Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Istorija >
Miroslav Pavlović

Miroslav Pavlovic

Kontakt
◦ Kabinet: 349/III
◦ e-mail: miroslav.pavlovic@ff.uns.ac.rs

Akademska karijera
◦ 2014. godine – Izbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2009. godine – Diplomirani istoričar master, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Istorija modernog doba
◦ 2007. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad, Oblast: Istorija
Oblast: Istorija modernog doba

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Istorija modernog doba
◦ Osmanistika
◦ Filozofija istorije

Bibliografija

Članci, rasprave, radovi u tematskim zbornicima, prilozi
◦ Miroslav Pavlović, Postlassical Defterology: Possibilities of Socio-economic Research in contemporary Ottoman Studies, Istraživanja No. 26, Novi Sad, 2015, 66-81
◦ Miroslav Pavlović, Narativism and Intelectual History (Branko Bešlin, Eugen of Savoy and His Era, Novi Sad 2014), Istraživanja No. 26, Novi Sad, 2015, 208-211
◦ Мирослав Павловић, Опширни (mufassal) дефтер за Смедеревски санџак из 1741. године: структурална анализа, Истраживања 25, Нови Сад 2014, 175-186
◦ Pavlović Miroslav, The Identity Construction on the Example of a Case Study of One Balkan Intelectual, VIII Miletlerarası Türkoloji Kongresi, Bildiri Kitabı, No. IV, İstanbul 2014, 707-721
◦ Мирослав Павловић, Political Initiatives "From the Bottom Up" in the Ottoman Empire. (Политичке иницијативе "одоздо нагоре" у Османском царству") Halycon Days in Crete VII, A Symposium Held in Rethymno 9-11 January 2009, Antonis Anastasopoulos, ed, Crete University Press, Rethymno 2012, Зборник за историју Матице српске, бр. 87, Нови Сад 2013, 153-156
◦ Мирослав Павловић, Османистика и савремена теорија. Изазови постструктурализма, Споменица Историјског архива "Срем", бр. 12, Сремска Митровица 2013, стр. 204-220
◦ Мирослав Павловић, Једна закаснела монографија, Споменица Историјског архива "Срем", бр. 12, Сремска Митровица 2013, стр. 247-253
◦ Мирослав Павловић, Ангажовани интелектуализам и етика одговорности. Историографско дело Тонија Џата, Истраживања, број 22, стр. 459-478 Филозофски факултет, Нови Сад 2012
◦ Мирослав Павловић, Nizam-i Cedid – један неуспео покушај модернизације Османског Царства у Војвођански простор у контексту европске историје (зборник радова), стр. 211-222, Филозофски Факултет, Нови Сад 2012
◦ Мирослав Павловић, Форсирана или аутономна модернизација? Османске реформе у XVIII веку у контексту европских утицаја, Истраживања, број 22, стр. 185-204, Филозофски факултет, Нови Сад 2011
◦ Мирослав Павловић, Интерпретација и употреба историје: Доба лала као парадигма архетипског у прошлошлости, Споменица историјског архива Срем, број 9, стр. 224-240, Сремска Митровица 2010
◦ Мр Мирослав Павловић, проф. др Душко М. Ковачевић, Османско царство на прелому векова (XVIII-XIX). Покушај реформи у доба Селима III у Бој на чегру 1809. у историји и традицији балканских народа. Тематски зборник радова са међународног научног скупа, Београд 2010, стр. 12-24
◦ Мирослав Павловић, Orlin Sabev (Orhan Salih), Ibrahim Müteferikka ya da Ilk Osmanli Matbaa Serüveni (1726-1741.). Yeniden Değerlendirme (Ибрахим Мутеферика и прва османска авантура штампе (1726-1741.) Нов поглед), у Споменица историјског архива Срем, број 10, стр. 284- 288, Сремска Митровица 2011
◦ Мирослав Павловић, Ф. Форд, Европа у доба револуција 1780-1830. (приказ), Споменица Историјског архива „Срем“, Сремска Митровица, 5/2006, стр. 264-268
◦ Мирослав Павловић, И. Ортајли, Најдужи век империје (приказ), Споменица Историјског архива „Срем“, Сремска Митровица, 6/2007, стр. 188-193
◦ Мирослав Павловић, Е. Ихсанолу, Хисторија Османске државе и цивилизације (приказ), Споменица Историјског архива „Срем“, Сремска Митровица, 7/2008, стр. 193-198
◦ Мирослав Павловић, T. Zorlu, Inovation and Empire in Turkey. Sultan Selim III and the Modernization of the Ottoman Navy (приказ), Споменица Историјског архива „Срем“, Сремска Митровица, 8/2009, стр. 297-301

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu