Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Istorija >
Vladan Gavrilović

Kontakt
◦ Kabinet: 347/III
◦ e-mail: gavra1@yahoo.com, v.gavrilovic@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: +38121458577

Akademska karijera
◦ godine 2014. – Izbor u zvanje – redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ godine 2009. – Izbor u zvanje – vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ godine 2004. – Izbor u zvanje – docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ godine 2000. – Izbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ godine 1998. – Izbor u zvanje – saradnik u nastavi, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Istorija modernog doba, Nacionalna istorija
◦ godine 1996. do 1998.- prvo zaposlenje: stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Filozofski fakultet, Novi Sad.
◦ godine 1998. – drugo zaposlenje – Filozofski fakultet, Novi Sad, Odsek za istoriju.
◦ godine 2003. – doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Istorija modernog doba, Nacionalna istorija

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Nacionalna istorija XVI do XIX veka, Srbi u Habzburškoj monarhiji;
◦ Karlovačka mitropolija;
◦ Pomoćne istorijske nauke

Bibliografija

Monografije:
Срби у градовима Срема 1790-1848, Невкош-Источник, Нови Сад 1995, 111 стр ( издат диплоМатице српскеки рад ).
Дипломатички списи код Срба у Хабзбуршкој монархији и Карловачкој митрополији од краја XVII до средине XIX века, ЛДИЈ, Ветерник 2001, 212.стр. (издата магистарска теза).
Земљишна књига села Вогањ (1758 – 1840), Историјски архив Срема, Сремска Митровица, 2004, 126. стр.
Темишварскии сабор и Илирска дворска канцеларија (1790 – 1792), Платонеум, Нови Сад 2005, 368. стр. (издата докторска дисертација).
Библиографија радова академика Славка Гавриловића, САНУ, Београд 2006, 47. стр.
Земљишна књига села Марадик 1758-1810, Историјски архив Срема, Сремска Митровица 2009, 99. стр.
Племство код Срба у јужној Угарској у XVII и XVIII веку, Историјски архив Срема, Сремска Митровица 2012, 110. стр.

Priređene knjige, koautorstva, udžbenici:
◦ Летопис манастира Марче и Лепавине, коауторство са Томислав Јовановић, Загребачко-Љубљанска епархија, Музеј СПЦ, Београд - Загреб 2013, стр.155. монографија, (коауторство)

Knjiga izvora:
◦ Дејан Микавица, Владан Гавриловић, Горан Васин: Знаменита документа за историју српског народа (1538-1918), Нови Сад: Скан студио ; за издавача : Филозофски факултет, Нови Сад, проф.др Љиљана Суботић, 2007, стр. 1- 416.

Članci, rasprave, radovi u tematskim zbornicima, prilozi:
Граничне међе Петроварадина из 1762-1763.године, Рад музеја Војводине, св.37-38, Нови Сад 1996, 217-222.
Избеглице из Србије у Карловцима од 1813-1815, Историјски часопис, Историјски институт САНУ, књ.42-43, Београд 1997, 287-295.
Племићка повеља породице Калиновић из 1772.године ( са диполматичком анализом ) , Зборник Матице српске за историју, св.55, Нови Сад 1997, 127-136.
Племићка повеља породице Војновић из Фелдвара (1751), са дипломатичком анализом, Зборник Матице српске за историју, св.56, Нови Сад 1997, 138-144.
Вићентије архимандрит шишатовачки о догађајима међу Србима у Карловачкој митрополији око средине XVIII века, Зборник о Србима у Хрватској, књ.4, САНУ, Београд 1999, 311 – 316.
◦ ИО.В.Костјашов, Срби у Аустријској монархији у 18.веку,Калининград 1997, 220 стр., Настава Историје бр.10, Нови Сад 1999, 148 – 150.
Две окружнице темишварско-липовског митрополита Георгија Поповића из 1745-1746.године (Темишварски зборник, св.2, Матица Српска, Нови Сад 2000, 181-189.)
Жалба арадско-поморишких трговаца из 1731.године (Темишварски зборник, св.2, Матица Српска, Нови Сад, 2000, 171-173.)
Милош Војновић, српски народни капетан у Банату 1848-1849.године, Зборник радова научног скупа : “Српски покрет у револуцији 1848 - 1849”, Нови Сад 2000, 251 – 258.
Обавештења и сазнања Вука Караџића о Српском народном покрету 1848-1849, Зборник Матице српске за историју, св.58, Нови Сад 1998, 75 – 89.
Сведочанства о војним заслугама Ђорђа Стратимировића у српском народном покрету 1848-1849, Зборник Матице српске за историју, св.58, Нови Сад 1998, 131 - 139.
Прилог историји вознесенске цркве у Руми, Зборник Музеја Срема, св.4, Сремска Митровица 2000, 197 – 199.
Опис Петроварадинске граничарске регименте из 1830.године, Зборник Матице српске за историју, св.59 - 60, Нови Сад 1999, 149 – 150.
Именовање барона Николе Пејачевића за опуномоћеника Одескалкијевог Срема 1727.године, Историјски Архив Срем, Сремска Митровица 2001, 150 – 153.
Повеља грофа Колореда из 1728.на спахилук Митровицу у Срему, Историјски Архив Срем, Сремска Митровица 2001, 153 – 157.
Молба епископа И.Ђаковића ради вашара за Нерадин и Ириг (1706) и представка барона Н.Пејачевића против иришке вашарске привилегије, Историјски Архив Срем, Сремска Митровица 2001, 157 – 160.
Грунтовница из 1723.за грофа Одвајера на пустару Батајницу и њена реамбулација из 1727.године, Историјски Архив Срем, Сремска Митровица 2001, 160 – 164.
Реамбулације атара села Кузмина (1742) и варошице Шида 1750.године, Историјски Архив Срем, Сремска Митровица 2001, 164 – 170.
Прилог културној историји Сремске Митровице из 1829.године , Сунчани Сат, бр.10, Сремска Митровица 2001, 47 – 51.
Потиски диштрикт (верзија на српском), Настава историје, св.13, Нови Сад 2001, 7-14.
Сећања сенћанина Саве Вујића на догађаје у “четрдесетосмој” , Зборник Матице српске за историју, св.61-62, Нови Сад 2000, 277-286.
Потиски диштрикт, (A Tiszai Koronakerűlet), Научни скуп о привилегованим областиама у Угарској, (Vármegyék és Szabad Kerűletek), I-II, Debrecen 2oo1, 349-355.
Подаци из 1737.о народној милицији у Краљевини Србији, Историјски часопис, књ.XLVII, Београд 2002, 249-262.
Породица Текелија, Настава Историје, св.15, Нови Сад 2002, 55-62.
Успомене из ''четрдесет и осме'' народног капетана Милоша Војновића, Настава Историје, св.15, Нови Сад 2002, 62-71.
Извештаји из 1824.митровачког проте Андрије Радовановића о учитељима у његовом протопрезвитерату, Споменица Историјског Архива Срема, бр.1, Сремска Митровица 2002, 145-157.
Пописи Митровице, Руме и околних насеља из средине XVIII века, Споменица Историјског Архива Срема, бр.1, Сремска Митровица 2002, 157-161.
Учешће народног капетана Милоша Војновића у српско – мађарским преговорима у Бачкој у лето 1848.године, Зборник Матице српске за историју, св.63-64, Нови Сад 2003, (за 2001.), 221-227.
Трећа (последња) привилегија Потиског диштрикта, Зборник Матице српске за историју, св.63-64, Нови Сад 2003, (за 2001.),211-221.
Битка код Турије 1848.године, Зборник Матице српске за историју, св.63-64, Нови Сад 2003, 227-231.
Борово до средине 19 века, Споменица Архива Срема, бр.2, Сремска Митровица 2003, 46-58.
◦ Српска Влада у Грацу, Настава и историја, бр.1, Нови Сад 2003, 61-66.
Пописи бачке епископије 1823-1844, Зборник Матице српске за историју, свеска 65-66, Нови Сад 2004 , 211-231.
Из писaне заоставштине капетана Милоша Војновића о српском народном покрету 1848-49.године¸ Зборник Матице српске за историју, св.65-66, Нови Сад 2004, 231-235.
Битка код Кусића новембра 1848, Зборник Матице српске за историју, св.65-66, Нови Сад 2004, 235-239.
Теодор Теја-Радосављевић, народни пуковник, Ц.К.фелдмаршаллајтнант, аустријски конзул, Спoменица Историјског архива Срема бр.3, Сремска Митровица 2004, 105-113.
Погибија обер-капетана Адама Монастирлије код Ирига 1717.године, Споменица архива Срема, бр.3, Сремска Митровица 2004, 227-235.
Пастирско писмо митрополита Павла Ненадовића побуњеним банским крајишницима 1751.године, Зборник САНУ о Србима у Хрватској, књ.5, Београд 2004, 323-328.
Племићке повеље код Срба у Хабзбуршкој монархији од средине XVIII до средине XIX века, Истраживања, бр. 15, Нови Сад 2004, 171-181.
Избеглице из Србије у Карловцима од 1813. до 1815. године, Кровови, бр. 57/58, Сремски Карловци 2004, 49 – 54.
Први устанак, планови, Прилози о устанку Карађорђевом, Инђија 2004, 21-26.
Тужбе Георгија Зорића (1837) и његових кћери (1845) против кнеза Милоша Обреновића, Мисцеланеа, књ. XXIV, Београд 2005, 51-61.
Граничарски поседи у Бачкој жупанији 1728, Зборник Матице српске за историју, бр. 69-70, Нови Сад , 2005, 223-227.
Наредбе цара Јосифа II из 1787 о промени јеврејских имена и презимена у немачка, Зборник Матице српске за историју, бр. 69-70, Нови Сад за 2005, 259-265.
Текелије, граничарско-племићка породица XVIII века Зборник радова “Сеобa Срба у Руско царство половином XVIII века, Нови Сад 2005, 385-393.
Извештај коморске управе о дешавањима у Срему 1722, Споменица Архива Срема, бр. 4, Сремска Митровица 2005, 191-199.
Два сведочанства из друштвене и економске историје Карловаца средином XVIII века, Кровови, бр. 59, 60, 61, Сремски Карловци 2005, 52-55.
Миграције Срба из Босне у Славонију и Хрватску у време Великог бечког рата, Зборник радова научног скупа Балкан и Панонија, Нови Сад 2006, 185-193.
Архивски документ као историјски извор, Настава и историја, бр. 5, Нови Сад 2006, 91-96.
Један документ из историје Сремских Карловаца, Рад Музеја Војводине, бр. 47-48, Нови Сад 2006, 89-93.
Земунски Магистрат у револуцији 1848/1849 године, Споменица историјског архива Срем, Сремска Митровица 2006, 126-136.
Благо манастира Раковца у Фрушкој Гори, Инвентарни попис из XVIII века, Архив за историју српске карловачке митрополије, бр. 1, нова серија, Сремски Карловци 2006, 84-87.
Два писма Ђорђа Контића митрополиту Јосифу Рајачићу из 1845. године, Архив за историју српске карловачке митрополије, бр. 1, нова серија, Сремски Карловци 2006, 132-133.
Окружнице из 1847.митрополита Јосифа Рајачића епископима и свештенству пред одлазак на Угарски сабор, Архив за историју српске карловачке митрополије, бр. 1, нова серија, Сремски Карловци 2006, 134-135.
Решење цара Карла VI из 1724. о тужби Срба у Табану, Архив за историју српске карловачке митрополије, бр. 1, нова серија, Сремски Карловци 2006, 14-15.
Списи о рат с Турцима у Банату 1788, Архив за историју српске карловачке митрополије, бр. 1, нова серија, Сремски Карловци 2006, 88-90.
Једно писмо Карловчана из 1757. године, Кровови, бр. 63/66, Сремски Карловци 2006, 138-139.
Сремска трговишта у XVIII веку, Зборник радова Срем кроз векове, Београд 2007, 141-150.
Латинске скраћенице у европским писмима, Зборник радова научног скупа Антика и савремени свет, Београд 2007, 68-75.
Учешће народног капетана Милоша Војновића у преговорима у Бачкој у лето 1848, Зборник радова Српско-мађарски односи кроз историју, Нови Сад 2007, 171- 178.
Српско племство у Хабзбуршкој монархији од XVI до прве декаде XVII века, Истраживања, бр. 17, Нови Сад 2006, 35-53.
Родослов племићке породице Саплонцаи, Зборник Матице српске за историју, бр. 73, Нови Сад 2007, 167-171.
Десет писама Саве Текелије из раздобља 1814-1840, Зборник Матице српске за историју, бр. 73, Нови Сад 2007, 171-195.
Опис верских објеката Петроварадинског шанца из пера бачког владике Висариона Павловића, Зборник Матице српске за историју, бр. 73, Нови Сад 2007, 195-203.
Пописи православних у Горњокарловачкој епископији 1841.и 1845.године, Зборник o Србiима у Хрватској књ.6, Београд 2007, 219-226.
Село Марадик у првој половини XVIII века, Споменица историјског архива Срем, бр 6, Сремска Митровица 2007, 65-72.
Милош Војновић, српски народни капетан у Револуцији 1848/1849, Истраживања, бр. 18, Нови Сад 2007, 175, 187.
Два документа из 1844. о Српским Моравицама у Горском Котару, Зборник Матице српске за историју, бр. 75-76, Нови Сад 2007, 121-127.
Нови подаци о фрајкорском капетану Сави Демелићу, Мисцеланеа, бр. XXVIII, Београд 2007, 21-30.
◦ Положај Срба у новим војним границама у Угарској и сеоба у Русију, Настава и историја, бр. 7, Нови Сад 2007, 7-15.
Обавезе провинцијалног Срема 1714. у порезу и огреву, Споменица историјског архива Срем, бр 7, Сремска Митровица 2008, 121-127.
Урбаријалне дажбине села Вогањ у другој половини XVIII и првој половини XIX века, Povijesni zbornik, br. 3, Osijek 2008, 123-130.
Терестралне обавезе села Марадик (1758-1810), Истраживања бр. 19, Нови Сад 2008, 87-94.
Школовање српских ђака на лицејима у Словачкој у XVIII веку, Зборник радова Антички свет, европска и српска наука, Београд 2009, 73-81.
Подаци из ''Виковарског протокола'' о спречавању преношења куге у Срем 1762. године, Зборник Извори о историји и култури Војводине, Нови Сад 2009, 153-161.
Прилог пресељењу Црногораца у Русију средином 18. века, Истраживања, бр. 20, Нови Сад 2009, 65-71.
Радови академика Славка Гавриловића о Срему, Споменица истријског архива Срем, Сремска Митровица 2009, 227-229.
Подаци о Србима из Срема и Бачке у Протоколу шабачког магистрата 1808-1812, Muzeum, Народни музеј Шабац, Шабац 2009, 61-68.
Молба Јована Суботића из 1842 за цензорско звање у Будиму, Зборник Матице српске за историју, бр. 79-80 , Нови Сад 2009, 143-147.
Прилог биографији народног капетана Милоша Војновића, Зборник Матице српске за историју, Нови Сад 2009, 147-157.
Фрагменти прометног протокола контумаца у Параћину (1723, 1731.и 1733), Мисцеланеа, бр. XXIX, Београд 2009, 73-81.
Разматрања др Ђорђа Натошевића о професорима у Српској православној великој гимназији 1857. године, Годишњак историјског архива града Новог Сада, бр. 3, Нови Сад 2009, 67-82.
Пут од архивског документа до историјске белешке, Зборник радова Архивских радника Војводине, Нови Сад 2010, 11-17.
Говор Саве Текелије 1790, Зборник радова Сусрети култура, књ. II, (Међународни научни скуп), Нови Сад 2010, 907-914.
Пут од архивског документа до историјске белешке, Зборник радова Архивских радника Војводине, Нови Сад 2010, 11-17.
Српски национални програм на Темишварском сабору, Зборник Банат кроз векове, Београд 2010, 193-217.
Питање Војводине на од Бјаског до Темишварског сабора, Извори о историји и култури Војводине, бр.2, (тематски зборник), Нови Сад 2010, 139-162.
Српске школе, цркве и становништво у Шајкашком батаљону 1844. године, Истраживања, бр. 21, Нови Сад 2010, 175-189.
◦ Vladan Gavrilović: A szerb privilégiumok bejegyzésének kérdése a magyar törvényhozásban (Thököly Száva beszéde az 1790. Temesvári nemzeti gyűlésen), Зборник „Magyar-szerb kapcsolatok a történelemben 2001-ig”, Baja 2011, 131-139.
Potisko-Pomoriška vojna granica kao deo izdvojenih oblasti Ugarske, Zbornik radova s međunarodnog skupa Pravne i povjesne odrednice granica srednje i jugoistočne Europe, Osijek 2011, 363-371.
Из историје манастира Фенека – Попис из 1813. и 1815. године, Истраживања бр.22, Нови Сад 2011, 221-231.
О пребегавању српског становништва из Баната у Бачку током прве половине XVIII века, Зборник Матице српске за историју, бр. 83, Нови Сад 2011, 119-127.
Подаци о граничарској породици Војновић из Мазина, Зборник Матице српске за историју, бр. 83, Нови Сад 2011, 127-135.
Попис Потиске војне границе из 1748. Године, Мисцеланеа, бр.XXXII, Београд 2011, 255-281.
Благо манастира Раковца, Рад музеја Војводине, бр.53, Нови Сад 2011, 157-165.
Srpski studenti na protestantskim licejima u Slovačkoj u XVIII veku, Zbornik Zdejin slovensko-srpskych vzt’ahov, Bratislava 2012, 34-40.
Делатност Аврама Мразовића као инспектора Печујског школског округа 1791.године, Зборник Антика, савремени свет и рецепција европске културе, Београд 2012, 108-117.
Политичка активност Саве Текелије, Зборник Државотворна идеја тројице српских великана – грофа Ђорђа Бранковића, Доситеја Обрадовића и Саве Текелије, Темишвар 2012, 37-53.
Једно писмо директора Српске православне велике гимназије у Новом Саду патријарху Рајачићу 1857.године, Зборник радова Војвођански простор у контексту европске историје, Нови Сад 2012, 271-278.
Почеци насељавања Русина у Бачку (Крстур, Куцура, Нови Сад), Зборник радова Величина малих језичких, књижевних, културних и историјских традиција, Нови Сад 2012, 19-25.   
Прилог историји манастира Раковца, Зборник Матице српске за историју, бр. 84, Нови Сад 2012, 111-119.
Миграциона кретаеа српског народа у Босни у време Великог бечког рата, Истраживања, бр.23, Нови Сад 2012, 247-257.
Попис свештенства будимске епархије из 1771/1772.године, Зборник Матице српске за историју, бр.85, Нови Сад 2012, 131-140. (коауторство са Ма Ненад Нинковић)
Кратка недовршена биографија патријарха Јосифа Рајачића, Свеске Матице српске за друштвене науке, Нови Сад 2012, 43-53.
Два писма Никанора Грујића из Плашког, Свеске Матице српске за друштвене науке, Нови Сад 2012, 53-59.
Примери унијаћења српског народа у Хрватској до краја XVIII века, Српске студије, бр.3, Београд 2012, 207-219.
Делатност Саве Текелије на Темишварском сабору, Зборник Сава Текелија и његово доба, Будимпешта 2013, 120-131.
◦ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКИ ПОЛОЖАЈ СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ ОД КРАЈА XVII ДО ПОТКРАЈ XVIII ВЕКА, ŠESTI MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJUM SUSRET KULTURA, Zbornik radova, Knjiga II, 931-939, Novi Sad 2013.
◦ Извештај Ђорђа Натошевића, директора Српске православне велике гимназије, Антика и савремени свет : научници, истраживачи и тумачи : зборник радова.- 169-177, Београд 2013.
◦ ВЛАДАВИНА ПРАВА И ГРАЂАНСКА РАВНОПРАВНОСТ СРБА У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ 1526–1792, Теме,, св. XXXVII бр. 4, 1643-1654, Ниш 2013. (коауторство са проф.др Дeјан Микавица)
◦ Друштвенополитички статус Срба у Хабзбуршкој монархији-од Леополдовских привилегија до Деклараторије (у коауторству са проф. др Дејаном Микавицом), Зборник Матице српске за друштвене науке, 143, Нови Сад 2013, 267-275.
Дипломатске мисије архимандрита и митрополита Василија Петровића у Млеталкој републици и Хабзбуршкој монархији, (у коауторству са Ма Ненад Нинковић) Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XXXVIII-2, Нови Сад 2013, 201-216.
◦ Велика сеоба Срба као миграциони талас у време Великог бечког рата, Истраживања 24, Нови Сад 2013, 167-177.
◦ Владан Гавриловић, Темишварски сабор 1790. године - Срби у Монархији између угарских и аустријских власти, Годишњак Историјског архива Града Новог Сада, 7/2013, 11-30.
Професура Јована Ђорђевића на Великој православној гимназији у Новом Саду, Зборник Антика и савремени свет, Београд 2014, 177-184.
Мање позната личност из Српског народног покрета 1848/1849.године, Зборник Војвођански простор у контексту европске историје, бр.2, Бачка Паланка 2014, 281-292.
Три века Карловачке митрополије-Митрополија у 18 веку, Зборник Три века Карловачке митрополије, Сремски Карловци 2014, 67-78.
Преглед историје будимске епархије до 1918, Зборник Три века Карловачке митрополије, Сремски Карловци 2014, 103-126. (коауторство са др Горан Васин и Ма Ненад Нинковић)
Развој школског система у Шајкашком батаљону, Зборник Бачка кроз векове, Београд 2014, 821-834. (коауторство са др Горан Васин)
Примери миграција српског народа у угарске провинцијалне области 1699-1737, Истраживања, бр.25, Нови Сад 2014, 139-148.
Срби у Хабзбуршкој монархији током XVIII века – између Бечког двора и угарских власти, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XXXIX, Нови Сад 2014, 69-82. (У коауторству са Ма Ненад Нинковић)
Путни лист за Русију хоповских калуђера из 1756. године: прилог историји манастира Хопова, Споменица Историјског архива „Срем“, 13, Сремска Митровица 2014, 125-135. (У коауторству са Ма Ненад Нинковић)
Попис професора Велике православне новосадске гимназије из 1830. године, Зборник Матице српске за историју, 89, Нови Сад 2014 (носи 2013), 91-104. (У коауторству са проф. др Владаном Гавриловићем)
Писма архимандрита Мојсија Путника из Арадске епархије 1754. године, Мешовита грађа (Miscellanea), XXXV, Београд 2014, 33-50. (У коауторству са Ма Ненад Нинковић)
Попис српско-православних школа у Печујском школском округу 1791. године , Сентандрејски зборник, бр.4, САНУ, Београд 2015, 101-118.
Стање Будимске епархије у години 1771/1772, Сентандрејски зборник, бр.4, САНУ, Београд 2015, 95-99.
Српска гимназија у Новом Саду двадесетих година XIX века , Зборник Филозофског факултета у Новом Саду, књ.XL/2, Нови Сад 2015, 259-268 (коауторство са МА Ненад Нинковић)
Критички осврт на Велику сеобу Срба 1690, Зборник Критичко мишљење – фактор развоја науке и друштва, Бања Лука 2015, 111-125.
Srpska istoriografija o Potiskoj vojnoj granici, Zbornik Franc Vaniček i vojnokrajiška historiografija, Slavonski Brod 2015, 123-134.
Council of Temisvar and Sava Tekelija, Communication, culture, creation: new scientific paradigmas, Arad 2015, 334-342. (with MA Nenad Ninković)
Попис Бачке епархије 1811.године, Зборник Матице српске за историју, бр.91, Нови Сад 2015, 73-83.
◦ Радови у Српски биографски речник (књ.1, А-Б), Матица српска, Нови Сад 2004 .

 1. Аврамовић Велимир, 51 стр;
 2. Алавања Марко, 84;
 3. Александровић Иринеј, 97;
 4. Антоновић Антоније, 223;
 5. Арсенијевић Манојло, 279;
 6. Арсенијевић Емануел Арсеније, 281;
 7. Атанасијевић Михајло, 298;
 8. Атанацковић Никола, 306;
 9. Бајић Дуча, 351;
 10. Бајић Јован Јанко, 354;
 11. Бајић Коста Дима, 354-355;
 12. Бајић Теодор, 359;
 13. Батлајић Миленко, 442-443;
 14. Белан Аркадије, 467;
 15. Белан Петар, 467-468;
 16. Блануша Васа, 581;
 17. Блануша Јован, 581;
 18. Бобић Јован, 585;
 19. Богдановић Данило, 602;
 20. Богдановић Јаков, 605;
 21. Богуновић Милош, 636;
 22. Боројевић Божо, 717;
 23. Бошњак Стојан, 762-763;
 24. Бранковић Лаза, 794-795;
 25. Будисављевић Данило, 862.

◦ Радови у Српски биографски речник (књ.2, В-Г), Матица српска, Нови Сад 2006.

 1. Вишњевски Теодор, 238;
 2. Влаинић Венијамин, 252;
 3. Војновић Вуја, 295;
 4. Војновић Милош, 303;
 5. Вујић Арон, 348;
 6. Вујић Лазар, 363;
 7. Вујић Максим, 363-364;
 8. Вујић Павле, 370;
 9. Вујић Петар, 371;
 10. Вујић Сава, 371;
 11. Вукасовић Никола, 413;
 12. Вуковић Теодор, 462;
 13. Вукотић Никола, 484;
 14. Вукотић Петар, 486;
 15. Вучковић Живко, 541;
 16. Гавриловић Исаија, 584;
 17. Галета Живан, 613-614;
 18. Гвозденовић Јосиф, 640;
 19. Гвозденчевић Јован, 642;
 20. Георгијевић Хаџи Комнен, 657;
 21. Георгијевић Нића, 661;
 22. Гергијевић Никола, 661;
 23. Гершић Ђура, 677;
 24. Главаш Стефан, 690;
 25. Гојковић Урош, 734-735;
 26. Голуб Лазар, 741;
 27. Голуб Петар, мајор, 742;
 28. Голуб Петар, племић, 742;
 29. Гонсировски Хенрих, 749-750;
 30. Грабовски Атанасије, 763;
 31. Григорије, 809;
 32. Грујић Гаја, 829;
 33. Гудовић Павле, 866.

◦ Радови у Српски биографски речник (књ.3, Д-З), Матица српска, Нови Сад 2007.

 1. Давидовић Гаврило, 40-41;
 2. Јефтимије, 45-46;
 3. Никола, 50;
 4. 4.Дамаскин Ђорђе, 69;
 5. Демелић Сава, 153-154;
 6. Деретин Теодор, 165;
 7. Дијак Јован, 190-191;
 8. Димитрије, 199-200;
 9. Димић Гаврило, 273;
 10. Добрић Лазар, 312;
 11. Добричић Захарије, 315-316;
 12. Дубравић Андрија, 427-428;
 13. Дудварски Никола, 432;
 14. Дука Михајло, 436;
 15. Ђерасим, 487;
 16. Ђилас, 495;
 17. Ђукан Црнобарац, 599;
 18. Ђурић Аврам, 639;
 19. Ђурашин Јован, 673-674;
 20. Жерић Василије, 730-731;
 21. Живковић Михајло, 783;
 22. Жудовић Гаврило, 812;
 23. Зако Георгије, 834-835;
 24. Зако Димитрије, 835;
 25. Зако Ђорђе, 836;
 26. Зако Петар, 836;
 27. Зако Теодор, 836;
 28. Зако Стеван, 836-837;
 29. Замфир Атанасије, 839;
 30. Зарић Стефан, 843;
 31. Захарић Јефта, 852;
 32. Захарић Теодор, 853;
 33. Зорић Живан, 908;
 34. Зорић Лазар, 912-913;
 35. Зорић Наранџић Давид, 913;
 36. Зорић Наранџић Симеон, 913-914.

◦ Радови у Српски биографски речник (књ.4, И-Ка), Матица српска, Нови Сад 2009. .

 1. Исаковић Вук, 196-197;
 2. Исаковић Ђорђе, 199;
 3. Исаковић Исак, 199-200;
 4. Исаковић Лазар, 200;
 5. Исаковић Трифун, 203;
 6. Јакшић Илија, 241;
 7. Јанковић Фрања, 308;
 8. Јездимировић Јаков, 348-349;
 9. Јеремић Живан, 387;
 10. Јовановић Вићентије, 468-469;
 11. Јовановић Јован, 514;
 12. Јовановић Михајло Михл, 582-583;
 13. Јовановић Шакабента Андрија, 661;
 14. 14.Јосиф I, 735;
 15. Јосиф II, 735-736;
 16. Јоцић Милош, 747;
 17. Јулинац Арсеније, 757-758;
 18. Јулинац Василије, 758.
 19. Јулинац Петар, 759-760;
 20. Кавеџија Јован, 776;
 21. Карло VI, 882-883;

◦ Радови у Српски биографски речник (књ.5, Кв-Мао), Матица српска, Нови Сад 2011.

 1. Класановић Петар, 76.
 2. Кљуновић Јован, 85.
 3. Којић Јефтимије, 163-164.
 4. Лазаревић Голуб, 483.
 5. Лазаревић Јован, 490.
 6. Лазаревић Милан, Мина, 500-501.
 7. Лончар, Лончаревић Илија, 625.
 8. Лукић Деспот, 657.
 9. Лукић Ђорђе, 658.
 10. Лукић, Петровић, Мојсије, 668.

◦ Радови у Српски биографски речник (књ.6, Мар-Миш), Матица српска, Нови Сад 2014.

 1. Марјановић Илија, 110.
 2. Марјановић Павле, 113.
 3. Марковић Марко, 171.
 4. Матић Јосиф, 296.
 5. Међански Лазар, 356-357.
 6. Милиновић Петровић Сава, 507-508.
 7. Милорадовић Данило, 608.
 8. Милорадовић Јефтимије, 608-609.
 9. Михајловић Јанча, 893.
 10. Михајловић Јован, 894-895.
 11. Михаљевић Михаило старији, 905.
 12. Михаљевић Михаило, 905-906.
 13. Михаљевић Миховил, 906.
 14. Михаљевић Стеван, 906-907.

Učešće na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima:
◦ učesnik na više od 25 Naučnih konferencija u zemlјi i inostranstvu, sa referatom

Učešće na naučnim projektima:
◦ Rukovodilac sa srpske strane međunarodnog naučnog Projekta Srpsko-slovačke veze kroz istoriju, trajanje 2010-2012.
◦ Rukovodilac Republičkog projekta Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije, trajanje 2011-2016.
◦ član Republičkogn projekta Izvori o istoriji i kulturi Vojvodine, trajanje 2006-2010.

Redakcije i uredništva:
◦ Član redakcije časopisa Radovi Filozofskog fakulteta, Zagreb (skopus lista)
◦ Član redakcije časopisa Srpske studije, Beograd (Erih lista)
◦ Član redakcije časopisa Godišnjak arhiva grada Novog Sada
◦ Član redakcije časopisa Sveske za društvene nauke Matice srpske.

Članstvo u strukovnim udruženjima:
◦ Stalni član Odelјenja za društvene nauke Matice srpske

Gostujuća predavanja po pozivu:
◦ oktobar 20011 – Univerzitet Komensko, Bratislava, Republika Slovačka
◦ novembar 2012- Filozofski fakultet Josip Juraj Štrosmajer, Osijek, Republika Hrvatska
◦ novembar 2013- Filozofski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu