Petrović u ulozi domaćina i gosta u Italiji“, Povelja, god. 39, br. 2 (2009), str. 111-122.
- „Stilsko-retorički postupci u poemi Pacolovac Marine Cvetajeve”, Ulaznica, br. 213, 2008, str. 89-112.
- „Naznake pesničke samosvesti kod Dimitrija Kantakuzina”, Književna istorija, XXXIX 2007 133, str. 447-453.
- „Marsel Prust iz svoje lože”, Polja, br. 445, maj-jun 2007, str. 101-110.
- „Slike doma u delu Marine Cvetajeve”, Gradina, broj 20/2007, str. 180-198.
- „Na ostrvu apstrakcije – Miloš Crnjanski i Georg Trakl”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 54, sv. 3 (2006), str. 549-563.
- „Magija pravog rasporeda“ (Poredbena analiza Četiri kvarteta T. S. Eliota i Četiri kanona I. V. Lalića), Književnost, godina LXI, knjiga CXV, broj 1 (2006), str. 200-212.
- „Stvarnost u gradivu nestvarnog (O Pismu Ivana V. Lalića)“, Koraci, god. XXXVIII, knjiga XXXV, sveska 9-10 2005, str. 181-197.

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima
- „Autobiografski elementi i dokument u poeziji Roberta Louela“, Penser l'autofiction: perspectives comparatistes=Preispitivanja: autofikcija u fokusu komparatistike/sous la direction de /priredile Adrijana Marčetić, Isabelle Grell, Dunja Dušanić; Zbornik radova sa međunarodnog skupa Kulture, nacije, autofikcije, Beograd: Faculté de philologie, Agence universitaire de la francophonie, 2014, str. 155-164.
- „Simbolika Itake u književnosti ekspresionizma: Gotfrid Ben i Miloš Crnjanski“, Miloš Crnjanski: poezija i komentari, urednik Dragan Hamović, Institut za književnost i umetnost, Filološki fakultet Univerziteta Beogradu,  Beograd / Matica Srpska, Novi Sad, 2014, str. 204-214.
- „Prevođenje, recepcija i kanon”, Aspekti identiteta i njihovo oblikovanje i srpskoj književnosti, ur. Gorana Raičević, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2014, str. 55-63.
- „Kompulzivnost i komunikacija u Javnoj ptici Milana Dedinca”, Poezija i poetika Milana Dedinca, ur. S. Jaćimović, S. Šeatović Dimitrijević, Institur za književnost i umetnost, Beograd, 2014, str. 297-311.
- “Susret ljudskog i animalnog u poeziji Petra Cvetkovića”, Petar Cvetković, pesnik, ur. D. Hamović, Narodna biblioteka “Stefan Prvovenčani”, Kraljevo, 2014, str. 126-136.
- „Prevedena  književnost  i  ciljna  kultura – prepletene  poetike“, Međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura (6, 2013, Novi Sad), Zbornik radova (elektr. izvor), knj. 2, Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum „Susret kultura“, Novi Sad, 2013, str. 761-771.
- „Prevodi poezije Novice Tadića na engleski jezik“, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Filološki fakultet,
Međunarodni slavistički centar, 42/2, I tom, 2013, str. 443-451.
- „Prevodilački pristup Milovana Danojlića“, Pesničko delo i misao o poeziji Milovana Danojlića, ur. Jovan Delić, Dragan Hamović, Institut za književnost i umetnost, Filološki fakultet, Dučićeve večeri poezije, Beograd, Trebinje, 2013, str. 447-463.
- „Streifzüge durch Danilo Kiš’ narrativen Garten. Die Kindperspektive im Roman Bašta, pepeo von Danilo Kiš“, Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosniens, Kroatiens und Serbiens, Grazer Studien zur Slawistik, band 1. Hrsg. Renate Hansen-Kokoruš, Elena Popovska. Karl-Franzens-Universität Graz, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2013, s. 111-125.
- „Two Anthologies of Contemporary English Poetry in the Serbian Language“, International Conference on English Studies „English Language and Anglophone Literatures Today” (ELALT, 1; 2011; Novi Sad), ur. Ivana Đurić Paunović, Maja Marković, Filozofski fakultet, Odsek za anglistiku, Novi Sad, 2011, str. 600-609.
- „Groteska u pesništvu Aleksandra Ristovića“, Poezija Aleksandra Ristovića, ur. Radivoje Mikić, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“, Čačak, 2011, str. 51-62.
- „Slika grada u poeziji Bratislava R. Milanovića“, Bratislav R. Milanović, pesnik, uredio Dragan Hamović, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“, Kraljevo, 2010, str. 123-133.
-  „Osobenosti lirskog subjekta u poeziji Aleka Vukadinovića”, Poezija Aleka Vukadinovića, priredila Nada Mirkov, Zadužbina Desanke Maksimović, Beograd, 2008, str. 5-20.
- „Metametrička funkcija stalnih oblika i mogućnosti prevođenja”, Teorijsko-istorijski pregled komparatističke terminologije kod Srba, Ogledna sveska br. 2, uredili: Bojana Stojanović Pantović, Staniša Nešić, Književno društvo „Sveti Sava”, Beograd, 2007, str. 213-231.
- „Uloga nabrajanja i varijacija u zbirci Tražim pomilovanje Desanke Maksimović”, Desankini majski razgovori; Zbirka Tražim pomilovanje Desanke Maksimović, priredila Ana Ćosić-Vukić, Zadužbina Desanke Maksimović, Beograd, 2007, str. 225-242.
- „Lirski roman u svetlu književne genologije”, Teorijsko-istorijski pregled komparatističke terminologije kod Srba, Ogledna sveska br. 1, uredili: Bojana Stojanović Pantović, Staniša Nešić, Književno društvo „Sveti Sava”, Beograd, 2006, str. 167-184.

Prikazi naučnih knjiga u časopisima
- “Uvod u komparatistiku”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 62, sv. 1 (2014), str. 253-257.
- „Istorija svesti i savesti“, Književnost, I/2009, str. 69-74.
- „Ritualni intenzitet pesme”, Polja, br. 455, januar-februar 2009, str. 148-150.
- „Zagonetke i krize identiteta”, Književnost, 1/2008, str. 172-178.
- „Izazov poznatih tema”, Letopis Matice srpske, god. 184, knj. 482, sv. 1 / 2 (jul/avgust 2008), str. 314-317.
- „Paralelni koloseci pisanja i prevođenja poezije“, Književnost, 4/2008, str. 187-193.
- „Rastko – definicija koja uzmiče”, Letopis Matice srpske, knj. 479, sv. 4, april 2007, str. 707-711.
- „Kontinuitet, ipak (Zbornici koji tematizuju pesničko nasleđe)”, Književnost, 4/2007, str. 185-193.

Prevodi
- Džon Ešberi, „Autoportret u konveksnom ogledalu”, Polja, br. 495, sept-okt. 2015, str. 148-160.
- Žak Ransijer, “Sudbina ne postoji” (intervju), Letopis Matice srpske, knj. 495, sv. 3, mart 2015, str. 250-259.
- Žan Žirodu, „Sirene“, Polja, br. 448, novembar/decembar 2007, str. 81-85.
- Milan Kundera, Susret, Arhipelag, Beograd, 2009.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu