Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Istorija >
Svetozar Boškov

Kontakt
◦ Kabinet: 277
◦ e-mail: svetozarboskov@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: +381691237658

Akademska karijera
◦ 2012 – Izbor u zvanje – docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2006 – Izbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2011. godine - Doktor istorijskih nauka, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Klasične nauke◦ 2004. godine - Magistratura, Filozofskifakultet, Novi Sad
Oblast: Istorija starog veka
◦ 1999. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Istorija starog veka

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Istorija starog veka
◦ Recepcija antike
◦ Vojna istorija starog veka
◦ Antička prošlost Vojvodine

Bibliografija

Članci, rasprave, radoviutematskimzbornicima, prilozi
Wirtschaft und Handel beiden Skordiskern in Serbien, Balkans Law Review, Vol. 6, No. 16, (2003), Beograd 2003, 44-46.
Дунав и његове притоке на територији наше земље у делима античких аутора, Балкан и Панонија кроз историју, Зборник радова са међународног научног скупа, Нови Сад – Ср. Митровица, Нови Сад 2006, 73-79.
Уџбеници античке историје у српским школама у 19. веку, Антика и савремени свет, Књига резимеа, Друштво за античке студије Србије, Сремски Карловци-Сремска Митровица 2006, 5.
Уџбеници античке историје у српским школама у 19. веку, Антика и савремени свет, том. 1, Зборник радова са међународног скупа, Ср. Карловци – Ср. Митровица – Београд 2007, 21-34.
Карловачка гимназија и античка историја у 19. веку, Истраживања, бр. 18, Нови Сад 2007, 39-47.
Античка традиција у обрзовању српских учитеља у Сомбору у 19. веку, Европске идеје, античка цивилизација и српска култура, Књига резимеа, Друштво за античке студије Србије, Сремски Карловци-Сремска Митровица-Београд 2007, 5.
Античка традиција у образовању српских учитеља у Сомбору у 19. веку, Европске идеје, античка цивилизација и српска култура, том. 2, Зборник радова са међународног скупа, Ср. Карловци – Ср. Митровица – Београд, Београд 2008, 29-36.
Настава античке историје у новосадској гимназији током 19. века, Антички свет, свропска и српска наука, Књига резимеа, Друштво за античке студије Србије, Сремска Митровица-Београд 2008, 5.
Настава античке историје у Новосадској гимназији током 19. века, Антички свет, европска и српска наука, том. 3, Зборника радова са међународног скупа, Друштво за античке студије Србије, Службени гласник, Београд 2009, 30-38.
Образовање жена у Учитељској школи у Сомбору од 1866. до 1914. године, Извори о историји и култури Војводине, Зборник радова, Нови Сад 2009, 185-194.
Настава античке историје у Учитељској школи у Сомбору у 19. веку, Образовање и улога учитеља у српском друштву кроз историју (XVIII-XX век), Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор 2009, 39-44.
Милош Н. Ђурић о грчкој историји, AПОМNHMONEYMATA Милош Н. Ђурић. 40 година од смрти српског хеленисте Милоша Н. Ђурића, Научна трибина историчара, Филозофски факултет Нови Сад, Нови Сад 2009, 21-25.
Зборници Антика и савремени свет, Научна трибина, Зборник радова, промоције и популаризација науке, Друштво за античке студије Србије, ForumRomanum, Београд 2009, 57-59.
The Turning Points in the Studies of Ancient History amongs Serbs during the 19th century,13th Conference of the International Federation of the Societies of Classical Studies, Humboldt-UniversitatBerlin, Berlin 2009, 134.
Настава античке историје на Лицеју и Великој школи у Београду током 19. века, Античка култура, европско и српско наслеђе, Књига резимеа, Друштво за античке студије Србије, Београд-Сремска Митровица-Нови Сад 2009, 7
Настава античке историје на Лицеју и Великој школи у Београду током 19. века, Античка култура, европско и српско наслеђе, том. 4, Зборник радова са међународног скупа, Друштво за античке студије Србије, Институт за теолошка истраживања, Београд 2010, 63-71.
Милан Будимир о неким балканским племенима, Академик Милан Будимир, Зборник радова са међународног скупа, Центар за митолошке студије Србије, Митолошки зборник 23, Рача 2010, 155-165.
Положај жена у антици у српским уџбеницима историје у XIX веку, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. XXXV, св. 1, Нови Сад 2010, 227-235.
Грчка религија и митологија у уџбенику Константина Бојића, Антика и савремени свет: Религија и култура, Књига резимеа, Друштво за античке студије Србије, Институт за теолошка истраживања, Београд 2010, 5-6.
Античка прошлост у Историји света Александра Сандића, Истраживања, бр. 21, Нови Сад 2010, 55-63.
Српски биографски речник, Јанко Лукић, Том. V, Нови Сад 2011.
Грчка религија и митологија у уџбенику Константина Бојића, Антика и савремени свет: Религија и култура, том. 5, Зборник радова са међународног скупа, Друштво за античке студије Србије, Институт за теолошка истраживања, Београд 2011, 13-25.
Стојан Бошковић о античкој прошлости, Антика, савремени свет и рецепција античке културе, Књига резимеа, Друштво за античке студије Србије, Београд 2011, 6.
A német és a magyar tankönyvek a klasszikus nyelvekoktatásában a XIX. századi vajdasági szerb iskolákban, Magyar-szerb kapcsolatok a történelemben 2001-ig(Немачки и мађарски уџбеници у настави античке историје и класичних језика у српским школама у Војводини у XIX веку, предавања са друге конференције мађарских и српских историчара), Bаја 2011, 147-156.
Никола Вулић и настава историје на Београдском универзитету почетком XX века, Наука и савремени универзитет, Књига резимеа, Ниш 2011, 195.
Радови Стојана Бошковића о античкој прошлости, Антика, савремени свет и рецепција античке културе, том 6, Зборник радова са међународног скупа, Друштво за античке студије Србије, Београд 2012, 42-61.
Феничани у уџбеницима историје у другој половини XIX века, Војвођански простор у контексту европске историје, Зборник радова, Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад 2012, 39-47.
Никола Вулић и настава историје на Београдском универзитету почетком XX века, Криза и перспектива знања и науке, Наука и савремени универзитет I,Књ. 2, Зборник радова, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2012, 315–324.
Античка прошлост у српским уџбеницима крајем XIX века, Антика и савремени свет: научници, истраживачи и тумачи, Књига резимеа, Друштво за античке студије Србије, Београд – Сремска Митровица, 12 – 14. октобар 2012, 17.
The Beginning of the Education of Women Teachers in Sombor, 200 Years of Serbian Preparandia and Sombor, Book of Abstracts, The Faculty of Education in Sombor, Sombor, 22-23 December 2012, 82-83.
Античка прошлост у српским уџбеницима крајем XIX века, Aнтика и савремени свет: научници, истраживачи и тумачи, том 7, Зборник радова са међународног научног скупа, Друштво за античке студије Србије, Београд 2013, 127-134.
Келтско насеље код Бачке Паланке, Средњовековна насеља на тлу Војводине. Историјски догађаји и процеси, уредник: Ђ. Харди, Сремска Митровица 2013, 67-73.
Константин Велики у српској историографији XIX века, Константин Велики у српској историографији XIX века, Константин, Сирмијум и рано хришћанство, 1700 година од Миланског едикта, Ср. Митровица 20. јун 2013, 16.
Неки аспекти проучавања религије у радовима Анице Савић-Ребац, Антика и савремени свет: тумачење антике, Књига резимеа, Друштво за античке студије Србије, Београд – Сремска Митровица, 18 – 20. октобар 2013, 7. (коаутор са Борис Стојковски)
Историја предримског Подунавља у радовима Растислава Марића, Антика и савремени свет: тумачење антике, Књига резимеа, Друштво за античке студије Србије, Београд – Сремска Митровица, 18 – 20. октобар 2013, 18-19.
Растислав Марић – Историја старог века на Филозофском факултету у Новом Саду, Личности војвођанског простора. Војвођански простор у контексту европске историје, Књига сажетака, Одсек за историју Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад – Бачка Паланка 2013, 15.
Антика и српска култура у часописима у XIX веку – Седмица, Матица и Јавор, Susret kultura, Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum, Zbornik radova, knjiga II, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad 2013, 975-984.
Историја предримског Подунавља у радовима Растислава Марића, Антика и савремени свет: тумачење антике, том 8, Зборник радова са међународног научног скупа, ур. Ксенија МарицкиГађански, Друштво за античке студије Србије, Београд 2014, 139-154.
Погледи Растислава Марића на веровање и обичаје становништва на територији Подунавља у античко доба, Истраживања 25, Нови Сад 2014, 345-351.
Константин Велики у српској историографији XIX века, Истраживања 25, Нови Сад 2014, 429-435.
Растислав Марић – историја старог века на Филозофском факултету у Новом Саду, у: Владан Гавриловић и Светозар Бошков (ур.), Војвођански простор у контексту европске историје. Личности војвођанског простора, Зборник радова, Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад – Бачка Паланка 2014, 525-532.
Антика у српским школама у Бачкој у XIX веку, у: Бачка кроз векове. Слојеви културе Бачке, Зборник радове, Вукова задужбина, Београд 2014, 831-846.
Constantine The Great in Serbian 19thCentury Historiography, in: Constantin, Sirmium and Early Christianity ed. Nenad Lemajić, Institute for Protection of Cultural Monuments Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica 2014, 73-78.
Дачки ратови у српској историографији, у: Communication, culture, creation: new scientific paradigms, ed. Virginia Popović, Ivana Janjić, Speranta Milanovici, Eugen Gagea, University Press Arad, Arad 2015, 149-156.
Historyofthe Pre-Roman Lower Danube River Basin in theStudies of Rastislav Marić, in: The Cultural and Historical Heritage of Vojvodina in theContext of Classical and MedievalStudies, ed. Đura Hardi, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad 2015, 41-58.
Коптски језик и дешифровање хијероглифа, у: Језици и културе у времену и простору IV/1, ур. Снежана Гудурић, Марија Стефановић, Тематски зборник, Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад 2015, 163-176.(коаутор са Борис Стојковски)
SaintGerard in the Serbian Text booksof the 19thCentury, in: saint Gerard of Cenad. Tradition and Innovation, ed. Claudiu Mesaros, Claudiu Calin, Trivent publishing, Budapest 2015, 97-102.
Србија у очима Феликса Каница из пера једног мађарског научника, у: Феликс Каниц на централном Балкану – 150 година истраживања у Нишу, ур. Ирена Љубомировић, Зборник радова са скупа, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2015, 235-248. (коаутор са Борис Стојковски)
Октавијан Август у српској историографији у другој половини XIX века, Антика и савремени свет данас, Књига резимеа, Друштво за античке студије Србије, Београд – Сремска Митровица, 24 – 27. септембар 2015, 7.
Савремена техничка средства у служби промоције антике, Антика и савремени свет данас, Књига резимеа, Друштво за античке студије Србије, Београд – Сремска Митровица, 24 – 27. септембар 2015, 7.

Kritike, prikazi i hronike
◦ Мирослава Мирковић, Римска историја подк раљевима и у доба републике (753-27. преХр). Историја и институције, Досије, Београд 2002, Сунчаник, бр.3, Бачка Паланка, 2002, 82-83.
Нова историја Римског царства, Сунчаник, бр. 10-11, Бачка Паланка 2004, 133-134.
Културно наслеђе Ниша, Сунчаник, бр. 10-11, Бачка Паланка 2004, 135-136.
Зборник Матице српске за класичне студије, бр. 2 и 3, Сунчаник, бр. 10-11, Бачка Паланка 2004, 137-138.
Српски Зборник светског гласа, Сунчаник, бр. 12-13, Бачка Паланка 2005, 121-122.
Српски зборник светског гласа, Кровови, бр. 63/66, год. 20, Ср. Карловци 2006, 227-228.

Učešće na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima
State and Private Economy, Belgrade: Balkans association of Criminal Law, Faculty of Law, 23-26. April 2003.
Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe, Work, Gender and Society, Utrecht 30. september - 1. october 2005.
Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe, Pisa 2-3. december 2005.
Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe, Professions and Social Identity, Athens 24-25. february 2006.
Balkan i Panonija kroz istoriju, Filozoski fakultet u Novom Sadu, Istorijski arhiv Sremska Mitrovica, Filozofski fakultet u IstočnomSarajevu, Novi Sad – Sremska Mitrovica 9-10. jun 2006.
Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe, Reciprocity and Redistribution, Padua 6-7. october 2006.
Антика и савремени свет, Друштво за античке студије Србије, Сремски Карловци – Сремска Митровица 3-4. новембар 2006.
Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe, Reciprocity and Redistribution, Reykjavik 8-9. december 2006.
Европске идеје, античка цивилизација и српска култура, Друштво за античке студије, Сремски Карловци – Сремска Митровица – Београд 28-30. септембар 2007.
Антички свет, европска и српска наука, Друштво за античке студије Србије,Сремска Митровица – Београд 26-28. септембар 2008.
Образовање и улога учитеља у српском друштву кроз историју (XVIII-XX век), Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор 15. новембар 2008.
13th ConferenceoftheInternationalFederationoftheSocietiesofClassicalStudies, Humboldt-UniversitatBerlin, 24-29. August 2009.
Античка култура, европско и српско наслеђе, Друштво за античке студије Србије и Институт за теолошка истраживања, Београд – Сремска Митровица 25-28. септембар 2009.
A német és a magyar tankönyvek a klasszikus nyelvekoktatásában a XIX. századi vajdasági szerb iskolákban, Magyar-szerb kapcsolatok a történelemben 2001-ig(Немачки и мађарски уџбеници у настави античке историје и класичних језика у српским школама у Војводини у XIX веку, предавања са друге конференције мађарских и српских историчара),Баја 18.-19. jуна 2010.
Академик Милан Будимир, Митолошки зборник 23, Центар за митолошке студије Србије, Мркоњић Град 23-24. септембар 2010.
Антика и савремени свет: религија и култура, Друштво за античке студије Србије, Београд-Сремска Митровица 1-3. октобра 2010.
Антика, савремени свет и рецепција античке културе, Друштво за античке студије Србије, Београд Сремска Митровица 9-11. септембар 2011.
Наука и савремени универзитет, Ниш 10-11. новембар 2011.
Сусрет култура, Нови Сад 1. децембар 2011.
Бачка кроз векове. Слојеви култура Бачке, Вукова задужбина, Бачка Паланка 3. фебруар 2012.
◦ Учешће на Генералној Скупштини FIEC-а у Барију као делегат Друштва за античке студије Србије, 7. септембар 2012.
Антика и савремени свет: научници, истраживачи и тумачи, Друштво за античке студије Србије, Београд – Сремска Митровица 12. – 14. октобар 2012.
200 Year sof Serbian Preparandia and Sombor, The Faculty of Education in Sombor, Sombor, 22-23 December 2012.
Константин, Сирмијум и рано хришћанство, 1700 година од Миланског едикта,Ср. Митровица 20. јун 2013.
Антика и савремени свет: Тумачење антике, Друштво за античке студије Србије, Београд-Ср. Митровица 18.-20. октобар 2013.
Banat and Vojvodina: Histories and Cultures of a Euroregion, Lugoj 29.-31. October 2013.
The Balkan: People, Wars and Peace, 65 years from formation of he Institute for Naional History, Skopje 4.-5. November 2013.
Личности војвођанског простора. Војвођански простор у контексту европске историје,Бачка Паланка 23. новембар 2013.
Феликс Каниц на центролном Балкану – 150 година истраживања у Нишу, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 30.-31. мај 2015.
Језици и културе у времену и простору IV, Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад 22. новембар 2014.
Communication, culture, creation: new scientific paradigms, University of Novi Sad, „Vasile Goldiş“ Western University of Aradand Alexandru Ioan Cuza University Iaşi, Novi Sad 3.-5. October 2014.
CESC 2015: 2nd International Conference on Communication and Education in Knowledge Society, Timisoara, Romania, 5.-7. November 2015.
8th European Conference of Iranian Studies, State Hermitage Museum and Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg 14.-19.September2015.

Učešće na naučnim projektima
Историја балканских народа и њихова култура, од 2000. до 2001. године; Републички пројекат 05 Т 18; Тржиште рада Републике Србије, руководилац: Славко Гавриловић
Просопографска истраживања српске историје и културе у 19. и 20. веку, од 2002. до 2004. године; Републички пројекат 1397, Министарство просвете и науке Републике Србије, руководилац: Ксенија МарицкиГађански.
Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe (CLIOhres.net), од 2005 до 2007. године; FP6, No. 006164, EU Commission, руководилац: Ann Katherine Isaacs.
Истраживање политичке, привредне и културне прошлости Војводине, од 2006. до 2007. године; Покрајински пројекат, 114-451-01440/2006, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, руководилац: Александар Касаш.
Извори о историји и култури Војводине, од 2006. до 2010. године; Републички пројекат 147002Д; Министарство просвете и науке Републике Србије, руководилац: Дејан Микавица.
Војвођански простор у контексту европске историје, од 2011. до 2016. године; Републички пројекат ОN177002, Министарство просвете и науке Републике Србије, руководилац: Владан Гавриловић.
Средњовековна насеља на тлу Војводине. Историјски процеси и догађаји, од 2011. до 2016. године; Покрајински пројекат 114-451-2216/2011, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, руководилац: Ђура Харди.
Израда едукативно-дидактичких средстава за унапређење наставе историје у основним и средњим школама, од 2015. до 2016. године, Покрајински пројекат 114-451-637/2015, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, руководилац: Светозар Бошков.

Redakcije i uredništva
◦ Urednik zbornika: Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije 2, Zbornikradova, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad-BačkaPalanka, 2014 (zajednosaVladanGavrilović); The Region of Vojvodina in theContext of European History 2, Novi Sad, BačkaPalanka 2014.
◦ Član uredništva zbornika: Antika i savremenisvet: tumačenje antike, Zbornikradova, Društvo za antičke studije Srbije, Beograd 2014.
◦ Član uredništva zbornika: Antika i savremenisvet: naučnici, istraživači i tumači, Zbornikradova, Društvo za antičke studije Srbije, Beograd 2013.
◦ Član redakcije časopisa ISTRAŽIVANJA od 2016. godine –
◦ Sekretar redakcije časopisa ISTRAŽIVANJA od 2010. do 2015. godine

Učešće u raduorgana i tela Fakulteta i Univerziteta
◦ Direktor Centra za istorijska istraživanja od 2015. godine –
◦ Član Programskog veća Centra za rodne studije u okviru ACIMSI-a (Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja – ACIMSI) od 2014. godine –
◦ Član Komisije za obezbeđenje kvaliteta rada Filozofskog fakulteta 2015. godine
◦ Član upravnog odbora Društva za antičke studije Srbije od 2012. godine –

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu