Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Istorija >
Dragica Koljanin

Kontakt
◦ Kabinet: 279/II
◦ e-mail: dragica.koljanin@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 485-3940

Akademska karijera
◦ 2015.godine – Izbor u zvanje – vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2010.godine – Izbor u zvanje – docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 1997. godine – Izbor u zvanje – asistent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 1982. godine – Izbor u zvanje – saradnik u nastavi, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ Oblast: Istorija, Istorija modernog doba
◦ 1981.godine – prvo zaposlenje: oš,,Petar Kočić“Kozluk
◦ 1982.godine – drugo zaposlenje: Institut za istoriju, Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ 2010. godine – Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Istorija,Istorija modernog doba, Istorija Jugoslavije (naslov rada: Istorija Jugoslavije u udžbenicima za osnovne škole u Srbiji1929-1952.godine)
◦ 1997. godine – Magistratura, Filozofski fakultet,Beograd
Oblast: Istorija,Istorija modernog doba, Istorija Jugoslavije (naslov rada:Veze Narodnooslobodilačkog pokreta Srema i istočne Bosne 1941-1944.godine)
◦ 1981. godine – Diploma, Filozofski fakultet,Novi Sad
Oblast: Istorija

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ Istorija 20.veka
◦ Istorija Jugoslavije
◦ Metodika nastave istorije

Bibliografija

Monografije
Izgrađivanje identiteta: istorija Jugoslavije u udžbenicima za osnovne škole u Srbiji 1929-1952, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, Novi Sad 2013 [tj.] 2014, 359. ISBN:978-86-6065-202-9

Priređene knjige, koautorstva, udžbenici
◦ Pregled izdanja Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, Novi Sad (VANU) 1993, 176
( koautorstvo sa Biljanom Šimunović) ISBN:86-81125-32-X UDK:061.12(497.113):017.42
Nastava istorije u Evropi i Jugoslaviji danas, Nastava istorije, br. 8, Novi Sad 1998, str. 136-145 (koautorstvo sa Biljanom Šimunović); UDK:371.3:93/94(4) ISSN:0354-6454
Značaj izrade pisanih radova u nastavi istorije, Nastava istorije, br. 10, Novi Sad 1999, str. 121-126 (koautorstvo sa Biljanom Šimunović); UDK:371.3::93/94 ISSN:0354-6454

Članci, rasprave, radovi u tematskim zbornicima, prilozi
Vojvođanska istoriografija Narodnooslobodilačkog rata i socijalističke revolucije, Istraživanja, br. 13, Novi Sad 1990, str. 213-224.
ISSN: 0350-2112 UDK: 940.53/ .54(497.113) :930.1
Povezivanje NOP-a Srema i istočne Bosne u drugoj polovini 1942. godine, Istraživanja, br. 14, Novi Sad 1992, str. 209-221.
ISSN: 0350-2112 УДК: 940.53/ .54(497.113 Срем) ``1942``
Ocenjivanje u nastavi istorije, Nastava istorije, br. 11, Novi Sad 2000, str. 137-144; UDK:371.3:93/94 ISSN:0354-6454
Nastavnik istorije i udžbenik, Nastava istorije, br. 13, Novi Sad 2001, str. 69-73; ISSN:0354-6454 UDK: 371.3: 93/94
Srem i istočna Bosna u NDH i nemačkom “novom poretku” 1941. godine, Nastava istorije, br. 14, Novi Sad 2001, str. 40-52; ISSN:0354-6454 UDK:94 (497.113 Srem)``1941``, 94 (497. 6-11)``1941``
Srem u koncepcijama Komunističke partije Jugoslavije 1941-1943.godine, Spomenica Istorijskog arhiva ‘Srem’, br.3, Sremska Mitrovica 2004, str. 45-88 ; ISSN:1451-3676 UDK: 329.15(497.1) :94 (497.113 Srem) ``1941/1943``
Unifikacija osnovnih narodnih škola u Vojvodini 1919-1929.godine, Istraživanja, br.15, Novi Sad 2004, str. 271-280. ISSN: 0350-2112 UDK: 373.3 (497.113)``1918/1929``
Partizansko-četnički sukob u istočnoj Bosni 1942.godine, Spomenica Istorijskog arhiva ‘Srem’, br.4, Sremska Mitrovica 2005, str.92-130. ISSN:1451-3676 UDK:94(497.15)``1941/1942``(093)
Funkcionalno povezivanje ustaničkih oblasti Srema i istočne Bosne 1941-1944. godine, u: Balkan i Panonija kroz istoriju, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Novi Sad- Sremska Mitrovica 9-10.jun 2005.godine, Novi Sad, 2006, str. 397-409.
ISSN: 86-80271-35-7 UDK: 94(497.113)``1941/1944``
Pravni položaj osnovnog školstva u Vojvodini 1919-1929, u: Srpsko-mađarski odnosi kroz istoriju, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Novi Sad 15.juna 2007. godine, Novi Sad 2007, str. 335-347.
ISSN:978-86-80271-70-5 UDK:727.11(497.113)``1919/1929``
Vojvodina u Drugom svetskom ratu: univerzalne vrednosti antifašizma, u: Naučna tribina istoričara, Zbornik predavanja održanih 2006-2007. godine, Novi Sad 2007, 85-92. ISSN:978-86-80271-80-4 UDK:94(100)``1139/1945``(497.113) 940.53/54``1931/1945(497.113)
Nacionalna ideja u narodnim školama u Vojvodini(1919-1933) ,Istraživanja, br.19, Novi Sad 2008, 195-210. ISSN: 0350-2112 UDK: 373.3(497.113) ``1919/1933``
Istorija kao naučna disciplina i školski predmet, Ključni pojmovi za kraj obaveznog obrazovanja, ISTORIJA, Priručnik za nastavnike, Beograd 2008, 75-82; ISSN:978-86-86715-33-3 UDK:371.3 : :94-028.31(035)
Jugoslovenska nacionalna ideologija u školama (1929-1941), Izvori o istoriji i kulturi Vojvodine, Zbornik radova, Novi Sad 2009, 367-378; UDC:321.1:373“1929/1941” ISBN 978-86-6065-021-6
Od saradnje do sukoba. Ustanički pokreti u istočnoj Bosni juli 1941-februar 1942, Vojnoistorijski glasnik, br. 2/2009, 97-116. ISSN: 0042-8442 UDK:355.48 (497.15)``1941/1942``(093.2)
◦ ,,Novi jugoslovenski patriotizam’’:ideološke osnove prosvetne politike u Jugoslaviji (1945-1952), u: Izvori o istoriji i kulturi Vojvodine, Zbornik radova 2, Filozofski fakultet u Novom Sadu,Odsek za istoriju,Novi Sad 2010,235-250. ISBN978-86-6065-054-4 UDC:37.014.5:316.75(497.1)“1945/1952”
U službi ,,novog poretka’’. Osnovno školstvo i udžbenici istorije u Srbiji(1941-1944), Istraživanja, br. 21, Novi Sad 2010, 395-415.ISSN: 0350-2112 UDC 371.3::94(497.11)(075.2)’’1941/1944``
Ka novoj istorijskoj svesti: nastava istorije u osnovnim školama u Srbiji 1945-1947, Istraživanja, br. 22, Novi Sad 2011, 441-454 ISSN: 0350-2112 UDC 371.3::94(497.11)’’1945/1947``
Udžbenici istorije u osnovnim školama u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca( 1918-1925),u:Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije, Zbornik radova, Filozofski fakultet u Novom Sadu,Odsek za istoriju,Novi Sad 2012,319-332. ISBN 978-86-6065-128-2 UDC 37.016: 94(497.11)“1918/1925“ 371.3::94:371.3/.4(497.11)“1918/1925“
Oblikovanje novog koncepta nastave istorije u osnovnim školama u Srbiji (1948-1952). Istraživanja, br. 23, Novi Sad 2012, 443-457. ISSN: 0350-2112 UDC:371.3::94:373.3(.11)“1948/1952“
Metodičko obrazovanje studenata na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, u: Kriza i perspektiva znanja i nauke, Nauka i savremeni univerzitet, Tematski zbornik radova,Univerzitet u Nišu,Filozofski fakultet, Niš 2012, 253-265. ISBN 978-86-7379-256-1 UDK 371.3:94 :378(497.11 Novi Sad
Nastava i udžbenici istorije u osnovnim školama u Srbiji (1880-1913),Istraživanja, br. 24, Novi Sad 2013.ISSN: 0350-2112 UDC:371.3::94(497.1)“1880/1913)
Udžbeničko pitanje u prosvetnoj politici Kraljevine Jugoslavije( 1929- 1941),Istraživanja, br. 25, Novi Sad 2014, 331-344.ISSN: 0350-2112 UDC:37.01(497.1):930
Stevan Ćirić i narodno prosvećivanje,u:Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije, Zbornik radova,ur.Vladan Gavrilović, Svetozar Boškov, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, NoviSad-BačkaPalanka 2014,481-493.
UDC: 37.014(497.1)“1934/1939“ISBN 978-86-6065-293-7
Methodological and motivational basis of history textbooks for primary schools in the kingdom of Yugoslavia (1918-1941),Istraživanja, br. 26 ,Novi Sad 2015,133-146. ISSN: 0350-2112 DOI: http://dx.doi.org/10.19090/i.2015.26 doi:10.19090/i.2015.26.133-146 UDC:37(497.1) 94(497.1)“1918/1941“

Kritike, prikazi i hronike
◦ Ljubomir Tabački, Kikinda u Narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji, Institut za istoriju, Edicija Vojvodina u borbi, Novi Sad 1982, Zbornik za istoriju Matice srpske, br. 27, Novi Sad 1983, str. 219-220.
◦ Šandor Mesaroš, Položaj Mađara u Vojvodini 1918-1929, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Institut za istoriju, Novi Sad 1981, Dolgozok, br. 172, 14. april 1983.
◦ Dr Andrija Radenić, dr Kalman Čehak, dr Šandor Mesaroš, Radnički pokret u Vojvodini do kraja Prvog svetskog rata, Institut za istoriju, Novi Sad 1984, Uzenet, br. 15, 15. maj 1985, str. 381-385.
◦ Osmi kongres istoričara Jugoslavije, Godišnjak Društva istoričara Vojvodine 1982, Novi Sad 1984, str. 5-9;
◦ Danilo Kecić, Revolucionarni tokovi, Institut za istoriju, Novi Sad 1989, Hlas l’udu, ročnik 46, čislo 22, 27. maj 1989.
◦ Mirjana Stefanovski, Srpska politička emigracija o preuređenju Jugoslavije 1941-1943, Narodna knjiga, Beograd 1988, Zbornik Matice srpske za istoriju, br. 42, Novi Sad 1990, str. 213-216;
Memoari patrijarha srpskog Gavrila, Sfairos, Beograd 1990, Zbornik Matice srpske za istoriju, br. 44, Novi Sad 1991, str. 219-224.
Genocid nad Srbima u Drugom svetskom ratu, Zbornik Matice srpske za istoriju, br. 44, Novi Sad 1991, str. 219-224.
◦ Zvonimir Golubović, Racija u Južnoj Bačkoj 1942. godine, Muzej Vojvodine, Institut za istoriju Filozofskog fakulteta, Novi Sad 1992, Zbornik Matice srpske za istoriju, br. 46, Novi Sad 1992, str. 247-249.
Prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918, Zbornik, Muzej Vojvodine, Institut za istoriju Filozofskog fakulteta, Novi Sad 1993, Zbornik za istoriju Matice srpske, br. 50, Novi Sad 1994, str. 242-244.
Zapisi Pere Đukanovića. Ustanak na Drini, priredio dr Zdravko Antonić, SANU, Balkanološki institut, posebna izdanja, knj. 53, Beograd 1994, Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 1995, str. 208-210.
◦ Dragomir Lončar/ Ljubodrag Dimić, Branko Petranović, Bibliografija i biobibliografija, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju Jugoslavije, Beograd 1996, Nastava istorije br. 4, Novi Sad 1996, str. 179-183.
◦ Duško M. Kovačević, Dejan Mikavica, Branko Bešlin, Biljana Šimunović-Bešlin, Istorija za 8. razred osniovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2001, Nastava istorije, br. 14, Novi Sad 2001, str. 176-180.

Učešće na međunarodnim i domaćim naučnim skupovim
Balkan i Panonija kroz istoriju, 9-10. 06. 2005. Novi Sad – Sremska Mitrovica.
Srpsko-mađarski odnosi kroz istoriju, 15. 06. 2007. Novi Sad.
Nauka i savremeni univerzitet, 10-11. 11. 2011. Niš.
Nauka i savremeni univerzitet, 16.i 17. novembar 2012, Niš 2012.
Ličnosti vojvođanskog prostora. Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije, 23. 11. 2013. Bačka Palanka.
Encounter of Cultures, Eight International Interdisciplinary Symposium,1-2. 12. 2014. Novi Sad.

Učešće na naučnim projektima
Vojvodina – multietnički istorijski prostor, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srbije, 2001 – 2005.
Istraživanje političke, privredne i kulturne prošlosti Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 2006 – 2007.
Vrednovanje rezultata učenja društvenih nauka u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Ministarstvo za prosvetu Republike Srbije / Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 2007-2008.
Izvori o istoriji i kulturi Vojvodine, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srbije, 2006 – 2011.
Praćenje i unapređenje obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja-istorija, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 2012-13.
Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije, Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, 2011 – 2016.

Redakcije i uredništva
◦ Istraživanja, član redakcije
◦ Metodički vidici, коurednik

Članstvo u strukovnim udruženjima
◦ Društvo predmetnih didaktičara Srbije, Rukovodilac predmetne sekcije za nastavu istorije

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu