Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Istorija >
Vladimir Mihajlović

Kontakt
◦ Kabinet: 357/III
◦ e-mail: v.mihajlovicc@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/458577

Akademska karijera
◦ 2013. godine – Izbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2010. godine – Izbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2009. godine – Izbor u zvanje – saradnik u nastavi, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Arheologija (protoistorijska i antička arheologija)
◦ 2015. godine – Doktorat (PhD), Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Oblast: Arheologija, gvozdeno doba i rimski period
◦ 2009. godine – Master-diplomski rad (MA), Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Oblast: Arheologija, rimski period
◦ 2008. godine – Diplomski rad (BA), Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Oblast: Arheologija, rimski period

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Arheologija i istorija Rimske imperije
◦ Teorijska arheologija
◦ Arheologija kulturnih kontakata i identiteta
◦ Kulturno nasleđe i recepcija prošlosti

Bibliografija

Priređene knjige, koautorstva, udžbenici
◦ Janković, M.A., Mihajlović V.D. and Babić S. eds. 2014. The Edges of the Roman World. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. (ISBN 978-1-4438-5899-1)

Članci, rasprave, radovi u tematskim zbornicima, prilozi
◦ Михајловић, В.Д. 2010. Оставе и хоризонти деструкције као показатељи пробијања горњомезијског лимеса у I и II веку. Истраживања 21: 9–29.
◦ Mihajlović, V.D. 2011. Gordijev interpretativni čvor: rimski pisani izvori, ideja socio-kulturne evolucije i koncept romanizacije. Етноантрополошки проблеми н.с. 6/3 (2011): 679–698.
◦ Mihajlović V.D. 2011. Inhumacija u ranocarskom periodu na centralnom Balkanu: odraz društveno-ideoloških promena?. Истраживања 22: 13–31.
◦ Mihajlović, V.D. 2011. Adultery in the Mirror: Roman Mirror from Viminacium, Myth, Moral and Rite(s) of Passage u: Антика и савремени свет: религија и култура, зборник радова, ур. К. Марицки Гађански. Београд: Друштво за античке студије Србије и Институт за теолошка истраживања. стр. 178–193.
◦ Mihajlović, V.D. 2012. Koncept romanizacije u arheologiji: uspon i pad paradigme. Етноантрополошки проблеми н.с. 7/3 (2012): 709–729.
◦ Mihajlović, V.D. 2012. Rimska spomeničko-epigrafska praksa: antropološki pristup. Истраживања 23: 33–50.
◦ Симић, З. Јанковић, М.А., Михајловић, В.Д. 2012. Касноантичка некропола у селу Ушћу код Обреновца. Гласник Српског археолошког друштва 28: 179–200.
◦ Михајловић, В. Д. 2012. Каснолатенска и раноримска земљорадња на западном Балкану: преглед археолошких података, У: Војвођански простор у контексту европске историје, зборник радова (ур. В. Гавриловић). Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за историју. стр. 17–38.
◦ Mihajlović, V.D. 2013. Genius loci Вalkani: recepcija prošlosti i konstruisanje akademskog narativa o balkanskom nasleđu. Етноантрополошки проблеми н.с. 8/3 (2013): 779–803.
◦ Михајловић, В.Д. 2013. Напомене о култу Јупитера Долихена на централном Балкану. Истраживања 24: 9–21.
◦ Mihajlović, V.D. 2014. „Globalno” vs. „lokalno”: dva čitanja teorijsko-metodoloških pozicija Branka Gavele. Etnoantropološki problemi 9/3: 647–668.
◦ Mihajlović, V.D. and Janković, M.A. 2014. Foreword: Edges of the “Roman world“, imperialism and identities. In: The Edges of the Roman World, eds. M.A. Janković, V.D. Mihajlović and S. Babić, pp. X–XIX. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
◦ Mihajlović, V.D. 2014. “Objects in action“: Towards the anthropology of exchange of Roman bronze vessels in the middle Danube region. In: The Edges of the Roman World, eds. M.A. Janković, V.D. Mihajlović and S. Babić, pp. 194–218. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
◦ Mihajlović, V.D. 2014. Tracing Ethnicity Backwards: the case of the “Central Balkan Tribes”. In: Fingerprinting the Iron Age, eds. C.N. Popa and S. Stoddart, pp. 97–107. Oxford: Oxbow Books.
◦ Kuzmanović, Z. and Mihajlović, V.D. 2015. Roman emperors and identity constructions in modern Serbia. Identities: Global Stuidies in Culture and Power 22/4: 416–432.

Kritike, prikazi i hronike
◦ Mihajlović, V.D., Vranić, I. Janković, M.A. 2012. Međunarodna naučna konferencija Fingerprinting the Iron Age: Approaches to identity in the European Iron Age. Integrating South-Eastern Europe into the debate. Magdalene College Cambridge – Mcdonald Institute for Archaeological Research – University of Cambridge, 23–25. 09. 2011. godine. Етноантрополошки проблеми н.с. 7/3 (2012): 876–878.
◦ Mihajlović, V. D. 2013. Međunarodni naučni skup Theoretical Roman Archaeology Conference XXIII-TRAC XXIII. King’s College London 4-6. 04. 2013.godine. Етноантрополошки проблеми н.с. 8/3 (2013): 875–877.

Učešće na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima
◦ Михајловић, В.Д. 2010. Римско огледало из Виминацијума: мит, морал и обреди прелаза (апстракт саопштења на скупу) у: Антика и савремени свет: религија и култура, међународни научни скуп, књига резимеа, Београд-Сремска Митровица 1–3. 10. 2010. ур. К. Марицки Гађански. Београд-Сремска Митровица: Друштво за античке студије Србије. стр. 16–17.
◦ Mihajlović, V.D. 2011. Tracing Ethnicity Backwards: The Use of Roman-period Collective Names in defining „Central Balkan Tribes“ in: Fingerprinting the Iron Age: Approaches to identity in the European Iron Age. Integrating South-Eastern Europe into the debate, 23rd–25th September 2011, Abstracts. Cambridge: Magdallene College, McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge. Str. 8–9.
◦ Mihajlović, V.D. 2012. ‘Objects in action’: Roman bronze vessels in late Iron Age burials in the lower Sava and middle Danube valleys. P. 98 In Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World: Book of Abstracts (eds. M.A. Janković, V.D. Mihajlović). Petnica Science Center, September, 20 – 23rd 2012.
◦ Михајловић, В. Д. 2013. Античке студије кроз идеолошке промене у Србији. Стр. 36–38 у: Српска археологија између теорије и чињеница, књига апстраката (ур. З.Кузмановић). Филозофски факултет, Одељење за археологију, Центар за теоријску археологију, Београд 30. март 2013.
◦ Mihajlović, V.D. 2013. Oriental Immigrants in Moesia Superior: A Case of Mistaken Identity?. P. 23. In: Theoretical Roman Archaeology Conference XXIII/2013: Book of Abstracts (ed. J. Lundock), King’s College London April 4 – 6th 2013.
◦ Mihajlović, V.D. 2013. (De)volutive Crossing Over: Classical Historiography and Archaeology of the ‘Central Balkan Tribes’, Pp. 330–331. In: 19th Annual Meeting of the European association of Archaeologists 2013, Abstracts (ed. J. Turek), Pilsen, Czech Republic, September, 5–7th 2013.
◦ Михајловић, В. Д. 2013. Борислав Јанкулов и археолошка тумачења праисторије Војводине, стр. 49–50. У: Личности војвођанског простора. Војвођански простор у контексту европске историје, књига сажетака (ур. В. Гавриловић, С. Бошков), Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за историју, Бачка Паланка, 23. новембар 2013.
◦ Манојловић Николић, В., Михајловић, В.Д. 2013. Проучавање прошлости у ери глобализма: историјско образовање против измишљања прошлости. Стр. 148–149. У: Наука и глобализација, научни скуп поводом дана факултета, књига резимеа (из. М. Бабић), Универзитет у источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 17–19 мај 2013.
◦ Михајловић, В.Д. и Кузмановић, З. 2014. Због чега је држави потребна археологија? У: Српска археологија између теорије и чињеница II: Археологија и јавност у Србији, Књига апстраката, ур. М.А. Јанковић и З. Кузмановић, стр. 24. Београд: Центар за теоријску археологију, Одељење за археологију, Филозофски факултет (Београд).
◦ Kuzmanović, Z. and Mihajlović, V.D. 2014. Roman emperors and identity constructions in modern Serbia. In: 20th Annual meeting of the European Association of Archaeologists, 10–14th September, Istanbul. Abstracts of the oral and poster presentations, ed. Ö. Yilmaz, p. 488.
◦ Mihajlović, V.D. 2014. Roman Imperialistic Constructions of Collectivity: The Case of Dardania. In: Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World 2: Book of Abstracts, eds. M.A. Janković, and Mihajlović, V.D., p. 74. Belgrade: Department of Archaeology, Faculty of Philosophy (Belgrade), Department of History, Faculty of Philosophy (Novi Sad), Petnica Science Center.

Učešće na naučnim projektima
◦ 2010. - saradnik na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije Izvori za istoriju kulture Vojvodine (br. projekta 147002).
2011. – ... saradnik na projektu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije (br projekta 177002)
2015–2016. – saradnik na projektu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Identiteti i kultura sećanja na vojvođanskom prostoru

Redakcije i uredništva
◦ 2016. Sekretar Redakcije časopisa Istraživanja Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
◦ Janković, M.A., Mihajlović, V.D. (eds) 2012. Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World: Book of Abstracts. Petnica Science Center, September, 20 – 23rd 2012. (ISBN 978-86-88803-12-0)
◦ Janković, M.A. and Mihajlović, V.D. eds. 2014. Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World 2: Book of Abstracts. Belgrade: Department of Archaeology, Faculty of Philosophy (Belgrade), Department of History, Faculty of Philosophy (Novi Sad), Petnica Science Center. (ISBN 978-86-88803-64-9)

Članstvo u strukovnim udruženjima
◦ Evropska asocijacija arheologa
◦ Centar za teorijsku arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu