Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost

   

Početna > Fakultet > Odseci > Istorija >
Dejan Mikavica

Kontakt
◦ Kabinet: 354/III
◦ e-mail: mikavica@ff.uns.ac.rs
◦ telefon: 021/458-577

Akademska karijera
◦ 2014. godine – Izbor u zvanje redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2009. godine - Izbor u zvanje - vanredni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2004. godine - Izbor u zvanje - docent, Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ 2003. godine - Doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija novog veka
◦ 2003. godine – doktorat, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija novog veka
◦ 1994. godine - Magistratura, Filozofski fakultet, Beograd
Oblast: Nacionalna istorija novog veka
◦ 1990. godine - Diploma, Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Nacionalna istorija novog veka
◦ 1990. godine – prvo zaposlenje Matica srpska, Novi Sad
◦ 1994. godine – drugo zaposlenje Filozofski fakultet, Novi Sad
Oblast: Istorija modernog doba, Nacionalna istorija

Oblasti interesovanja i istraživanja
◦ istorija srpskog naroda u Habzburškoj monarhiji i Srbiji od kraja XVIII do početka XX veka
◦ istorija srpske državnosti i srpskih političkih stranaka u Austrougarskoj i Srbiji do 1918. godine.
◦ društvena i politička istorija Srba u Crnoj Gori i Hercegovini od kraja XVIII do početka XX veka

Bibliografija

Monografije:
Последњи српски панкалист: политичко-филозофска биографија Лазе Костића, Нови Сад, 2004.
Војводина у Хабзбуршкој монархији 1690-1920, Нови Сад, 2005.
Политичка идеологија Светозара Милетића, Нови Сад, 2006.
Михаило Полит Десанчић, вођа српских либерала у Аустроугарској, Нови Сад, 2007.
◦ Српско питање на Угарском сабору 1690-1918, Нови Сад, 2011.
Политичка биографија Лазе Костића, Нови Сад, 2011.
Историја Срба у Црној Гори 1496-1918, Нови Сад 2013.
Српска политика у Хрватској и Славонији 1538-1918, Нови Сад 2015.

Zajedničke monografije (poglavlјe u knjizi)
◦ Светозар Милетић, Сабрани списи, I, Београд 1999. (са академиком Чедомиром Поповом).
◦ Светозар Милетић, Сабрани списи, II/1, Београд 2001.
◦ Светозар Милетић, Сабрани списи, II/ 2 , Београд 2001.
◦ Светозар Милетић, Сабрани списи, II/ 3, Београд 2001.
◦ Светозар Милетић, Сабрани списи, III, Београд 2002.
◦ Михаило Полит Десанчић, Успомене, Нови Сад 2006, аутор додатног текста Дејан Микавица
У духу националног препорода у књизи: Фрушка Гора, Београд 2007, 180-201. (коаутор)
Знаменита документа за историју српског народа 1538-1918, Нови Сад 2007. (са Владаном Гавриловићем и Гораном Васином)
Историја за 8. разред основне школе, Београд 2001. (коаутор)
Историја Срба у Црној Гори 1496-1918. Нови Сад 2013. (са Гораном Васином и
Ненадом Нинковићем)

Knjige objavlјenih izvora:
◦ Дејан Микавица, Владан Гавриловић, Горан Васин: Знаменита документа за историју српског народа (1538-1918), Нови Сад: Скан студио ; за издавача : Филозофски факултет, Нови Сад, проф.др Љиљана Суботић, 2007, стр. 1- 416.

Članci, rasprave, radovi u tematskim zbornicima, prilozi:
◦ Бранко Павићевић, Данило I Петровић Његош, Београд 1990, Зборник Матице српске за историју, 47/48 (1993), 203-204.
◦ Радош Љушић: Књига о Начертанију, Београд 1993, Зборник Матице српске за историју, 50 (1994), 238-242.
Србијанци и Србија (1804-1858) у мемоарским делима Срба из Хабзбуршке монархије, Перо и повест , Београд 1999, 19-40.
Никанор Грујић у српском народном покрету1848-1849,Зборник радова Научног скупа Српски покрет уреволуцији 1848-1849, Нови Сад- Београд 2000, 229-249.
◦ Српска штампа у Угарској о Другом српско – турском рату, Други српско-турски рат и ослобођење југоисточне Србије (Зборник радова), Београд 2001, 129-141.
О писмима Сверозара Милетића, Писмо (Зборник радова), Београд 2001, 167-175.
Војводина у политичкој идеологији Светозара Милетића, Истраживања 15 (2004), 223-237.
Конзервативна политика пречанских Срба, Култура полиса, бр.2-3, Нови Сад 2005, 8-15.
Три тезе о црногорском случају, Зборник наша стварност и европска искуства,Нови Сад 2006, 100-106.
Светозар Милетић и Црна Гора, Балкан и Панонија (Зборник радова),
Нови Сад 2006, 245-253.
Војводина у политичкој идеологији Светозара Милетића, Истраживања 15,
Нови Сад 2006, 223-237.
Српско-мађарски односи и сарадња у политичкој идеологији Светозара Милетића,
Зборник Усуд суживота, Темерин 2007, 14-21.
О Уставима Србије, Истраживања, бр. 17, Нови Сад 2006, 55-62.
Светозар Милетић и црквено питање,Истраживања, бр. 18, Нови Сад 2007, 205-228.
Српско питање на угарском сабору (1860-1876), Зборник Српско-мађарски односи кроз историју, Нови Сад 2007.
Уставно питање у Карађорђевој Србији 1804-1813, Истраживања, бр 20,
Нови Сад 2009, 139-161.
Српска и мађарска државна идеја на Угарском сабору 1876 – 1918, Зборник радова
Извори о историји и култури Војводине, Нови Сад 2009, 199 – 275.
Војводина као програм у политици народа југоисточне Европе 1694 – 1918, међународни скуп Сусрети култура, Нови сад 2009, 895 – 907.
Равноправност и дискриминација на Угарској диети 1690-1848, Истраживања, бр 21,
Нови Сад 2010, 213-261.
Калајев осврт на друштвено-политичку ситуацију у Босни и Херцеговини 1890,
Истраживања 21, Нови Сад 2010, 337-343. (са Г. Васином).
Босна и Херцеговина у Милетићевој политичкој идеологији, Бањалучки
новембарски сусрети, Бања Лука 2010, 137 – 151.
Војводина 1848-1849. у Политовим политичким импресијама, Извори о историји и
култури Војводине, зборник радова 2, Нови Сад 2010, 163-183.
◦ Dejan Mikavica: A magyarországi szerb és magyar nyilvánosság nézetei (1860-1868), 
"Magyar-szerb kapcsolatok a történelemben 2001-ig", Baja 2011, 126-131.
Granice Vojvodine 1848-1868, Međunarodni zbornik Pravne i povijesne odrednice granica srednje i jugoistočne Europe, Osijek 2011, 87-95.
Политичка делатност Лазе Костића у Великој источној кризи, Зборник радова У спомен на Лазу Костића, Нови Сад 2011, 233-241.
Милетићевци на путу формирања Странке 1860-1869, Истраживања, бр 22,
Нови Сад 2011, 309-324.
Потврдна диплома карловачког патријарха Прокопија Ивачковића, Истраживања бр 22, Нови Сад 2011, 333-339. (са Г. Васином)
Благовештенски сабор и Милетићева политика 1861, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад 2011, 51-58.
Српско-хрватски односи и војвођанско питање 1848-1868, део 1, Истраживања бр 23, Нови Сад 2012, 295-331.
Српско-мађарско јавно мњење о устанку у Босни и Херцеговини 1875-1878, у: Устанци и побуне Срба у Турској у 19 веку, Ниш 2012, 79-93.
Војводина као идеја српске државности у Аустрији 1848 године, Војвођански простор у контексту европске историје, Нови Сад 2012, 231-257.
Правно – политички положај словачког народа у идеологији Светозара Милетића, 2012, 69 – 76. Zbornik Zdejin slovensko-srpskych vzt’ahov, Bratislava 2012, 34-40.
Српско – мађарски односи уочи Трианона, Аргументи за очување и одржање Трианонског мировног уговора, Хрватска, Бели Манастир 2012, 127 – 155.
ПрвиБалкански рат 1912/1913, друштвени и цивилизацијски смисао (Поводом ослобођења Старе Србије и Македоније), Ниш 2012, 155-173.
Први балкански рат у политици српских либерала у јужној Угарској,Српске студије,
бр 3, Београд 2012, 55-62.
Правно-политички положај Срба у Хабзбуршкој монархији-Срби између Аустријанаца и Мађара 1790-1848, Susreti kultura, zbornik radova, knjiga II, Novi Sad 2013, 941-953.
Prejudices, Treatment and Nutrition of Typhus in Serbia during the War Years 1914-1915, WFL, Helsinki 2013, issue ¾, 639-645 (са Д. Гавриловићем и Г. Васином)
Први балкански рат у политици српских либерала у Јужној Угарској, зборник: Први балкански рат 1912/1913. године: Друштвени и цивилизацијски смисао (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912), Књига I, Ниш 2013, 357-369.
Владавина права и грађанска равноправност Срба у Хабзбуршкој монархији 1526-1792, Теме, св. XXXVII бр. 4, 1643-1654, Ниш 2013. (коауторство са проф др В. Гавриловићем)
Друштвено-политички статус Срба у Хабзбуршкој монархији од Леополдовских привилегија до Деклараторије (у коауторству са проф. др Владаном Гавриловићем), Зборник Матице српске за друштвене науке, 143, Нови Сад 2013, 267-275.
Безнадежни савез, Српско-хрватски односи и војвођанско питање 1848-1868 (2), Истраживања, 24, Нови Сад 2013, 285-310.
◦ Војводина као политички и национални програм у Хабзбуршкој монархији.“ Српска политичка мисао, година XX, волумен 41, број 3, 2013, стр. 219-229.
Hungarian constitutional law and Serbian question in political ideology of Svetozar Miletić, Serbian poltical thought, vol 2, Belgrade 2013, 103-117.
◦ Од Бајског збора до Сарајевског атентата. Национални програм пречанских Срба од 1694 до 1914, Ћоровићеви сусрети 2013, Гацко 2014, 7-33.
◦ Srbsko-slovenske vztahy, Bratislava 2014, Dejan Mikavica, Serbians and Slovaks in Political Ideology of Serbian liberals in Hungary, 117-126.
◦ A Balkan Confederation in Polit's political ideology 1857-1867, Balcanica, бр. 45, Београд 2014.
Безнадежни савез, Српско-хрватски односи и војвођанско питање 1848-1868 (3), Истраживања, 25, Нови Сад 2014.
Осумњичени и утамничени. Војвођански Срби у мађарским затворима, Војвођански простор у контексту европске историје, књ.2, Нови Сад 2014.
Владика Никанор Грујић у Црквеној и националној политици пречанских Срба (1848-1887), Три века Карловачке митрополије, Нови Сад 2014.
Srpska istoriografija i časopisi o Vojnoj granici u drugoj polovini 19.veka, Zbornik radova Franc Vaniček i vojnokrajiška historiografija, Slavonski Brod 2015, 125-138. (koautorstvo sa dr Goran Vasin)
Критичко мишљење у југословенској историографији о српско-хрватским односима, Зборник Критичко мишљење-фактор развоја науке и друштва, Бања Лука 2015, 125-141.
◦Политички и правни положај Срба у Хабзбуршкој монархији до почетка Првог светског рата, Српске студије, бр.6, Београд 2015.
Војводина у полувековном сећању и памћењу пречанских Срба, Летопис Матице српске, бр 493, јун 2014, 809-816.

Učešće na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima:
◦ учесник на више од 25 Научних конференција у земљи и иностранству, са рефератом.

Učešće na naučnim projektima:
◦ Руководилац Републичког пројекта: Извори за историју и културу Војводине 2006-2010.
◦ Руководилац Покрајинског пројекта Историја Срба у Хабзбуршкој монархији 1526-1918. Трајање: 2014-2015.
◦ Члан Републичког пројекта Војвођански простор у контексту европске историје. Трајање: 2011-2015.

Redakcije i uredništva:
◦ Члан редакције часописа Српске студије, Београд (Ерих листа)
◦ Главни и одговорни уредник часописа Истраживања од 2010 до 2016.

Članstvo u strukovnim udruženjima:
◦ Стални члан Рукописног одељења Матице српске

Gostujuća predavanja po pozivu:
◦ Октобар 2011 – Универзитет Коменско, Братислава, Република Словачка
◦ Октобар 2011 - октобар 2014. Универзитет у Бања Луци, Република Српска, гостујући професор на предмету Историја српског народа у новом веку (1526-1918).
◦ Октобар-новембар 2013. Универзитет у Нишу, гостујући професор на предмету Историја Срба у Хабзбуршкој монархији 1790-1918.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu